Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Gemiddeld zijn iedere dag ruim 47 duizend mensen jarig. Van die 47 duizend zijn bijna 41 duizend in Nederland geboren.

Kenmerken van ondernemers van opgeheven bedrijven in Den Haag

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aantal gepensioneerden naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW waarvoor de koopkrachtontwikkeling in 2018 is vastgesteld

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Aanvullend statistisch onderzoek voor branchevereniging NBBU.

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019.

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Technische beroepen, technische sectoren, arbeidsmarktregio’s, provincies.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2019, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2015 en 2018.

Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.

Tabel met het aantal en vermogen van windturbines per provincie en RES-regio eind 2018. RES-regio is een regionale indeling die voor het ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is afgesproken. Windturbine, windmolen, windenergie, energie, Klimaatakkoord, RES-regio

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Aanvullende tabellen over alcohol en drugssterfte

Gegevens over slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen naar leeftijdsgroep en regio voor het jaar 2017.

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

De oppervlakten in onderhoud worden opgevraagd bij de overheden maar zijn niet opgenomen in de statlinepublicatie. Hoeveelheden in kg per uitgezonderd gebruik zijn opgevraagd bij de overheden maar alleen beschikbaar over 2018 en niet zo opgenomen in de statlinetabel. Selectie.

Speed-pedelecs, aantallen, bromfietsen, leeftijd eigenaar, provinciaal, merken.

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018.

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

In welke mate komen potentiële risicofactoren voor bij personen die langer, korter of niet bijstand ontvangen.

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2017/'18

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2018 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Deze tabel bevat informatie over de studieschulden van huidige en oud-studenten voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2019

Welke typen misdrijven pieken in de zomer aan de kust? Wat is het beeld van deze misdrijven in de rest van Nederland? Komen slachtoffers en verdachten vooral uit de buurt of niet?

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Groningen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Arbeidsdeelname van personen van 65 jaar en ouder naar provincie, 2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

AZW: Studie-uitval 1e jaar; opleidingsniveau, regio, ISCED, studiejaar 2015/’16 tot en met 2017/’18.

AZW-smal; Uitstroom uit zorg en welzijn; leeftijd, branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2018

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2017

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Maatwerkrapport over het verrekenen van terugvorderingsbedragen en boetebedragen bij ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 door gemeenten.

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Prognosecijfers over de bevolking van Caribisch Nederland, 2019-2050. Inwonertallen en bevolkingsstromen, per eiland.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Aantallen en werknemerskenmerken van familiebedrijven in Limburg, 1 januari 2016.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2018

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de NSE 2019 voor het niet-bekostigd onderwijs

Opleidingsniveau van de bevolking per wijk en buurt voor enkele gemeenten in 2017

Tevredenheid over politie van burgers, slachtoffers en aangevers (proces-verbaal ondertekend) uit de Veiligheidsmonitor, 2014-2017

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2018

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

resultaten van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2018 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2018/’19. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2018.

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2018

De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën.

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Mensen die hun zorgpremie minimaal een half jaar niet betaald hebben.

Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018

Herziene achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2018.

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Afstanden en reistijd tussen woonkernen berekend over de weg, 2017

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Onderzoek naar zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2018

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Onderzoek naar toegang en belemmeringen die 25- tot 65-jarigen ondervinden bij het volgen van opleidingen, 2016

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Tabellen met het aantal industriële bedrijven met verbruik van elektriciteit en aardgas in 2017 naar belastingschijf.

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de nationale studenten enquête van 2019

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht

De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Deze publicatie bevat 2016 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Startups in Den Haag, 2010-2018

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17.

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.

Scheidingskansen van samenwoners, naar leeftijd en leeftijdsverschil van de partners, en opleidingsniveau.

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen.

Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016

Indicatoren t.b.v. de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

Voorlopige cijfers kilometers op Nederlands grondgebied naar voertuigsoort 1990-2018.

Gemeentelijke benchmark op basis van gegevens van statushouders die in 2014-2018 een verblijfsvergunning kregen.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het type vervoersdienst of vervoervoorziening.

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2017

Hoeveel kiesgerechtigden telt ons land, wat is de leeftijdsverdeling en hoeveel daarvan hebben een niet-Nederlandse nationaliteit?

Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2018.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018

Binnen- en buitenlandse gasten en overnachtingen in hotels, pensions en jeugdaccommodaties in de gemeente Eindhoven, 2016-2018

Overheidsuitgaven geconsolideerd per overheidssector

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2017.

