Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Uitvraag corona gerelateerde lasten en baten gemeenten

Doel is om in kaart te brengen wat het effect is van de coronacrisis op de financiële positie van gemeenten.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Buurt, wijk en gemeente 2020 voor postcode huisnummer

Buurten 2020 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2020.

Dashboard kernindicatoren integratie 2020

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 2e kwartaal 2020

In opdracht van het ministerie van LNV stelt het CBS een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 36 en ontvangen sterfteberichten voor week 37, 2020.

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de melkveestapel) per hectare cultuurgrond.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Verplaatsingen gemeente Groningen, 2018/2019

Tabellen over de mobiliteit en verplaatsingen in, van en naar de gemeente Groningen in de periode 2018/2019.

Bevolkingsvarianten 2020-2060

Bevolkingsvarianten 2020-2060 voor twee scenario’s op verzoek van het CPB.

Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019

Per jeugdregio worden voor de jaren 2015 tot en met 2019 de beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen uitgesplitst naar de reden van beëindiging.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2018

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2018/’19

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2018/'19.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.

Vakanties van Nederlanders in tweede kwartaal 2020

De cijfers achter de tabellen van het nieuwbericht ‘Aantal vakantiegangers bereikt historisch dieptepunt. Over het aantal Nederlanders dat op vakantie is tijdens de coronacrisis en hun vakantie-uitgaven.

Omgevingsadressendichtheid gemeenten en Eemsdelta, 2018

Omgevingsadressendichtheid, aantal inwoners en gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen per gemeente en Eemsdelta, 2018

Meer zicht op online platformen in Nederland

Een pilot onderzoek naar het functioneren van online platformen in Nederland

Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee

Analyse van verschillende bruinvisgegevens voor de periode 1991/1992-2017/2018 ter evaluatie van de monitoring op de Noordzee.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020

Sterfte naar locatie van overlijden

gegevens over sterfte naar provincie en plaats van overlijden voor het overlijdensjaar 2019

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 35 en ontvangen sterfteberichten voor week 36, 2020.

Emigratie van Somaliërs naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2019

Deze tabel bevat informatie over de emigratie van Somaliërs naar het Verenigd Koninkrijk naar geslacht en leeftijd in de periode 2015 t/m 2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Invoer groente en fruit Caribisch Nederland, 2018-2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groenten en fruit door Caribisch Nederland in 2018 en 2019.

CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020

Het CBS brengt in beeld waar er ingegrepen moest worden in de consumentenprijsindex vanwege de gevolgen van Corona in april 2020.

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector

Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0).

Kinderen van internationals in de Brainport Regio, 2020

In opdracht van Brainport Development heeft het CBS/UDC Eindhoven onderzoek gedaan naar de kinderen van internationale ouders in de regio.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 34 en ontvangen sterfteberichten voor week 35, 2020.

Drugsgebruik of drugshandel in buurt per basisteam politie

Het weleens voorkomen en ervaren van veel overlast van drugsgebruik of drugshandel naar regionale eenheid, politiedistrict en basisteams.

Geweld en agressie tegen politieambtenaren, 2019

Kenmerken van slachtoffers en verdachten van geweld en agressie tegen politieambtenaren gepleegd in 2019.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2019

Cijfers over werknemers en zelfstandig ondernemers in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar wijk

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar wijk voor alle gemeenten in Nederland.

Genderscan van ondernemerschap in Nederland

Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.

Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018

Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.

Ziekenhuisopnamen voor middelengebruik, 2015-2018

Het aantal (personen met) ziekenhuisopnamen met diagnosen gerelateerd aan middelengebruik, naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2020

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Inkomen per gemeente en wijk, 2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 33 en ontvangen sterfteberichten voor week 34, 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Huishoudelijke hulp in Leidschendam-Voorburg, 2016-2019

WMO-gebruik huishoudelijke ondersteuning in Leidschendam-Voorburg naar inkomen, type huishouden en leeftijd, 2016-2019

Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 en 2 2019-2020

Tabel met het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen en eenmanszaken per gemeente, in het eerste en tweede kwartaal van 2019 en 2020.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari tot en met december 2016, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2017-juli 2020

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2017 tot en met mei 2020, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, 2017-2020

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020

AZW: grootteklasse en werknemers van bedrijven 2020

Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020

Sociaal domein: cohort 2015, uitstroom 2015/’20

Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020

AZW smal: arbeidsmarkt, veiligheidsregio, maand, 19/’20

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020

AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2020

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2020

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorg en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking.

Hbo verpleegkunde (croho 34560) 2017/’18 - 2019/’20

Hbo verpleegkunde: Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studie- en sectorendement 2017/’18 – 2019/’20

Studie-uitval na 1e jaar, 2016/'17 - 2018/'19

Studie-uitval na het 1e jaar, zorg en welzijn opleidingen; ISCED, opleidingsniveau, 2016/'17 - 2018/'19

Studie-uitval, tekortberoepen, 2015/'16 - 2018/'19

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal/voltijd), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2018/'19

Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

SRG-uitstroom Fase 2, 2019

Tabellen over startende banen in 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 32 en ontvangen sterfteberichten voor week 33, 2020.

Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 juli

Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met juli 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële corona-noodregelingen. De tabellen bevatten gegevens over tien regelingen.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020

Tabel betreft een aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020

Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018
Schuldenproblematiek in beeld

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2018

Nabijheid van basisscholen per fiets en auto, 2019

Nabijheid van basisscholen per fiets en auto in 2019, en de verschillen tussen de afstand per fiets en auto.

Jeugdreclassering 2e kw. 2020, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 31 en ontvangen sterfteberichten voor week 32, 2020.

Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers

Welvaartsindicatoren van alleenstaanden en paren met AOW-gerechtigde leeftijd, 2011 t/m 2018

Aardgas data KEV

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

Ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, Den Haag

In deze tabellenset wordt de relatie tussen de ervaren gezondheid en moeite met rondkomen beschreven in gemeente Den Haag.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Bevolkingsontwikkeling; migratie exclusief correcties per regio

Tabel over totaal vertrek, emigratie, vestigingsoverschot (allen exclusief correcties) totaal saldo correcties en saldo overige correcties naar totaal geslacht per regio; 1960-2019

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2019 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019

Aantal kinderen en formele kinderopvanguren in dagopvang in kindcentrum en buitenschoolse opvang in kindcentrum, 2019

Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2016/17-2018/19*

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in vmbo-g 4, vmbo-t 4 of havo 5 met een diploma naar de school-en woongemeente Eindhoven.

Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2018

Klanten het Juridisch Loket en personen met toevoegingen naar verschillende achtergrondkenmerken in 2018.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 30 en ontvangen sterfteberichten voor week 31, 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2019

Omzetontwikkeling van de sectoren Detailhandel en Horeca en consumentgerichte Dienstverlening in het centrum van Venlo

Aanvullend statistisch onderzoek gemeente Venlo, 2020

Omzetontwikkeling van de sectoren Detailhandel en Horeca en consumentgerichte Dienstverlening in het centrum van Venlo

Doodsoorzaken, januari-april 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met april 2020.

Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019

Tabellen over oprichtingen van vestigingen en werkzame beroepsbevolking in en rondom Flevoland, naar sector, 2019.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 29 en ontvangen sterfteberichten voor week 30, 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Jeugdhulp voor, tijdens en na jeugdbescherming/-reclassering, 2015-2019

Cijfers over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2019 naar type episode en type jeugdhulp.

Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabellen beschrijven de persoonskenmerken van cliënten beschermd wonen in 2019 én het zorggebruik voorafgaand aan en na afloop van het beschermd wonen traject.

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2018 en 2019.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag tussen 2017 en 2019.

Zelfstandigen zonder personeel naar beroep en arbeidsuren per week

Het aantal arbeidsuren per week van zelfstandigen zonder personeel in Nederland per beroep in de periode 2017-2019

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 28 en ontvangen sterfteberichten voor week 29, 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

WSNP per gemeente in Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018

Uitgesproken wettelijke schuldsaneringen door de rechter per gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018.

AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2018-2019

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2018-2019

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week

Aantal transacties en totaal bedragen per betaalmethode zoals PIN, creditcard, iDEAL en geldopnames, per week.

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

Het Urban Data Center (UDC) Den Haag heeft een vernieuwend onderzoek uitgevoerd naar de sociale netwerken van jongeren in Den Haag.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 27 en ontvangen sterfteberichten voor week 28, 2020.

Opleidingsniveau naar basisteam, 2015-2018

Het opleidingsniveau van inwoners van Nederland op 1 januari 2015 tot en met 2018 uitgesplitst naar het basisteam waarin deze personen woonachtig zijn.

Kenmerken van politiemedewerkers, 2015-2019

Kenmerken van politiemedewerkers op de derde vrijdag van september van 2015 tot en met 2019, uitgesplitst naar enkele functies, clusters en regionale eenheden.

Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2020

De omzet van VHG-leden steeg in het eerste kwartaal van 2020 met 16% vergeleken met een jaar eerder.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, per week, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2019*

De tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg per Regioplus en zorgregio in de jaren 2015-2019.

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, april 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2020.

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020.

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 17/’18

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2017/'18.

Moeder- en dochterbedrijven van WNT-instellingen

De tabel toont het aantal bestuurders van WNT-instellingen die in loondienst zijn van de WNT-instelling zelf, bij de dochteronderneming van de WNT-instelling, of bij de moederonderneming van de WNT-instelling per 1 december 2018.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18.

Rapportage Waarschuwingen 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2019 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 26 en ontvangen sterfteberichten voor week 27, 2020.

Ervaren verkeersoverlast in buurt naar stedelijkheid buurt, 2019

Het CBS heeft een nieuwsbericht uitgebracht over de ervaren verkeersoverlast in de buurt op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. De doelpopulatie betreft personen van 15 jaar of ouder. Onderdeel hiervan is de ervaren verkeersoverlast in de buurt naar stedelijkheid van de buurt.

