Bedrijven

© Hollandse Hoogte
Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 18. Financiën van Ondernemingen
 19. Financieringsmonitor
 20. Gasmotoren
 21. Gemeentelijk Afval
 22. Gewasbescherming
 23. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 24. Graslandgebruik
 25. Huurenquête
 26. ICT-gebruik bedrijven
 27. Innovatie-enquête
 28. Internationale Handel in Diensten IDEP
 29. Internationale Handel in Goederen
 30. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 31. Inventarisatie logiesaccommodaties
 32. Investeringen
 33. Jaar- Productiestatistiek
 34. Jaarstatistiek RGS
 35. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 36. Kwartaalenquête
 37. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 38. Logiesaccommodaties
 39. Maandenquête
 40. Milieu-uitgaven
 41. Monitor Laaggeletterdheid
 42. Musea
 43. Niet-Natuurlijke Doden
 44. Oesterproductie
 45. Onderwijsondersteuning
 46. Oogstraming Akkerbouw
 47. Oogstraming Groenten Open Grond
 48. Outward Foreign Affiliates Statistics
 49. Pensioenaanspraken
 50. Platformsamenleving
 51. Podiumkunsten
 52. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 53. Prodcom
 54. Producentenprijzen
 55. Productie-Index Industrie
 56. R&D-enquête
 57. Raffinage-installaties
 58. Recreatie-instellingen
 59. Regionale Werkgelegenheid
 60. Sport
 61. Sterfgevallenonderzoek
 62. Tijdelijke Woningen
 63. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 64. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 65. Vacatures en Ziekteverzuim
 66. Vakbondsleden
 67. Varkensstapel
 68. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 69. Warmte/koude-opslag
 70. Warmtepompen
 71. Wegvervoer
 72. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 73. Zonthermische energie