Spoorloos veroordeelden, vervolgstudie, 1998 - 2017

In deze maatwerktabel staan cijfers over zonnepanelen en gas- en elektriciteitsaansluitingen van woningen per gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek naar bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s tussen 2000 en 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

mobiliteit en verplaatsingsgedrag gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Aanvullende tabel asperges gemeenten 2018

Tabel over de gemiddelde cijfers van examenkandidaten op de centrale examens in schooljaar 2017/’18.

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland.

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Deze tabel beschrijft per halfjaar van 2018 de begrote en gerealiseerde kosten bij gemeenten voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

Zelfstandigen: Inkomenszekerheid, inkomen en vermogen

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m 2017 (respectievelijk 2016 t/m 2018).

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

SBI-verdeling, omzetniveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME)

Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2019, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Nederlanders die alleen op vakantie gaan, naar geslacht en leeftijd, 2017

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Jaarcijfers financiën en personeel van leden van de Federatie Opvang

De totalen van de omzet, toegevoegde waarde en arbeidskosten voor bedrijven in de vier SBI-groepen.

Onderzoek naar de profielen van verdachten en slachtoffers tijdens de jaarwisselingen van 2014/2015 tot en met 2018/2019 naar type delict.

Onderzoek naar alarmeringen van de brandweer tijdens de jaarwisselingen 2014/2015 tot en met 2018/2019.

Het aantal verkeersdoden in Nederland naar deelname, leeftijd en geslacht

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2018 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Deze maatwerkopdracht geeft het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens in Nederland weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar een selectie van partnerluchthavens en gaan over het jaar 2018.

Wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2012 tot en met 2018.

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

De tabellen geven informatie over deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk in Nederland en de provincie Noord-Brabant over de periode 2007-2017.

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015 en dashboard.

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.

Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Tabellen over het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2016 uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting inclusief een toelichting.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Lelystad.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2018.

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.

Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017.

Beschrijving Segment van de Nederlandse Beroepsbevolking, 2003-2018.

Beschrijving van particuliere verhuur op de woningmarkt (2018)

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

VHG-leden boekten 7,8 procent meer omzet in het vierde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update maart 2019.

Het CBS gebruikt voor het berekenen van verkeersprestaties het aantal vrachtauto's dat in een verslagjaar in gebruik is geweest, ofwel alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest.

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend.

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader van 2 Interreg-projecten.

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Portfolio met inspirerende voorbeelden van aanvullende statistische diensten die het CBS heeft uitgevoerd op het gebied van gezondheid en welzijn.

Deze tabellen bevatten informatie over de invoer van klimaatregelingsapparatuur en auto's door Caribisch Nederland in de periode 2016-2018.

Elektrische auto’s in Heerlen, 2012 - 2018

Berm- en natuurbranden per kwartaal voor 2014-2018, gebaseerd op gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem.

Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.

Weidegang op de bedrijven met melkkoeien. Cijfers zijn inclusief bedrijven die een beperkt deel van het jaar de koeien naar buiten doen.

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht, 2018.

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2018.

Hoeveel kiesgerechtigden tellen de Nederlandse provincies en wat is hun leeftijdsopbouw en migratie-achtergrond?

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.

Omzetontwikkeling en –niveau van de branches detailhandel dagelijks, detailhandel niet-dagelijks en horeca in gemeente Venray Centrum, 2018.

Het aantal huishoudens in Maastricht dat geen gebruikmaakt van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2018

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Schatting van binnen- en buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in het Groene Hart.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

Tabel bevat het aantal personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar merk.

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Tabellen bevatten cijfers over Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ultimo december 2010-2017 naar diagnosecodes

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Minimahuishoudens 65 jaar en ouder, gemeente Groningen, 2017

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groente en fruit door Caribisch Nederland in 2018.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Migratieachtergrond van personen in verschillende stadia van de strafrechtketen, 2010-2017.

De data over contact met de tandarts, orthodontist en mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden zijn weergegeven naar leeftijdsgroepen en gestandaardiseerd huishoudensinkomen. De gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête.

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Combinaties van wetsartikelen die voorkomen bij het Openbaar Ministerie en de rechter in de verslagjaren 2001 tot en met 2016.

Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2010-2017

Het aantal gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant en de ontwikkeling van de uitgaven hieraan tussen 2008-2018.

