Alfabetisch

Microdatabestanden

 1. VTO: Vrijetijdsomnibus
 2. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 3. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 4. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 5. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 6. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 7. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 8. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 9. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 10. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 11. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 12. Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand
 13. Faillissementen: Uitgesproken faillissementen
 14. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks, vanaf 2003
 15. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 16. standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden
 17. Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden
 18. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 19. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 20. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 21. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 22. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 23. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 24. Odin: Onderweg in Nederland 2020
 25. Pn: A persons netwerk in the Netherlands
 26. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 27. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 28. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 29. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 30. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 31. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 32. logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties
 33. Logiesexpltg: Gasten logiesaccommodaties toeristengebied
 34. Logiesexplprov: Gasten logiesaccommodaties provincies
 35. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 36. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 37. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 38. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 39. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 40. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 41. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 42. azwwne: Werknemersenquête in de zorg- en welzijnssector
 43. azwwge: Werkgeversenquête in de zorg- en welzijnssector
 44. NIVEL data met CBS microdata: procedure voor koppeling NIVEL data met CBS microdata
 45. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 46. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 47. Halttabl: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar
 48. Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal een aantal SBI's
 49. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 50. Eigendomtabzk: Eigendom en eigenaar van woningen beperkt
 51. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 52. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 53. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 54. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 55. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 56. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 57. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 58. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 59. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 60. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 61. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 62. Buitengewicht: gewicht per CPA
 63. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 64. Cpi: Maandelijkse consumentenprijzen
 65. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 66. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 67. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 68. SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020
 69. Cis2018: Community Innovation Survey 2018
 70. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 71. incidentenbrandenenhulpverlening: meldkamerincidenten
 72. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 73. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 74. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 75. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 76. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 77. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 78. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 79. Abr_regio: Regionale Eenheden Base
 80. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 81. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 82. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 83. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen
 84. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 85. Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven
 86. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 87. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 88. BDK: Bedrijfsdemografisch Kader
 89. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 90. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 91. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 92. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 93. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 94. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 95. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 96. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 97. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 98. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 99. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 100. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 101. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA
 102. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 103. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 104. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 105. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 106. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 107. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 108. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 109. Secmeczlfhbusbus: Economische zelfstandigheid personen
 110. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 111. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 112. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 113. vsvtab: Voortijdig schoolverlaters
 114. vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen
 115. schtab: Schenkingen
 116. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 117. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 118. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 119. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 120. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 121. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval
 122. Ps Transport: productiestatistiek transport
 123. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 124. Ps Industrie: productiestatistiek industrie
 125. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel
 126. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 127. Ps Energie: productiestatistiek energie
 128. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw
 129. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
 130. Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning
 131. Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening
 132. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 133. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
 134. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 135. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 136. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 137. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 138. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 139. koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen
 140. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 141. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 142. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 143. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 144. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 145. Abr: Algemeen bedrijven register
 146. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 147. Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen
 148. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 149. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 150. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 151. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 152. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 153. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 154. PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld
 155. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 156. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 157. Energieverbruiktabzk: Energieverbruik particuliere woningenZK
 158. Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen
 159. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 160. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 161. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 162. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 163. Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen
 164. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 165. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 166. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 167. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 168. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 169. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 170. Finmon: Financieringsmonitor MKB
 171. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 172. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 173. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 174. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 175. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 176. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 177. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 178. btw: Aangifte Omzetbelasting
 179. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 180. Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf
 181. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 182. Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm
 183. werknemerskenmerken
 184. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 185. Energieverbruikzorgvastgoed: Energieverbruik van zorgvastgoed
 186. Energieverbruiksportsvastgoed: Energieverbruik van sportvastgoed
 187. Energieverbruikretailvastgoed: Energieverbruik van retailvastgoed
 188. Energieverbruikonderwijsvastgoed: Energieverbruik in de onderwijssector
 189. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 190. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 191. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 192. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 193. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen (vanaf 2013 opgevolgd door Wusuitkering1atab)
 194. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 195. WRGplus: Woonruimteregister verrijkt (opgevolgd door Bagplus)
 196. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 197. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (Vervangen door Eigendomwoztab)
 198. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 199. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject (vanaf 2013 opgevolgd door Srgreintegratiepositiebus en Srgvoorzieningtab)
 200. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (voorheen CAKZzv), vervangen vanaf 2009 door gebzzvtab.
