Bedrijven

© Hollandse Hoogte
Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. Buisleidingvervoer
 11. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 12. COEN Conjunctuurenquête
 13. Consumentenprijzen
 14. Dienstenprijzen
 15. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 16. Energieverbruik
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 18. Financiën van Ondernemingen
 19. Financieringsmonitor
 20. Gasmotoren
 21. Gemeentelijk Afval
 22. Gewasbescherming
 23. Graslandgebruik
 24. Huurenquête
 25. ICT-gebruik bedrijven
 26. Internationale Handel in Diensten IDEP
 27. Internationale Handel in Goederen
 28. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 29. Inventarisatie logiesaccommodaties
 30. Investeringen
 31. Jaar- Productiestatistiek
 32. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 33. Kwartaalenquête
 34. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 35. Logiesaccommodaties
 36. Maandcijfers Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 37. Maandenquête
 38. Milieu-uitgaven
 39. Monitor Laaggeletterdheid
 40. Musea
 41. Niet-Natuurlijke Doden
 42. Oesterproductie
 43. Onderwijsondersteuning
 44. Oogstraming Akkerbouw
 45. Oogstraming Groenten Open Grond
 46. Outward Foreign Affiliates Statistics
 47. Pensioenaanspraken
 48. Platformsamenleving
 49. Podiumkunsten
 50. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 51. Prodcom
 52. Producentenprijzen
 53. Productie-Index Industrie
 54. Productiestatistiek (RGS)
 55. Promovendi
 56. Raffinage-installaties
 57. Recreatie-instellingen
 58. Regionale Werkgelegenheid
 59. Research & Development, Innovatie
 60. Sport
 61. Stadsverwarming
 62. Sterfgevallenonderzoek
 63. Tijdelijke Woningen
 64. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 65. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 66. Vacatures en Ziekteverzuim
 67. Vakbondsleden
 68. Varkensstapel
 69. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 70. Warmte- en koudeopslag
 71. Warmtepompen
 72. Wegvervoer
 73. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 74. Zonthermische energie