Tabellen simulatie inkomensdaling zelfstandigen

Met een simulatie is met jaargegevens van het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018 onderzocht in hoeverre een fictieve inkomensdaling van zelfstandigen kan worden opgevangen met de resterende beschikbare financiële middelen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort.

Gemiddelde brandstofprijzen 2020

De gemiddelde consumentenprijzen voor autobrandstoffen per kwartaal in 2020.

Eenzaamheid in de gemeente Westerveld, 2016

Eenzaamheid onder personen van 19 jaar en ouder in de gemeente Westerveld, 2016.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Winterswijk uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Verkenning Bevolking 2050, achtergrondcijfers

Acht toekomstbeelden voor de Nederlandse bevolking in 2050 en de bevolkingsontwikkeling tot 2050, uitsplitsing naar leeftijd, migratieachtergrond en geslacht. Bij publicatie: Eindrapport Verkenning Bevolking 2050 (NIDI/CBS).

Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q4

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q4

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente, 2015-2019

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren.

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2018/2019

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2018 en 2019.

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2017/2018

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Prijsontwikkeling elektronische publicaties

Dit rapport beschrijft de prijsontwikkeling van elektronische publicaties ten tijde van de btw verlaging van 21 naar 9 procent.

Economische groei in Eindhoven, 2019*

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 – 2019*

Vakanties van Nederlanders januari-maart 2020

De cijfers achter de tabellen van het nieuwsbericht ‘Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020’. Over het aantal Nederlanders dat op vakantie is tijdens de coronacrisis en hun vakantie-uitgaven.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 25 en ontvangen sterfteberichten voor week 26, 2020.

Indicatoren Verdeelmodellen Inkomensdeel 2019

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2020

Tabellen over de woningvoorraad op 1 januari 2020, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Uitsplitsing Overige Toevoegingen Overige Onttrekkingen Woningen 2012-2018

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2012-2018 voor Nederland totaal en per provincie., voorlopig

Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2019

Deze tabellen bevatten regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. Het betreft uitkeringen voor bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2018

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2011-2018.

Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie

Jongeren 15 tot 27 jaar in Zaanstreek-Waterland met startkwalificatie, die geen onderwijs volgen.

Zelfdodingen, 2019

Tabellen met cijfers over het aantal zelfdodingen, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

Verdrinkingen, 2015-2019

Tabellen met cijfers over accidentele verdrinkingen per maand, seizoen en regio.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019

Factsheet over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die tussen 2014 en 2019 een verblijfsvergunning aanvroegen.

Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

Onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek.

Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017

Baankenmerken van mbo- en vo-uitstromers met en zonder startkwalificatie, 2013/’14-2017/’18

Inkomen in 8 gemeenten, 2016, 2017 en 2018

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016, 2017 en 2018; vertrekkers en vestigers, 2017/’18

Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 15 juni

Overzicht van aantallen bedrijven, banen en omzet van bedrijven die per 15 juni gebruik maken van TOGS, uitstel van betaling van belastingen, BMKB-C en uitstel van aflossing bij Qredits, vier van de financiële corona-noodregelingen.

Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019

Aantal landbouwhuisdieren in 2018 en 2019 in de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding.

Bedrijfsvoertuigen logistieke sector Amsterdam, 2018

Tabellen over het bezit en gebruik van bedrijfsvoertuigen in de logistieke sector in de gemeente Amsterdam

Energieverbruik retailvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van retailvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Schuldhulpinterventies

Dashboard waarin aan de hand van uitkomstmaten inzicht wordt gegeven in het effect van schuldhulpinterventies voor drie proeftuingemeenten.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 24 en ontvangen sterfteberichten voor week 25, 2020.

Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Tuinbouwcijfers 2019

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Uitvoerwaarde Nederlandse makelij

In de eerste vier maanden van 2020 is de export van goederen van Nederlandse makelij naar China met 500 miljoen euro gestegen tot 3,5 miljard euro. Tabel met de uitvoerwaarde van Nederlands product per maand.

Beroep naar migratieachtergrond, 2019

Deze tabellenset bevat de beroepsklassen, beroepssegmenten en beroepsgroepen van werkenden in 2019, uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Maandindicatoren overheidsfinanciën

Aanvullende gegevens over de schuld van de Rijksoverheid en de inkomsten, uitgaven en saldo van de Rijksoverheid per maand.

Personen 15-65 jaar met beperking in horen, 2019

Percentage en aantal personen van 15 tot 65 jaar met beperking in horen, uitgesplitst voor werkenden en niet-werkenden. De cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.

AZW-smal: Uitstroom (%), mobiliteitskenmerk, 2017-2019

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2019

AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2019

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019

Invoerwaarde zeedieren Caribisch Nederland, 2018-2019

Deze tabel bevat informatie over de invoerwaarde aan zeedieren door Caribisch Nederland in de periode 2018-2019.

Monitor Escalaties Omgevingsrecht 2020; Nulmeting fase I

In deze eerste nulmeting Monitor Escalaties Omgevingsrecht is uit rechterlijke uitspraken in het omgevingsrecht (2007-2019) middels machine learning een set kenmerken gedestilleerd om cijfers te genereren over de aard en omvang.

Culturele diversiteit Politie Nederland 2019

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2019

Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Overdrachten Veilig Thuis naar type, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de overdrachten door Veilig Thuis in het 2e halfjaar 2019 uit naar het type organisatie waaraan is overgedragen.

Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016

De tabellenset bevat achtergrondkenmerken van personen die in 2009 tot en met 2013 actief waren als zzp’er. Deze populatie wordt tot en met 2016 gevolgd.

Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse 2017-2019.

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2020

Deze publicatie bevat gegevens van personen van 70 jaar en ouder per gemeente naar woonsituatie per kwartaal, 2018-2020. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Kernindicatoren Integratie 2020

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Economische groei in Den Haag, 2016 - 2019

De economische groei in de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Nederland over de jaren 2016 tot en met 2019

Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019

Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie op land naar RES-regio, 2018 en 2019. In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 RES-regio’s.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 23 en ontvangen sterfteberichten voor week 24, 2020.

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008-2019

Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2019.

Sterfte naar burgerlijke staat en postcode, 2006-2017

Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar burgerlijke staat, postcode en uitkering voor de periode 2006-2017.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Wekelijks gasverbruik industrie per sector

Gasverbruik van de Nederlandse industrie berekend per week en per sector.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2019.

Kilometers elektrische bussen en bestelauto's, 2018

Kilometers van elektrische bussen en bestelauto's in 2018, totaal kilometrage in Nederland en gemiddeld jaarkilometrage

Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019

Technisch opgeleiden die werkzaam zijn in een technisch beroep en/of sector, 2013-2019

Armoedemonitor gemeente Wageningen

Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen door diverse lage inkomensgroepen in de gemeente Wageningen, 2018.

Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 22 en ontvangen sterfteberichten voor week 23, 2020.

Mogelijke methoden bij controles verkiezingsuitslagen

Een methodologisch advies over de mogelijkheden om statistische methoden in te zetten bij de controles van verkiezingsuitslagen op het niveau van stembureaus.

Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking eerste lichting bezwaren.

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017-2018

Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren

Indicatoren voor energietransitie voor wijken en buurten in Schagen: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, energierekening.

Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2019

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van deze voorzieningen.

Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020

Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020

Armoedescan, 2016-2018

Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Invoer uit Mercosur-landen naar bestemming, 2018

Deze maatwerktabel beschrijft voor het verslagjaar 2018 de invoer uit Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela (Mercosur)

Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019

In de tabel staan de areaalcijfers van de verschillende grondsoorten per fosfaatklasse in de jaren 2016 tot en met 2019.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17

Sterfte naar persoonskenmerken, 2006-2017

Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2006-2017.

Maandcijfers gewerkte uren EBB

Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend vanaf 2013 tot nu.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 21 en ontvangen sterfteberichten voor week 22, 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2018. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen, week 1 t/m 20, 2018-2020

Het aantal huwelijkssluitingen was in de weken na invoering van corona-beperkende maatregelen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2017/’18 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Senioren in Eindhoven

In dit project wil de gemeente Eindhoven de buurten zo inrichten dat een bejaardentehuis niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

Omzet Detailhandel, horeca en dienstverlening Venlo, 2015-2018

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 21, 2020.

Schiphol maart 2020

Het aantal passagiers dat in maart 2020 van en naar Schiphol vloog, is met 56 procent afgenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In februari was deze daling nog 2,4 procent. Het aantal vluchten in maart was 37 procent lager dan een jaar eerder.

Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017

Het aantal DBC’s van personen op de Spoedeisende Hulp (SEH), per diagnose(cluster) en specialisme, naar regio; 2010-2017.

Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer

In deze tabellen staan de cijferreeksen van het dashboard: de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per week.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 20 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

AZW: Pendel, woon- en werkregio, 2016-2018

Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018

AZW-smal: Uitstroom werknemers, baanselectie, 2017-2019

Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019.

Gebruik van financiële noodregelingen: TOGS en Qredits

Overzicht van aantallen bedrijven, banen en omzet van bedrijven die per 15 mei gebruik maken van TOGS en uitstel van betaling bij Qredits, twee van de financiële corona-noodregelingen.

AZW: ontstane vacatures, branche, RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, 2017-2018

Ontstane online vacatures binnen zorg en welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, van 2017 en 2018.

AZW-smal: Uitstroom werknemers, 55+, branche, 2017-2018

Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal; 55+, branche, mobiliteitskenmerk, 2017-2018

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2017

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2017 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2017 en 2018 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2017-2019

Tabel woningvoorraad regio Rotterdam naar gemeente, eigendom en WOZ-klasse voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2020.

Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2019

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Werkzame beroepsbevolking, 2019

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 20, 2020.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 19 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een dodelijke arbeidsongeval.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2018

Maatwerktabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2018.

Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020

Voorlopige cijfers over immigratie, emigratie en het migratiesaldo naar migratieachtergrond in 2020 in de weken voor en aan het begin van de coronacrisis. Ter vergelijking zijn ook voorlopige gegevens over 2019 voor dezelfde periodes in de tabel opgenomen.

Bevolkingsontwikkeling, COROP-gebied, weekcijfers 2020

Cijfers over het aantal overledenen, levend geborenen, immigranten, emigranten en verhuisde personen per COROP-gebied voor week 3 tot en met 11 en voor week 13 tot en met 16 van 2020.

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2019

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2019 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2019

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2019

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2019 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Autobezit naar regio en persoonskenmerken, 2018

Tabellen over het bezit van personenauto's naar leeftijd, inkomen en regio, en het bezit van aanhangwagens.

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2019.

Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019

Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari 2019.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020 (vrijdag)

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week tot en met week 19, 2020.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Jeugdreclassering 3e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 2e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2020, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 4e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Verkooppunten alcoholhoudende drank, oktober 2019

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt het CBS het aantal alcoholverkooppunten in oktober 2019 in kaart. Hierbij maakt het CBS onderscheid tussen het aantal fysieke verkooppunten (winkels en horecagelegenheden) en het aantal online verkooppunten (websites).

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Consumentenprijsindex; Overzicht ingrepen, april 2020

Het CBS brengt in beeld waar er ingegrepen moest worden in de consumentenprijsindex vanwege de gevolgen van Corona in april 2020.

Doelgroepen rechtsbijstand, 2017

Een verkenning naar potentiële doelgroepen in de rechtsbijstand aan de hand van life-events, 2017

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Gebruik Tozo in maart 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en het aantal personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maart 2020.

Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2017

De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2017.

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2019 nog in de WIA zaten.

Spanning op de koopwoningmarkt

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Wmo cliënten naar type ondersteuning, 2017-2019

In deze tabellen wordt per gemeente het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wmo nader uitgesplitst naar het type ondersteuning, voor de jaren 2017 t/m 2019.

Cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2019 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

In- en uitstroom Wmo, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019.

NAMWA Deelstroomgebieden: 2010, 2015 en 2017

Deze studie is verricht in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De Kaderrichtlijn Water vraagt van de lidstaten om een economische analyse van het gebruik van water.

De economie van de Nederlandse Noordzee en kust

Het rapport geeft inzicht in de economische waarde van activiteiten op zee (scheepvaart, olie- en gasproductie, visserij, zandwinning en off-shore windenergie productie) en activiteiten in de zeehavens en de kustgebieden van de Noordzee.

Beperkingen en (psychische) gezondheid, 2019

tabel met informatie over de ervaren gezondheid, beperkingen en de psychische gezondheid van Nederlanders in 2019, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en migratieachtergrond.

Import uit China en Hongkong

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen.

Sportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra, naar baten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal sportorganisaties met inkomsten van meer of minder dan 50 duizend euro.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Bedrijven, bedrijfsgrootte obv werknemers, 2013-2019

Het betreft het aantal bedrijven per 1 december van elk verslagjaar. De bedrijfsgrootte is bepaald op basis van het gemiddeld aantal werknemers in het verslagjaar.

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren daarvoor.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2019.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens II, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 2e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

Kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties in de jaren 2015-2018, uitgesplitst naar omvang organisatie, aantal kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse en gemiddelde arbeidsduur werknemers.

Herhaald beroep jeugdbescherming/-reclassering, ’15-‘18

Cijfers over de terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering in de jaren 2015 tot en met 2018 naar tijd tot terugkeer en duur van de episode.

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2019

Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2019.

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Nabijheid van zorgvoorzieningen 2019

Nabijheid van ziekenhuizen en buitenpoliklinieken in 2014 en 2019, uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2019

Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio

Capaciteit van Nederlandse Logiesaccommodaties en weggevallen capaciteit als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's naar type Accommodatie en Veiligheidsregio, 3 april 2020*

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Zicht op gebruik MijnOverheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS opdracht gegeven twee studies uit te voeren naar het gebruik van MijnOverheid ter verbetering van de dienstverlening.

Leefstijl, 2019

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Regionale economische groei, 2019

De tabel bevat gegevens over de economische groei (de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen) in 2019 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Consumentenprijzen brandstof in Caribisch Nederland

De prijzen voor benzine en diesel zijn in Caribisch Nederland doorgaans hoger dan op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Hernieuwbare energie-installaties bij woningen

Verkenning waarin is gekeken in hoeverre de ISDE-gegevens gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van energie-installaties bij woningen te identificeren. Klimaatakkoord, RES, VIVET, Warmtepompen.

Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Clusteranalyse op de internationale bevolking van de gemeente Eindhoven.