 201. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab en Srgreintegratiepositiebus)
 202. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 203. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 204. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 205. WRG: Woonruimteregister
 206. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab en Srgreintegratiepositiebus)
 207. Uitkduurtab: Personen met een of meerdere uitkeringen
 208. VMR: Veiligheidsmonitor Rijk (vanaf 2009 opgevolgd door IVM)
 209. VPD: Verzekerde personen en dienstverbanden
 210. SFKO: Statistiek financiën kleine ondernemingen (Vanaf 2000 zie NFO)
 211. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 212. SIM: Survey Integratie Minderheden
 213. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 214. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 215. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 216. Srgpersoonbus: Periodes met kenmerken van re-integratievoorzieningen van personen (opgevolgd door srgpersoonpwetbus)
 217. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies ( vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab)
 218. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab)
 219. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's
 220. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 221. POLS sli: Leefsituatie-Index uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 222. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 223. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 224. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen (opgevolgd door Srgvoorzieningpwettab)
 225. Srgreintegratiepositiebus: Periodes met kenmerken van re-integratieposities van personen
 226. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 227. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 228. POLS erva: rechtshulp problemen uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 229. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 230. POLS par(v): Participatie en (doorvragen) vrijwilligerswerk 2004 uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 231. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 232. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 233. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 234. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 235. POLS basis: basismodule van het POLS
 236. POLS tbo: Mini Tijdsbestedingsonderzoek uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 237. POLS ervi: rechtshulp instanties uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 238. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 239. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 240. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland (opvolger van EWL, vanaf 2010 vervangen door Spolisbus)
 241. POLS mil: Milieu en Inkomenswaardering uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 242. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 243. POLS ervr: module Recht uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 244. POLS ervm: module delicten uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 245. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
 246. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 247. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 248. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland (vanaf 2010 opgevolgd door OViN)
 249. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 250. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 251. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van basis- en voortgezet onderwijsvoorzieningen
 252. IVM: Integrale Veiligheidsmonitor (opgevolgd vanaf 2012 door Veiligheidsmonitor)
 253. Nabijheiddetailh: Nabijheid van detailhandelvoorzieningen
 254. Nabijheidzorgtab: Nabijheid van zorgvoorzieningen
 255. LBT: Landbouwtellingen
 256. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes
 257. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 258. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 259. IPO: Inkomenspanelonderzoek, reeks 1977-2000
 260. GVCIS: Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten (voor 2007 zie INTSO)
 261. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen (vanaf 2006 opgevolgd door gemstplbus)
 262. IPO: Inkomenspanelonderzoek, reeks 2000 en volgende
 263. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 264. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (opvolger van baansleutelsint)
 265. INTSO: International Sourcing (voor 2011 zie GVCIS)
 266. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 267. Hkstab: Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt
 268. LVB: Logies Verstrekkende Bedrijven naar provincie
 269. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 270. LSO: Loonstructuuronderzoek
 271. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 272. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 273. Anwpersoonbus: Algemene nabestaandenwet (personen)
 274. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 275. BUS-transacties: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 276. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen (vanaf 2014 opgevolgd door aowuitkering1atab)
 277. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 278. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 279. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie (vanaf 2010 opgevolgd door koppelbaansleutelstab)
 280. Bagplus: Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (opvolger WRGplus)
 281. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 282. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 283. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 284. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (opvolger van zorgzvtab)
 285. BUS-registraties: Bijstandsuitkeringenstatistiek op registratiebasis
 286. Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties: Werkgelegenheid, baten en lasten van exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties
 287. Afstuhotab: Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs
 288. AES: Adult Education Survey
 289. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (opgevolgd door vslgwbtab)
 290. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 291. ANW: Algemene Nabestaandenwet (vanaf 2014 opgevolgd door ANWUITKERING1ATAB)
 292. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 293. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 294. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 295. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 296. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 297. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 298. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 299. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 300. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 301. Secmbeursmndbedragbeurs: Personen met studiebeurs
 302. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 303. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 304. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 305. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 306. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 307. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 308. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 309. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 310. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 311. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 312. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 313. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 314. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 315. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 316. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 317. Inpatab: Inkomen van personen
 318. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 319. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
 320. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 321. Mkb: Milieukosten van bedrijven
 322. IHG: Internationale Handel in Goederen
 323. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 324. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 325. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 326. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 327. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 328. RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten
 329. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 330. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 331. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 332. HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket
 333. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 334. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 335. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 336. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 337. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 338. Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland
 339. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 340. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 341. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 342. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
 343. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 344. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 345. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 346. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 347. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 348. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 349. dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018
