Aanvullend statistisch onderzoek

Twee medewerkers van het CBS aan een vergadertafel in een overlegruimte

Op deze pagina treft u aan wat het CBS voor u kan betekenen en ook wat niet tot zijn taken hoort.

Onafhankelijk, betrouwbare data

Het CBS levert betrouwbare statistische data ten behoeve van bijvoorbeeld beleids- en besluitvorming. Het CBS geeft geen beleidsadviezen, doet geen prognoses (met uitzondering van enkele demografische prognoses), of voorspellingen. Voor deze diensten kunt u zich richten tot andere (markt)partijen.

 

Maatwerkproducten van het CBS

U bent een overheidsorganisatie

Overheidsorganisaties kunnen zich met statistische verzoeken die de publieke taak betreffen altijd wenden tot het CBS. Een overheid moet zich altijd wel bewust afvragen of de vraag bij een marktpartij neergelegd kan worden of dat er overwegingen zijn waarom u kiest voor het CBS. Een overheid wordt daarom gevraagd naar de motivatie hiervoor. Indien u zich wendt tot het CBS, dan kunt u bijgaand formulier invullen of contact opnemen via asd@cbs.nl. Op basis van uw verzoek en motivatie toetst het CBS of het u van dienst kan zijn. Voor de werkzaamheden berekent het CBS altijd de integrale kostprijs.

U bent een private partij

Bent u een private partij? In principe vragen wij u uw statistische verzoek door een marktpartij te laten verrichten. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waarop het CBS u mogelijk van dienst kan zijn:

  • Het gaat om werkzaamheden met een waarde lager dan € 10.000,-
  • Er is geen andere partij die het werk kan of wil uitvoeren.
  • U werkt als private partij voor een concrete opdracht van een overheidspartij en u heeft daarvoor statistische data nodig die niet via cbs.nl/statline te verkrijgen zijn.
  • U bent een private partij met een wettelijke taak, waardoor u een beroep kunt doen op de statistische data van het CBS voor de betreffende taak.

Denkt u toch dat u uw verzoek kunt richten tot het CBS? Dan kunt u hiervoor bijgaand formulier invullen of contact opnemen via asd@cbs.nl. Op basis van uw verzoek en motivatie toetst het CBS of het u van dienst kan zijn. Voor de werkzaamheden berekent het CBS altijd de integrale kostprijs.

Het CBS voert statistische werkzaamheden met name uit voor overheidsorganisaties en slechts in een beperkt aantal gevallen voor private partijen. Het CBS voert geen statistische werkzaamheden uit voor natuurlijke personen.

Competitive Neutrality Officer

Om de helderheid te vergroten over wat het CBS doet op het gebied van aanvullend statistisch onderzoek, heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een ministeriële regeling en een beleidsregel vastgesteld. Bent u een overheidsorganisatie, een private organisatie of andere instelling en heeft u een vraag over werkzaamheden die het CBS verricht, heeft verricht of over samenwerking met, of een gedraging van het CBS, dan kunt u contact opnemen met de Competitive Neutrality Officer. Ook als u vindt dat het CBS zich niet houdt aan de regelingen, kunt u dat bespreekbaar maken met de Competitive Neutrality Officer.

De Competitive Neutrality Officer beoordeelt verzoeken voor aanvullende statistische dienstverlening en rapporteert over de toepassing van de ministeriële regeling en de beleidsregel. De Competitive Neutrality Officer acteert binnen het CBS onafhankelijk van statistische processen en -dienstverlening en heeft directe toegang tot de directeur-generaal van het CBS.

Erik Bruinsma, directeur Strategie en bestuursadvisering, heeft tevens de rol van Competitive Neutrality Officer. Erik Bruinsma heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij is afgestudeerd op het Europese mededingingsrecht. Bruinsma was onder meer werkzaam als directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst, bij het ministerie van Financiën en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Bruinsma zich beziggehouden met vraagstukken rond verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken.

Klachtenregeling toepassing Ministeriële Regeling en Beleidsregel 

Als u een marktpartij bent en vindt dat het CBS zich niet houdt aan de ministeriële regeling of de beleidsregel en ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de Competitive Neutrality Officer, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie Toepassing Beleidsregel en Ministeriële Regeling. U hoeft niet eerst uw klacht bij de Competitive Neutrality Officer in te dienen, maar kunt ook direct uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit externen en is onafhankelijk. De commissie adviseert over uw klacht direct aan de directeur-generaal. De klachtencommissie bestaat uit de volgende drie leden: Jos van der Putten (voorzitter), Marie-Louise Leijh-Smit en Pim Claassen. Onder deze link treft u de klachtenregeling aan.

U kunt uw klacht indienen via klachtencommissiebrenmr@cbs.nl. De brief (op briefpapier van de organisatie) omvat tenminste:

1. De naam van de gemachtigde die namens de organisatie een klacht indient, het adres van de organisatie;
2. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt;
3. De dagtekening en ondertekening.

Binnen 10 werkdagen krijgt u een reactie of uw klacht ontvankelijk is en door de klachtencommissie wordt behandeld.

Ethische commissie

Naast de juridische afweging of het CBS een verzoek om aanvullend statistisch onderzoek mag uitvoeren, staan we ook stil bij de ethische aspecten van een statistisch verzoek. Daarom is er een ethische commissie bestaande uit een aantal inhoudelijk experts. Het lijnmanagement kan de ethische commissie consulteren bij ethische vragen. De ethische commissie maakt de afweging of de maatschappelijke baten van een onderzoek opwegen tegen de lasten, waaronder de (emotionele) belasting voor betrokkenen.

Voorwaarden aanvullend statistisch onderzoek

Op iedere overeenkomst voor statistisch onderzoek van het CBS zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het gebruik van statistische gegevens en microdata van het CBS is gebonden aan wet- en regelgeving, waaronder de CBS-wet. Deze wet- en regelgeving is tevens van toepassing op de aanvullende statistische onderzoeken van het CBS.
De ARVODI (Algemene voorwaarden voor de Rijksoverheid) en AIV (Algemene inkoopvoorwaarden provincies) voorwaarden zijn bedoeld voor de situatie waarin de (Rijks)overheid diensten inkoopt bij een private partij, en sluiten niet goed aan op de wettelijke kaders die gelden voor het CBS. Om die reden wordt een verzoek om de ARVODI of de AIV van toepassing te laten zijn op een overeenkomst voor statistisch onderzoek afgewezen.

Samenwerking

Het CBS heeft samenwerking met wetenschap en bedrijfsleven als strategische prioriteit benoemd. We werken in diverse verbanden en op verschillende projecten al met een groot aantal bedrijven samen. Van innovatietrajecten tot aan gezamenlijke diensten voor overheidsorganisaties. Internationaal en in Nederland. Vanzelfsprekend houden we ons hierbij aan de CBS-wet, de aanbestedingswet en de Mededingingswet.