Het aantal werknemers in de industriële sector naar leeftijd, nationaliteit en soort baan

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2017.

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, en uitstroom van werknemers naar inkomstenbron en sector.

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Aantal personen met een algemene bijstandsuitkering ultimo december 2017 en aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden in de 1e helft van 2018, naar geboorteland.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Gegevens over sportparticipatie in Limburg, waar onder Wekelijkse sportdeelname in Limburg en de rest van Nederland, 2016-2017.

Aantal leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs (vso) in schooljaar 2014/’15 – 2018/’19 uitgesplitst naar leeftijd.

Kenmerken van huurwoningen op Bonaire, 2016.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en aantal speelgoedwinkels in de omgeving.

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen en aantal huishoudensleden

Stand van de woningvoorraad weer naar eigendom, woningtype en woningkenmerken op 1 januari 2017 en 2018 en de mutaties van de woningvoorraad op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017

Tabel met eindverbruik van energie uit aardwarmte, biomassaketels voor warmte bij bedrijven en biogas naar provincie in 2014-2017.

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Aantal verdeelmodel indicatoren voor gemeente Amsterdam, niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2010/’11 en 2014/’15 per studierichting.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen, 2017

Aanvulling op de StatLinetabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures

Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen.

Inkomensverdeling van particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens)

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens)

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2017

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens), 2016

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens), 2016

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2016

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016.

In het kader van een samenwerking van CBS met Altares Dun & Bradstreet bevat deze tabel aanvullende statistische informatie over wat een ‘normale’ omzet is voor verschillende combinaties van bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Arbeidsmarktkenmerken van vso en pro-uitstromers uit schooljaren 2014/’15 en 2015/’16, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging.

Onderzoek naar de verfijning van de imputatiemethodes voor de berekening van onderwijsscores ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid.

Dashboard over onderwijskansen dat per gemeente onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Haalbaarheidsonderzoek afbakening van institutionele beleggers in huurwoningen

Aantal actieve binnenvaartschepen naar laadvermogenklasse en type schip, 2017

- De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet 2017 naar de kenmerken sociaaleconomische categorie, soort onderwijs en soort uitkering.

Inkomens en studieschulden van mbo- en hbo- en wo-uitstromers uit schooljaar 2011/’12.

Personenauto’s; aantal youngtimers, aantal oldtimers, gemiddeld jaarkilometrage en merken.

Het aandeel personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar bouwjaar(klasse) en merk.

Onderzoek naar de combinaties en volgtijdelijkheid van het gebruik en aanvraag van vijf financieringsinstrumenten

Dit rapport bevat statistische informatie over de leden van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerktabellen over het aantal ZZP’ers dat over 2016 geen inkomstenbelasting betaald, uitgesplitst naar ZZP’ers met enkel inkomen als ZZP’er en ZZP’ers met neveninkomen.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 2017-2018 wordt voor alle gemeenten in Nederland de administratieve leegstand van woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, eigendom en oppervlakteklasse.

Aantallen leerlingen naar woongemeente 2017’/18

Data over culturele diversiteit bij pilotwerkgevers.

Benchmark data over culturele diversiteit van werknemers

Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.

Data over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

De invloed van BFI's en entiteiten die daar sterk op lijken op de buitenlandse investeringen van het zelfstandig mkb.

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, 2017.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in gemeente Amsterdam, 2012-2018

Deze tabellen geven het aantal personen weer dat volgens de BRP op peilmoment staan geregistreerd als vertrokken naar een onbekende bestemming en personen die op een briefadres staan geregistreerd, op de peilmomenten 1 november 2011 t/m 1 november 2018.

De tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven in Rotterdam in buitenlands eigendom

informatie ontwikkeld over de handel in diensten op de Europese interne markt.

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 t/m 25 jaar, 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en van 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar en geslacht en leeftijd en onderwijsniveau.

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Aantal uitgesproken faillissementen in de landbouw gedurende de jaren 2009 tot en met 2018. De cijfers van 2018 hebben een voorlopig karakter.

Sterfte in Nederland onder ingezetenen naar leeftijdsklasse en geslacht

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

Cijfers over mobiliteit van werknemers in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Cijfers over netto verloop in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Het aantal overleden ingezetenen aan opiaten naar leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht en type opiaat.

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2018, naar uitkeringspositie

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste onderwijsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2016/’17.

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2018 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2016.

