Bedrijven

© Hollandse Hoogte

Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 18. Financiën van Ondernemingen
 19. Financieringsmonitor
 20. Gasmotoren
 21. Gemeentelijk Afval
 22. Gewasbescherming
 23. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 24. Graslandgebruik
 25. Huurenquête
 26. ICT-gebruik bedrijven
 27. Innovatie-enquête
 28. Internationale Handel in Diensten IDEP
 29. Internationale Handel in Goederen
 30. Inventarisatie logiesaccommodaties
 31. Investeringen
 32. Investeringsverwachtingen
 33. Jaar- Productiestatistiek
 34. Jaarstatistiek RGS
 35. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 36. Kwartaalenquête
 37. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 38. Logiesaccommodaties
 39. Maandenquête
 40. MBO Werkgevers Onderzoek
 41. Milieu-uitgaven
 42. Monitor Laaggeletterdheid
 43. Musea
 44. Niet-Natuurlijke Doden
 45. Oesterproductie
 46. Ondernemer en Rechtshulp
 47. Onderwijsondersteuning
 48. Onkruid- en plaagbestrijding
 49. Oogstraming Akkerbouw
 50. Oogstraming Groenten Open Grond
 51. Outward Foreign Affiliates Statistics
 52. Pensioenaanspraken
 53. Platformsamenleving
 54. Podiumkunsten
 55. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 56. Prodcom
 57. Producentenprijzen
 58. Productie-Index Industrie
 59. R&D-enquête
 60. Raffinage-installaties
 61. Recreatie-instellingen
 62. Regionale Werkgelegenheid
 63. Rustplaatsen vrachtwagens
 64. Sport
 65. Sterfgevallenonderzoek
 66. Tijdelijke Verhuur
 67. Tijdelijke Woningen
 68. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 69. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 70. Vacatures en Ziekteverzuim
 71. Vakbondsleden
 72. Varkensstapel
 73. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 74. Warmte/koude-opslag
 75. Warmtepompen
 76. Wegvervoer
 77. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 78. Zonthermische energie