Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes

Deze jaarbestanden bevatten kenmerken van de periodes waarin personen recht hadden op één of meerdere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode, het soort uitkering (of de soorten uitkeringen) waarop de persoon in die periode recht had en de formele door de berichtgever opgegeven aanvangsdatum van de betreffende uitkering(en). Het gaat om uitkeringen op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en de WGA vormen tezamen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2023.