AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd voor de AOW hebben bereikt. Een AOW-uitkering wordt opgebouwd voor een persoon gedurende de periodes dat deze persoon verzekerd is voor
de Nederlandse Volksverzekeringen. Het wel of niet verzekerd zijn hangt samen met de mate van binding van een persoon met Nederland. In deze context vormen in het bijzonder wonen en/of werken in Nederland doorslaggevende factoren. Van volledige
AOW-opbouw is sprake wanneer een persoon vijftig jaar voorafgaande aan de AOW leeftijd hiervoor verzekerd is geweest. Wat de AOW-leeftijd van iemand is, hangt af van zijn geboortejaar en –maand. Per onverzekerd jaar wordt de toekomstige AOW-uitkering
met twee procent gekort, meestal heeft men dan buiten Nederland gewoond of gewerkt. Onder AOW-aanspraken wordt het aantal jaren verstaan (afgerond op hele jaren), waarover personen rechten hebben opgebouwd, wat ook kan worden uitgedrukt in een percentage van een volledige AOW-opbouw op dat moment. Bestanden per jaar beschikbaar over de periode 2004 t/m 2015. Vanaf 2015 opgevolgd door AOWATAB.