Alfabetisch

Microdatabestanden

Pensovpersoonbus: Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Pensovmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016.

Pensovjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Iowuitkering1atab : Kenmerken van IOW-uitkeringen, 200912-201710

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2016.

Citotab: Kenmerken van deelnemers aan de Eindtoets Basisonderwijs van Cito 2006-2017

Anwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen 2001-2016

Wmotab: Kenmerken van Wet Maatschappelijke Ondersteuning maatwerkarrangementen, 2016-2017.

Secmsbibus: SBI van de voornaamste werkkring waarin personen in een bepaalde maand werkzaam zijn, 2001-2015

OvarbeidmndbedragbusPersonen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2015.

Micaowpersoonbus: Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016

Micanwpersoonbus: Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

Aowmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Aowjaarbedragtab :Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering ,1999-2016.

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid, 2001-2015.

Vslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (niet gecoördineerd), 2014- 201709.

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen in de GBA (niet gecoördineerd), 1995-201709.

Uitkbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen, 2001-2016

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2016

srgvoorzieningpwettab: Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet, 2015-201709

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet, 2015-201709.

Nietvslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van aanvullende verblijfsobjecten, 1999-2017.

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2009-2016.

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2016.

Pensioenaanspraken: De opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van inwoners in Nederland. 2005-2014

Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken van deelnemers in het onderwijs, 2000-2016

Wwjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen 1999-2016.

Vrlgbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201709

Vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201709

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010-201706

Mkb: Milieukosten van bedrijven, 2012 t/m 2015

Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 2009-2016.

Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens, 2010-2015

Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen, 2015-2017.

WOZ-waarde en eigendom van (niet-) woningen, 2012-2017

Budgetonderzoek: (consumptieve) bestedingen bij particuliere huishoudens 1978 t/m 2004, 2012, 2013 en 2015

Anwuitkering1atab: Anw-uitkeringen aan personen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd,2014-201710.

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2016

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Wwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016

Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de GBA ingeschreven personen niet-gecoördineerd, 1995-201709

Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201709.

Vlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de GBA opgenomen personen niet-gecoördineerd, 1995-201709

SVO: Personen die vo- of mbo-diploma hebben behaald of die het onderwijs voortijdig hebben verlaten, 2016.

Micwwpersoonbus: Personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016.

Micbijstandpersoonbus: Personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Bijstanduitkeringtab: Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2015-201706

Bijstandpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering, 1999-201706

Bijstandmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering , 1999 t/m 2016.

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken ingeschreven personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201709.

PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken, 2005-2014

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012 en 2016

Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen 2012-2017. opvolger van eigendomwoztab

Bijstandvorderingtab: Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering, 2013-201701-06

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente van alle in de GBA ingeschreven personen, niet gecoördineerd, 1995 t/m 2016

Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie, 2010 t/m 2015

Hoogsteopltab: Hoogst behaald en gevolgd opleidingsniveau en richting van de bevolking in Nederland, 1999-2015

Nationale en Regionale investeringen in (im)materiële vaste activa bij niet-financiële bedrijven, 1995-2016

Secmziekteaomndbedragbus: Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand, 1999-2015

Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers, 2012-2016

secmbeursmndbedragbus: longitudinaal bestand, 1999 t/m 2015

secmsocvoorzomndbedragbus: Gemiddeld maandelijks bedrag van personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen

Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioen in de verslagmaand, 1999-2015.

Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie, 1999-2015.

ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven, 1995-2016

Aouitkeringtab: Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2013-2016

Aototpersoonbus: Uitkeringsperiodes van personen met één of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 1999-2016.

Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden van een persoon, 1995-2016

Betab: Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse, 1999-201706

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 2013-201706.

Nietgbaverblijfbus: Periode en verblijfslocatie van personen die niet zijn ingeschreven in de GBA, 1995-2016

Nietgbapersoontab: Persoonskenmerken van personen die niet zijn ingeschreven in de GBA, 1995-2016

Nietgbanationaliteitbus: Nationaliteit van personen die niet in de GBA zijn ingeschreven, 1995-2016

EBB: Enquête Beroepsbevolking , 1996-2016

Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen, 200701-201706.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de WAO, Wajong en WAZ , welke afkomstig zijn van het UWV.

Cco: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2012-2016

Nabijheid verblijfsobject en verkeersvoorzieningen.

Nabijheid verblijfsobject en voorzieningen voor kinderopvang.

nabijheiddetailhtab; Nabijheid van verblijfsobjecten tov horecavoorzieningen, 2012-2016.

nabijheiddetailhtab; Nabijheid van verblijfsobjecten tov detailhandelvoorzieningen, 2012-2016.

nabijheidcultuurtab: Nabijheid van verblijfsobjecten tov cultuurvoorzieningen, 2012-2015.

wwpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering, 1999-2016

vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland, 1996-2016

Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, niet gecoördineerd.

uwvtraaggtabult: Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, 2002-2016 ultimo

uwvtraaggtab: Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het UWV, 2002-2016

cool 5-18 NWO: Verrijkte Bestanden Cohortonderzoek COOL5-18, 2004-2011

Transactiebestand Bestaande Koopwoningen, 1995-2016

Halttab: delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar, 2005-2016

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 2006-2016

SFGO: financiële gegevens van grote ondernemingen (DANFLEX), balans gegevens en verlies- en winstrekening , 1977-2015.

Regionale inkomensverdelingen van personen en huishoudens 2014

Gedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf, 2005-2016

Cwitab: personen die staan ingeschreven bij het centrum voor werk en inkomen, 1999-2016.

RTD: bedrijven met Research en Development activiteiten, gegevens over medewerkers en inkomsten en uitgaven, 1995-2015

Voorrmutwoonnietwoontab: voorraadmutatietype van woningen en niet-woningen afkomstig uit de BAG, 2012-2016

Secmwerkndgamndbedragbus: personen met loon in de verslagmaand, 1999-2015

zvwzorgkostentab; zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering, 2009-2014

Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters met startkwalificatie , 2006-2014.

Vslpostcodebus: Numerieke postcode van een verblijfsobject afkomstig uit de BAG, longitudinaal 1995-201703.

Gegvens over personen die in een jaar inkomsten uit eigen onderneming hebben gehad

Zelfstandigen Enquête Arbeid

Waarde onroerende zaken

Personen die een schuldsanering hebben via de Wet schuldsanering natuurlijke personen

Periode: jaarbestand 2008

Informatie over het verhuisgedrag van de Nederlander

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2009; halfjaarbestand 2010

Periode: halfjaarsbestanden: 2001-II t/m 2002-II; jaarbestanden: 2003 t/m 2004

Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt

Informatie over het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen

Periode: jaarbestanden 1998 t/m 2000, 2002

X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject

Wanbetalers zorgverzekeringswet

Migratiemotieven van in de bevolkingsregisters van de gemeenten ingeschreven immigranten

14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

Veiligheidsmonitor 2015 (opvolger van IVM)

Periode: 2006-2008 maart

Periode: kwartaalbestanden: 1e kwartal 2001 t/m 4e kwartal 2005

13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf

Cohortbestanden: 1989, 1993 en 1999

Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf

Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Maandbedragen studiefinanciering van personen.

Personen met studiefinanciering.

Periode: jaarbestanden: 2005 t/m 2012

Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf

Gemiddeld maandelijks winstbedrag van zelfstandigen in de verslagmaand

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen

Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie

Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand

Personen met inkomen uit overige arbeid in de verslagmaand

Productiestatistiek Water en Afval

Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar

Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg

Productiestatistiek Dienstverlening landbouw

Periode: jaarbestanden 2004 t/m 2008

Motorvoertuigenpark met kenmerken van voertuigen op kentekenniveau

Personen met bijstand in de verslagmaand

Productiestatistiek Delfstoffenwinning

Productiestatistiek Energie

Productiestatistiek Industrie

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Productiestatistiek Onroerend goed

Productiestatistiek Detailhandel

Productiestatistiek Transport

Productiestatistiek Groothandel

Productiestatistiek Commerciële Dienstverlening

Perinatale Registratie Nederland

Productiestatistiek Bouwnijverheid

Productiestatistiek Autohandel

Periode: longitudinaal bestand: 1993-2007; jaarbestanden  2008 t/m 2013

Personen met inkomen als zelfstandige.

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2009

Periode: 2000 t/m 2010

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen.

Periode: jaarbestanden 2005 t/m 2012

Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen

Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen

periode: jaarbestand 2008

Maandbedragen van personen met een overige uitkering

Periode: jaarbestanden 2003 t/m 2007

Persoonsidentificatiegegevens van alle in de GBA ingeschreven personen die op één adres met een partner een paar vormen.

Onderzoek verplaatsingen in Nederland

Kenmerken van inschrijvingen in diverse onderwijssoorten

periode: jaarbestanden 2011 t/m  2012

Periode: jaarbestanden: 2002 t/m 2005

Nationaal Kiezers Onderzoek 2010 en 2012

Statistiek Financiën van niet-financiële ondernemingen

Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening.

Nationale enquete arbeidsomstandigheden

Nabijheid verblijfsobject en onderwijsvoorzieningen.

Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities

Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg

Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg

Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg

Procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

Verstrekkingen van geneeesmiddelen op 4 posities ATC_code aan personen

Leefstijlmonitor 2015

Periode: jaarbestanden 1995 t/m 2012

Periode: jaarbestand 1996, 2002

Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen

Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders

Woningen en niet-woningen naar gebruiksfunctie en status.

Periode: jaarbestanden beschikbaar vanaf 1980

Bestaan o.a. omzet en omvang dochterondernemingen in Nederland waarover buitenlands bedrijf zeggenschap uitoefent

Jongeren in JeugdzorgPlus

Periode: halfjaarsbestanden  2001-II t/m 2004-II; jaarbestand: 2004

Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs.

Inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs

De integrale inkomensgegevens van huishoudens, 2003-2015

Internationale Handel in Goederen: In-, uit- en wederuitvoergegevens per bedrijfseenheid, land en goederensoort.

De integrale inkomensgegevens van personen

Vermogens van huishoudens in Nederland

Kenmerken, huur, kosten en weegfactor van een zelfstandige huurwoning in Nederland

Hoofdbanen van werknemers

Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het wetenschappelijk onderwijs.

Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs.

periode: longitudinaal bestand 1986-2007

Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties.

Periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen

Gemeente Standplaats van banen

Gemeente, wijk en woon-werk afstand van de standplaats van banen in december

Personen die gesubsidieerde rechtsbijstand kregen

De Gepromoveerden Enquête bevat gegevens over gepromoveerden in Nederland

Het SSB beschikt over diverse bestanden met informatie over onderwijs zoals onderwijsdeelname, opleidingsniveau en diploma’s. Deze handleiding geeft een overzicht van deze bestanden en hoe ermee om te gaan.

Gezondheidsenquete 2015

Nationaliteitskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen.

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in de GBA stonden ingeschreven per publicatiejaar.

Migratiekenmerken van personen die in de GBA ingeschreven staan, publicatiepopulatie (inclusief nagekomen berichten).

Gemeenteinschrijving en 4-cijferige postcode van de wettelijk vastgestelde bevolking op 1 januari van het jaar.

Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op dat moment in de GBA staat ingeschreven.

Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van wijziging in de GBA stonden ingeschreven.

Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens ingeschreven overleden personen.

Periode: jaarbestand: 2004

Migratiekenmerken van personen die in de GBA ingeschreven staan, gecoördineerd.

Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen, gecoördineerd.

Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in de GBA was ingeschreven

Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de GBA ingeschreven personen

Alle faillissementen die door de rechter in Nederland zijn uitgesproken

Examengegevens van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Periode: jaarbestand 2008 t/m 2012

Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen.

Adreskenmerken van personen die in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan.

Huishoudenskenmerken van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen.

Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven levendgeboren personen

Baanbeëindigingen wegens faillissement

Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de GBA ingeschreven staan.

Periode: jaarbestanden 2007 t/m 2012

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2012

European Union- Statistics on Income and Living Conditions

Periode: jaarbestanden 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 t/m 2012

Energieverbruk perticuliere woningen

Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het hoger onderwijs.

Maandelijkse consumentenprijzen (CPI).

Gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden.

Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs.

Kenmerken van diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald.

Eerst behaalde einddiploma in het hoger onderwijs.

13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald

Aangifte Omzetbelasting.

Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs.

Community Innovation Survey (CIS) 2014

Periode: jaarbestanden 2007 t/m 2010

Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs

Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register)

Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2011-2014

Maandelijkse loonbedragen van werknemers

Kwantitatieve jaargegevens van banen van werknemers

Jaarlijkse loonbedragen van werknemers

Periode: jaarbestanden 2002 t/m 2012

Periode: jaarbestand: 2010

Kwalitatieve kenmerken van banen van werknemers

aanspraken Algemene Ouderdomswet

Regionale Eenheden Base

Algemeen Bedrijven Register

Periode: Jaarbestanden 1985 t/m 2010

periode: jaarbestanden 2007 t/m 2014 en longitudinaal  bestand 2007-2014