Aantal vestigingen per gemeente, 2020

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2020, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Arbeidsparticipatie statushouders, 2018

Arbeidsparticipatie van Syrische statushouders naar opleidingsniveau, 2018

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten

Voor de bevolking van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling.

Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Indicatoren vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde bij groepen van vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

Vaak of altijd in contact met mogelijke besmettingen, 2014-2019

Maatwerktabel met cijfers over in welke beroepsgroepen werknemers vaak of altijd in contact komen met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.

Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld

Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen, 2016

Dimensies van kwaliteit van leven en een kwaliteit van leven indicator voor thuiswonende ouderen naar gemeente, 2016.

Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Helder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Beeldschermwerk werknemers 2019

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd hoeveel uur per werkdag zij gemiddeld aan een beeldscherm werken. Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019

De tabel geeft informatie over werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers naar geslacht, leeftijd en type huishouden.

Contact tijdens werk, 2018

Contact met mensen tijdens werk waarbij men elkaar daadwerkelijk ontmoet, werknemers 15 tot 75 jaar, 2018

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018

In de tabel wordt het bruto eindverbruik van energie uit enkele hernieuwbare bronnen uitgesplitst naar provincie en verbruikscategorie.

Gemiddelde brandstofprijzen, CNG en elektrisch laden, 2019

De gemiddelde consumentenprijzen voor de autobrandstoffen Compressed Natural Gas (CNG) en elektrisch laden per kwartaal in 2019.

AZW: uitstroom cohort 2016, branche, SBI, 2016-2019

Uitstroom uit zorg en welzijn breed naar andere baan: cohort 1e kwartaal 2016, branche, SBI, 2e kwartaal 2016 - 3e kwartaal 2019

Elektrische en plug-in hybride auto‘s

Aantal elektrische auto’s en plug-in hybride personenauto’s in Nederland

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.

Recreatiewoning in bezit van Duitser of Belg, 2019

Aantal recreatiewoningen met een eigenaar die in Duitsland of België woont, 1 oktober 2019

Migrantenmonitor, 2018

Bij de Migrantenmonitor is ook een dashboard beschikbaar. Dit dashboard presenteert de uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2018.

Thuiswerkers per beroep, 2019

De hoogste percentages thuiswerkers waren in 2019 te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs.

Marktprijzen Energie

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Vooronderzoek inschrijvingen vakantieparken, 2018-2019

Vooronderzoek naar inschrijvingen van personen (ten minste één jaar) en vestigingen van bedrijven op vakantieparken in de provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland en de regio Midden-Nederland, 2018-2019.

Overledenen, provincie, per week, 2020

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2018

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Utrecht van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder in 2018.

Platformeconomie, 2019

Maatwerktabel over het gebruik van digitale platforms in 2019

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014, 2017

De tabellenset doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15 en 17/'18.

Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden

Het CBS onderzocht wat is de situatie is van jongeren die jeugdzorg ontvingen in 2012 of 2015 in 10 gemeenten in de regio Haaglanden.

Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.

Huishoudens met kinderen

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud.

Gebouwenmatrix 1-1-2018 en 1-1-2019

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, op 1 januari 2018 en 1 januari 2019.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Cyberweerbaarheid onder zzp’ers

Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.

Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017

Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.

Export van Topsectoren in Limburg, 2015-2018

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

SRG-uitstroom Fase 1, 2019

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Luchtvaart vluchten China en Hongkong

Vluchten tussen Nederland en China en Nederland en Hongkong, 2019 en 2020

Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Invoer voedingsmiddelen Caribisch Nederland, 2015-2019

Deze tabel bevat informatie over de ingevoerde voedingsmiddelen door Caribisch Nederland naar aantal handelsbewegingen en waarde in de periode 2015-2019.

Regiobeelden zorg in een oogopslag 2016-2018

Jaarcijfers voor zorggebruik en zorguitgaven per wet (exclusief Zorgverzekeringswet) in 2016, 2017 en 2018.

Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2019

De omzet van VHG-leden steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 2,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

Eenzaamheid

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en aanwezigheid van zonnestroominstallatie.

AZW: woon- en studieregio, 2013/’14-2018/’19

AZW: woon- en studieregio, RegioPlus-arbeidsmarkt regio, mbo, hbo verpleegkunde, hbo social studies, 2013/’14-2018/’19

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof per toepassingsgroepen en enkele stofnamen in 1000 kilogram over de periode 2011-2018.

Schoolweging, 2017-2019

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2017 tot en met 2019 de schoolweging berekend.

Aantal bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 2019

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus.

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2020

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.

AZW: uitstroom baan, sector, regioplus-regio 2010-2019

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

I&O Research, 2020

Omzetontwikkelingen en -niveaus van de detailhandel van winkelgebieden in Oost-Nederland, 2015-2018

AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2010-2018

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2010-2018

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.

Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Miljonairshuishoudens 2018

Een miljonairshuishouden is een huishouden met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2018 samengesteld.

