Bedrijven

© Hollandse Hoogte

Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Biobrandstoffen
 8. Biomassaketels
 9. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 10. COEN Conjunctuurenquête
 11. Consumentenprijzen
 12. Dienstenprijzen
 13. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 14. Energieverbruik
 15. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 17. Financiën van Ondernemingen
 18. Financieringsmonitor
 19. Gasmotoren
 20. Gemeentelijk Afval
 21. Gewasbescherming
 22. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 23. Graslandgebruik
 24. Huurenquête
 25. ICT-gebruik bedrijven
 26. Innovatie-enquête
 27. Internationale Handel in Diensten IDEP
 28. Internationale Handel in Goederen
 29. Inventarisatie logiesaccommodaties
 30. Investeringen
 31. Investeringsverwachtingen
 32. Jaar- Productiestatistiek
 33. Jaarstatistiek RGS
 34. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 35. Kwartaalenquête
 36. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 37. Logiesaccommodaties
 38. Maandenquête
 39. MBO Werkgevers Onderzoek
 40. Milieu-uitgaven
 41. Monitor Laaggeletterdheid
 42. Musea
 43. Niet-Natuurlijke Doden
 44. Oesterproductie
 45. Ondernemer en Rechtshulp
 46. Onderwijsondersteuning
 47. Onkruid- en plaagbestrijding
 48. Oogstraming Akkerbouw
 49. Oogstraming Groenten Open Grond
 50. Outward Foreign Affiliates Statistics
 51. Pensioenaanspraken
 52. Platformsamenleving
 53. Podiumkunsten
 54. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 55. Prodcom
 56. Producentenprijzen
 57. Productie-Index Industrie
 58. R&D-enquête
 59. Raffinage-installaties
 60. Recreatie-instellingen
 61. Regionale Werkgelegenheid
 62. Rustplaatsen vrachtwagens
 63. Sport
 64. Sterfgevallenonderzoek
 65. Tijdelijke Verhuur
 66. Tijdelijke Woningen
 67. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 68. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 69. Vacatures en Ziekteverzuim
 70. Vakbondsleden
 71. Varkensstapel
 72. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 73. Warmte/koude-opslag
 74. Warmtepompen
 75. Wegvervoer
 76. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 77. Zonthermische energie