Tabel met prijsontwikkeling van prijzen van het ov versus ontwikkeling van autokosten van 2009 tot en met november 2018.

Deze maatwerktabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond met woongemeente Eindhoven.

Onveiligheidsgevoel slachtofferschap overlast contact tevredenheid politie geslacht leeftijd opleiding huishouden inkomen stedelijkheid.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderzoeksrapport over vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht en boetevorderingen zoals opgenomen in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS).

Kenmerken van personen die de inlichtingenplicht schenden naar leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond, type huishouden, gemeentegrootte en provincie, 2017.

Recente ontwikkelingen emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie.

Maatwerktabellen doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15-16/'17

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2018.

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 26 gemeenteclusters, 2013-2017

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**

Wanbetalers Zorgverzekering 2017 naar gemeente

Aanvullend onderzoek voor branchevereniging VHG - De hoveniers- en groenvoorzieningsbranche.

VHG-leden boekten 13,1 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. De tabel bevat ook informatie over de arbeidsmarktpositie vóór, tijdens en na instroom in de WW.

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS.

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Kernprognose 2018-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Maatwerk over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017.

Opbrengsten en kosten per melkkoe en resultaat per bedrijf voor gangbare en biologische melkveebedrijven, 2011-2016.

Omzet van de melkveesector, gangbaar en biologisch voor de periode 2014 tot en met het derde kwartaal van 2018.

Verkamerde woningen in de gemeente Leiden met achtergrondkenmerken, 2018.

Gegevens over rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de consument, naar bedrijfstype en regio in 2017.

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016* en 2017*.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2018.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2015-2017

Omzetontwikkeling en index van NBBU-leden

Tabel met de goederenhandelsbalans van Nederland met de Verenigde Staten in 2005 en 2016, opgesplitst in goederen bestemd voor wederuitvoer en goederen voor eigen gebruik en van Nederlandse makelij.

Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2018.

Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er in Den Haag en waar is er sprake van concentratie?

Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden 2016 en 2017

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen?

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en migratieachtergrond naar viercijferige postcode , 1 januari 2018

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Beperkingen bij alleenstaande ouderen leeftijd 65 - 75 jaar en ouder.

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2016-2017.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Het aantal 55-plus huishoudens in Lelystad dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden, naar arbeidsmarktregio, 1e helft 20181

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers in december 2017 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had

Verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen overheidsorganisaties.

Gemiddelde jaarlonen en winsten van fysiotherapeuten naar grenswaarden decielen, 2012-2016

Voor zowel de praktijken van fysiotherapeuten als de praktijken van oefentherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden decielen bepaald.

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

Omzet en banen van werknemers van de sector Zee- en kustvaart naar provincie, 2017.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2017.

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen van 40 tot 60 jaar van Hbo onderwijsniveau, 2014

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018 naar de reden van beëindiging.

Kerncijfers over integratie van mensen met een migratieachtergrond. Aandacht voor gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Kinderen tot 50 jaar van tweede generatie personen met een migratieachtergrond, 1 januari 2018

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2018.

Bedrijven met akkerbouw naar grootteklasse van het akkerbouwareaal

Melkgeiten en cultuurgrond op gespecialiseerde bedrijven, 2000, 2017 en 2018*.

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in twee klassen: Top 100 corporaties (met het grootste aantal woningen in bezit) en overige corporaties.

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2018.

Monitor over statushouders in Den Haag

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Wijkanalyse Leiden Zuid-West

Portfolio mens en mobiliteit

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tussentijdse evaluatie effect van de Overbruggingsregeling transitievergoeding op de levensvatbaarheid van werkgevers.

Oogst en teeltoppervlakte van appels en peren per ras tussen 1997 en 2018*

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17.

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2016 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Bevolking in 10 jaarsklassen naar geslacht en herkomst in NL, provincies en 50 grootste gemeenten, 1-1-2018 en 1-1-2008.

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

Tabelllenset en methodologische rapport Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Toekomstig arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen: het aantal aanspraken, opgebouwd en te bereiken pensioenbedrag, pensioenuitvoerders en pensioenregelingen in 2015.

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Aantallen leerlingen in het primair onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en regio (provincie en 50 gemeenten met hoogste aantal leerlingen)

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers over het aandeel handelaren én de waarde van de goederenhandel (in euro's) naar handelsland en goederensoort voor de Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Tabellen met aantal kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in buurten en wijken van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Aantal banen, arbeidsvolume, dienstverbanden en bedrijven bij architectenbureaus, 2006-2017

Prognose geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2024 en 2030 berekend voor SZW

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2015 & 2017, naar eigendomstype en per regio.

