Bedrijven

© Hollandse Hoogte
Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bijgemengde biobrandstoffen
 7. Biomassaketels
 8. Buisleidingvervoer
 9. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 10. COEN Conjunctuurenquête
 11. Consumentenprijzen
 12. Dienstenprijzen
 13. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 14. Energieverbruik
 15. Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 16. Financiën van Ondernemingen
 17. Financieringsmonitor
 18. Gasmotoren
 19. Gemeentelijk Afval
 20. Gewasbescherming
 21. Graslandgebruik
 22. Grote Batterijen
 23. Huurenquête
 24. ICT-gebruik bij bedrijven
 25. Internationale Handel in Diensten
 26. Internationale Handel in Goederen
 27. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 28. Inventarisatie logiesaccommodaties
 29. Investeringen
 30. Jaarstatistiek
 31. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 32. Kwartaalenquête
 33. Kwartaalfinanciën Publieke Sector
 34. Landelijk Beeld Volwasseneneducatie
 35. Logiesaccommodaties
 36. Maandcijfers Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 37. Maandenquête
 38. Milieu-uitgaven
 39. Monitor Dakloosheid
 40. Musea
 41. Nationale Rekeningen Caribisch Nederland
 42. Niet-Natuurlijke Doden
 43. Oesterproductie
 44. Onderwijsondersteuning
 45. Oogstraming Akkerbouw
 46. Oogstraming Groenten Open Grond
 47. Outward Foreign Affiliates Statistics
 48. Pensioenaanspraken
 49. Platformsamenleving
 50. Podiumkunsten
 51. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 52. Prodcom
 53. Producentenprijzen
 54. Productie biobrandstoffen
 55. Productie-Index Industrie
 56. Promovendi
 57. Raffinage-installaties
 58. Recreatie-instellingen
 59. Regionale Werkgelegenheid
 60. Research & Development, Innovatie
 61. Spoorvervoer Personen
 62. Sport
 63. Stadsverwarming
 64. Sterfgevallenonderzoek
 65. Tijdelijke Woningen
 66. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 67. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 68. Vacatures en ziekteverzuim
 69. Vakbondsleden
 70. Varkensstapel
 71. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 72. Warmte- en koudeopslag
 73. Warmtepompen
 74. Wegvervoer
 75. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 76. Zonthermische energie afgedekt