GGD COVID19 besmettingsmeldingen

In dit bestand staan gegevens over aan de gemeentelijke gezondheidsdienten (GGD'en) gemelde COVID-19 besmettingen zoals deze geregistreerd staan in het informatiesysteem HPZone Lite van de GGD'en.De populatie van die bestand bestaat uit alle bij de GGD'en bekende COVID-19 besmettingen. Voor bepaalde infectieziekten bestaat in Nederland een meldingsplicht. Zo ook voor COVID 19. De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte. Voor dit bron- en contact onderzoek maakt de GGD voor COVID-19 besmettingen gebruik van het informatiesysteem HPZone Lite. Uit HP Zone Lite is door de samenwerkingsorganisatie van de GGD'en in Nederland (GGD geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Nederland) voor het CBS een uittreksel gemaakt met daarin de geregistreerde positieve uitslagen van testen op het SARS-CoV2 (COVID-19) virus. Dit bestand is via een beveiligde verbinding naar het CBS verzonden. Direct na ontvangst van de data door het CBS worden de burgerservicenummers (BSN's)
vervangen door pseudoniemen (RINPersoon). Het grootste deel van de records ontvangt hierbij een pseudoniem dat binnen het CBS aan andere bestanden is te koppelen (99,39%), bij de resterende records is op basis van postcode, huisnummer (met toevoeging), geboortedatum en geslacht gepseudonimiseerd. Hierdoor is in totaal meer dan 99,5% van de records van een pseudoniem voorzien. Tekstvelden zijn vervangen door codes met bijbehorende codelijsten. Er vindt geen ontdubbeling of filtering op de data plaats. Bestand beschikbaar over de jaren 2020-2021.