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Gestarte banen van werknemers, al dan niet met een inkomensvoorziening in de Participatiewet, 2015

Prijsindices en kwartaalmutaties vanaf het derde kwartaal 2017.

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten 2017

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en opleidingsniveau van vrouwen en mannen naar achtergrondkenmerken.

Gemiddeld aantal betaalde uren (december, 2015 en 2016) per week en contracturen (2016) voor medisch specialisten in loondienst, naar specialisme en branche.

Deze tabel bevat informatie over de invoer van pesticiden door Bonaire in 2014-2017.

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Deze tabellen beschrijven de totale inkomsten (baten) en investeringen van terreinbeherende en niet-terreinbeherdende provinciale natuurbeschermingsorganisaties.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2018.

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Hoeveel mensen hebben als kind een scheiding meegemaakt, en hoe is het contact met de ouders en stiefouders nu.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2018.

Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk vanuit het perspectief van zowel ondernemingen als internationale handel

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017.

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2017.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, eerste kwartaal 2018

Elektriciteitsproductie, warmte, warmtekrachtkoppeling, CO2, ETS

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Deze tabellen geven inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de actieve bedrijven in de provincie Limburg

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2006/’07 tot en met 2016/’17.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2016/'17.

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen, 2012 (vóór revisie).

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende betaalbaar gestelde bedragen.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Groningen, 2015.

Elektrische auto’s en laadpalen, Leiden, 2012 - 2018.

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn juist 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer is in 2017 nagenoeg gelijkt gebleven.

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Kenmerken regionale arbeidsmarkt regio Haaglanden, zoals werkloosheid en netto arbeidsparticipatie.

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Het CBS is door SZW gevraagd het aandeel baby’s te schatten op basis van gegevens over de kinderopvangtoeslag.

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2018.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Gegevens over personen werkzaam in technische beroepen, naar provincie en arbeidsmarktregio.

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

Maatwerktabel over tevredenheid met gewicht over de periode 2015-2017.

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar met vaste arbeidsrelatie naar SBI2008 en grootteklasse bedrijven, 2016.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Krimpen aan den IJssel naar leeftijd, huishoudensinkomen en type huishouden.

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Aantal banen in de gezondheids- en zorgsector per kwartaal, 2010-2e kwartaal 2018

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

Maatwerktabel met de gemiddelde huurstijgingen van geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huurwoningen in de jaren 2012 tot en met 2018.

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Kenmerken van bedrijven met internationale handel in LED-lampen in 2017

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/'16.

Onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van langdurige bijstandsontvangers en uitstromers uit de langdurige bijstand.

cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2017

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2016.

Hoogst behaald opleidingsniveau; populatie 15-74 jaar; gemeente Etten-Leur; laag-regionaal (wijkniveau).

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

voertuigkilometers van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en eigendom.

Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis?

Maatwerktabel over in- en uitstroom van bouwvakkers tijdens en na de economische crisis.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering.

55-plus huishoudens die huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangen, 2014-2016

Instroom in pedagogische beroepen vanuit andere beroepsklassen en beroepswisselaars, 2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van dranken en tabak door Bonaire in 2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016, naar land diploma.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2017 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2017 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2014 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2014 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2014 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2016 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2016 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2016 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2015 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2015 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2015 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2018, naar gemeente, wijk, buurt en PC5.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Cijfers over verdrinkingen in de periode 1950-2017.

Tabellen over de top 20 meest voorkomende auto’s (merk, type en bouwjaar) bij verschillende huishoudinkomens.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Omzetcijfers en baankenmerken van bedrijfstakken die cosmetica en parfums verkopen aan consumenten, 2012-2016.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2017 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen bij ingestroomde fraude- en boetevorderingen in 2017 door gemeenten.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag.

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Bevalling en geboorte: 1989-2017.

Internationale handel in goederen van Nederland en provincie Limburg met China

Alcohol- en drugssterfte 2017

Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Deelnemers Leven lang leren 25 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland op persoons-/bedrijfsniveau in 2017.

Boekingswijze, boekingsmoment, bestemming, vervoer en invulling zomervakanties 2017.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Besteedbaar inkomen en bank- en spaartegoeden van huurders naar leeftijd hoofdkostwinner

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2015 en oktober 2016 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2014/'15.

Cijfers over verkeer en mobiliteit binnen, van en naar de Regio Groningen-Assen.

Omzet en hoeveelheidontwikkeling van de blauwe bes verkocht in supermarkten van 2013 t/m 2017.

Sterfte naar plaats van overlijden, 2017

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen, 2017

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding dat deelneemt aan deeltijd- en korte opleidingen/cursussen 2013-2017.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Gezondheidssituatie van Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen

Zelfdoding naar GGD-regio en halfjaarsperiode, 2013-2017

Populatie: Bewoonde (BRP) Stand- Ligplaatsen in de BAG op 1-1-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Deze tabellen beschrijven het woonland van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, op peilmoment 1 mei 2018.

Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven.

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

In dit rapport wordt onderzocht of het winnen van het OHMF significant effect heeft op het exportsucces een jaar na het winnen van deze prijs.

Hoeveel melkkoeien stonden er in de wei en op hoeveel bedrijven wordt de weidegang van melkkoeien toegepast.

In opdracht van de Provincie Limburg zijn er een drietal tabellen gemaakt met daarin het aantal personenauto’s.

Aantal banen bij grote zorginstellingen, 2016

Uitstroom naar WW na contractwissel naar vaste baan, 2016

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij de productieketen van vlees

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in Leidschendam-Voorburg

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/'13 t/m 2014/’15.

De economische groei van de regio Eindhoven in 2017 vergeleken met andere Nederlandse regio's en met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Informatie over obesitas bij 20-plussers.

Classificatiesystemen voor milieubescherming en het management van natuurlijke hulpbronnen.

Registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Werknemers; Gebruik van en behoefte aan kraamverlof, 2015 en 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ bedrijventerrein

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Een statistische verkenning van heterogeniteit in het mkb.

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 12 jaar.

Maatwerktabellen met regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering.

Psychische gezondheid per GGD regioPsychische gezondheid per GGD regio.

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Kenmerken van personen met verward gedrag op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

Gemiddelde eindcijfers van geslaagden en percentage cum laude geslaagden.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Aantal kinderen en uren in de kinderopvang op postcode 4 niveau.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2017, naar uitkeringspositie.

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Auto- en rijbewijsbezit huishoudens naar inkomen en stedelijkheid

Bevolkingsprognose doorgerekend voor verschillende aannames over migratie

Deze tabellenset beschrijft personen van 55 jaar of ouder met arbeid als voornaamste inkomensbron die een jaar later met pensioen zijn gegaan (november-november). De cijfers zijn uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Bouwvergunningen, kerncijfers woonruimten per jaar geregionaliseerd 2012-2017

Bouwvergunningen, inhoud en oppervlakte bedrijfsgebouwen per kwartaal 2012-2018 Q1

Bouwvergunningen, aantallen woonruimten geregionaliseerd 2012-2018 Q1

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Aantal personen in Nederland, Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

De spreiding van kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in Leiden.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2017.

Ontwikkeling autobezit, bevolking en kilometers per leeftijdsgroep

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van kinderen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2016

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens in de periode 2015-2017

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens in tonnen

Aanvoer van natte en droge bulkgoederen in 2016 en 2017

Cijfers over de IJsselmeerpolders

Subsidieregeling, duurzame (hernieuwbare) energie, warmtepompen, biomassa en zonnewarmte.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2018

Branden in woongebouwen en bijgebouwen per kwartaal voor de jaren 2013 t/m 2017 gebaseerd op gegevens uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Maatwerktabel opgesteld over het aantal niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in juli 2017.

Jongeren 12 t/m 26 jaar, naar onderwijspositie, startkwalificatie, leeftijd, arbeidsmarktpositie en regio, oktober 2017.

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken, Update thema-analyse voor website OnderwijsinCijfers

Cijfers over gemiddelde woonoppervlakten in Nederland, indelingen naar type huishoudens en grootteklassen van woningen.

Woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, PC4, COROP en gemeente, 2016

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij export naar landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

Overleden minderjarigen en doodgeborenen in Nederland

Rookgedrag, alcoholgebruik, beweging en overgewicht naar geslacht en leeftijd, per gemeente in Caribisch Nederland, 2017

Werkzame beroepsbevolking naar ISCO2008 Unitgroup en hoogst behaald onderwijsniveau, 2017 .

Spoorloos veroordeelden, een haalbaarheidsstudie naar kenmerken over demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017

Lichamelijke activiteit, 12 jaar of ouder - Sportbeoefening

Elektrische en plug-in hybride aangedreven personenauto’s 2014 tot en met 2018

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2017

Onderzoek naar bijstandsontvangers en re-integratietrajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016

Omzetontwikkeling van de detailhandel en horeca in de gemeente Apeldoorn naar drie regio’s binnen de gemeente, 2015-2017

Jaarcijfers financiën en personeel van leden van de Federatie Opvang

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 75 jaar Corop Noordoost-Noord-Brabant naar Onderwijsniveau en SBI2008, 2016.

Kenmerken van bedrijven die zijn begonnen met het exporteren van goederen vóórdat zij begonnen met exporteren, 2015.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2014/'15 en 2015/’16.

Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart 2018

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2009/’10 en 2013/’14 per studierichting.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Aantal jeugdreclasseringstrajecten per arrondissement op peildatum (30 juni 2015 tot en met 31 december 2017).

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 april 2018.

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 naar de reden van beëindiging.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017

Het jaarlijks aantal gediplomeerde verpleegkundigen, én het deel dat in de BIG geregistreerd is en eind 2016 werkt.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie.

Tabel 7: Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014 en 2015.

Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling.

Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens.

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

De gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.

Alle werknemers in Nederland in 2016 naar leeftijd, geslacht, arbeidsrelatie, sector, jaarloon en verzekerde duur.

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2017

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2016.

Het aantal DBC's en het aantal personen per dag op de SEH naar diagnosecluster en KNMI-regio; 2010 t/m 2015.

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update mei 2018.

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Aantal paren dat trouwt per gemeente, voorlopige cijfers over 2017

Personen met een loonkostensubsidie participatiewet in het kader van re-integratie op 31 december 2017, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12017 en 1-1-2018).

Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Gegevens over banen van werknemers naar persoons- en baankenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2015

Bruto inkomen van huishoudens in 6 klassen naar PC4-gebied, 2015

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

Kenmerken van personen met een uitkering op postcode 5 niveau.

Tabellen met aantallen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2007-2015.

Deze maatwerktabel geeft informatie over de Nederlandse staalexport in 2017.

Bevolkingsgegevens en huishoudensgegevens per buurt op Bonaire, 2012 en 2017

Het aantal jongeren dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval.

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2018, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Haalbaarheidsonderzoek naar aandeel private lease elektrische personenauto’s bij rechtspersonen in de RDW

Aantal werknemers en werkgevers in de sector uitgeverijen op 1 december 2017.

Verkeersdoden, leeftijd, geslacht, 2017

Het bereik van huishoudens die recht hebben op minimaregelingen in de gemeente Leiden in 2015, uitgevoerd in het kader van Urban Data Center (UDC) Leiden071

Deze tabellen verschaffen inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo.

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2016.

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2017 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Kenmerken van werknemers die werkten bij bedrijven die in 2015 zijn opgeheven: leeftijd, maandloon, baanduur, soort baan.

De tabel bevat gegevens over de leeftijd van de ondernemer van bedrijven die hun activiteiten staken. Periode 2010-2016

De tabel bevat gegevens over de fiscale of familierechterlijke relatie tussen ondernemers en hun werknemers. Periode 2015.

Literatuuronderzoek Invloed van import op exportsucces

Informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Personen met een uitkering uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en gemeente-, wijk- en postcodeniveau.

Cijfers over beroepen van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren.

Beknopt overzicht van uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 ten behoeve van SZW.

Arbeidsomstandigheden van werknemers naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak op basis van de NEA 2017.

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

Areaal asperges per gemeente, 2017

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15.

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Biologische gewasbescherming in de glasgroenteteelt in 2016. Met tevens cijfers hierover voor de tomaten-, komkommer- en paprikateelt.

Gegevens over land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Het aantal bedrijven waar private investeringen in zijn gedaan en de bijbehorende bedragen op basis van data van de NVP.

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Jongeren met jeugdhulp (met en zonder verblijf), ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering in 2017.

Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015.

Onderzoek naar doorstartende bedrijven na faillissement en in welke mate groepen van werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst zijn gekomen bij het doorgestarte bedrijf.

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2016

Statistics on age and sex of inhabitants of Bonaire, St Eustatius and Saba.

Handelsbalans van vestigingen van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Overijssel.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2017.

