Alfabetisch

Microdatabestanden

 1. Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem
 2. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022
 3. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 4. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 5. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 6. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 7. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 8. Cpi: Maandelijkse consumentenprijzen
 9. Nabijheidgroenvoorztab: Nabijheid van groenvoorzieningen
 10. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 11. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 12. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 13. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 14. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 15. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 16. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 17. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 18. werknemerskenmerken
 19. Faillissementen: Uitgesproken faillissementen
 20. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 21. Secmeczlfhbus: Economische zelfstandigheid personen
 22. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 23. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van onderwijsvoorzieningen
 24. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kindopvang
 25. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 26. Nabijheiddetailhtab: Nabijheid van detailhtab
 27. Nabijheidcultuurtab: Nabijheid van cultuurvoorzieningen
 28. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 29. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 30. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 31. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 32. RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten
 33. Cis2020: Community Innovation Survey
 34. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 35. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 36. Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf
 37. Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs
 38. Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties
 39. Logiesexpltg: Gasten logiesaccommodaties toeristengebied
 40. Logiesexplprov: Gasten logiesaccommodaties provincies
 41. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 42. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 43. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 44. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 45. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 46. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 47. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 48. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 49. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 50. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 51. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 52. Gebwmotab: Personen met Wmo-maatwerkvoorzieningen
 53. Zorgwoonruimtentab: Zorgwoonruimten
 54. Nfo: Financiën van niet-financiële ondernemingen
 55. Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen
 56. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 57. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 58. Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen
 59. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 60. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 61. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 62. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 63. Medicijntab: Geneesmiddelen op ATC-code (4)
 64. Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
 65. ICTbedrijven: ICT-gebruik bij bedrijven
 66. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 67. Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal een aantal SBI's
 68. brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen
 69. Bagwoztab: WOZ-waarde van woningen
 70. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 71. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 72. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 73. AES: Adult Education Survey 2011
 74. AES: Adult Education Survey 2016
 75. Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering
 76. Jgdbeschermbus: Trajecten jeugdbescherming
 77. standgedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden
 78. Iwotab: Intergenerationele gewichten opleidingsniveau
 79. IHG: Internationale Handel in Goederen
 80. Energieverbruiktabzk: Energieverbruik particuliere woningenZK
 81. Energieverbruiktab: Energieverbruik particuliere woningen
 82. Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar
 83. CV_SLI: Culturele Veranderingen Leefsituatie Index
 84. Investeringen: In vaste activa niet-financ bedrijven
 85. Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 86. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 87. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 88. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 89. Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden
 90. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 91. VT_overdracht: Informatie over overdrachten Veilig Thuis
 92. VT_melding: Informatie over meldingen binnengekomen bij Veilig Thuis
 93. VT_advies: Informatie over adviezen door Veilig Thuis
 94. VT_casus: Informatie over casussen bij Veilig Thuis
 95. VT_dienst: Informatie over diensten uitgevoerd door Veilig Thuis
 96. LMo2022: Learning mobility
 97. vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen
 98. Schtab: Schenkingen
 99. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 100. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 101. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 102. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 103. Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg
 104. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 105. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 106. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 107. Mkb: Milieukosten van bedrijven
 108. Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 109. Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting
 110. Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura
 111. Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg
 112. Gebwlztab: Personen Wlz-zorg
 113. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen
 114. SVO2021: Schoolverlatersonderzoek 2021
 115. VM 2017: Veiligheidsmonitor 2017
 116. VM 2019: Veiligheidsmonitor 2019
 117. VM2021: Veiligheidsmonitor 2021
 118. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 119. BDK: Bedrijfsdemografisch Kader
 120. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 121. Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg
 122. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 123. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 124. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 125. Huurenquête: Kenmerken huurwoningen in Nederland
 126. Grbstab: Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand
 127. Eigendomtab: Eigendom en eigenaar van woningen
 128. btw: Aangifte Omzetbelasting
 129. Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland
 130. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 131. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 132. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 133. Hoogsteopltab: Hoogst behaald/gevolgd opleidingsniveau
 134. PS_Zorgpraktijken: Ps zorgpraktijken revisie 2015
 135. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 136. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 137. Nko2017: 2e kamerverkiezingen 2017
 138. Nko, 2010-2012
 139. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 140. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 141. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 142. Zvwzorgkostentab: Zorgkosten personen basisverzekering
 143. PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken
 144. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 145. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 146. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 147. Micwwpersoonbus: Personen met een WW-uitkering
 148. Micbijstandpersoonbus: Personen met bijstandsuitkering
 149. Micaowpersoonbus: Algemene Ouderdomswet-uitkering
 150. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 151. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 152. Nea2014-2020: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014-2020
 153. Nea2005-2013: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005-2013
 154. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 155. Odin: Onderweg in Nederland 2018
 156. HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket
 157. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2021
 158. Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
 159. Vbowoningtypetab: Woningtype
 160. Pc4stedoad: Postcodes stedelijkheidscategorie en omgevingsadressendichtheid
 161. Gecon: Gezondheidsenquête 2021
 162. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 163. Uitstroomomtab: strafzaken die uitstromen bij het OM
 164. Sdi: Sociaal domein index
 165. Indicawbztab: Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg
 166. Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 167. Uitstroomrechtertab: Zaken die uitstromen bij de rechter
 168. Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM
 169. Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden
 170. Azwwne II: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 171. Halttab: Delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar
 172. Zea2015: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015
 173. Rdwnpacttab: Motorvoertuigenpark
 174. Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 175. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 176. NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
 177. Zea2021: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 178. Zea2019: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
 179. Zea2017: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017
 180. Zea2012: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012
 181. Odin2021: Onderweg in Nederland 2021
 182. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs
 183. Mszzorgactiviteitenvekttab: Zorgactiviteiten Diagnose
 184. Mszprestatiesvekttab: Geopende Diagnose Behandeling
 185. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 186. WoonbasePopulatieWoonruimten: alle verblijfsobjecten in Nederland
 187. WoonbasePopulatiePersonen: kenmerken personen, huishouden en objecten
 188. WoonbasePopulatieHuishoudens: kenmerken huishouden, personen en objecten
 189. WoonbaseSleutel: personen, huishoudens en verblijfsobjecten in Nederland
 190. WoonbaseKenmerkenWoonruimten: kenmerken van alle woonruimten in Nederland
 191. WoonbaseKenmerkenPersonen: persoonskenmerken van alle personen in Nederland
 192. WoonbaseKenmerkenHuishoudens: kenmerken van alle huishoudens in Nederland
 193. Voorrmutwoonnietwoontab: Voorraadmutaties BAG objecten
 194. Bedrijfsopleidingen 2020, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 195. Bedrijfsopleidingen 2005 , de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 196. Woon: Woononderzoek Nederland
 197. Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 198. Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 199. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 200. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 201. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 202. Studerendenbus:Scholieren en studenten in een kalenderjaar
 203. Socsamwelzijn: sociale samenhang en welzijn
 204. Wsnppersbus: Wet schuldsanering natuurlijke personen
 205. Vslgwtab: Gemeente en wijkcode van verblijfsobject
 206. Vslgwbtab: GWBcode van verblijfsobject(niet-gecoord)
 207. Vslgtab: Gemeentecode van verblijfsobject
 208. Nietvslgwtab: Geen BAGverblijfsobjecten gem en wijkcode
 209. Nietvslgwbtab: Geen BAGverblijfsobjecten gwbuurtcode
 210. Nietvslgtab: Geen BAGverblijfsobjecten met gemeentecode
 211. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 212. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 213. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 214. Azwwge II: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 2e meting
 215. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 216. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 217. Ps zorginstellingen: Productiestatistiek zorginstellingen
 218. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 219. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 220. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 221. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 222. Pivaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen Caribisch Nederland
 223. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 224. pgbwlzwmojwtab: Personen met PGB van Wlz; Wmo2015; Jeugdwet
 225. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 226. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 227. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 228. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 229. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 230. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 231. Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen
 232. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 233. Vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland
 234. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 235. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 236. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 237. Lbzdiagnosentab: Diagnosen bij ziekenhuisopnamen (LBZ)
 238. Lbzbasistab:Ziekenhuisopnamen LBZ
 239. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 240. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 241. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 242. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 243. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 244. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 245. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 246. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 247. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 248. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 249. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 250. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 251. Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie gebruik
 252. Explzwemsport: Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties
 253. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 254. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 255. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 256. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 257. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 258. Abr: Algemeen bedrijven register
 259. MON: Mobiliteitsonderzoek Nederland
 260. IVM: Integrale Veiligheidsmonitor
 261. Zorgzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 262. Gebzzvtab: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen
 263. Woningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 264. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 265. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 266. INTSO: International Sourcing
 267. GVCIS: Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten
 268. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen
 269. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject
 270. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject
 271. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland
 272. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 273. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities
 274. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen
 275. Seswoa: Sociaaleconomische statusscores huishoudens
 276. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen
 277. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 278. Rijbewijzen: Personen met een geldig rijbewijs
 279. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 280. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 281. Blv2021: Belevingen
 282. Vsvtab: Voortijdig schoolverlaters
 283. Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs
 284. Odin2020: Onderweg in Nederland 2020
 285. Odin2019: Onderweg in Nederland 2019
 286. LVB: Logies Verstrekkende Bedrijven naar provincie
 287. ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen
 288. Ovin: Onderzoek verplaatsingen in Nederland
 289. Sfhulp: hulpverleningsmeldingen door de brandweer
 290. sfbra: Kenmerken van brandmeldingen
 291. Hkstab: Delictkenmerken van personen tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is opgemaakt
 292. Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen
 293. FIN_Provincies: Financiële informatie provincies
 294. Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten
 295. Do: Doodsoorzaken
 296. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties vanaf 2011
 297. Kinderopvanglocaties: Kinderopvanglocaties2009tm2010
 298. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 299. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 300. Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen
 301. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie
 302. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies
 303. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies
 304. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 305. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 306. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 307. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen
 308. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 309. Srgreintegratiepositiebus: Re-integratieposities van personen
 310. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 311. Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen
 312. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 313. koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen
 314. Gecons: Gecon Simulatiegewichten
 315. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen ingeschreven in het GBA
 316. BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek
 317. Anw: Maandbedragen ANW-uitkering
 318. Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen
 319. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie
 320. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 321. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 322. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 323. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 324. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 325. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen
 326. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 327. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 328. Bus_trans: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 329. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 330. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 331. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 332. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 333. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 334. Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 335. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 336. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 337. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 338. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 339. Ps WaterAfval: productiestatistiek waterafval
 340. Ps Transport: productiestatistiek transport
 341. Ps Onroerend goed: productiestatistiek onroerend goed
 342. Ps Industrie: productiestatistiek industrie
 343. Ps Groothandel: productiestatistiek groothandel
 344. Ps Energie: productiestatistiek energie
 345. Ps Landbouw: productiestatistiek dienstverlening landbouw
 346. Ps Detailhandel: productiestatistiek detailhandel
 347. Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning
 348. Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening
 349. Ps Bouwnijverheid : Productiestatistiek Bouwnijverheid
 350. Ps Autohandel: productiestatistiek Autohandel
 351. Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf
 352. Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen
 353. Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs
 354. Hdiplomaregtab: Hoogst behaalde diploma
 355. Levcyclwoonnietwoonbus: Gebruiksfunctie en status
 356. Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs
 357. Inschrwectab: Inschrijvingen van leerlingen in het speciaal onderwijs
 358. Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen
 359. Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO
 360. Hdiplomahbotab: Kenmerken hoofddiploma's HBO
 361. Examvotab: Examengegevens leerlingen VO
 362. Eerstediplomahotab: Eerst behaalde einddiploma Ho
 363. Diplomahotab: Kenmerken behaalde diploma's HO
 364. Brintab: Kenmerken voortgezet onderwijs instellingen
 365. BKW: Transactiebestand Bestaande Koopwoningen
 366. Zvwelvtab: Gebruikmaken van kortdurend eerstelijnsverblijf
 367. Zvwwvptab: Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging
 368. Zorgmvtab: Opname in een AWBZ-instelling waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald
 369. Zvwzzgtab: Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
 370. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 371. Woonruimtesoortbus: Adresrugnummer met soort woonruimte
 372. Woonruimteeigendomtab: Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 373. Woz: Waarde onroerende zaken
 374. wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP
 375. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 376. WRG: Woonruimteregister
 377. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 378. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 379. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 380. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 381. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 382. Woon- verhuismodule 2006 2009 en 2012
 383. VTO: Vrijetijdsomnibus 2012-2018
 384. VTO2020: Vrijetijdsomnibus 2020
 385. WBO: Woningbehoefte Onderzoek
 386. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 387. Vrlobjectwoonmuttab: Mutaties in de woningvoorraad
 388. VMR: Veiligheidsmonitor Rijk (vanaf 2009 opgevolgd door IVM)
 389. VM 2012: Veiligheidsmonitor 2012
 390. VM 2014: Veiligheidsmonitor 2014
 391. VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016
 392. VM 2015: Veiligheidsmonitor 2015
 393. VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013
 394. Verkeersprestatietab: Verkeersprestaties van auto's
 395. VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen
 396. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 397. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 398. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 399. SVO2019: Schoolverlatersonderzoek 2019
 400. SVO2020: Schoolverlatersonderzoek 2020
 401. SVO2017: Schoolverlatersonderzoek 2017
 402. SVO2018: Schoolverlatersonderzoek 2018
 403. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 404. TBO: Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016
 405. SVO2016: Schoolverlatersonderzoek 2016
 406. Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen
 407. SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs
 408. Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf
 409. SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs
 410. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 411. SO25_2017: Seks onder je 25e in 2017
 412. SFKO: Statistiek financiën kleine ondernemingen (Vanaf 2000 zie NFO)
 413. Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017
 414. SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
 415. SIAN: Survey Interlandelijke adoptie in Nederland 2020
 416. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 417. Rijksfinanciën: Financiële informatie rijksinstellingen
 418. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 419. Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting
 420. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 421. POLS par(v): Participatie en (doorvragen) vrijwilligerswerk 2004 uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 422. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 423. Prnl: Perinatale Registratie Nederland
 424. POLS tbo: Mini Tijdsbestedingsonderzoek uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 425. Prodcom: Verkopen; industriële producten naar productgroep
 426. POLS mil: Milieu en Inkomenswaardering uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 427. Provjztab: Gebruik provinciale jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg
 428. POLS sli: Leefsituatie-Index uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 429. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 430. POLS erva: rechtshulp problemen uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 431. Pn: A persons netwerk in the Netherlands
 432. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 433. POLS gezondheid: gezondheid en arbeid uit het POLS (opgevolgd vanaf 2010 door Gecon)
 434. POLS basis: basismodule van het POLS
 435. POLS ervi: rechtshulp instanties uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 436. PNB: Productienetwerk Nederland op bedrijfsniveau
 437. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 438. POLS ervr: module Recht uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 439. POLS ervm: module delicten uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)
 440. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 441. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 442. PHSG: Prevalentiemonitor Huiselijk en Seksueel Geweld
 443. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 444. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 445. Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen
 446. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 447. Outward_fats: Buitenlandse dochters van NL ondernemingen
 448. OG; Onderzoek gezinsvorming
 449. Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen
 450. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 451. OIFG: Onderwijsinstellingen Financiële Gegevens
 452. Obw2020, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2020
 453. Obw2019, Onderzoek Beleving Woonomgeving 2019
 454. Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels
 455. Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020
 456. Objectwoningtab: Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde
 457. Obw, 2016
 458. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 459. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 460. Nfn: Nieuwe Families in Nederland
 461. Nabijheidzorgtab: Nabijheid verblijfsobject en zorgvoorziening
 462. NBO:Niet-bekostigd Onderwijs 2002 t/m 2005, uit de EBB (Enquête Beroepsbevolking)
 463. Nabijheidzorgtab: Nabijheid van zorgvoorzieningen
 464. Nabijheidkindopvtab: Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
 465. Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen
 466. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van verkeersvoorzieningen
 467. Nabijheidonderwijstab: Nabijheid van basis- en voortgezet onderwijsvoorzieningen
 468. Nabijheiddetailh: Nabijheid van detailhandelvoorzieningen
 469. Nabijheidverkeertab: Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes
 470. Mszsubtrajectentab: Gesloten DBC subtrajecten
 471. Mzoverigezorgproductentab: Overige zorgproducten
 472. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 473. Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC-subtrajecten
 474. Mzj: Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020
 475. Micanwpersoonbus: Algemene Nabestaandenwet-uitkering
 476. Lsm2020: Leefstijlmonitor 2020
 477. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 478. Lsm 2019: Leefstijlmonitor 2019
 479. Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 480. LSO: Loonstructuuronderzoek
 481. Lsm 2018: Leefstijlmonitor 2018
 482. Lsm 2017: Leefstijlmonitor 2017
 483. Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016
 484. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2018
 485. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2020
 486. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2015
 487. Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015
 488. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2016
 489. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2017
 490. Lsb: Structuurgegevens van landbouwbedrijven 2019
 491. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 492. Lbt_fd: Landbouwbedrijven fiscale gegevens
 493. LMR: Landelijke Medische Registratie
 494. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 495. LBT: Landbouwtellingen
 496. Kenhuurcn: Kenmerken huurwoningen Caribisch Nederland
 497. Lbt: Landbouwbedrijven structuur- en fiscale gegevens
 498. Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus
 499. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 500. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 501. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 502. IHI: Integraal huishoudens inkomen
 503. IPI: Integraal persoonlijk inkomen
 504. Inpatab: Inkomen van personen
 505. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 506. incidentenbrandenenhulpverlening: meldkamerincidenten
 507. HO: Inschrijvingen en diploma's hoger onderwijs
 508. Gezondheidsmonitor 2012: Opbouw en instructie totaalbestand
 509. GGZDBCDiagnoseTAB: Nevendiagnosen bij DBC-trajecten GGZ
 510. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 511. Ggzdbctrajectenhoofddiagtab: Geopende Diagnose
 512. Ggzdbcdiagnosehoofddiagtab: Nevendiagnosen Diagnose
 513. GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ
 514. Ggzdbczrgprofielhoofddiagtab: Geleverd zorgprofiel
 515. GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel GGZ
 516. Gemon 2020: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 517. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 518. Gecon: Gezondheidsenquete 2015
 519. Gecon: Gezondheidsenquete 2018
 520. Gecon: Gezondheidsenquete 2017
 521. Gecon: Gezondheidsenquête 2020
 522. Gecon: Gezondheidsenquete 2019
 523. Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen
 524. Gecon: Gezondheidsenquete 2016
 525. Gecon: Gezondheidsenquete 2012
 526. Gecon: Gezondheidsenquete 2010
 527. Gecon: Gezondheidsenquete 2013
 528. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 529. Gebruikershandleiding Onderwijsinformatie
 530. Gecon: Gezondheidsenquete 2014
 531. Gecon: Gezondheidsenquete 2011
 532. Finmon: Financieringsmonitor MKB
 533. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 534. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 535. Energieverbruikzorgvastgoed: Energieverbruik van zorgvastgoed
 536. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 537. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 538. Energieverbruikonderwijsvastgoed: Energieverbruik in de onderwijssector
 539. Energieverbruiksportsvastgoed: Energieverbruik van sportvastgoed
 540. Energielabel certificaten voor woningen
 541. Eigendomwoztab: Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde (Vervanger van Woningtab, Woonruimteeigendomtab en opgevolgd door Eigendomwozbagtab)
 542. Eigenaartab: Eigenaar van woningen
 543. Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen
 544. Eigendomwozbagtab: WOZ-waarde en eigendom
 545. Energieverbruikretailvastgoed: Energieverbruik van retailvastgoed
 546. dvc 2018: Digitale veiligheid criminaliteit 2018
 547. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 548. Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis
 549. dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ
 550. Diplomambotab: Kenmerken diploma's MBO
 551. Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's
 552. CVTS2015: Bedrijfsopleidingen (CVTS), de opleidingsactiviteiten van bedrijven
 553. Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten
 554. cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden
 555. Cis2018: Community Innovation Survey 2018
 556. Cnjm: Jeugdmonitor Caribisch Nederland
 557. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 558. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 559. Cis: Community Innovation Survey
 560. Buitengewicht: gewicht per CPA
 561. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 562. cpicn: Consumentenprijzen Caribisch Nederland
 563. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2019-2020
 564. Citotab: Kenmerken Deelnemers Eindtoets Basisonderwijs
 565. Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid
 566. Bjzawbztab: Personen met indicaties voor zorg afgegeven door de Bureau's Jeugdzorg
 567. Bigtab: Beroepen In de Gezondheidszorg inschrijvingen
 568. Blv2020: Belevingen
 569. Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO
 570. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 571. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 572. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 573. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 574. Abr_regio: Regionale Eenheden Base
 575. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 576. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 577. Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm