Finmon: Financieringsmonitor MKB

Het ministerie van EZK heeft het CBS in 2018 gevraagd een nieuwe Financieringsmonitor op te zetten. De monitor bestaat uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel is een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. De uitkomsten gelden voor het MKB in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2017 tot juli 2018.

Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt op basis van data van aanbieders van vijf vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, factoring, leasing en private equity.

De data zijn in twee bestanden opgeknipt: een analysebestand met de enquêtevariabelen en extra variabelen die gebruikt zijn voor de monitor en een bestand met de complete balans en winst- en verliesrekening van de steekproef.

De jaarlijkse publicatie van de Financieringsmonitor bevat een onderzoeksverantwoording waarin de methodologie achter de enquête in detail wordt besproken. Die gaat uitgebreid in op de populatie, stratificatie, ophoging en dataverrijking.

Bestanden beschikbaar over de jaren 2018 t/m 2023