Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wlz vanaf 18 jaar

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar of ouder die in het zorgjaar gebruik hebben gemaakt van zorg waarvan de kosten voor rekening van de Wet Langdurige zorg (Wlz) komen en waarvoor een eigen bijdrage (EB) betaald moet worden die berekend wordt volgens de lage eigen bijdrage hoge eigen bijdrage (LEBHEB) systematiek. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2015-2022.