Alfabetisch

Microdatabestanden

 1. Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties
 2. Logiesexpltg: Gasten logiesaccommodaties toeristengebied
 3. Logiesexplprov: Gasten logiesaccommodaties provincies
 4. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 5. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 6. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 7. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 8. Gewaspercelen
 9. Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen
 10. Dementiepopulatievektistab: Vektis dementiepopulatie
 11. Dementieindicatievektis: Vektis dementieindicatoren
 12. Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen
 13. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen
 14. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 15. Aowatab: Kenmerken van AOW-aanspraken
 16. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 17. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 18. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 19. Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf
 20. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 21. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 22. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 23. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 24. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 25. Uci: Ultimate Controlling Institutional
 26. Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen
 27. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 28. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 29. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 30. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 31. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 32. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 33. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 34. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 35. Faillissementen: Uitgesproken faillissementen
 36. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 37. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 38. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 39. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 40. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 41. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 42. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 43. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 44. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 45. Zorgwoonruimtentab: Zorgwoonruimten
 46. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 47. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 48. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 49. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 50. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 51. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 52. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 53. SO25_2022: Seks onder je 25e in 2022
 54. Sgin2022: Seksuele gezondheid in Nederland 2022
 55. Pivastandhuishoudenstab: Huishoudenskenmerken Caribisch Nederland
 56. Eigenaartab: Eigenaar van woningen
 57. Cpi: Maandelijkse consumentenprijzen
 58. Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem
 59. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 60. Abr_regio: Regionale Eenheden Base
 61. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 62. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 63. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 64. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 65. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 66. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 67. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 68. Woonbase: Maatwerk microdatabestanden
 69. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 70. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 71. Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm
 72. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 73. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 74. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 75. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 76. LVSNCO: Leerlingvolgsystemen basisonderwijs
 77. IHG: Internationale Handel in Goederen
 78. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 79. Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal een aantal SBI's
 80. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 81. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 82. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 83. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 84. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 85. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 86. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 87. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 88. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 89. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 90. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 91. Secmeczlfhbus: Economische zelfstandigheid personen
 92. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 93. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 94. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 95. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 96. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 97. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's
 98. Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM
 99. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 100. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 101. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 102. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 103. Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs
 104. LMo2023: Learning mobility
 105. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 106. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 107. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 108. Inpatab: Inkomen van personen
 109. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 110. Lsm2022: Leefstijlmonitor 2022
 111. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 112. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 113. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 114. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 115. Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 116. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 117. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 118. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 119. Vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen
 120. Schtab: Schenkingen
 121. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 122. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 123. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 124. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 125. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 126. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 127. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 128. Bagwoztab: WOZ-waarde van woningen
 129. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 130. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 131. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 132. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 133. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 134. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 135. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
 136. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 137. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 138. Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf
 139. Mszdgaddongeneesmvekttab: Add-on geneesmiddelen
 140. HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket
 141. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 142. Gbasamenwonerbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 143. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 144. Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector
 145. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 146. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 147. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 148. Pat: Informatie over patentaanvragers en -aanvragen
