Alfabetisch

Microdatabestanden

Zea: Zelfstandigen Enquête Arbeid, 2012, 2015 en 2017

Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met startkwalificatie , 2006-2016.

Vslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (niet gecoördineerd), 2014- 2018.

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010 t/m 201803.

Nietvslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van aanvullende verblijfsobjecten, 1999-2018.

mszoverigezorgproductentab: Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2018

Betab: Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse, 1999 t/m 201803.

SDI: Sociaal Domein Index 2015-2017

Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf, 2005-2017

wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP, 1998 - 2017

Mszsubtrajectentab: Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

Lbzbasistab: Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2016

Voorrmutwoonnietwoontab: voorraadmutatietype van woningen en niet-woningen afkomstig uit de BAG, 2012-2017

levcyclwoonnietwoonbus: Woningen en niet-woningen naar gebruiksfunctie en status 2012-2017.

vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject, 1995 - 2017

Iowuitkering1atab : Kenmerken van IOW-uitkeringen, 200912-201803.

akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen, per kwartaal, 2015K1 - 2017K4

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen in de GBA (niet gecoördineerd), 1995-201803.

srgvoorzieningpwettab: Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201803.

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201803.

Rijbewijzen: De Nederlandse bevolking in het bezit van een geldig rijbewijs, 2014-2018.

Partnerbus: Persoonsidentificatiegegevens van alle personen die op één adres met een partner een paar vormen, 1995-2017

Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen, 2014-201804

Vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201803

Bijstanduitkeringtab: Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2011-2017

Lbzdiagnosentab; Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2016

Pensioendeelnemingen: Het microdatabestand bevat informatie over de pensioendeelnemingen en aanspraken. 2005-2014

Bestaande Koopwoningen: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen, 1995-2016

Vrlgbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201803

Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201803

Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de GBA ingeschreven personen niet-gecoördineerd, 1995-201803

Vlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de GBA opgenomen personen niet-gecoördineerd, 1995-201803

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken ingeschreven personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201803.

Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken van in de GBA ingeschreven personen, 1995-2017

Vrlmigmotbus: Migratiemotieven van ingeschreven immigranten met een buitenlandse nationaliteit, 1999-2016

Kindoudertab: In de GBA ingeschreven personen en hun juridische ouders, 1995-2017

wwpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering, 1999-2016

Prnl: Perinatale Registratie Nederland: 2004-2015.

Gbaverbintenispartnerbus: Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in GBA, 2012-2017.

Gbastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de vastgestelde bevolking op 1 januari, 2015-2018

Gbanatgewijzigdenmassabus: Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd in de GBA, 2013-2017.

Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen die ingeschreven (hebben ge)staan, 1995-2017.

Cpi: Maandelijkse consumentenprijzen, 2007-201704.

Abr_pab: Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm, 2007-2017.

Examvovaktab: Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs , 2006-2016.

Bijstandvorderingtab: Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering, 2013-2017.

Hdiplomaregta: Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties, 2005-2017.

EBB: Enquête Beroepsbevolking , 1996-2017.

Nea: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2005-2016.

Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen, ten minste één van de partners in de GBA staat ingeschreven, 2013-2017.

Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in GBA stonden ingeschreven, 2013-2017.

Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen van personen die in de GBA ingeschreven staan, 1995-2017.

Gbascheidingenmassatab: Scheidingen waarbij ten minste één van de partners in de GBA was ingeschreven, 2013-2017

Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken van deelnemers in het onderwijs, 2000-2017

Gbasterftenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven overleden personen, 2010-2017

Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken van personen in de GBA, publicatiepopulatie, Longitudinaal 1995-2017

Onderwijsinschrtab: Kenmerken van inschrijvingen in diverse onderwijssoorten, 2000-2017

Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening, 2012-2016

Nabijheidonderwijstab: Nabijheid verblijfsobject en onderwijsvoorzieningen, 2012-2016

Huurenquête : Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland, 2006-2017

Gbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de (GBA) ingeschreven personen, gecoördineerd, Longitudinaal 1995-2017.

Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA, Longitudinaal 1995-2017

gbaburgerlijkestaatbusgbaburgerlijkestaatbus; Burgerlijke staat van in de (GBA) opgenomen personen, Longitudinaal 1995-2017

BDK: Bedrijfsdemografisch Kader 2007 t/m 2018

Gbalevendgeborenenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven levendgeboren personen, 2010-2017

Failontslagtab; Baanbeëindigingen wegens faillissement, 1999-2016

Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle in de GBA ingeschreven personen, Longitudinaal 1995-2017

Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark met kenmerken van voertuigen op kentekenniveau, 2010 t/m 2017

Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen die in de GBA ingeschreven staan, gecoördineerd , Longitudinaal 1995-2017

GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2014

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente van alle in de GBA ingeschreven personen, niet gecoördineerd, 1995 t/m 2017.

Integrale inkomensgegevens van huishoudens, 2003-2015.Vanaf 2011 vervangen door INHATAB (revisie 2017).

Lifelines cohort_cbs: Procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

DHSdata_CBS: procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Gecon: Gezondheidsenquête, 2010-2017

Hdiplomawotab: Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het wetenschappelijk onderwijs, 2000 t/m 2016.

Siragpersoonbus: Kenmerken van trajectperiodes van personen met re-integratietrajecten door het UWV, 2017

NIVEL: Procedure voor koppeling NIVEL data met CBS microdata

Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences: procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

NKPS: Netherlands Kinship Panel Study, data linkable at person level to CBS microdata.

Incidentenbrandenenhulpverlening: Aantal meldkamerincidenten voor brand en hulpverlening naar alle kenmerken, 2013-2017

Hdiplomahbotab: Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs, 2000 t/m 2016

Diplomahotab: Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het hoger onderwijs, 2000 t/m 2016

brinhotab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs, 2013 t/m 2017

dbcggoverigezorgproductentab: Zorgproducten tweedelijns of gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

SVO: Personen die vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten, 2016.

Woz: Waarde onroerende zaken, 1997 t/m 2015

Sfhulp: Kenmerken van hulpverleningsmeldingen door de brandweer 1985 t/m 2013

Sfbra: Kenmerken van brandmeldingen, 1985 t/m 2013

Pensioenaanspraken: De opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van inwoners in Nederland. 2005-2012

Lsm 2016: Leefstijlmonitor 2015 t/m 2016

Inward_FATS: Bestaan o.a. uit omzet en omvang van dochterondernemingen van een buitenlands bedrijf, 2008 t/m 2015

GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Comb-trajecten Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2014

Examvotab: Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2003- 2016

Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma in het hoger onderwijs 2000 t/m 2016

CV_SLI: Culturele Veranderingen en SCP Leefsituatie Index, 2010,2012, 2014 en 2016

Brinwpowectab: Kenmerken vestigingen onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, 2008-2017

Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval, 2009 t/m 2016

Ps Transport: productiestatistiek transport,1993 t/m 2016

Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed, 2009 t/m 2016

Ps Industrie: productiestatistiek industrie, 1993 t/m 2016

Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel, 1993 t/m 2016

Ps Energie: productiestatistiek energie, 2009 t/m 2016

Ps Dienstverlening Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw, 1993..1998, 2001 t/m 2016

Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel, 1993 t/m 2016

Ps delfstoffenwinning; productiestatistiek delfstoffenwinning, 1993 t/m 2016

Ps Commerciële dienstverlening: productiestatistiek Commerciële dienstverlening, 1993 t/m 2016

Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid, 1993 t/m 2016

Ps Autohandel : productiestatistiek Autohandel, 2009 t/m 2016

koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon met BEID van zelfstandigen, 2001-2017

Brintab, Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, 2003-2017

Abr: Algemeen bedrijven register, 1994-2017

Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf, 2005-2017

Veiligheidsmonitor 2012-2016 (opvolger van IVM)

uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2003-2017.

ravtab: Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar 2004-2016.

Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2016

Nationale en Regionale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven, 1995-2016

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012 en 2016

EU-SILC: European Union- Statistics on Income and Living Conditions, 2005-2015

Deelcertificatenvavotab: Kenmerken behaalde deelcertificaten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 2012-2016

Aouitkeringtab: Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2010-2017

Zvwzorgkostentab: Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering 2009-2015.

Uwvontslagtab: Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf, 2003-2015.

SFGO: Financiële gegevens van grote ondernemingen (DANFLEX), balans gegevens en verlies- en winstrekening , 1977-2016.

bigtab: Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) 1995-2017, longitudinaal

Abr_regio: Regionale Eenheden Base 2006-2017.

