Alfabetisch

Microdatabestanden

 1. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen
 2. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 3. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 4. VM2023: Veiligheidsmonitor 2023
 5. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 6. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 7. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 8. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 9. Penspijler3persoonmndbedragbus: Mndbedrgn 3e pijler
 10. Penspijler2persoonmndbedragbus: Mndbedrgn 2e pijler
 11. Pensnabestpersoonmndbedragbus: Mndbedrgn nabestndnpensi
 12. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 13. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 14. Aanvulvergoedpersoonmndbedragbus: Mndbedrgn aavulvergd
 15. CVO: CBS VakantieOnderzoek
 16. Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem
 17. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 18. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 19. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 20. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 21. btw: Aangifte Omzetbelasting
 22. Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar
 23. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 24. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 25. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 26. Klasgenotennetwerktab: klasgenotenrelaties
 27. Huisgenotennetwerktab: huisgenotenrelaties
 28. Familienetwerktab: familierelaties
 29. Colleganetwerktab: collegarelaties
 30. Burennetwerktab: buren- en buurtgenotenrelaties
 31. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 32. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 33. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 34. Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal een aantal SBI's
 35. Bagwoztab: WOZ-waarde van woningen
 36. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 37. Faillissementen: Uitgesproken faillissementen
 38. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 39. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 40. Gezondheidsenquête 2010-2023
 41. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 42. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 43. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 44. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 45. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 46. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten gem en wijkcode
 47. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 48. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 49. Gvc: Global Value Chains survey
 50. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 51. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 52. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 53. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 54. Pc4stedoad: Postcodes stedelijkheidscategorie en omgevingsadressendichtheid
 55. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 56. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 57. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 58. Seswoa: Sociaaleconomische statusscores huishoudens
 59. Pivaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen Caribisch Nederland
 60. Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 61. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 62. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 63. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 64. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 65. standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden
 66. Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden
 67. Cpi: Maandelijkse consumentenprijzen
 68. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 69. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 70. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 71. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 72. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 73. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 74. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 75. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 76. AiNed: MIT- en KDT-subsidies verlnd aan bedrven via AiNed
 77. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 78. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 79. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 80. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 81. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 82. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 83. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 84. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 85. Populatie_PS_Zorginstellingen: Populatie productiestatistiek
 86. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 87. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 88. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 89. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 90. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 91. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 92. Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen
 93. Mkb: Milieukosten van bedrijven
 94. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 95. Energieverbruiktabzk: Energieverbruik particuliere woningenZK
 96. Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen
 97. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 98. Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen
 99. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 100. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 101. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 102. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 103. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 104. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 105. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 106. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 107. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 108. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 109. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 110. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 111. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 112. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 113. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 114. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 115. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 116. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 117. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 118. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 119. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 120. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 121. Eigenaartab: Eigenaar van woningen
 122. Pivastandhuishoudenstab: Huishoudenskenmerken Caribisch Nederland
 123. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 124. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 125. Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen
 126. Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters
 127. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 128. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 129. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 130. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen ingeschreven in het GBA
 131. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 132. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 133. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 134. Finmon: Financieringsmonitor MKB
 135. Blv2023: Belevingen
 136. Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf
 137. koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen
 138. Abr: Algemeen bedrijven register
 139. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval
 140. Ps Transport: productiestatistiek transport
 141. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 142. Ps Onderwijs: productiestatistiek onderwijs
 143. Ps Industrie: productiestatistiek industrie
 144. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel
 145. Ps Energie: productiestatistiek energie
 146. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw
 147. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
 148. Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning
 149. Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening
 150. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 151. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
 152. Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven
 153. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 154. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 155. Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties
 156. Logiesexpltg: Gasten logiesaccommodaties toeristengebied
 157. Logiesexplprov: Gasten logiesaccommodaties provincies
 158. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 159. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 160. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 161. Gewaspercelen
 162. Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen
 163. Dementiepopulatievektistab: Vektis dementiepopulatie
 164. Dementieindicatievektis: Vektis dementieindicatoren
 165. Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen
 166. Aowatab: Kenmerken van AOW-aanspraken
 167. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 168. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 169. Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf
 170. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 171. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 172. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 173. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 174. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 175. Uci: Ultimate Controlling Institutional
 176. Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen
 177. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 178. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 179. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 180. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 181. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 182. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 183. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 184. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 185. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 186. Zorgwoonruimtentab: Zorgwoonruimten
 187. SO25_2022: Seks onder je 25e in 2022
 188. Sgin2022: Seksuele gezondheid in Nederland 2022
 189. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 190. Abr_regio: Regionale Eenheden Base
 191. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 192. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 193. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 194. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 195. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 196. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 197. Woonbase: Maatwerk microdatabestanden
 198. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 199. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 200. Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm
 201. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 202. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 203. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 204. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 205. LVSNCO: Leerlingvolgsystemen basisonderwijs
 206. IHG: Internationale Handel in Goederen
 207. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 208. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 209. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 210. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 211. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 212. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 213. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 214. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 215. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 216. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 217. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 218. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 219. Secmeczlfhbus: Economische zelfstandigheid personen
 220. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 221. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 222. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 223. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 224. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 225. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's
 226. Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM
 227. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 228. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 229. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 230. Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs
 231. LMo2023: Learning mobility
 232. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 233. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 234. Inpatab: Inkomen van personen
 235. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 236. Lsm2022: Leefstijlmonitor 2022
 237. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 238. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 239. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 240. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 241. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 242. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 243. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 244. Vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen
 245. Schtab: Schenkingen
 246. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 247. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 248. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 249. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 250. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 251. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 252. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 253. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 254. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
 255. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 256. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 257. Mszdgaddongeneesmvekttab: Add-on geneesmiddelen
 258. HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket
 259. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 260. Gbasamenwonerbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 261. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 262. Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector
 263. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 264. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 265. Zea2017: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017
 266. Zea2021: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 267. Zea2012: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012
 268. Zea2015: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015
 269. Zea2019: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
 270. SVO2022: Schoolverlatersonderzoek 2022
 271. WGT: Watergebruik van huishoudens in Nederland
 272. VM2021: Veiligheidsmonitor 2021
 273. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 274. Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen
 275. Vektis Dementie: indicatoren en populatie
 276. VTO2022: Vrijetijdsomnibus 2022
 277. SVO2021: Schoolverlatersonderzoek 2021
 278. Srgreintegratiepositiebus: Re-integratieposities van personen
 279. Rktkinderentab: Kinderopvangtoeslag kinderen naar soort kinderopvang
 280. Pat: Informatie over patentaanvragers en -aanvragen
 281. Odin2022: Onderweg in Nederland 2022
 282. Rktontvangerstab: Kinderopvangtoeslag en kosten per ontvanger
 283. Ovec: Online Veiligheid en Criminaliteit
 284. Nea 2014-2021: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014-2021
 285. Obw2016-2022, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2016-2022
 286. Lsm2021: Leefstijlmonitor 2021
 287. Odin: Onderweg in Nederland 2018
 288. Mzj2020: Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020
 289. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2021
 290. Nea2005-2013: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005-2013
 291. Odin2020: Onderweg in Nederland 2020
 292. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2022
 293. Odin2021: Onderweg in Nederland 2021
 294. ITSNCO: Intergenerationele Transmissie van Skills
 295. GGD COVID19 besmettingsmeldingen
 296. Iwotab: Intergenerationele gewichten opleidingsniveau
 297. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 298. Ggzdeclvektis: Declaraties voor verrichtingen in de GGZ
 299. Gemon 2022: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 300. LMo2022: Learning mobility
 301. Cis2020: Community Innovation Survey
 302. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022
 303. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2019 en 2020
 304. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2021 en 2022
 305. Explzwemsport: Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties
 306. Bedrijfsopleidingen 2020, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 307. Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 308. Bedrijfsopleidingen 2005 , de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 309. Blv2022: Belevingen
 310. Aouitkeringtab: Kenmerken arbeidsongeschiktheidsuitk.
 311. Bus_trans: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 312. Blv2021: Belevingen
 313. Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 314. BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek
 315. Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen
 316. AES: Adult Education Survey 2016
 317. AES: Adult Education Survey 2011
 318. Anw: Maandbedragen ANW-uitkering
 319. Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland
 320. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 321. LMR: Landelijke Medische Registratie
 322. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 323. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 324. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 325. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 326. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 327. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 328. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 329. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 330. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 331. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 332. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 333. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 334. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 335. Vbowoningtypetab: Woningtype
 336. RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten
 337. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 338. BDK: Bedrijfsdemografisch Kader
 339. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 340. Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter
 341. Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM
 342. ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen
 343. Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand
 344. dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018
 345. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 346. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 347. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 348. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen
 349. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 350. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 351. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 352. Woz: Waarde onroerende zaken
 353. wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP
 354. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 355. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 356. WRG: Woonruimteregister
 357. Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen
 358. werknemerskenmerken
 359. Woon: Woononderzoek Nederland
 360. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 361. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 362. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 363. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 364. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 365. VTO: Vrijetijdsomnibus 2012-2018
 366. VTO2020: Vrijetijdsomnibus 2020
 367. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen
 368. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 369. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 370. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject
 371. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 372. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject
 373. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 374. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie
 375. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies
 376. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies
 377. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 378. VM 2017: Veiligheidsmonitor 2017
 379. VMR: Veiligheidsmonitor Rijk (vanaf 2009 opgevolgd door IVM)
 380. VM 2019: Veiligheidsmonitor 2019
 381. VM 2012: Veiligheidsmonitor 2012
 382. VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014
 383. VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016
 384. VM 2015: Veiligheidsmonitor 2015
 385. VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013
 386. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 387. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 388. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 389. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 390. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 391. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 392. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 393. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 394. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 395. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 396. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 397. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 398. TBO: Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016
 399. Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen
 400. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 401. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 402. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 403. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 404. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 405. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen
 406. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 407. SFKO: Statistiek financiën kleine ondernemingen (Vanaf 2000 zie NFO)
 408. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 409. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 410. sfbra: Kenmerken van brandmeldingen
 411. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 412. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 413. SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
 414. Sfhulp: hulpverleningsmeldingen door de brandweer
 415. SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020
 416. Sdi: Sociaal domein index
 417. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 418. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
 419. Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen
 420. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 421. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
 422. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 423. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 424. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 425. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 426. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 427. Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep
 428. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 429. POLS erva: rechtshulp problemen uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 430. POLS par(v): Participatie en (doorvragen) vrijwilligerswerk 2004 uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 431. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 432. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 433. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 434. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 435. POLS basis: basismodule van het POLS
 436. POLS tbo: Mini Tijdsbestedingsonderzoek uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 437. POLS ervi: rechtshulp instanties uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 438. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland
 439. POLS mil: Milieu en Inkomenswaardering uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 440. POLS sli: Leefsituatie-Index uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 441. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 442. POLS ervr: module Recht uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 443. POLS ervm: module delicten uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 444. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 445. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 446. PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld
 447. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 448. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 449. PNB: Productienetwerk Nederland op bedrijfsniveau
 450. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 451. Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen
 452. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 453. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 454. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 455. OG; Onderzoek gezinsvorming
 456. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 457. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
 458. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 459. Nko2017: 2e kamerverkiezingen 2017
 460. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 461. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 462. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 463. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 464. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 465. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 466. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
 467. Obw, 2016
 468. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 469. Nko, 2010-2012
 470. Nfn: Nieuwe Families in Nederland
 471. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 472. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 473. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van basis- en voortgezet onderwijsvoorzieningen
 474. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 475. Nabijheidzorgtab: Nabijheid van zorgvoorzieningen
 476. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes
 477. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
 478. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 479. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 480. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 481. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 482. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 483. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland
 484. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 485. Nabijheiddetailh: Nabijheid van detailhandelvoorzieningen
 486. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 487. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 488. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 489. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 490. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 491. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 492. LVB: Logies Verstrekkende Bedrijven naar provincie
 493. LSO: Loonstructuuronderzoek
 494. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 495. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 496. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2018
 497. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2020
 498. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2015
 499. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 500. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 501. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2016
 502. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2017
 503. LBT: Landbouwtellingen
 504. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2019
 505. Kenhuurcn: Kenmerken huurwoningen Caribisch Nederland
 506. Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens
 507. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 508. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 509. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 510. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities
 511. Lbt_fd: Landbouwbedrijven fiscale gegevens
 512. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 513. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 514. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 515. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 516. IHI: Integraal huishoudens inkomen
 517. IVM: Integrale Veiligheidsmonitor
 518. IPI: Integraal persoonlijk inkomen
 519. ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven
 520. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 521. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 522. Hkstab: Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt
 523. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 524. incidentenbrandenenhulpverlening: meldkamerincidenten
 525. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 526. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 527. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 528. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 529. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 530. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 531. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 532. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 533. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 534. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 535. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen
 536. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 537. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 538. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 539. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 540. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 541. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 542. Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen
 543. Energieverbruiksportsvastgoed: Energieverbruik van sportvastgoed
 544. Energieverbruikzorgvastgoed: Energieverbruik van zorgvastgoed
 545. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 546. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 547. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 548. FIN_Provincies: Financiële informatie provincies
 549. Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten
 550. Energieverbruikonderwijsvastgoed: Energieverbruik in de onderwijssector
 551. Energielabel certificaten voor woningen
 552. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 553. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 554. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 555. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 556. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 557. Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen
 558. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 559. Energieverbruikretailvastgoed: Energieverbruik van retailvastgoed
 560. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 561. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 562. Do: Doodsoorzaken
 563. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 564. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 565. cpicn: Consumentenprijzen Caribisch Nederland
 566. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 567. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 568. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 569. Cis2018: Community Innovation Survey 2018
 570. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 571. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 572. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 573. Cis: Community Innovation Survey
 574. Buitengewicht: gewicht per CPA
 575. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 576. Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid
 577. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 578. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 579. Blv2020: Belevingen
 580. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 581. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 582. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 583. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 584. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie
 585. Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 586. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 587. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 588. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 589. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen
 590. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 591. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 592. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 593. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 594. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 595. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 596. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 597. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 598. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes