Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire
 2. Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020
 3. Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020
 4. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 5. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
 6. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 7. Landelijke monitor leegstand 2021
 8. Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2021
 10. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*
 11. Migrantenmonitor 2019
 12. Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020
 13. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 14. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-oktober 2021
 15. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 16. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 17. Miljonairshuishoudens, 2020
 18. Studieschulden 2011-2021
 19. Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021
 20. Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)
 21. Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020
 22. Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
 23. Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
 24. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020
 25. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 26. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 27. Invoer en uitvoer van goederen VK, 2016-2020
 28. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2021
 29. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 30. AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
 31. AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
 32. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 33. Vervoer van levende dieren, 2020
 34. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020
 35. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 36. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
 37. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
 38. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2019
 39. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, voorlopige cijfers
 40. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 41. Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
 42. Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021
 43. Familiebedrijven in Nederland 2019-2020
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2021
 45. Berekenwijze SES score per wijk/buurt
 46. CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen
 47. Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
 48. Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
 49. Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
 50. Statistisch Bulletin 2021-11
 51. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 52. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 53. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2021
 55. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 56. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 57. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 58. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*
 59. Vrijwilligerswerk 2020
 60. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 61. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 2
 62. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2
 63. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2021
 64. Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 65. Inkomen naar regio, 2019
 66. Bedrijven in culturele sector naar regio
 67. Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
 68. Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*
 69. Gebruik van TOZO in Den Haag
 70. Regionaal-Economische Kengetallen mkb
 71. Gouden Standaard 2020
 72. Tabellen Tozo definitief, 2020
 73. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 74. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020
 75. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 76. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021
 77. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2021
 78. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 79. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020
 80. Jeugdhulp 1e halfjaar 2021
 81. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021
 82. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
 83. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019
 84. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020
 85. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020
 86. AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
 87. Psychische gezondheid in Nederland
 88. Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
 89. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020
 90. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021
 91. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 92. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 93. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 94. Cybercrime en online horizontale fraude, 2018-mrt 2021
 95. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 96. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 97. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 98. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 99. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 100. ODiN 2020 Utrecht
 101. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 102. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 103. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 104. Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019
 105. Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht
 106. Statistisch Bulletin 2021-10
 107. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 108. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 109. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 110. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 111. Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021
 112. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 113. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 114. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 115. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 116. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 117. Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
 118. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 119. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 120. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 121. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 122. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 123. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 124. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 125. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 126. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 127. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 128. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 129. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 130. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 131. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 132. Bijstand, derde kwartaal 2021
 133. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 134. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 135. ODiN 2020 Parkstad Limburg
 136. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 137. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 138. Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen
 139. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 140. Van casuïstiek naar statistiek
 141. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 142. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 143. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 144. Hulptabel AZW mbo instroom
 145. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 146. Barometer culturele diversiteit
 147. Moord en doodslag
 148. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 149. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 150. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 151. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 152. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 153. De woonsituatie na een scheiding
 154. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 155. De inkomenssituatie na een scheiding
 156. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 157. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 158. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 159. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 160. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021
 161. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020
 162. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 163. Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.
 164. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 165. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 166. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 167. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 168. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 169. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 170. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 171. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 172. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 173. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 174. Lichaamslengte
 175. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 176. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 177. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 178. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 179. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 180. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 181. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 182. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 183. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 184. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 185. Aardgas data KEV 2021
 186. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 187. Statistisch Bulletin 2021-09
 188. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 189. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 190. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 191. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 192. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 193. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 194. Overheidsfinanciën 2020
 195. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 196. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 197. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 198. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 199. Gescheiden Statushouders
 200. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 201. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 202. Labour Market Policy Database, 2020
 203. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 204. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 205. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 206. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 207. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 208. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 209. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 210. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 211. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 212. Keuzes rond de zorgverzekering
 213. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 214. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 215. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 216. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 217. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 218. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 219. Corona en de horeca
 220. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 221. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 222. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 223. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 224. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 225. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 226. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 227. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 228. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 229. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 230. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 231. Doodsoorzaken 2000-2020
 232. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 233. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 234. Dierlijke mest en mineralen 2020
 235. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 236. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 237. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 238. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 239. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 240. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 241. Statistisch Bulletin 2021-08
 242. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 243. Culturele diversiteit NTR, 2020
 244. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 245. Omzetontwikkeling, 2020
 246. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 247. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 248. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 249. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 250. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 251. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 252. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 253. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 254. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 255. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 256. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 257. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 258. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 259. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 260. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 261. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 262. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 263. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 264. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 265. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 266. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 267. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 268. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 269. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 270. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 271. Verdrinkingen, 2020
 272. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 273. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 274. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 275. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 276. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 277. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 278. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 279. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 280. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 281. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 282. De mensen van Groningen
 283. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 284. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 285. Talen en dialecten in Nederland
 286. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 287. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 288. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 289. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 290. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 291. Economische groei in Leiden, 2020*
 292. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 293. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 294. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 295. Satellietrekening cultuur en media 2018
 296. Personen wees geworden in diverse jaren
 297. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 298. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 299. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 300. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 301. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 302. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 303. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 304. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 305. Statistisch Bulletin 2021-07
 306. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 307. Cliënten beschermd wonen, 2020
 308. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 309. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 310. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 311. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 312. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 313. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 314. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 315. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 316. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 317. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 318. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 319. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 320. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 321. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 322. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 323. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 324. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 325. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 326. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 327. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 328. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 329. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 330. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 331. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 332. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 333. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 334. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 335. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 336. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 337. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 338. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 339. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 340. ODiN 2020 Noordvleugel
 341. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 342. Schuldenproblematiek in beeld
 343. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 344. Rapportage Waarschuwingen 2020
 345. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 346. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 347. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 348. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 349. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 350. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 351. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 352. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 353. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 354. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 355. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 356. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 357. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 358. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 359. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 360. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 361. Goederenoverslag bulkgoederen
 362. Goederenaanvoer per land
 363. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 364. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 365. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 366. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 367. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 368. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 369. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 370. Aanhoudend tekort in 2021