Contact met tandarts, 2019

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

Melkkoeien en melkgeiten per grootteklasse, 2000-2019

De tabel geeft een per grootteklasse aan hoeveel melkkoeien en melkgeiten er worden gehouden in de Nederlandse landbouw.

Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018

De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.

Nederlandse goederenhandel met China, 2002 - jan. 2020

Factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China, met speciale aandacht voor de Nederlandse handel in landbouwgoederen.

Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018

De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.

Overvallen en straatroof, 2017 - januari 2020

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van overvallen en straatroof per maand van januari 2017 tot en met januari 2020.

Tabellen re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

MBO in Eindhoven, 2010-2017

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven een aantal tabellen samengesteld over mbo-studenten in Eindhoven, corop-gebied Zuidoost-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Nederland.

Voorlopige bevolkingsaantallen, 1-1-2020

Voorlopig aantal inwoners per gemeente op 1-1-2020 naar losse leeftijden

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2017

Maatwerktabellen over het aantal zzp’ers dat over 2017 geen inkomenstenbelasting betaald, uitgesplitst naar zzp’ers met enkel inkomen als zzp’er en zzp’ers met neveninkomen.

AZW-smal: Uitstroom andere baan; dienstjaren 2018

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2018

Goederenhandelaren met China, 2018

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand in 2016, naar incidentsoort en regionale eenheid.

Hulpverlening 2014 t/m 2019

Alarmeringen van de brandweer voor hulpverleningen; jaren 2014 t/m 2019; Nederland.

Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.

Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Jarigen en huwelijksjubilea 29 februari 2020

In deze tabel staan het aantal jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2020, schrikkeldag, naar respectievelijk geboortejaar of huwelijksjaar.

Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2018-2019

Betreft berekende gemiddelden over woonruimten op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012

In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Regionale uitsplitsing van handelsdata met Canada

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van internationale handel in goederen met Canada

Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2018

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio.

Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfsector, 2018

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2018.

Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2018

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2018.

Aantal bedrijven met werknemers en banen van werknemers

Caribisch Nederland: aantal bedrijven met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector.

Banen naar minimumloonklassen, 2014-2018

Banen van werknemers naar baankenmerken, ingedeeld naar minimumloonklassen, voor de jaren 2015-2018.

Rendement en CO2-emissie elekrtriciteitproductie 2018

De integrale methode gaat uit van de totale (hernieuwbare plus niet hernieuwbare) elektriciteitsproductie in verhouding tot de aan elektriciteit toegerekende inzet van aardgas, kolen en kernenergie. Elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties en restgassen wordt niet meegenomen.

Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.

Grootste werkgevers in Noord-Brabant, 2010 en 2018

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Jonge first offenders, 2010-2019

Minderjarigen en jongvolwassenen die voor het eerst door de Politie geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf, in de periode 2010-2019, per leeftijdsjaar.

Ervaren gezondheid in Noord-Brabant, 2012-2018

Tabel met het percentage personen van 0 jaar of ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant, 2012-2018

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2017

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Adviesvrager en melder Veilig Thuis, 1e halfjaar 2019

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Onderwijs en arbeid in veiligheidsdomein, 2013-2018

Dit rapport met tabellen geven meer inzicht in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein. Dit onderzoek betreft een actualisatie voor de jaren 2017 en 2018.

Jeugdreclassering 4e kw. 2019, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Vermogen van particuliere huishoudens naar regio, 2018

Vermogen van huishoudens in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen van 2018, naar regio.

Gezondheid en leefstijl in Overijssel

Informatie over de algemene gezondheid en leefstijlfactoren van de inwoners van Overijssel.

Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017

Personen met verstrekking van medicijnen (psychische middelen) in Den Haag en regio Haaglanden.

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.

Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Leven lang leren naar beroep 2013-2018

Deelname van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar aan voltijd, deeltijd en korte opleidingen en cursussen naar beroepsgroep.

Achterstandsscores per school - na fusies, 2018

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2018.

Eenduidige cijfers over morbiditeit

Verkennend onderzoek van het CBS, het RIVM en Nivel naar het berekenen van indicatoren over het vóórkomen van ziektes en aandoeningen.

Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.

Binnenhavenmonitor 2014, 2018

Om een hoge kwaliteit van de cijfers te waarborgen is ervoor gekozen om de nieuwe monitor bottom-up samen te stellen, waarbij de economische kerncijfers en arbeidsmarktindicatoren grotendeels met behulp van CBS-data worden berekend.

Achterstandsscores per school, 2019

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2019.

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018, deel 2

Tabel met gegevens over wanbetalers zorgverzekering 2018 naar achtergrondkenmerken

WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2019

WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 2019, naar eigendomstype en per regio

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie 1 jaar na uitstroom van mbo-uitstromers uit schooljaren 2012/’13-2015/’16.

Begrote hondenbelasting 2020

In deze tabel staan de begrote opbrengsten aan hondenbelasting per gemeente in 2019 en 2020.

Musea naar provincie en type, 2009-2018

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2009 tot en met 2018.

Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Gouden Standaard 2018

Tabellen met populatiecijfers die de demografische en sociale status van Nederland weergeven in 2018.

Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2019 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2018 per regio.

Inkomen per gemeente en wijk, 2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017.

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Stalking, 2001-2019

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van stalking, beslissingen van OM en rechter bij zaken met stalkingsfeit, personen bij Slachtofferhulp Nederland voor stalkingsdelict en casussen van (ex-)partnerstalking bij Veilig Thuis.

Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012

Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering naar persoonskenmerken.

Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018

Personen in Hoeksche Waard naar leeftijd, huishoudinkomen en voornaamste inkomensbron, wijken en buurten, 2018.

Werknemers- en verhuisstromen Bergen op Zoom, 2014-2018

Bergen op Zoom werkt aan een overzicht van het profiel van Bergenaars met betrekking tot werknemers- en verhuisstromen.

Exportbestemmingen goederen en diensten per land en grootteklasse

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Financieringsmonitor 2019

Beschrijving van de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld voor de periode van juli 2018 tot juli 2019.

Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

uitkomsten-emu-enquete-2020

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2020 die eind 2019 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2018.

Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Mobiliteit in Limburg, 2015-2018

Mobiliteit in Limburg, zoals thuiswerken, elektrisch gereden kilometers, verplaatsingen, motorvoertuigenpark.

Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2012-2019

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2012-2019

SRG-Uitstroom Fase 3, 2018

Tabellen over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Tabellen bijstand, overige adreslozen 2013-2016

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan overige adreslozen. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

Importwaarde landbouwproducten, 2017

Importwaarde van de landbouwproducten en het percentage hiervan dat in de eerste instantie bestemd is voor de binnenlandse markt.

GGZ-zorg personen met verward gedrag, 2015-2016

GGZ-zorg in 2016 onder personen die bij de politie geregistreerd zijn bij een incident met de registratiecode E33 (persoon met verward gedrag) in de periode 2015-2016.

WMO voorspelmodel

Onderzoek naar verbetering van het voorspelmodel van de WMO

Briefmodel schoolverlaters Den Haag

Onderzoek naar verbetering van het briefmodel bij schoolverzuim in Den Haag

De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren, 2017

Met dit onderzoek zijn de kenmerken van de personen in en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn vergeleken met een referentiegroep van personen in en buiten het huishouden van jongeren die geen jeugdzorg krijgen.

Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Circulaire economie in Zuid-Holland

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Economische groei in Eindhoven, 2018

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 - 2018

Museale beheerders erfgoedwet 2009-2018

Cijfers over het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën van musea in Nederland voor de periode van 2009 tot en met 2018.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar rechtspersoonlijkheid

Aantal land- en tuinbouwbedrijven per rechtsvorm op nationaal en provinciaal niveau en ook per bedrijfstypen en SO-klasse in de jaren 2009 en 2019*.

Kinderen met kans op armoede, 2018*

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2018*

Bewoonde woonruimtes 2012-2019

Populatie: Bewoonde woonruimten (BRP) inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen in de BAG op 1-1-2012 t/m 1-1-2019

Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019

Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in gemeentelijke vastgoed.

Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd of zij buiten werktijd bereikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken. Daarbij kunnen zij kiezen uit: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’. Het percentage betreft het deel dat kiest voor de antwoordcategorieën ‘vaak’ of ‘altijd’.

Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2019

Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.

Omzetindex van Noordzeegarnalen

Omzetindex van Noordzeegarnalen in de periode januari 2013 t/m oktober 2019 (januari 2013 = 100)

Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2017/’18.

Omzetontwikkeling VHG 2015=100

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2019

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector.

Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Goederenstromen Noord-Limburg, 2010-2018

Goederenstromen naar vervoertak, regio en hoofdgoederensoorten, Noord Limburg 2010-2018.

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2015-2016

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2015/’16 en 2016/’17, per RMC- en arbeidsmarktregio.

AZW-smal: Banen arbeidsduur per week, branche 2010-2019

Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 en het 1e halfjaar 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW.

In- en uitstroom Wmo, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018 en het 1e halfjaar 2019.

Kernprognose 2019-2060

Kernprognose 2019-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 en 2015/’16 per studierichting.

Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Kenmerken woon-werkverkeer Provincie Utrecht, 2015-2017

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van en naar het werk van inwoners van de provincie Utrecht en Nederland in relatie tot hun gekozen vervoerwijze en afgelegde reisafstand.

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017

Totaal aantal particuliere huishoudens, aantal huishoudens doelpopulatie sociaal minimum, aantal huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum naar aandeel huishoudens met een koopwoning en aandeel met een huurwoning naar postcode-4-gebied, gemeente Utrecht, 2017

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2019

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren.

Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2018

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2018

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q2

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2019.

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten

Voor de bevolking in de metropoolregio van Amsterdam is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.

Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2018

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in winkelgebieden in Leidschendam-Voorburg.

Inkomensverdeling per postcodegebied (PC4), 2017

Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens naar postcodegebied, 2017.