Cims: COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem

In dit bestand staan gegevens over COVID-19 vaccinaties zoals deze geregistreerd zijn in het landelijk vaccinatieregister "COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem" (CIMS) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Personen zijn bij iedere COVID-19 vaccinatie gevraagd of zij toestemming geven voor het delen van hun vaccinatiegegevens met CIMS. Het percentage personen dat toestemming geeft, neemt toe met opeenvolgende vaccinatierondes; bij de basisserie was dit circa 93%, bij de booster 95% en bij de herhaalprik in de najaarsronde was het zelfs meer dan 99%. NB: dit is alleen bekend voor de prikken gezet door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD); voor andere uitvoerders is het niet bekend. Vaccinaties waarvoor geen toestemming is gegeven, zijn niet geregistreerd in CIMS. Voor een tijdslijn van wie er vanaf welk moment werd uitgenodigd/in aanmerking kwam voor COVID-19 vaccinatie, zie tabel 9.3.2 in RIVM rapport 2022-0042 (bijlage 2022-0042.pdf: https://doi.org/10.21945/RIVM-2022-0042).

Direct na ontvangst van de CIMS data door het CBS worden de burgerservicenummers (BSN's) vervangen door pseudoniemen (RINPersoon). Het grootste deel van de records ontvangt hierbij een pseudoniem dat binnen het CBS aan andere bestanden is te koppelen (meer dan 99,999%). Tekstvelden worden vervangen door codes met bijbehorende codelijsten. Er vindt geen ontdubbeling of filtering op de data plaats. Data beschikbaar over de periode 20200101 t/m 20240507.