Bedrijven

© Hollandse Hoogte
Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugdhulpverlening
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bijgemengde biobrandstoffen
 7. Biomassa als Grondstof
 8. Biomassaketels
 9. Buisleidingvervoer
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen Aardgas en Elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 17. Financiën van Ondernemingen
 18. Financieringsmonitor
 19. Gasmotoren
 20. Gemeentelijk Afval
 21. Gewasbescherming
 22. Graslandgebruik
 23. Grote Batterijen
 24. Huurenquête
 25. ICT-gebruik bij bedrijven
 26. Internationale Handel in Diensten
 27. Internationale Handel in Goederen
 28. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 29. Inventarisatie logiesaccommodaties
 30. Investeringen
 31. Jaarfinanciën Publieke Sector
 32. Jaarstatistiek
 33. Kwartaalenquête
 34. Kwartaalfinanciën Publieke Sector
 35. Landelijk Beeld Volwasseneneducatie
 36. Logiesaccommodaties
 37. Maandcijfers Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 38. Maandenquête
 39. Milieu-uitgaven
 40. Monitor Dakloosheid
 41. Musea
 42. Nationale Rekeningen Caribisch Nederland
 43. Niet-Natuurlijke Doden
 44. Oesterproductie
 45. Onderwijsondersteuning
 46. Oogstraming Akkerbouw
 47. Oogstraming Groenten Open Grond
 48. Outward Foreign Affiliates Statistics
 49. Pensioenaanspraken
 50. Platformsamenleving
 51. Podiumkunsten
 52. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 53. Prodcom
 54. Producentenprijzen
 55. Productie biobrandstoffen
 56. Productie-Index Industrie
 57. Promovendi
 58. Raffinage-installaties
 59. Recreatie-instellingen
 60. Regionale Werkgelegenheid
 61. Research & Development, Innovatie
 62. Spoorvervoer Personen
 63. Sport
 64. Stadsverwarming
 65. Sterfgevallenonderzoek
 66. Tijdelijke Woningen
 67. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 68. Uw Bedrijf in Internationale Waardeketens
 69. Vacatures en ziekteverzuim
 70. Vakbondsleden
 71. Varkensstapel
 72. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 73. Warmte- en koudeopslag
 74. Warmtepompen
 75. Wegvervoer
 76. Wegvervoer upload
 77. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 78. Zonthermische energie afgedekt