Secmzlfmndbedragbus: Gemiddeld maandelijks winstbedrag van zelfstandigen in de verslagmaand, 1999-2016

Secmziekteaomndbedragbus: Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand, 1999-2016

Secmwerklmndbedragbus: Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand, 1999-2016

Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioen in de verslagmaand, 1999-2016.

Secmovactmndbedragbus: : Personen met inkomen uit overige arbeid in de verslagmaand, 1999-2016

Secmbijstmndbedragbus: Personen met bijstand in de verslagmaand, 1999-2016

Gemwijkstpltab: Gemeente, wijk en woon-werk afstand van de standplaats van banen in december, 2014-2016

Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid samengesteld door het SCP, 1985 t/m 2014, vanaf 1986 2 jaarlijks.

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 2013-2017

Secmwerkndgamndbedragbus: personen met loon in de verslagmaand, 1999-2016

secmsocvoorzomndbedragbus: Gemiddeld maandelijks bedrag van personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen, longitudinaal 1999 t/m 2016

Secmsbibus: SBI van de voornaamste werkkring waarin personen in een bepaalde maand werkzaam zijn, 2001-2016

Secmdtfbus: Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie, 1999-2016

Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie, 1999-2016

secmbeursmndbedragbus: Personenen met studiebeurs, 1999 t/m 2016

Ovuitkpersoonbus: Bevat alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016

Maandbedragen van personen met een overige uitkering, 1999-2016

Nfo: Statistiek Financiën van niet-financiële ondernemingen, 2000-2016

Medicijntab: Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen, 2006-2016

IHG: In-, uit- en wederuitvoergegevens per bedrijfseenheid, land en goederensoort, 2009-2016

BTW: Aangifte Omzetbelasting, 2007-2016

Integrale inkomensgegevens van personen, 2003-2015. De bestanden vanaf 2011 zijn vervangen door INPATAB (revisie 2017)

Wmotab: Kenmerken van Wet Maatschappelijke Ondersteuning maatwerkarrangementen, 2015-2017.

Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet, 2010-2016

Vehtab: Vermogens van huishoudens, 2011-2016

Ovuikjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016.

Vermogens van huishoudens in Nederland, 2006-2015. De bestanden vanaf 2011 zijn vervangen door VEHTAB (revisie 2017)

Inpatab: Inkomen van personen, 2011-2016

Inhatab: Inkomen van huishoudens, 2011-2016

Hoogsteopltab: Hoogst behaald en gevolgd opleidingsniveau en richting van de bevolking in Nederland, 1999-2015.

Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen, 2012-2016.

Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen 2012-2017. opvolger van eigendomwoztab

Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen, 200701-201712.

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid, 2001-2016.

OvarbeidmndbedragbusPersonen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2016.

Nietgbapersoontab: Persoonskenmerken van personen die niet zijn ingeschreven in de GBA, 1995-2017.

Hfdbaanbus; Hoofdbanen van werknemers, 1999-2016.

Baansommentab: Kwantitatieve jaargegevens van banen van werknemers,1999-2016.

Baanprsmndbedragbus: Maandelijkse loonbedragen van werknemers, 1999-2016.

Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen van werknemers, 1999-2016.

Baankenmerkenbus: Kwalitatieve kenmerken van banen van werknemers, 1999-2016

Pensovpersoonbus: Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Pensovmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016.

Pensovjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2016.

Citotab: Kenmerken van deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito 2006-2017

Anwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen 2001-2016

Micaowpersoonbus: Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016

Micanwpersoonbus: Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

Aowmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Aowjaarbedragtab :Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering ,1999-2016.

Uitkbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen, 2001-2016

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2016

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2009-2016.

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2016.

Wwjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen 1999-2016.

Mkb: Milieukosten van bedrijven, 2012 t/m 2015

Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 2009-2016.

Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens, 2010-2015

Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen, 2015-2017.

WOZ-waarde en eigendom van (niet-) woningen, 2012-2017

Budgetonderzoek: (consumptieve) bestedingen bij particuliere huishoudens 1978 t/m 2004, 2012, 2013 en 2015

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2016

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Wwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016

Micwwpersoonbus: Personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016.

Micbijstandpersoonbus: Personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Bijstandpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering, 1999-201706

Bijstandmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering , 1999 t/m 2016.

PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken, 2005-2014

Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie, 2010 t/m 2015

Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers, 2012-2016

ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven, 1995-2016

Aototpersoonbus: Uitkeringsperiodes van personen met één of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 1999-2016.

Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden van een persoon, 1995-2016

Nietgbaverblijfbus: Periode en verblijfslocatie van personen die niet zijn ingeschreven in de GBA, 1995-2016

Nietgbanationaliteitbus: Nationaliteit van personen die niet in de GBA zijn ingeschreven, 1995-2016

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de WAO, Wajong en WAZ , welke afkomstig zijn van het UWV.

Cco: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2012-2016

Nabijheid verblijfsobject en verkeersvoorzieningen.

Nabijheid verblijfsobject en voorzieningen voor kinderopvang.

nabijheiddetailhtab; Nabijheid van verblijfsobjecten tov horecavoorzieningen, 2012-2016.

nabijheiddetailhtab; Nabijheid van verblijfsobjecten tov detailhandelvoorzieningen, 2012-2016.

nabijheidcultuurtab: Nabijheid van verblijfsobjecten tov cultuurvoorzieningen, 2012-2015.

vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland, 1996-2016

Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, niet gecoördineerd.

uwvtraaggtabult: Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, 2002-2016 ultimo

uwvtraaggtab: Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het UWV, 2002-2016

cool 5-18 NWO: Verrijkte Bestanden Cohortonderzoek COOL5-18, 2004-2011

Halttab: delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar, 2005-2016

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 2006-2016

Regionale inkomensverdelingen van personen en huishoudens 2014

Gedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf, 2005-2016

Cwitab: personen die staan ingeschreven bij het centrum voor werk en inkomen, 1999-2016.

RTD: bedrijven met Research en Development activiteiten, gegevens over medewerkers en inkomsten en uitgaven, 1995-2015

Vslpostcodebus: Numerieke postcode van een verblijfsobject afkomstig uit de BAG, longitudinaal 1995-201703.

Gegvens over personen die in een jaar inkomsten uit eigen onderneming hebben gehad

Periode: jaarbestand 2008

Informatie over het verhuisgedrag van de Nederlander

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2009; halfjaarbestand 2010

Periode: halfjaarsbestanden: 2001-II t/m 2002-II; jaarbestanden: 2003 t/m 2004

Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt

Informatie over het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen

Periode: jaarbestanden 1998 t/m 2000, 2002

14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

Periode: 2006-2008 maart

Periode: kwartaalbestanden: 1e kwartal 2001 t/m 4e kwartal 2005

13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Cohortbestanden: 1989, 1993 en 1999

Maandbedragen studiefinanciering van personen.

Personen met studiefinanciering.

Periode: jaarbestanden: 2005 t/m 2012

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen

Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg

Periode: jaarbestanden 2004 t/m 2008

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2009

Periode: 2000 t/m 2010

Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen

periode: jaarbestand 2008

Periode: jaarbestanden 2003 t/m 2007

Onderzoek verplaatsingen in Nederland

periode: jaarbestanden 2011 t/m  2012

Periode: jaarbestanden: 2002 t/m 2005

Nationaal Kiezers Onderzoek 2010 en 2012

Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities

Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg

Periode: jaarbestanden 1995 t/m 2012

Periode: jaarbestand 1996, 2002

Periode: jaarbestanden beschikbaar vanaf 1980

Jongeren in JeugdzorgPlus

Periode: halfjaarsbestanden  2001-II t/m 2004-II; jaarbestand: 2004

Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs.

Inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs

periode: longitudinaal bestand 1986-2007

Periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen

Gemeente Standplaats van banen

Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen

De Gepromoveerden Enquête bevat gegevens over gepromoveerden in Nederland

Het SSB beschikt over diverse bestanden met informatie over onderwijs zoals onderwijsdeelname, opleidingsniveau en diploma’s. Deze handleiding geeft een overzicht van deze bestanden en hoe ermee om te gaan.

Periode: jaarbestand: 2004

Alle faillissementen die door de rechter in Nederland zijn uitgesproken

Periode: jaarbestand 2008 t/m 2012

Periode: jaarbestanden 2007 t/m 2012

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2012

Periode: jaarbestanden 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 t/m 2012

Gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden.

Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kenmerken van diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald.

13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Community Innovation Survey (CIS) 2014

Periode: jaarbestanden 2007 t/m 2010

Periode: jaarbestanden 2002 t/m 2012

Periode: jaarbestand: 2010

aanspraken Algemene Ouderdomswet