Aanvullend statistisch onderzoek

Op deze pagina treft u aan wat het CBS voor u kan betekenen en ook wat niet tot zijn taken hoort.

Onafhankelijk, betrouwbare data

Het CBS levert betrouwbare statistische data ten behoeve van bijvoorbeeld beleids- en besluitvorming. Het CBS geeft geen beleidsadviezen, doet geen prognoses (met uitzondering van enkele demografische prognoses), of voorspellingen. Voor deze diensten kunt u zich richten tot andere (markt)partijen.

 

Maatwerkproducten van het CBS

U bent een overheidsorganisatie

Overheidsorganisaties kunnen zich met statistische verzoeken die de publieke taak betreffen altijd wenden tot het CBS. Een overheid moet zich altijd wel bewust afvragen of de vraag bij een marktpartij neergelegd kan worden of dat er overwegingen zijn waarom u kiest voor het CBS. Een overheid wordt daarom gevraagd naar de motivatie hiervoor. Indien u zich wendt tot het CBS, dan kunt u bijgaand formulier invullen of contact opnemen via asd@cbs.nl. Op basis van uw verzoek en motivatie toetst het CBS of het u van dienst kan zijn. Voor de werkzaamheden berekent het CBS altijd de integrale kostprijs.

U bent een private partij

Bent u een private partij? In principe vragen wij u uw statistische verzoek door een marktpartij te laten verrichten. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waarop het CBS u mogelijk van dienst kan zijn:

  • Het gaat om een uitbreiding van een bestaande tabel op Statline waarmee minimale werkzaamheden gemoeid zijn.
  • Er is geen andere partij die het werk kan of wil uitvoeren.
  • U werkt als private partij voor een concrete opdracht van een overheidspartij en u heeft daarvoor statistische data nodig die niet via cbs.nl/statline te verkrijgen zijn.
  • U bent een private partij met een wettelijke taak, waardoor u een beroep kunt doen op de statistische data van het CBS voor de betreffende taak.

Denkt u toch dat u uw verzoek kunt richten tot het CBS? Dan kunt u hiervoor bijgaand formulier invullen of contact opnemen via asd@cbs.nl. Op basis van uw verzoek en motivatie toetst het CBS of het u van dienst kan zijn. Voor de werkzaamheden berekent het CBS altijd de integrale kostprijs.

Competitive Neutrality Officer en Klachtenregeling toepassing Beleidsregel en Ministeriële Regeling

Om de helderheid te vergroten wat het CBS doet op het gebied van aanvullende statistisch onderzoek is een beleidsregel en een ministeriële regeling opgesteld. Bent u een overheidsorganisatie, een private organisatie of andere instelling en heeft u een vraag over werkzaamheden die het CBS verricht, heeft verricht of over samenwerking met het CBS, dan kunt u contact opnemen met de Competitive Neutrality Officer. Deze neemt vervolgens contact met u op.

Vindt u dat het CBS zich niet houdt aan de regelingen? Ook dat kunt u bespreekbaar maken met de Competitive Neutrality Officer. Tevens kunt u een formele klacht indienen conform Algemene Bestuurswet.

U kunt uw klacht indienen via klachtencommissiebrenmr@cbs.nl. De brief (op briefpapier van de organisatie) omvat tenminste:

  1. De naam van de gemachtigde die namens de organisatie een klacht indient, het adres van de organisatie;
  2. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt;
  3. De dagtekening en ondertekening.

Binnen 10 werkdagen krijgt u een reactie of uw klacht ontvankelijk is en door de klachtencommissie wordt behandeld.

De klachtencommissie Toepassing Beleidsregel en Ministeriële Regeling bestaat uit drie onafhankelijke leden: voorzitter Michaël van Straalen, Michiel Bijlsma en Marie-Louise Leijh-Smit. Hierbij treft u de klachtenregeling.

Samenwerking

Het CBS heeft samenwerking met wetenschap en bedrijfsleven als strategische prioriteit benoemd. We werken in diverse verbanden en op verschillende projecten al met een groot aantal bedrijven samen. Van innovatietrajecten tot aan gezamenlijke diensten voor overheidsorganisaties. Internationaal en in Nederland. Vanzelfsprekend houden we ons hierbij aan de CBS-wet, de aanbestedingswet en de Mededingingswet.