Bedrijven

© Hollandse Hoogte
Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biomassaketels
 9. Buisleidingvervoer
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 17. Financiën van Ondernemingen
 18. Financieringsmonitor
 19. Gasmotoren
 20. Gemeentelijk Afval
 21. Gewasbescherming
 22. Graslandgebruik
 23. Huurenquête
 24. ICT-gebruik bedrijven
 25. Internationale Handel in Diensten IDEP
 26. Internationale Handel in Goederen
 27. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 28. Inventarisatie logiesaccommodaties
 29. Investeringen
 30. Jaar- Productiestatistiek
 31. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 32. Kwartaalenquête
 33. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 34. Landelijk Beeld Volwasseneneducatie
 35. Logiesaccommodaties
 36. Maandcijfers Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 37. Maandenquête
 38. Milieu-uitgaven
 39. Musea
 40. Nationale Rekeningen Caribisch Nederland
 41. Niet-Natuurlijke Doden
 42. Oesterproductie
 43. Onderwijsondersteuning
 44. Oogstraming Akkerbouw
 45. Oogstraming Groenten Open Grond
 46. Outward Foreign Affiliates Statistics
 47. Platformsamenleving
 48. Podiumkunsten
 49. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 50. Prodcom
 51. Producentenprijzen
 52. Productie biobrandstoffen
 53. Productie-Index Industrie
 54. Productiestatistiek (RGS)
 55. Promovendi
 56. Raffinage-installaties
 57. Recreatie-instellingen
 58. Regionale Werkgelegenheid
 59. Research & Development, Innovatie
 60. Sport
 61. Stadsverwarming
 62. Sterfgevallenonderzoek
 63. Tijdelijke Woningen
 64. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 65. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 66. Vacatures en Ziekteverzuim
 67. Vakbondsleden
 68. Varkensstapel
 69. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 70. Warmte- en koudeopslag
 71. Warmtepompen
 72. Wegvervoer
 73. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 74. Zonthermische energie afgedekt