 371. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 372. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 373. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 374. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 375. Arbeidsmarktanalyse sport
 376. Kernindicatoren Integratie 2021
 377. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 378. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 379. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 380. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 381. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 382. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 383. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 384. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 385. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 386. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 387. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 388. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 389. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 390. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 391. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 392. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 393. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 394. Statistisch Bulletin 2021-06
 395. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 396. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 397. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 398. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 399. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 400. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 401. Culturele diversiteit Politie, 2020
 402. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 403. Monitor online platformen 2020
 404. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 405. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 406. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 407. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 408. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 409. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 410. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 411. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 412. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 413. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 414. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 415. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 416. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 417. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 418. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 419. Grensoverschrijdende digitale handel
 420. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 421. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 422. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 423. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 424. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 425. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 426. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 427. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 428. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 429. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 430. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 431. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 432. Verkamering Oegstgeest
 433. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 434. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 435. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 436. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 437. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 438. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 439. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 440. leenstelsel
 441. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 442. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 443. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 444. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 445. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 446. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 447. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 448. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 449. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 450. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 451. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 452. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 453. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 454. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 455. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 456. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 457. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 458. Statistisch Bulletin 2021-05
 459. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 460. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 461. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 462. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 463. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 464. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 465. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 466. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 467. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 468. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 469. Biomassa regionaal, 2019
 470. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 471. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 472. Internationale goederenstromen in 2019
 473. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 474. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 475. Stapeling tijdens de coronapandemie
 476. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 477. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 478. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 479. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 480. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 481. Jeugdhulp 2020
 482. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 483. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 484. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 485. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 486. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 487. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 488. Spanning op de koopwoningmarkt
 489. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 490. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 491. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 492. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 493. Contact met tandarts, 2020
 494. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 495. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 496. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 497. Regionale economische ontwikkeling 2020
 498. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 499. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 500. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 501. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 502. Zelfdodingen, 2020*
 503. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 504. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 505. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 506. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 507. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 508. Financiële gevolgen van verweduwing
 509. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 510. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 511. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 512. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 513. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 514. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 515. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 516. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 517. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 518. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 519. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 520. Verkeersdoden 2020
 521. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 522. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 523. Schooladviezen
 524. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 525. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 526. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 527. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 528. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 529. Marktprijzen Energie
 530. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 531. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 532. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 533. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 534. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 535. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 536. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 537. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 538. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 539. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 540. The need for timely official statistics
 541. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 542. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 543. De Nederlandse economie in 2020
 544. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 545. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 546. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 547. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 548. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 549. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 550. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 551. Persoonlijk welzijn, 2020
 552. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 553. Schoolweging, 2018-2020
 554. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 555. Verdeelmodel BUIG-budget
 556. Culturele diversiteit APG december 2020
 557. Coronacrisis heeft grote impact op overheidsfinanciën in 2020
 558. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 559. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 560. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 561. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 562. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 563. Energiematrix Dordrecht, 2018
 564. Energiematrix IJsselstein, 2018
 565. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 566. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 567. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 568. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 569. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 570. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 571. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 572. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 573. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 574. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 575. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 576. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 577. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 578. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 579. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 580. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 581. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 582. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 583. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 584. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 585. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 586. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 587. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 588. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 589. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 590. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 591. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 592. Tabel Leefstijl, 2020
 593. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 594. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 595. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 596. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 597. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 598. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 599. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 600. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 601. Culturele diversiteit VPRO 2019
 602. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 603. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 604. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 605. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 606. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 607. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 608. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 609. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 610. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 611. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 612. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 613. Kiesgerechtigden 2021
 614. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 615. Regionaal-Economische Kengetallen
 616. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 617. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 618. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 619. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 620. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 621. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 622. Uurlonen, 2006-2019
 623. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 624. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 625. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 626. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 627. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 628. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 629. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 630. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 631. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 632. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 633. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 634. Regionale economische ontwikkeling 2020
 635. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 636. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 637. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 638. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 639. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 640. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 641. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 642. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 643. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 644. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 645. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 646. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 647. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 648. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 649. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 650. De eerste, de beste?
 651. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 652. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 653. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 654. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 655. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 656. Avocado-import, 2000-2020
 657. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 658. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 659. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 660. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 661. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 662. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 663. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 664. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 665. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 666. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 667. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 668. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 669. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 670. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 671. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 672. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 673. Interlandelijke adoptie in Nederland
 674. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 675. Achterstandsscores per school, 2020
 676. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 677. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 678. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 679. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 680. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 681. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 682. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 683. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 684. Autobezit per huishouden, januari 2019
 685. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 686. Culturele diversiteit NTR 2019
 687. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 688. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 689. Culturele diversiteit ASR november 2020
 690. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 691. Culturele diversiteit RDW november 2020
 692. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 693. Overledenen, 2020
 694. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 695. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 696. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 697. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 698. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 699. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 700. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 701. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 702. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 703. Tozo voorlopig november 2020
 704. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 705. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 706. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 707. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 708. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 709. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 710. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 711. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 712. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 713. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 714. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 715. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 716. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 717. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 718. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 719. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 720. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 721. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 722. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 723. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 724. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 725. In - en uitvoer van goederen
 726. Bronneninventarisatie
 727. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 728. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 729. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 730. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 731. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 732. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 733. De waarde van data 2001-2017
 734. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 735. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 736. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 737. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 738. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 739. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 740. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 741. Startups Almere