Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2018.

Bedrijven met akkerbouw naar grootteklasse van het akkerbouwareaal

Melkgeiten en cultuurgrond op gespecialiseerde bedrijven, 2000, 2017 en 2018*.

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in twee klassen: Top 100 corporaties (met het grootste aantal woningen in bezit) en overige corporaties.

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2018.

Monitor over statushouders in Den Haag

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Wijkanalyse Leiden Zuid-West

Portfolio mens en mobiliteit

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tussentijdse evaluatie effect van de Overbruggingsregeling transitievergoeding op de levensvatbaarheid van werkgevers.

Oogst en teeltoppervlakte van appels en peren per ras tussen 1997 en 2018*

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17.

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2016 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Bevolking in 10 jaarsklassen naar geslacht en herkomst in NL, provincies en 50 grootste gemeenten, 1-1-2018 en 1-1-2008.

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

Tabelllenset en methodologische rapport Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Toekomstig arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen: het aantal aanspraken, opgebouwd en te bereiken pensioenbedrag, pensioenuitvoerders en pensioenregelingen in 2015.

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Aantallen leerlingen in het primair onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en regio (provincie en 50 gemeenten met hoogste aantal leerlingen)

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers over het aandeel handelaren én de waarde van de goederenhandel (in euro's) naar handelsland en goederensoort voor de Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Tabellen met aantal kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in buurten en wijken van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Aantal banen, arbeidsvolume, dienstverbanden en bedrijven bij architectenbureaus, 2006-2017

Prognose geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2024 en 2030 berekend voor SZW

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2015 & 2017, naar eigendomstype en per regio.

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Gestarte banen van werknemers, al dan niet met een inkomensvoorziening in de Participatiewet, 2015

Prijsindices en kwartaalmutaties vanaf het derde kwartaal 2017.

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten 2017

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en opleidingsniveau van vrouwen en mannen naar achtergrondkenmerken.

Gemiddeld aantal betaalde uren (december, 2015 en 2016) per week en contracturen (2016) voor medisch specialisten in loondienst, naar specialisme en branche.

Deze tabel bevat informatie over de invoer van pesticiden door Bonaire in 2014-2017.

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Deze tabellen beschrijven de totale inkomsten (baten) en investeringen van terreinbeherende en niet-terreinbeherdende provinciale natuurbeschermingsorganisaties.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2018.

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Hoeveel mensen hebben als kind een scheiding meegemaakt, en hoe is het contact met de ouders en stiefouders nu.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2018.

Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk vanuit het perspectief van zowel ondernemingen als internationale handel

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017.

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2017.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, eerste kwartaal 2018

Elektriciteitsproductie, warmte, warmtekrachtkoppeling, CO2, ETS

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Deze tabellen geven inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de actieve bedrijven in de provincie Limburg

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2006/’07 tot en met 2016/’17.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2016/'17.

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen, 2012 (vóór revisie).

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende betaalbaar gestelde bedragen.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Groningen, 2015.

Elektrische auto’s en laadpalen, Leiden, 2012 - 2018.

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn juist 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer is in 2017 nagenoeg gelijkt gebleven.

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Kenmerken regionale arbeidsmarkt regio Haaglanden, zoals werkloosheid en netto arbeidsparticipatie.

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Het CBS is door SZW gevraagd het aandeel baby’s te schatten op basis van gegevens over de kinderopvangtoeslag.

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2018.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Gegevens over personen werkzaam in technische beroepen, naar provincie en arbeidsmarktregio.

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

Maatwerktabel over tevredenheid met gewicht over de periode 2015-2017.

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar met vaste arbeidsrelatie naar SBI2008 en grootteklasse bedrijven, 2016.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Krimpen aan den IJssel naar leeftijd, huishoudensinkomen en type huishouden.

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Aantal banen in de gezondheids- en zorgsector per kwartaal, 2010-2e kwartaal 2018

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

Maatwerktabel met de gemiddelde huurstijgingen van geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huurwoningen in de jaren 2012 tot en met 2018.

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Kenmerken van bedrijven met internationale handel in LED-lampen in 2017

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/'16.

Onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van langdurige bijstandsontvangers en uitstromers uit de langdurige bijstand.

cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2017

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2016.

Hoogst behaald opleidingsniveau; populatie 15-74 jaar; gemeente Etten-Leur; laag-regionaal (wijkniveau).

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

voertuigkilometers van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en eigendom.

Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis?

Maatwerktabel over in- en uitstroom van bouwvakkers tijdens en na de economische crisis.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering.

55-plus huishoudens die huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangen, 2014-2016

Instroom in pedagogische beroepen vanuit andere beroepsklassen en beroepswisselaars, 2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van dranken en tabak door Bonaire in 2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016, naar land diploma.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2017 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2017 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2014 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2014 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2014 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2016 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2016 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2016 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2015 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2015 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2015 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2018, naar gemeente, wijk, buurt en PC5.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Cijfers over verdrinkingen in de periode 1950-2017.