 149. Gecon: Gezondheidsenquête 2022
 150. Ggzdeclvektis: Declaraties voor verrichtingen in de GGZ
 151. CVO2022: CBS VakantieOnderzoek 2022
 152. Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland
 153. Obw2016-2022, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016-2022
 154. Aouitkeringtab: Kenmerken arbeidsongeschiktheidsuitk.
 155. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 156. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2021 en 2022
 157. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2019 en 2020
 158. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2022
 159. LMR: Landelijke Medische Registratie
 160. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 161. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 162. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 163. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 164. Mzj2020: Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020
 165. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 166. Klasgenotennetwerktab: klasgenotenrelaties
 167. Huisgenotennetwerktab: huisgenotenrelaties
 168. Familienetwerktab: familierelaties
 169. Colleganetwerktab: collegarelaties
 170. Burennetwerktab: buren- en buurtgenotenrelaties
 171. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 172. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 173. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 174. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 175. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 176. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 177. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 178. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 179. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 180. Gemon 2022: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 181. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 182. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 183. SVO2022: Schoolverlatersonderzoek 2022
 184. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 185. Vbowoningtypetab: Woningtype
 186. RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten
 187. Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden
 188. standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden
 189. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 190. BDK: Bedrijfsdemografisch Kader
 191. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 192. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 193. Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter
 194. Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM
 195. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 196. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 197. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 198. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 199. VTO2022: Vrijetijdsomnibus 2022
 200. Odin2022: Onderweg in Nederland 2022
 201. ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen
 202. CVO2021: CBS VakantieOnderzoek 2021
 203. Ovec: Online Veiligheid en Criminaliteit
 204. Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand
 205. dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018
 206. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 207. Rktontvangerstab: Kinderopvangtoeslag en kosten per ontvanger
 208. Blv2022: Belevingen
 209. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 210. Zea2021: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 211. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 212. Zea2019: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
 213. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen
 214. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 215. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 216. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 217. Zea2017: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017
 218. Woz: Waarde onroerende zaken
 219. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 220. wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP
 221. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 222. Zea2012: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012
 223. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 224. WRG: Woonruimteregister
 225. Zea2015: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015
 226. Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen
 227. werknemerskenmerken
 228. Woon: Woononderzoek Nederland
 229. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 230. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 231. WGT: Watergebruik van huishoudens in Nederland
 232. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 233. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 234. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 235. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 236. VTO: Vrijetijdsomnibus 2012-2018
 237. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 238. Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters
 239. VTO2020: Vrijetijdsomnibus 2020
 240. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 241. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen
 242. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 243. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 244. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 245. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 246. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 247. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject
 248. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 249. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 250. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject
 251. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 252. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 253. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie
 254. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies
 255. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies
 256. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 257. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 258. VM 2017: Veiligheidsmonitor 2017
 259. VM2021: Veiligheidsmonitor 2021
 260. VMR: Veiligheidsmonitor Rijk (vanaf 2009 opgevolgd door IVM)
 261. VM 2019: Veiligheidsmonitor 2019
 262. VM 2012: Veiligheidsmonitor 2012
 263. VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014
 264. Vektis Dementie: indicatoren en populatie
 265. VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016
 266. VM 2015: Veiligheidsmonitor 2015
 267. VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013
 268. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 269. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 270. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 271. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 272. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 273. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 274. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 275. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 276. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 277. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 278. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 279. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 280. TBO: Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016
 281. SVO2021: Schoolverlatersonderzoek 2021
 282. Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen
 283. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 284. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 285. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 286. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 287. Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen
 288. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 289. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 290. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 291. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 292. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen
 293. Srgreintegratiepositiebus: Re-integratieposities van personen
 294. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 295. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 296. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 297. SFKO: Statistiek financiën kleine ondernemingen (Vanaf 2000 zie NFO)
 298. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 299. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 300. sfbra: Kenmerken van brandmeldingen
 301. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 302. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 303. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 304. SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
 305. Sfhulp: hulpverleningsmeldingen door de brandweer
 306. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 307. Seswoa: Sociaaleconomische statusscores huishoudens
 308. SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020
 309. Sdi: Sociaal domein index
 310. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 311. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
 312. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval
 313. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 314. Rktkinderentab: Kinderopvangtoeslag kinderen naar soort kinderopvang
 315. Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen
 316. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 317. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 318. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
 319. Ps Transport: productiestatistiek transport
 320. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 321. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 322. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 323. Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning
 324. Ps Energie: productiestatistiek energie
 325. Ps Industrie: productiestatistiek industrie
 326. Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening
 327. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 328. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 329. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 330. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw
 331. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 332. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
 333. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
 334. Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep
 335. Ps Onderwijs: productiestatistiek onderwijs
 336. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 337. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel
 338. POLS erva: rechtshulp problemen uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 339. POLS par(v): Participatie en (doorvragen) vrijwilligerswerk 2004 uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 340. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 341. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 342. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 343. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 344. POLS basis: basismodule van het POLS
 345. POLS tbo: Mini Tijdsbestedingsonderzoek uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 346. POLS ervi: rechtshulp instanties uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 347. Populatie_PS_Zorginstellingen: Populatie productiestatistiek
 348. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland
 349. POLS mil: Milieu en Inkomenswaardering uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 350. POLS sli: Leefsituatie-Index uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 351. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 352. POLS ervr: module Recht uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 353. POLS ervm: module delicten uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 354. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 355. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 356. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 357. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 358. PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld
 359. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 360. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 361. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 362. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 363. PNB: Productienetwerk Nederland op bedrijfsniveau
 364. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 365. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 366. Pivaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen Caribisch Nederland
 367. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 368. Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen
 369. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 370. Pc4stedoad: Postcodes stedelijkheidscategorie en omgevingsadressendichtheid
 371. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 372. Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen
 373. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 374. OG; Onderzoek gezinsvorming
