Bedrijven

© Hollandse Hoogte

Betrouwbare cijfers over onderwerpen als economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en werkgelegenheid in Nederland, zijn erg belangrijk. Deze worden gebruikt door bedrijven, overheden, wetenschappers en burgers. En zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. Het CBS verzamelt deze cijfers. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit bestanden van andere instellingen, zoals de Belastingdienst. Voor betrouwbare cijfers zijn ook uw gegevens en medewerking belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om het aanleveren van gegevens voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Wij vertrouwen erop dat u uw belangrijke gegevens aanlevert en danken u voor uw medewerking.

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 18. Financiën van Ondernemingen
 19. Financieringsmonitor
 20. Gasmotoren
 21. Gemeentelijk Afval
 22. Gewasbescherming
 23. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 24. Graslandgebruik
 25. Huurenquête
 26. ICT-gebruik bedrijven
 27. Innovatie-enquête
 28. Internationale Handel in Diensten IDEP
 29. Internationale Handel in Goederen
 30. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 31. Inventarisatie logiesaccommodaties
 32. Investeringen
 33. Jaar- Productiestatistiek
 34. Jaarstatistiek RGS
 35. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 36. Kwartaalenquête
 37. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 38. Logiesaccommodaties
 39. Maandenquête
 40. Milieu-uitgaven
 41. Monitor Laaggeletterdheid
 42. Musea
 43. Niet-Natuurlijke Doden
 44. Oesterproductie
 45. Onderwijsondersteuning
 46. Onkruid- en plaagbestrijding
 47. Oogstraming Akkerbouw
 48. Oogstraming Groenten Open Grond
 49. Outward Foreign Affiliates Statistics
 50. Pensioenaanspraken
 51. Platformsamenleving
 52. Podiumkunsten
 53. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 54. Prodcom
 55. Producentenprijzen
 56. Productie-Index Industrie
 57. R&D-enquête
 58. Raffinage-installaties
 59. Recreatie-instellingen
 60. Regionale Werkgelegenheid
 61. Sport
 62. Sterfgevallenonderzoek
 63. Tijdelijke Woningen
 64. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 65. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 66. Vacatures en Ziekteverzuim
 67. Vakbondsleden
 68. Varkensstapel
 69. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 70. Warmte/koude-opslag
 71. Warmtepompen
 72. Wegvervoer
 73. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 74. Zonthermische energie