Tabellen over de top 20 meest voorkomende auto’s (merk, type en bouwjaar) bij verschillende huishoudinkomens.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Omzetcijfers en baankenmerken van bedrijfstakken die cosmetica en parfums verkopen aan consumenten, 2012-2016.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2017 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen bij ingestroomde fraude- en boetevorderingen in 2017 door gemeenten.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag.

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Bevalling en geboorte: 1989-2017.

Internationale handel in goederen van Nederland en provincie Limburg met China

Alcohol- en drugssterfte 2017

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Deelnemers Leven lang leren 25 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland op persoons-/bedrijfsniveau in 2017.

Boekingswijze, boekingsmoment, bestemming, vervoer en invulling zomervakanties 2017.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Besteedbaar inkomen en bank- en spaartegoeden van huurders naar leeftijd hoofdkostwinner

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2015 en oktober 2016 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2014/'15.

Cijfers over verkeer en mobiliteit binnen, van en naar de Regio Groningen-Assen.

Omzet en hoeveelheidontwikkeling van de blauwe bes verkocht in supermarkten van 2013 t/m 2017.

Sterfte naar plaats van overlijden, 2017

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen, 2017

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding dat deelneemt aan deeltijd- en korte opleidingen/cursussen 2013-2017.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Gezondheidssituatie van Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen

Zelfdoding naar GGD-regio en halfjaarsperiode, 2013-2017

Populatie: Bewoonde (BRP) Stand- Ligplaatsen in de BAG op 1-1-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Deze tabellen beschrijven het woonland van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, op peilmoment 1 mei 2018.

Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven.

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

In dit rapport wordt onderzocht of het winnen van het OHMF significant effect heeft op het exportsucces een jaar na het winnen van deze prijs.

Hoeveel melkkoeien stonden er in de wei en op hoeveel bedrijven wordt de weidegang van melkkoeien toegepast.

In opdracht van de Provincie Limburg zijn er een drietal tabellen gemaakt met daarin het aantal personenauto’s.

Aantal banen bij grote zorginstellingen, 2016

Uitstroom naar WW na contractwissel naar vaste baan, 2016

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij de productieketen van vlees

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in Leidschendam-Voorburg

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/'13 t/m 2014/’15.

De economische groei van de regio Eindhoven in 2017 vergeleken met andere Nederlandse regio's en met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Informatie over obesitas bij 20-plussers.

Classificatiesystemen voor milieubescherming en het management van natuurlijke hulpbronnen.

Registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Werknemers; Gebruik van en behoefte aan kraamverlof, 2015 en 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ bedrijventerrein

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een statistische verkenning van heterogeniteit in het mkb.

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 12 jaar.

Maatwerktabellen met regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering.

Psychische gezondheid per GGD regioPsychische gezondheid per GGD regio.

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Kenmerken van personen met verward gedrag op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

Gemiddelde eindcijfers van geslaagden en percentage cum laude geslaagden.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Aantal kinderen en uren in de kinderopvang op postcode 4 niveau.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2017, naar uitkeringspositie.

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Auto- en rijbewijsbezit huishoudens naar inkomen en stedelijkheid

Bevolkingsprognose doorgerekend voor verschillende aannames over migratie

Deze tabellenset beschrijft personen van 55 jaar of ouder met arbeid als voornaamste inkomensbron die een jaar later met pensioen zijn gegaan (november-november). De cijfers zijn uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Bouwvergunningen, kerncijfers woonruimten per jaar geregionaliseerd 2012-2017

Bouwvergunningen, inhoud en oppervlakte bedrijfsgebouwen per kwartaal 2012-2018 Q1

Bouwvergunningen, aantallen woonruimten geregionaliseerd 2012-2018 Q1

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Aantal personen in Nederland, Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

De spreiding van kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in Leiden.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2017.

Ontwikkeling autobezit, bevolking en kilometers per leeftijdsgroep

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van kinderen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2016

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens in de periode 2015-2017

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens in tonnen

Aanvoer van natte en droge bulkgoederen in 2016 en 2017

Cijfers over de IJsselmeerpolders

Subsidieregeling, duurzame (hernieuwbare) energie, warmtepompen, biomassa en zonnewarmte.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2018

Branden in woongebouwen en bijgebouwen per kwartaal voor de jaren 2013 t/m 2017 gebaseerd op gegevens uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Maatwerktabel opgesteld over het aantal niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in juli 2017.

Jongeren 12 t/m 26 jaar, naar onderwijspositie, startkwalificatie, leeftijd, arbeidsmarktpositie en regio, oktober 2017.

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken, Update thema-analyse voor website OnderwijsinCijfers

Cijfers over gemiddelde woonoppervlakten in Nederland, indelingen naar type huishoudens en grootteklassen van woningen.

Woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, PC4, COROP en gemeente, 2016

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij export naar landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

Overleden minderjarigen en doodgeborenen in Nederland

Rookgedrag, alcoholgebruik, beweging en overgewicht naar geslacht en leeftijd, per gemeente in Caribisch Nederland, 2017

Werkzame beroepsbevolking naar ISCO2008 Unitgroup en hoogst behaald onderwijsniveau, 2017 .

Spoorloos veroordeelden, een haalbaarheidsstudie naar kenmerken over demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017

Lichamelijke activiteit, 12 jaar of ouder - Sportbeoefening

Elektrische en plug-in hybride aangedreven personenauto’s 2014 tot en met 2018

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2017

Onderzoek naar bijstandsontvangers en re-integratietrajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016

Omzetontwikkeling van de detailhandel en horeca in de gemeente Apeldoorn naar drie regio’s binnen de gemeente, 2015-2017

Jaarcijfers financiën en personeel van leden van de Federatie Opvang

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 75 jaar Corop Noordoost-Noord-Brabant naar Onderwijsniveau en SBI2008, 2016.

Kenmerken van bedrijven die zijn begonnen met het exporteren van goederen vóórdat zij begonnen met exporteren, 2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2014/'15 en 2015/’16.

Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart 2018

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2009/’10 en 2013/’14 per studierichting.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Aantal jeugdreclasseringstrajecten per arrondissement op peildatum (30 juni 2015 tot en met 31 december 2017).

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 naar de reden van beëindiging.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017

Het jaarlijks aantal gediplomeerde verpleegkundigen, én het deel dat in de BIG geregistreerd is en eind 2016 werkt.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie.

Tabel 7: Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014 en 2015.

Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling.

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

De gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.

Alle werknemers in Nederland in 2016 naar leeftijd, geslacht, arbeidsrelatie, sector, jaarloon en verzekerde duur.

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2017

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2016.

Het aantal DBC's en het aantal personen per dag op de SEH naar diagnosecluster en KNMI-regio; 2010 t/m 2015.

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update mei 2018.

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Aantal paren dat trouwt per gemeente, voorlopige cijfers over 2017

Personen met een loonkostensubsidie participatiewet in het kader van re-integratie op 31 december 2017, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12017 en 1-1-2018).

Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Gegevens over banen van werknemers naar persoons- en baankenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2015

Bruto inkomen van huishoudens in 6 klassen naar PC4-gebied, 2015

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

Kenmerken van personen met een uitkering op postcode 5 niveau.

Tabellen met aantallen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2007-2015.

Deze maatwerktabel geeft informatie over de Nederlandse staalexport in 2017.

Bevolkingsgegevens en huishoudensgegevens per buurt op Bonaire, 2012 en 2017

Het aantal jongeren dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval.

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2018, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Haalbaarheidsonderzoek naar aandeel private lease elektrische personenauto’s bij rechtspersonen in de RDW

Aantal werknemers en werkgevers in de sector uitgeverijen op 1 december 2017.

Verkeersdoden, leeftijd, geslacht, 2017

Het bereik van huishoudens die recht hebben op minimaregelingen in de gemeente Leiden in 2015, uitgevoerd in het kader van Urban Data Center (UDC) Leiden071

Deze tabellen verschaffen inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo.

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2016.

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2017 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Kenmerken van werknemers die werkten bij bedrijven die in 2015 zijn opgeheven: leeftijd, maandloon, baanduur, soort baan.

De tabel bevat gegevens over de leeftijd van de ondernemer van bedrijven die hun activiteiten staken. Periode 2010-2016

De tabel bevat gegevens over de fiscale of familierechterlijke relatie tussen ondernemers en hun werknemers. Periode 2015.

Literatuuronderzoek Invloed van import op exportsucces

Informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Personen met een uitkering uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en gemeente-, wijk- en postcodeniveau.

Cijfers over beroepen van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren.

Beknopt overzicht van uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 ten behoeve van SZW.

Arbeidsomstandigheden van werknemers naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak op basis van de NEA 2017.

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

Areaal asperges per gemeente, 2017

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15.

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Gegevens over land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Het aantal bedrijven waar private investeringen in zijn gedaan en de bijbehorende bedragen op basis van data van de NVP.

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Jongeren met jeugdhulp (met en zonder verblijf), ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering in 2017.

Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015.

Onderzoek naar doorstartende bedrijven na faillissement en in welke mate groepen van werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst zijn gekomen bij het doorgestarte bedrijf.

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2016

Statistics on age and sex of inhabitants of Bonaire, St Eustatius and Saba.

Handelsbalans van vestigingen van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Overijssel.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2017.

Kenmerken van exporterende bedrijven naar geslacht ondernemer

Aandeel werknemers naar contractsoort en maatwerk bedrijfstakindeling.

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Inkomen van in de zorgsector werkzame artsen en tandartsen.

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

Gegevens over verplaatsingen geheel te voet van en naar het werk

Informatie over de landbouwexport naar Duitsland.

Onderwijsniveau moeders met 5- of 11-jarige kinderen en jongeren van 17 en 23 jarige

Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/'14-15/'16

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

Sterftefracties in de periode 2012-2014 van de werkzame bevolking uitgesplitst naar o.a. opleidingsniveau en GGD-regio.

Startende banen in de eerste helft van 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2017

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

studie naar gemiddelde WOZ-waarde van tankstations aangesloten bij BOVAG in 4 gebieden 2012 t/m 2015

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1992 en 2016

Gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet.

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau.

Huishoudelijke ondersteuning Leidschendam-Voorburg 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de brood- en banketbakkerijbranche, ambachtelijke bakkers en de leden van de NBOV

Jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd, per gemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Informatie over de handel in palmolie sinds 2008.

Kenmerken Erkende Verhuizers en de verhuisbranche, 2017

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2017

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabel omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, vierde kwartaal 2017

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Onderliggende DBC-diagnosen van de indeling in Statline tabellen m.b.t. DBC MSZ

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer.

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Bonaire, 2017

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011 en dashboard.

Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/’11-2017/’18

Maatwerktabel arbeidskrachten regelmatig werkzaam op agrarische (familie)bedrijven, 2017.

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

CBS portfolio met maatwerkopdrachten op gebied van Rechtsbescherming en veiligheid.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Cijfers over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron.

Banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

Personen die tussen 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de WGA of IVA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie.

Cijfers over het aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

De tabellen tonen de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak dankzij de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, 2011

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Verkeersintensiteiten. Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.

Goedereninvoer uit Venezuela door Bonaire en Sint-Eustatius van 2012 tot en met 2017.

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd

Huishoudens met 65-plussers naar samenstelling, leeftijd oudste persoon, inkomen, vermogen

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

De baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten.

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/’13 het praktijkonderwijs verlieten.

Verhuisstromen vanuit de gemeente Utrecht naar inkomen.

Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015

Maatwerktabel over de ontwikkeling in de aanvoer van containers in Nederlandse zeehavens.

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Omzet- en prijsindex van eieren in de periode week 1 2016 t/m week 52 2017.

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van SZW

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q4

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerktabellen Baanvindduur van werklozen 2016

Statistische informatie over leden van Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en beëdigde tolken en vertalers

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de gemeentelijke uitvoering

Hoogst behaald opleidingsniveau populatie 15-74 jaar in wijken van gemeente Velsen, 1 oktober 2015.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Tabelinformatie over geboorteland en nationaliteit van bewoners van Caribisch Nederland per 1 januari 2017

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca (excl. hotels) en detailhandel in de gemeente Amsterdam, 2017.

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Aantallen leerlingen naar woongemeente 2016’/17

Ontwikkeling van prijzen van gezondere en ongezondere voeding.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2015

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015.

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Tabel Particuliere huishoudens naar laag en langdurig laag inkomen naar gemeente.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2017, naar uitkeringspositie.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2016 re-integratie hadden en een baan startten.

Maatwerk over startende banen vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Groningen, 2014.

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2016-2017.

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening, naar persoonskenmerken en woongemeente.

In dit artikel worden de omvang, ontwikkeling en regionale spreiding van het onbenut arbeidspotentieel beschreven.

Jongeren die zijn uitgestroomd uit het onderwijs en verdacht worden van criminaliteit

Maatwerktabellen over het aantal eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding in studiejaar 2010/’11 t/m 2016/’17.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016 en 1e halfjaar 2017, naar reden beëindiging van het traject.

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging FEDA.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA).

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal vorderingen wegens schending inlichtingenplicht en boetevorderingen in 2016.

arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo.

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016

Interactief dashboard voor gemeenten over de sociale zekerheid

Maatwerk voor brancheverenigingen: VHG

De VHG-leden boekten 7,5 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2017 dan een jaar eerder.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd, peildatum 1 januari 2016.

Hoeveel mensen hebben hun zorgpremie ten minste 6 maanden niet betaald, cijfers per gemeente.

Cijfers over in- en uitstroom in de bijstand in de periode januari-juni 2017

Redenen van in- en uitstroom in en uit de bijstand voor de verslagperiode 2016. In opdracht van SZW.

Bevolkingsprognose 2017-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2017.

Verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van een WW-uitkering opnieuw een baan vinden.

Aantal personen dat in 2015 het autorijbewijs gehaald heeft.

Persoonskenmerken uitgesplitst naar verblijfsduur van Britse burgers in Nederland, 1 januari 2016.

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Kerngegevens regio Zwolle, 2003-2016

Cijfers over familiebedrijven in de regio Zwolle

Persoonlijk inkomen drie jaar na instroom in de flexibele schil

Tabellen bevolking, criminaliteit, verdachten, haltjongeren, bijstandsgezinnen, jeugdzorg en echtscheidingen.

De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden.

Aantal trajecten en jongeren met preventief justitieel kader, 2016 en 1e halfjaar 2017.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2012, 2014 en 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11.

Dit is een rapport om de stand van zaken rond Milieurekeningen (SEEA) in Botswana te beoordelen.

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Kernindicatoren uit de milieurekeningen, het statistische raamwerk dat de samenhang tussen milieu en economie beschrijft.

Statistische informatie over de deelnemers aan de CAO Sociaal Fonds Zoetwarenindustrie samengesteld

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en met jeugdhulp met verblijf.

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsgroepen, bedrijfsklasse, opleidingsniveau en leeftijd landelijk

Maatwerkopdracht PBL in kaart brengen van elektrische auto’s van particulieren

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2017

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2016.

binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties 2009-2016

Gemeenten; lasten en baten Iv3-functies sociaal domein; realisatie 2016

Maatwerktabel Boeren met een baan buiten het bedrijf

Standaardopbrengsten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector

Maatwerktabel verbreding in de land- en tuinbouw

Maatwerk voor brancheverenigingen: ProFri

Werknemers- en ondernemerskenmerken markthandel

Maatwerktabel arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo schooljaren 2006/’07 t/m 2015/’16.

arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het vso en pro schooljaren 2013/’14 t/m 2015/’16.

Tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008).

Totale omzet van de melkveesector, 2014 - derde kwartaal 2017.

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.

Maatwerktabel met het aantal land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten in Nederland (totaal) en per gemeente.

Maatwerktabel met per gemeente het aantal land- en tuinbouwbedrijven met graan in Nederland, in 2011 en 2016.

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Dashboard over de outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Maatwerktabel met (biologische) bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente), 2016 vergeleken met 2011.

Parkeerboetes en de ontvangers van de parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 van mbo-uitstromers

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016 en het 1e halfjaar van 2017.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Omzetinformatie en baankenmerken specifiek over leden van brancheorganisatie KHN.

Aantal motorvoertuigen naar brandstofsoort in Venlo op wijk- en buurtniveau, januari 2017

Uitvoer van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas per provincie.

Maatwerktabel omzet en arbeidsvolume onder buitenlandse zeggenschap in de detailhandel, 2010-2015

Fruit, groente en visconsumptie bij kinderen van 1 tot 12 jaar naar opleiding van de ouder/verzorger.

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Omzetniveau en aantal werkzame personen van de VNKD.

Tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

WOZ-waarde woningvoorraad, woningvoorraadmutaties en eigendomsstatusontwikkeling, regio, 2012-2016

tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ voor meer inzicht in de omvang van woningtransformaties

Cijfers naar aanleiding van gestelde Kamervragen over de SZW Begroting geleverd aan SZW

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in het 1e halfjaar van 2017, naar postcode, buurt en leeftijd.

Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2017

Maatwerktabellen bij het experimentele onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte zijn geleverd aan Trimbos.

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).

Percentage gezinnen verhuisd naar een andere gemeente na de geboorte van hun eerste kind

Het aantal gereden kilometers door Nederlandse bestelauto’s naar gewichtsklasse, 2015-2016.

Maatwerktabellenset met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een achttal thema’s.

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang per gemeente, 2016

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2023 en 2029 berekend voor SZW

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017.

Maatwerktabellen over de ontwikkeling van het aantal werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen.

Het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandigen en de overlap daartussen in de culturele sector.

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Maatwerktabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Jeugdreclasseringstrajecten op peildatum per arrondissement.

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Cijfers over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2015.

Het aantal taxibedrijfsvestigingen per 1 januari 2007 en 1 januari 2017.

Totale loonsom van werknemers in loondienst naar sector op Caribisch Nederland, 2015 en 2016

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Verkeersprestaties lichte zware trekkers voor oplegger kilometers voertuigen leeftijd maximale massa 2015 - 2016

Hypotheekschuld van huishoudens, 2012-2015

Alleen woningen waarvan de eigenaar bekend is, zijn meegenomen.

De voortgang van het maatregelpakket fosfaatreductie.

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q3

Goederensoorten NSTR vervoerd gewicht door vrachtauto’s en trekkers voor oplegger.

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Verkennende studie op basis van registerdata over slachtoffers van kindermishandeling naar gezinskenmerken en gemeente.

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

De tabellen bevatten arbeids- en financiële gegevens voor een groot aantal branches binnen de detailhandel.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen

Omzetontwikkeling, -niveau samenstelling werknemersbestand branchevereniging Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Tabellen over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).

Aantal land- en tuinbouwbedrijven met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie.

Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een egien woning naar leeftijdsklassen.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Methodebeschrijving, dashboard en maatwerktabellen bij de Monitor topsectoren 2017.

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2016.

Persoonlijk primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar in particuliere huishoudens, per inkomensgroep, 2011-2015

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel 2016 in supermarkten

Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16 naar woongemeente.

Internationale goederenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Labour Market Policy Database, 2015 definitief

Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig

Het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag naar wijk in 2015 en 2016 voor een selectie gemeenten.

uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG over 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) m.b.t het hebben van een tweede baan in de periode 2005-2016

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar 4cijferige postcode 1 januari 2017

Maatwerktabel gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

Onderzoek naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied.

Maatwerktabel over gezinnen met laag inkomen in Den Haag

Maatwerk 'Omzetontwikkeling VHG' voor brancheverenigingen: VHG

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche tweede kwartaal 2017

maatwerktabellenset ziekteverzuimpercentage naar economische activiteit en grootteklasse 2011 tot en met 2016.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar leeftijd, geslacht, herkomst, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017.

Cijfers over licenties, gebruik en accounts van e-books en overige digitale producten bij de Online Bibliotheek

Cijfers over uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners vervoerregio's, 2016

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca en detailhandel in de gemeente Den Bosch, voor het jaar 2016.

Inwoners van Nederland uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.

Gemiddeld besteedbaar inkomen miljonairshuishoudens naar bedrijfssector v/d hoofdkostwinner in 2015, voorlopige cijfers.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Online pesten vanaf 15 jaar.

Personen in het domein mensenhandel met een licht verstandelijke beperking.

Maatwerktabellen over het aantal passagiers op de belangrijkste Nederlandse luchthavens.

Omzetontwikkeling van panelbedrijven in de Horeca en de Retail

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16.

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 54 gemeenten en provincies, 2016

Overzicht van goederenstromen in Venlo over weg, spoor en water.

Maatwerkpublicatie Miljonairs in cijfers: 2015

Werkzame beroepsbevolking en Managers naar anciënniteit 2015

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met 5000 of meer varkens, 2016 vergeleken met 2011

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met varkens, 2016 vergeleken met 2011

Bedrijven in de land- en tuinbouw (per gemeente) met biggen, 2016 vergeleken met 2011

Gas en elektriciteitsverbruik woningen 2016

Milieuvoetafdrukken voor 2010 en 2014 berekent met de Exiobase “Multi-Regional Input-Output Table”.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2017

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.

De ProFri-leden genereerden in 2017Q2 ruim 6 procent meer omzet dan een jaar eerder.

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de SRG

Een onderzoek over de mate waarin een specifieke groep alleenstaande ouders een beroep deed op de (bijzondere) bijstand.

Een kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren

Bevolking van 18 - 74 jaar naar geslacht, startkwalificatie, leeftijd, voor Gelderland en Nederland 2016.

Gezondheidsaspecten van personen van 12 jaar of ouder naar geslacht en leeftijd 2016

Maatwerk over startende banen in 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hun achtergrondkenmerken

Deze maatwerkopdracht is gemaakt in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandige in de bouwsector, 2011-2015

Aantal gesloten huwelijken en geregistreerde partnerschapspen in 2016

Banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Geboorte en sterfte per dag van het jaar.

Zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie.

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Innovatoren met succesvolle innovatieprojecten en innovatoren in partnership naar gebieden, 2014

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2016 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2015-2016

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/’15.

Niet-acute sterfte naar Palliatieve Zorgnetwerken, 2015-2016

Gegevens over het aantal speed-pedelecs op de peildatum 1 juli 2017.

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar naar bedrijfstak en beroep 2011 t/m 2016

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.

‘Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers’ geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers

Deze kernindicatoren geven informatie over integratie van de grote herkomstgroepen in Nederland.

Zorggebruik in buitenland over de periode 2010-2016

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand

Doelgroep van het Nederlands Migratie Instituut 2013-2016 en potentiële groei van de doelgroep 2017 t/m 2025.

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q2

Institutionele beleggers wordt aangesloten op het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Migratiesaldo, immigranten en emigranten naar migratieachtergrond in het eerste half jaar van 2016 en 2017.

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.

Arbeidsparticipatie op wijkniveau in gemeente Eindhoven, 2014 en 2015.

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens, Nederland en Den Haag, 2010, 2013 en 2014.

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer

Betreft haalbaarheidsonderzoek waarin particuliere verhuurders worden onderscheiden, naar provincie, 1 januari 2015.

Particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen naar type huishouden.

De gemiddelde bestedingen van huishoudens in de Nederlandse detailhandel.

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI) voor het verkoopkanaal "Supermarkten" van januari 2015 t/m juni 2017.

Inwoners grote gemeenten over overlast ervaren van drugsgebruik en drugshandel in de buurt 2013-2016

Inwoners grote gemeenten over voorkomen drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt in, 2013 en 2016.

Aandeel van in 2005 gesloten huwelijken dat in navolgende jaren nog intact is, naar geslacht van de partners

Omzetaandeel productinnovatie naar gebieden, 2014

Het aantal zomervakanties van Nederlanders in het hoogseizoen van 2016.

Omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

In welke gemeentes in Nederland is het grootste aantal familiebedrijven te vinden?

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben.

Aantal en aandeel bedrijfshoofden en bedrijfsleiders en per gemeente per leeftijdstijdscategorie.

Bouwplan honderdbunderboeren per gewas en areaal

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met melkkoeien totaal en naar grootteklasse en provincie 2000-2016.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de FME.

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk 2013-2016.

Deze maatwerktabellen is het aandeel handelaren weergegeven ten opzichte van de totale bedrijvenpopulatie.

In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar handelspartner

Deze maatwerktabellen zijn samengesteld over de internationale goederenhandel naar goederensoort op provinciaal niveau.

Arbeidsmarktpositie van (unieke) deelnemers aan projecten gefinancierd door het ESF in de programmaperiode 2007-2013.

Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar naar positie in de werkkring naar provincie en COROP-gebied

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2014

Veranderingen in het aantal bedrijven in de land- en tuinbouwsector met leghennen in Nederland tussen 2011 en 2016.

Veranderingen in het oppervlakte snijmaïs in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Maatwerktabel met de veranderingen in het bouwplan van bedrijven met opengrondgewassen tussen 2011 en 2016.

Veranderingen in het oppervlakte pootaardappelen in Nederland tussen 2011 en 2016 aangegeven per gemeente.

Maatwerktabel met bedrijven met biggen van 2000-2016.

Percentage areaal akkerbouw per gemeente in 2016

Aantal honderdbunderboeren per gemeente in 2016

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Utrecht, 2014.

In deze maatwerktabel worden absolute sterftecijfers en gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners getoond.

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent.

Deze tabel bevat gegevens over de omvang en samenstelling van het park van personenauto's.

Maatwerktabel met cijfers over hoeveel zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente hebben.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel

Bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag t/m 2070 berekend voor het CPB.

De stapeling van eigen bijdragen en Zvw-kosten van leefeenheden met Wlz-zorg en/of Wmo-zorg in 2015.

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Internationale studenten die in het studiejaar 2015/'16 een ho-diploma hebben behaald.

Onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2016 in het kader van de Fraudewet.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2016 (per halfjaar)

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016, naar reden beëindiging van het traject.

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2016 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016.

Import- en exportwaarde van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG)

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

Energiebesparingspotentie onder koopwoningen

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde.

Gemeentenaam: Gemeenten zoals die op 1 januari 2017 bestonden

Of het mogelijk is de gevolgen van de invoering van de AOW kostendelersnorm kwantitatief te onderbouwen.

Ontwikkelingen rond bedrijven in de technische (brand)beveiliging, eerste halfjaar 2017

Saldo verhuizingen van en naar Zwolle, alleenstaanden en gezinnen, 2012-2016

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetontwikkeling, omzetniveau en samenstelling werknemersbestand van BOVAG en VIV.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2017

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2016 en 2017.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016.

Voorkomen van astma en eczeem bij kinderen, en hun kwaliteit van leven

Gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB naar een nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

Maatwerk voor branchevereniging Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche VHG

Maatwerk voor brancheverenigingen Omzetontwikkeling VHG 2011-2017

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Zelfstandigen uitgesplitst naar gemiddeld maandinkomen

Lange zomervakanties van Nederlanders in 2016.

Verkeersdoden onder jongeren, 2016

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2016.

In 2014 is een revisie van de nationale rekeningen doorgevoerd. Thans zijn tijdreeksen beschikbaar vanaf 1969.

Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en wijze van deelname 1996-2016

Overledenen aan zelfdoding naar diverse kenmerken

Maatwerktabellen over (personen met) re-integratievoorzieningen, eerste kwartaal 2017

Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten met DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO)

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2016.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2016.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2015.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2016.

Maatwerk voor brancheverenigingen: ProFri

Uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging ProFri.

Inkomens van huishoudens in verschillende gemeenten uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.

aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.

ISCO unitgroup naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2014, 2015 en 2016 .

De kans op overlijden vóór het bereiken van het volgende leeftijdsinterval.

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Productiefactoren en outputmaatstaven van de groeirekeningen

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2017.

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2016 , naar postcode, buurt en leeftijd

Omzetontwikkeling en –niveau van de branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek (FEDA)

Aantal personenauto’s naar brandstofsoort per provincie

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen 2012 Q1 - 2017 Q1

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Omzetniveau van Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA)

Kosten 2016 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Door CBS geprogrammeerde benchmarkrapporten. De inhoud voor deze rapporten is door NRO afgeleid, op basis van CBS-data.

Het aantal vakanties van Nederlanders in een vakantiehuisje op een park, in 2016

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld en opkoopregeling 1995 - 2016

Achtergrondartikel in Sociaal-Economische Trends over “Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid”

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2012 t/m 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Gemiddeld aantal kilometers per persoon uitgesplitst naar vervoerwijze, motief en sociaaleconomische categorie, 2012

Onderzoek naar vrouwen van 40 tot 60 jaar oud die met een partner (van 25 jaar of ouder) al dan niet gehuwd samenwonen.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en

Cijfers over familiebedrijven in Overijssel.

Tabellenset over ingestroomde ESF-deelnemers in 2016.

Maatwerktabel faillissementen landbouw, bosbouw en visserij 2009 tot en met 2016

Tabellen over de omzet van bedrijven in de horeca en detailhandel in het centrum van Den Haag.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Kans op armoede onder huishoudens met minderjarige kinderen in Limburg, 2014

Onderzoek naar doorstart na faillissement

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Inkomen naar gemeente en wijken (gemeentelijke indeling 2016), 2014

Dit maatwerk toont de persoonskenmerken van transseksuelen. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.

Verschillende persoonskenmerken worden weergegeven op postcode 4-digit niveau voor het jaar 2014

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2016 was dat 24 procent.

Het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe, 2014

Tabellen over Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Advies voor het voortgezet onderwijs in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs

Tabellen met achtergrondkenmerken en instrumentgebruik van FD Gazellen en Nieuwe Kampioenen. Samenwerking met RVO.nl.

Mutaties van aantallen leerlingen voortgezet onderwijs

Bevolking naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, plaats in het gezin, nationaliteit en geboorteland per regio.

Startende banen in de 1e helft van 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie.

Personen die in 2013-2015 gebruik maakten van de Bbz-regeling

Uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen door gemeenten in 2015.

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Arbeidsmarktkenmerken van ho-gediplomeerden per studierichting

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Monitor fosfaatreductiepakket, 1 april 2017

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam.

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Het gaat hier om uitkomsten van de herziene Inkomensstatistiek.

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.

Werkdruk van werknemers kinderopvang,2015

Besteedbaar inkomen van huishoudens per postcodegebied, 2004-2014

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Verdiepende analyses in opdracht van SZW over de situatie voor en na invoering van de kostendelersnorm.

Duur meest recente verzuimgeval werknemers

Risico op soa en hiv bij laatste sekscontact

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Maatwerktabel Aantal vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag.

Personen met een lopende re-integratievoorziening aan het einde van het tweede kwartaal

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen

Leegstandcijfers in wijken van de gemeente Emmen op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering (Romazo)

Overzicht van innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio in 2014.

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

Leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs

Voorlopige incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand.

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

De VHG-leden genereerden in 2016 4,4 procent meer omzet dan in 2015.

VHG-leden boekten meer omzet dan een jaar eerder.

Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Rapport en tabellen over kenmerken deelnemers projecten gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013.

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar stadsgewest, 2000-2013.

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2013.

Voorlopige stand bevolking 1 januari 2017, leeftijd en geslacht

Plussen en minnen in bodemgebruik van de categorie “Overig agrarisch terrein”

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst.

Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/’11 worden 4 jaar gevolgd.

Maatwerktabellenset over het gebruik van kinderopvang in Nederland

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Het gemiddelde bruto huishoudensinkomen op regionaal niveau

Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers.

De gegevens hebben betrekking het aantal vestigingen op 1 januari in de jaren 2013 t/m 2015.

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Omzet van verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk.

Cijfers over banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2013/2014 en 2014/2015.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Voorlopige uitkomsten over het aantal (personen in) huishoudens met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

De inhoud van deze tabellen is gebaseerd op uitkomsten van het Budgetonderzoek 2015.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, voornaamste inkomensbron en woonsituatie.

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Bedrijven in de landbouw met verbredingsactiviteiten zoals huisverkoop, agrotoerisme en stalling per bedrijfstype.

Maatwerktabellen over slachtofferregistraties bij de politie en bij Slachtofferhulp Nederland.

Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien.

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar stadsgewest, 2011-2014.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar grootstedelijke agglomeratie, 2011-2014.

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

De productiewaarde is geraamd op basis van de aangiften omzetbelasting van de sierteeltbedrijven.

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Betreft een maatwerktabel met kenmerken van de interneteconomie in de gemeente en provincie Groningen.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het vso en het pro

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Maatwerktabellen over de banen van werknemers naar economische sector (sbi 5 digit).

Maatwerktabel met cijfers over nalatenschappen tussen 2011 en 2014

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude over het derde kwartaal 2016

Beschrijving maatwerktabel bestelauto’s naar branche, bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.

Sterfte onder kinderen en doodgeborenen naar gemeente van overlijden

Cijfers over de omzet van bedrijven in de gemeente Amsterdam, voor de periode 2011 – 2016.

Tabellen met informatie over verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner 2015 - tweede kwartaal 2016

Moord en suïcide door middel van een vuurwapen, 1980-1995

Tabel nieuwbouwfasen woningen en niet-woningen

Eigen bijdrage van langdurig zorggebruikers in 2013-2015 en uitstroom in 2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013.

Deze tabel bevat 12 groene groei indicatoren voor de toerismesector voor de periode 2010-2015.

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Werkgelegenheid in de sector Bouwbedrijf in 2014 en 2015 en de ww-schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2015.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2015 re-integratie hadden en een baan startten.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2016, naar uitkeringspositie.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015 en 1e halfjaar van 2016