 350. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 351. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 352. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 353. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 354. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 355. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 356. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 357. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 358. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 359. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 360. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 361. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 362. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 363. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 364. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen
 365. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 366. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 367. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 368. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 369. Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen
 370. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 371. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 372. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 373. Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter
 374. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 375. Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens
 376. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 377. Zvperc:Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 378. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 379. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 380. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 381. Gemwijkstpltab: Standplaatsen en afstand banen
 382. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 383. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 384. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 385. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 386. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 387. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 388. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 389. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 390. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 391. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 392. Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 393. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 394. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
 395. Odin: Onderweg in Nederland
 396. VM 2019: Veiligheidsmonitor 2019
 397. VM 2017: Veiligheidsmonitor 2017
 398. VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016
 399. VM 2015: Veiligheidsmonitor 2015
 400. VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014
 401. VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013
 402. VM 2012: Veiligheidsmonitor 2012
 403. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 404. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 405. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 406. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2018
 407. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2017
 408. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2016
 409. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2015
 410. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2019
 411. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 412. Zea: Zelfstandigen Enquête Arbeid
 413. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 414. Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM
 415. Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM
 416. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 417. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 418. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 419. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 420. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
 421. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 422. Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf
 423. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 424. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 425. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 426. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 427. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 428. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 429. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 430. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 431. Micwwpersoonbus: Personen met een WW-uitkering
 432. Micbijstandpersoonbus: Personen met bijstandsuitkering
 433. Micaowpersoonbus: Algemene Ouderdomswet-uitkering
 434. Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 435. Micanwpersoonbus: Algemene Nabestaandenwet-uitkering
 436. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 437. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 438. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 439. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 440. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 441. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 442. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 443. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 444. Obw, 2016
 445. Nko, 2010-2012
 446. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 447. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 448. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 449. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 450. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 451. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 452. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 453. Baanprsjaarbedragtab:Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 454. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 455. cpicn: Consumentenprijzen Caribisch Nederland
 456. Kenhuurcn: Kenmerken huurwoningen Caribisch Nederland
 457. Nko2017: 2e kamerverkiezingen 2017
 458. Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 459. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 460. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 461. Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen
 462. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 463. Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen
 464. VPD-WALVIS: Verzekerde Personen en Dienstverbanden WALVIS
 465. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 466. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 467. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 468. Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen
 469. Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen
 470. OG; Onderzoek gezinsvorming
 471. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 472. ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen
 473. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 474. Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen
 475. FIN_Provincies: Financiële informatie provincies
 476. Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten
 477. Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid
 478. Bedrijfsopleidingen: Deelname bedrijfsopleidingen
 479. Zelfstandigentab:Personen met inkomsten uit eigen onderneming
 480. Woon: Woononderzoek Nederland
 481. Woz: Waarde onroerende zaken
 482. wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP
 483. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 484. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 485. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 486. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 487. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 488. Volkstelling1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 489. uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 490. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 491. TBO: Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016
 492. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 493. sfbra: Kenmerken van brandmeldingen
 494. Sdi: Sociaal domein index
 495. Sfhulp: hulpverleningsmeldingen door de brandweer
 496. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 497. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 498. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 499. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 500. Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep
 501. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 502. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 503. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 504. Pensioenaanspraken: Pensioenaanspraken van inwoners in Nederland
 505. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 506. Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen
 507. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 508. Nea: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 509. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 510. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 511. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 512. LMR: Landelijke Medische Registratie
 513. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 514. IHI: Integraal huishoudens inkomen (oud)
 515. IPI: Integraal persoonlijk inkomen (oud)
 516. IVB: Integraal vermogensbestand (oud)
 517. ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven 2016
 518. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 519. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 520. Ebbfamilietab: Familie relatie in huishouden EBB
 521. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 522. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 523. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 524. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 525. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 526. Do: Doodsoorzaken
 527. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 528. Cis: Community Innovation Survey
 529. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 530. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 531. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 532. SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe