Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen

De gegevens in het bestand zijn afkomstig uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) van het CBS. De EWL is een grootschalige enquête, waarmee gegevens worden verzameld op zowel bedrijfsniveau als werknemersniveau. Het bestand EWLBUS bevat de werknemersgegevens van de EWL. De doelpopulatie van de EWL omvat alle bedrijfstakken, met uitzondering van de bedrijfstakken personeel in dienst van huishouden (sbi 95) en internationale gemeenschapsorganen (sbi 99). Niet alle bedrijven in de doelpopulatie worden geënquêteerd. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 1995 t/m 2005. Vanaf 2006 opgevolgd door POLISBUS.