Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021
 2. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021
 3. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 4. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 5. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 6. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m juni 2022
 7. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2
 8. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 9. Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
 10. Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018
 11. Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020
 12. AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021
 13. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022
 14. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020
 15. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-okt 2022
 16. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 17. Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020
 18. Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen
 19. Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021
 20. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 21. Herkomstland van werknemers in Nederland
 22. Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020
 23. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
 24. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 25. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 26. Aantal elektrische vrachtauto’s, 1 januari 2022
 27. Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex 2018-2021
 28. Energiearmoede in Schagen, 2020
 29. Doodsoorzaken, 2020 - juli 2022
 30. Verhuiswensen, 2012-2021
 31. Werkonderzoek 2022
 32. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 33. Vermogensdynamiek, 2011-2021
 34. Slachtoffers van stalken, 2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 35. Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019
 36. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2022
 37. Vrij belegd vermogen, 2020-2021
 38. Armoedemonitor Gemeente Wageningen - Uitbreiding, 2018
 39. AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
 40. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 41. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2021-2022
 42. Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg
 43. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022
 44. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 45. CBS meerjarenprogramma 2024–2028
 46. Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers
 47. Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers
 48. Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020
 49. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020
 50. Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020
 51. Vanuit Oekraïne ingeschreven personen naar woongemeente vanaf 1 april 2022
 52. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 53. Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2022
 55. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 56. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 57. Nieuwbouwmonitor 2018-2020
 58. Statistisch Bulletin 2022-11
 59. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2021
 60. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020
 61. Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020
 62. Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020
 63. Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021
 64. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021
 65. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020
 66. Het historisch laag consumentenvertrouwen verklaard
 67. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 68. Vermogen van huishoudens naar regio, 2020
 69. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021
 70. Pilot Monitoring Productverbetering
 71. Pompprijzen in de grensstreek, 2017-2021
 72. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021
 73. Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien
 74. Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021
 75. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 76. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2022
 77. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 78. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1
 79. Transformaties in de woningvoorraad, 2022-Q2
 80. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 81. Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire
 82. AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022
 83. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 84. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022
 85. Familiebedrijven in Nederland 2020-2021
 86. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021
 87. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 88. Tabellen Tozo definitief, 2021
 89. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022
 90. Jeugdhulp 1e halfjaar 2022
 91. Familiebedrijven in Nederland, 2020
 92. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021
 93. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021
 94. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2022
 95. Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022
 96. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober
 97. Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 98. Loon uitwonende studenten, 2021
 99. Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021
 100. Biologische landbouwbedrijven
 101. Activiteiten biologische landbouwbedrijven
 102. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 103. Economische groei in Venlo 2019-2021
 104. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2022
 105. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2022
 106. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 2
 107. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2022
 108. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20
 109. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022
 110. Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe
 111. Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS
 112. Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019
 113. De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen
 114. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 115. Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers
 116. Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021
 117. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021
 118. Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland
 119. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2022
 120. Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 juni 2022
 121. Statistisch Bulletin 2022-10
 122. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015-Q1-2022-Q2
 123. De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik
 124. Regionale economische groei 1995-2019
 125. Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021
 126. Studerende wajongers, 2017-2022
 127. Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement
 128. Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 129. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2022
 130. Scale-ups in Nederland, 2010-2021
 131. SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten
 132. SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten
 133. Vertrouwen in de politie, 2012-2021
 134. Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020
 135. Gezondheid, welzijn, en leefstijl op Bonaire, Saba en Sint Eustatius
 136. Verdrinkingen in Amsterdam 1969-1995
 137. Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021
 138. Bbz nader voorlopig, maart 2022
 139. Verjaardagen in Nederland, 2022
 140. Bijstand, derde kwartaal 2022
 141. Tozo definitief, oktober t/m december 2021
 142. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022
 143. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2022
 144. Extra uitvraag Tegenprestatie 2022
 145. Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021
 146. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 147. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 148. Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022
 149. Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg
 150. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021
 151. Moord en doodslag 2021
 152. Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021
 153. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050
 154. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 155. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020
 156. Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland
 157. Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021
 158. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022
 159. Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen
 160. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
 161. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 162. Financiële schade van criminaliteit tegen burgers
 163. Financiële schade criminaliteit tegen burgers
 164. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 165. Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021
 166. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
 167. Labour Market Policy Database, 2021
 168. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
 169. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 170. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020
 171. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 172. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 173. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 174. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 175. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021
 176. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2021
 177. Toerisme in 2021 licht hersteld
 178. Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
 179. Fietsdoden, 2021
 180. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
 181. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2020
 182. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
 183. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 184. Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2021
 185. Studieschulden 2011-2022
 186. Vrijwilligerswerk 2021
 187. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021
 188. Inkomen per gemeente en wijk, 2019
 189. Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
 190. De mensen van Heerlen, 2020
 191. Watergebruik Thuis (WGT) 2021
 192. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2021
 193. Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021
 194. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
 195. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
 196. AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
 197. AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
 198. Statistisch Bulletin 2022-09
 199. Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing
 200. Detectie zonnepanelen regionaal
 201. Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht
 202. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne tot 5 september
 203. Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.
 204. Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
 205. Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020
 206. Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019
 207. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1
 208. Verkeersdoden provincie Noord-Holland 2016-2021
 209. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 210. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 211. Overheidsfinanciën 2021
 212. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
 213. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
 214. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
 215. Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht
 216. Adreskwaliteit 2021
 217. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
 218. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
 219. Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2022
 220. Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied
 221. Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1
 222. Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021
 223. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 224. Tabellen Bbz nader voorlopig, februari 2022
 225. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
 226. Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019
 227. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022
 228. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022
 229. De Heitjes en het welzijn in Heerlen
 230. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 231. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 232. Regionale economische groei
 233. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 234. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 235. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief
 236. Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021
 237. Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022
 238. Looncomponenten pensioenopbouw, 2021
 239. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
 240. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
 241. Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021
 242. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
 243. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
 244. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019
 245. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers
 246. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers
 247. Embedded soja en palmolie
 248. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
 249. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 250. Statistisch Bulletin 2022-08
 251. Kernindicatoren Integratie 2022
 252. Waar komt ons gas vandaan?
 253. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 254. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
 255. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 256. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 257. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 258. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
 259. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
 260. Bedrijven met melkkoeien, 2021
 261. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 262. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
 263. Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 264. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
 265. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 266. Maatschappelijke diensttijd 2021
 267. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
 268. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 269. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021
 270. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
 271. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021
 272. Dynamiek werknemers 2018-2021
 273. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 274. Doodsoorzaken maart 2022
 275. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
 276. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
 277. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 278. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 279. Zicht op Ondermijning op Vakantieparken
 280. Economische groei in Leiden, 2021
 281. Verdrinkingen, 2021
 282. Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021
 283. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
 284. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
 285. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 286. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 287. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
 288. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
 289. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 290. Schulden in Schagen, oktober 2020
 291. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
 292. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
 293. Energiearmoede in Drenthe, 2020
 294. Cybersecuritymonitor 2021
 295. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
 296. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
 297. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
 298. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
 299. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
 300. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
 301. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
 302. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 303. Beroep salarisadministrateurs 2021
 304. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
 305. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 306. Statistisch Bulletin 2022-07
 307. Goederenaanvoer zeevaart per land
 308. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 309. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 310. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021
 311. Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021
 312. Trends in (echt)scheidingen
 313. Culturele diversiteit NPO, april 2022
 314. Pesten
 315. Pesten
 316. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
 317. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 318. ODiN 2021 Utrecht
 319. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
 320. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 321. Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren
 322. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
 323. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 324. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
 325. ODiN 2021 Noordvleugel
 326. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
 327. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
 328. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 329. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
 330. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 331. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 332. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
 333. Tabellensets Nationale rekeningen 2021
 334. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 335. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 336. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
 337. Cliënten beschermd wonen, 2021
 338. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
 339. Overlijdens aan ICD-10 code C22
 340. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 341. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
 342. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 343. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021
 344. Aantal vergunde tijdelijke woningen 2019-2021
 345. Discriminatie
 346. Gediscrimineerd gevoeld?
 347. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 348. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 349. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 350. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 351. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 352. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 353. Rapportage Waarschuwingen 2021
 354. Rapportage Waarschuwingen 2021
 355. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
 356. Achterstandsscores per school, 2022
 357. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 358. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 359. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 360. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 361. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 362. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 363. Schuldenproblematiek in beeld
 364. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 365. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 366. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 367. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 368. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 369. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 370. Economische verwevenheid met China via handel
 371. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 372. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 373. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 374. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 375. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 376. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 377. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 378. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 379. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 380. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 381. Monitor online platformen 2021
 382. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 383. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 384. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 385. Barometer culturele diversiteit
 386. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 387. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 388. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 389. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 390. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 391. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 392. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 393. Indicatoren taxi-branche
 394. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 395. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 396. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 397. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 398. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
 399. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 400. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 401. Statistisch Bulletin 2022-06
 402. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 403. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 404. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 405. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 406. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 407. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 408. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 409. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 410. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 411. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 412. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 413. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 414. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 415. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 416. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 417. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 418. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 419. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 420. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 421. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 422. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 423. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 424. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 425. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 426. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
 427. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 428. Regionale economische groei
 429. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 430. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 431. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 432. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 433. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 434. Hoe betalen wij voor de zorg?
 435. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 436. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 437. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 438. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 439. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 440. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 441. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 442. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 443. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 444. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 445. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 446. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 447. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 448. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 449. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 450. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 451. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 452. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 453. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 454. Tabel leefstijl, 2021
 455. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 456. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 457. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 458. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 459. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 460. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 461. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 462. Statistisch Bulletin 2022-05
 463. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 464. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 465. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 466. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 467. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 468. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 469. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 470. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 471. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 472. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 473. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 474. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 475. Migrantenouderen in Nederland
 476. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 477. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 478. Vermogensverdeling, 2006-2020
 479. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 480. Migrantenmonitor 2020
 481. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 482. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 483. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 484. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 485. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 486. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 487. Jeugdhulp 2021
 488. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 489. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 490. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 491. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 492. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 493. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 494. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 495. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 496. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 497. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 498. Biomassa regionaal, 2019-2020
 499. Zelfdodingen, 1970-2021
 500. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 501. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 502. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 503. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 504. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 505. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 506. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 507. Zingeving
 508. Afvalcijfers op een rij
 509. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 510. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 511. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 512. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 513. Statistisch Bulletin 2022-04
 514. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 515. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 516. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 517. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 518. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 519. Verkeersdoden 2021
 520. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 521. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 522. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 523. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 524. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 525. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 526. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 527. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 528. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 529. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 530. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 531. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 532. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 533. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 534. Schoolweging, 2019-2021
 535. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 536. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 537. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 538. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 539. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 540. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 541. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 542. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 543. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 544. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 545. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 546. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 547. Internationale handel naar regio 2008-2021
 548. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 549. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 550. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 551. Tozo nader voorlopig, september 2021
 552. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 553. Achterstandsscores per school, 2021
 554. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 555. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 556. Peuters in Leiden, 2019-2021
 557. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 558. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 559. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 560. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 561. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 562. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 563. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 564. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 565. Werknemers horeca in coronatijd
 566. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 567. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 568. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 569. Autobezit per huishouden, januari 2020
 570. Contacten met de tandarts 2021
 571. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 572. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 573. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 574. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 575. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 576. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 577. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 578. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 579. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 580. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 581. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 582. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 583. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 584. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 585. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 586. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 587. Toegevoegde waarde in de keten
 588. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 589. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 590. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 591. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 592. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 593. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 594. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 595. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 596. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 597. Leefstijl, 2021
 598. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 599. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 600. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 601. Statistisch Bulletin 2022-03
 602. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 603. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 604. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 605. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 606. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 607. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 608. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 609. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 610. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 611. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 612. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 613. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 614. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 615. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 616. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 617. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 618. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 619. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 620. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 621. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 622. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 623. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 624. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 625. Nederlandse invoer van sojabonen
 626. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 627. Veiligheidsmonitor 2021
 628. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 629. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 630. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 631. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 632. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 633. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 634. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 635. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 636. Regionale economische groei 2021
 637. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 638. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 639. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 640. De Nederlandse economie in 2021
 641. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 642. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 643. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 644. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 645. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 646. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 647. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 648. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 649. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 650. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 651. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 652. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 653. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 654. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 655. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 656. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 657. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 658. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 659. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 660. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 661. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 662. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 663. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 664. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 665. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 666. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 667. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 668. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 669. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 670. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 671. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 672. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 673. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 674. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 675. Statistisch Bulletin 2022-02
 676. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 677. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 678. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 679. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 680. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 681. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 682. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 683. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 684. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 685. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 686. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 687. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 688. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 689. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 690. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 691. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 692. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 693. Straatintimidatie van jongeren
 694. Straatintimidatie van jongeren
 695. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 696. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 697. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 698. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 699. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 700. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 701. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 702. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 703. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 704. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 705. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 706. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 707. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 708. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 709. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 710. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 711. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 712. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 713. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 714. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 715. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 716. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 717. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 718. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 719. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 720. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 721. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 722. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 723. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 724. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 725. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 726. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 727. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 728. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 729. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 730. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 731. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 732. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 733. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 734. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 735. Cybersecuritymonitor 2020
 736. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 737. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 738. Witte vlek op pensioengebied 2019
 739. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 740. Statistisch Bulletin 2022-01
 741. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 742. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 743. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 744. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 745. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 746. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021