 375. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 376. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 377. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 378. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
 379. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 380. Nko2017: 2e kamerverkiezingen 2017
 381. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 382. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 383. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 384. Odin: Onderweg in Nederland 2018
 385. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 386. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 387. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 388. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 389. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 390. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
 391. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten gem en wijkcode
 392. Obw, 2016
 393. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 394. Odin2020: Onderweg in Nederland 2020
 395. Nko, 2010-2012
 396. Odin2021: Onderweg in Nederland 2021
 397. Nea 2014-2021: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014-2021
 398. Nfn: Nieuwe Families in Nederland
 399. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 400. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 401. Nea2005-2013: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005-2013
 402. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van basis- en voortgezet onderwijsvoorzieningen
 403. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 404. Nabijheidzorgtab: Nabijheid van zorgvoorzieningen
 405. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes
 406. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
 407. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 408. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 409. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 410. Mkb: Milieukosten van bedrijven
 411. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 412. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 413. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland
 414. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 415. Nabijheiddetailh: Nabijheid van detailhandelvoorzieningen
 416. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 417. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 418. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 419. Lsm2021: Leefstijlmonitor 2021
 420. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 421. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 422. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 423. LVB: Logies Verstrekkende Bedrijven naar provincie
 424. LSO: Loonstructuuronderzoek
 425. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 426. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 427. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2018
 428. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 429. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2021
 430. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2020
 431. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2015
 432. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 433. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 434. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2016
 435. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2017
 436. LBT: Landbouwtellingen
 437. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2019
 438. LMo2022: Learning mobility
 439. Kenhuurcn: Kenmerken huurwoningen Caribisch Nederland
 440. Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens
 441. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 442. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 443. koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen
 444. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 445. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities
 446. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 447. Lbt_fd: Landbouwbedrijven fiscale gegevens
 448. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 449. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 450. Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen
 451. ITSNCO: Intergenerationele Transmissie van Skills
 452. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 453. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 454. INTSO: International Sourcing
 455. IHI: Integraal huishoudens inkomen
 456. Iwotab: Intergenerationele gewichten opleidingsniveau
 457. IVM: Integrale Veiligheidsmonitor
 458. IPI: Integraal persoonlijk inkomen
 459. Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven
 460. ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven
 461. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 462. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 463. Hkstab: Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt
 464. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 465. incidentenbrandenenhulpverlening: meldkamerincidenten
 466. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 467. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 468. GVCIS: Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten
 469. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 470. GGD COVID19 besmettingsmeldingen
 471. Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar
 472. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 473. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 474. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 475. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 476. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 477. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 478. Gecon: Gezondheidsenquête 2021
 479. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 480. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 481. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen
 482. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 483. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 484. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 485. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 486. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 487. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 488. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 489. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 490. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 491. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 492. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 493. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 494. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 495. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 496. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 497. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 498. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 499. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 500. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 501. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 502. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 503. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 504. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 505. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 506. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 507. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen ingeschreven in het GBA
 508. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 509. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 510. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 511. Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen
 512. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 513. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 514. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 515. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 516. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 517. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 518. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 519. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 520. Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen
 521. Energieverbruiksportsvastgoed: Energieverbruik van sportvastgoed
 522. Energieverbruikzorgvastgoed: Energieverbruik van zorgvastgoed
 523. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 524. Energieverbruiktabzk: Energieverbruik particuliere woningenZK
 525. Finmon: Financieringsmonitor MKB
 526. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 527. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 528. FIN_Provincies: Financiële informatie provincies
 529. Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen
 530. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 531. Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten
 532. Explzwemsport: Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties
 533. Energieverbruikonderwijsvastgoed: Energieverbruik in de onderwijssector
 534. Energielabel certificaten voor woningen
 535. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 536. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 537. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 538. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022
 539. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 540. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 541. Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen
 542. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 543. Energieverbruikretailvastgoed: Energieverbruik van retailvastgoed
 544. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 545. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 546. Do: Doodsoorzaken
 547. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 548. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 549. cpicn: Consumentenprijzen Caribisch Nederland
 550. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 551. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 552. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 553. btw: Aangifte Omzetbelasting
 554. Cis2020: Community Innovation Survey
 555. Cis2018: Community Innovation Survey 2018
 556. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 557. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 558. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 559. Bus_trans: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 560. Cis: Community Innovation Survey
 561. Buitengewicht: gewicht per CPA
 562. BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek
 563. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 564. Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid
 565. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 566. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 567. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 568. Blv2020: Belevingen
 569. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 570. Blv2021: Belevingen
 571. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 572. Bedrijfsopleidingen 2020, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 573. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 574. Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 575. Bedrijfsopleidingen 2005 , de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 576. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 577. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 578. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie
 579. Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 580. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 581. Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 582. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 583. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 584. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 585. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 586. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 587. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen
 588. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 589. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 590. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 591. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 592. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 593. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 594. Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen
 595. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 596. AES: Adult Education Survey 2016
 597. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 598. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 599. AES: Adult Education Survey 2011
 600. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 601. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 602. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 603. Anw: Maandbedragen ANW-uitkering
 604. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 605. Abr: Algemeen bedrijven register