Bedrijven

© Hollandse Hoogte
Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biomassaketels
 9. Buisleidingvervoer
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 17. Financiën van Ondernemingen
 18. Financieringsmonitor
 19. Gasmotoren
 20. Gemeentelijk Afval
 21. Gewasbescherming
 22. Graslandgebruik
 23. Grote Batterijen
 24. Huurenquête
 25. ICT-gebruik bij bedrijven
 26. Internationale Handel in Diensten
 27. Internationale Handel in Goederen
 28. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 29. Inventarisatie logiesaccommodaties
 30. Investeringen
 31. Jaarstatistiek
 32. Jaarstatistiek (RGS)
 33. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 34. Kwartaalenquête
 35. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 36. Landelijk Beeld Volwasseneneducatie
 37. Logiesaccommodaties
 38. Maandcijfers Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 39. Maandenquête
 40. Milieu-uitgaven
 41. Monitor Dakloosheid
 42. Musea
 43. Nationale Rekeningen Caribisch Nederland
 44. Niet-Natuurlijke Doden
 45. Oesterproductie
 46. Onderwijsondersteuning
 47. Oogstraming Akkerbouw
 48. Oogstraming Groenten Open Grond
 49. Outward Foreign Affiliates Statistics
 50. Pensioenaanspraken
 51. Platformsamenleving
 52. Podiumkunsten
 53. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 54. Prodcom
 55. Producentenprijzen
 56. Productie biobrandstoffen
 57. Productie-Index Industrie
 58. Promovendi
 59. Raffinage-installaties
 60. Recreatie-instellingen
 61. Regionale Werkgelegenheid
 62. Research & Development, Innovatie
 63. Spoorvervoer Personen
 64. Sport
 65. Stadsverwarming
 66. Sterfgevallenonderzoek
 67. Tijdelijke Woningen
 68. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 69. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 70. Vacatures en ziekteverzuim
 71. Vakbondsleden
 72. Varkensstapel
 73. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 74. Warmte- en koudeopslag
 75. Warmtepompen
 76. Wegvervoer
 77. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 78. Zonthermische energie afgedekt