Kenmerken van exporterende bedrijven naar geslacht ondernemer

Aandeel werknemers naar contractsoort en maatwerk bedrijfstakindeling.

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Inkomen van in de zorgsector werkzame artsen en tandartsen.

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

Gegevens over verplaatsingen geheel te voet van en naar het werk

Informatie over de landbouwexport naar Duitsland.

Onderwijsniveau moeders met 5- of 11-jarige kinderen en jongeren van 17 en 23 jarige

Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/'14-15/'16

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2016.

Sterftefracties in de periode 2012-2014 van de werkzame bevolking uitgesplitst naar o.a. opleidingsniveau en GGD-regio.

Startende banen in de eerste helft van 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2017

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

studie naar gemiddelde WOZ-waarde van tankstations aangesloten bij BOVAG in 4 gebieden 2012 t/m 2015

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1992 en 2016

Gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet.

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau.

Huishoudelijke ondersteuning Leidschendam-Voorburg 2016

Omzetontwikkeling en –niveau van de brood- en banketbakkerijbranche, ambachtelijke bakkers en de leden van de NBOV

Jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd, per gemeente.

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Informatie over de handel in palmolie sinds 2008.

Kenmerken Erkende Verhuizers en de verhuisbranche, 2017

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2017

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabel omzetontwikkeling VHG 2011-2017

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, vierde kwartaal 2017

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Onderliggende DBC-diagnosen van de indeling in Statline tabellen m.b.t. DBC MSZ

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer.

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Bonaire, 2017

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011 en dashboard.

Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/’11-2017/’18

Maatwerktabel arbeidskrachten regelmatig werkzaam op agrarische (familie)bedrijven, 2017.

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

CBS portfolio met maatwerkopdrachten op gebied van Rechtsbescherming en veiligheid.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Cijfers over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron.

Banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

Personen die tussen 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de WGA of IVA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie.

Cijfers over het aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

De tabellen tonen de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak dankzij de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, 2011

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Verkeersintensiteiten. Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.

Goedereninvoer uit Venezuela door Bonaire en Sint-Eustatius van 2012 tot en met 2017.

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd

Huishoudens met 65-plussers naar samenstelling, leeftijd oudste persoon, inkomen, vermogen

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

De baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten.

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten

Huwelijkssluitingen per dag in 2016 en 2017

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/’13 het praktijkonderwijs verlieten.

Verhuisstromen vanuit de gemeente Utrecht naar inkomen.

Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015

Maatwerktabel over de ontwikkeling in de aanvoer van containers in Nederlandse zeehavens.

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Omzet- en prijsindex van eieren in de periode week 1 2016 t/m week 52 2017.

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van SZW

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Maatwerktabellen Baanvindduur van werklozen 2016

Statistische informatie over leden van Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) en beëdigde tolken en vertalers

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de gemeentelijke uitvoering

Hoogst behaald opleidingsniveau populatie 15-74 jaar in wijken van gemeente Velsen, 1 oktober 2015.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Tabelinformatie over geboorteland en nationaliteit van bewoners van Caribisch Nederland per 1 januari 2017

Omzetontwikkeling van bedrijven in de horeca (excl. hotels) en detailhandel in de gemeente Amsterdam, 2017.

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Aantallen leerlingen naar woongemeente 2016’/17

Ontwikkeling van prijzen van gezondere en ongezondere voeding.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2015

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015.

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Tabel Particuliere huishoudens naar laag en langdurig laag inkomen naar gemeente.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2017, naar uitkeringspositie.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2016 re-integratie hadden en een baan startten.

Maatwerk over startende banen vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Groningen, 2014.

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2016-2017.

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening, naar persoonskenmerken en woongemeente.

In dit artikel worden de omvang, ontwikkeling en regionale spreiding van het onbenut arbeidspotentieel beschreven.

Jongeren die zijn uitgestroomd uit het onderwijs en verdacht worden van criminaliteit

Maatwerktabellen over het aantal eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding in studiejaar 2010/’11 t/m 2016/’17.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016 en 1e halfjaar 2017, naar reden beëindiging van het traject.

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van de branchevereniging FEDA.

Omzetontwikkeling en –niveau en samenstelling werknemersbestand van Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud (SITO).

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Omzetniveau Dutch Environmental & Water Technology Association (ENVAQUA).

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal vorderingen wegens schending inlichtingenplicht en boetevorderingen in 2016.

arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo.

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016