Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Aandeel doorlopen bouwfasen per gemeente, 2022 en 2023
 2. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2023, 18 jaar of ouder
 3. Dynamiek in de populatie van personen met een KvK-inschrijving, 2018-2019
 4. Patenteren en exporteren
 5. Energetische kwaliteit woningen provincie Utrecht, 2019-2022
 6. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2022
 7. Nationale rekeningen: revisie tijdreeksen 1995-2021
 8. Bijstelling bbp en bni in 2022 en 2023
 9. Het opzetten van een nieuw register over de afzet van biociden in Nederland
 10. Invoer transitiegoederen en – grondstoffen, 2022-2023
 11. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023
 12. Uitstroom zorg en welzijn is klein, wel veel wisselingen binnen bedrijfstak
 13. AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03
 14. AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03
 15. Notitie haalbaarheidsonderzoek cijfers kinderopvang
 16. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021
 17. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2023
 18. Kernindicatoren Natuurlijk kapitaalrekeningen
 19. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q4
 20. Aantal kwetsbare inwoners in Oost-Gelderland, 2023
 21. Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023
 22. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023
 23. Barometer Culturele Diversiteit Achmea, 31 december 2023
 24. Wijkanalyse Venlo deel I, 2023
 25. Tabellen re-integratievoorzieningen 4e kwartaal 2023
 26. Energiearmoede voor gemeenten, 2021
 27. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties, 1 april 2023
 28. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2023
 29. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2023
 30. Sterfte naar persoonskenmerken, 2008-2021
 31. Sociaal-economische status per viercijferige postcode
 32. Achterstandsscores per school, 2024
 33. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 34. Aardgas verbruik per maand naar sector
 35. Gebitsgezondheid en contact met tandzorg, 2014-2023
 36. Barometer Culturele Diversiteit ProRail, 31 december 2023
 37. Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023
 38. Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022
 39. BATlab rapport: Samen werken aan innovatie
 40. Vaardigheden van werkenden: autonomie, herhaalde taken en procedures
 41. Verdeling energietarieven, 2024
 42. Instroom jongeren in jeugdbescherming, 2015-2023
 43. Personen 28 jaar en ouder wees geworden in diverse jaren
 44. Overzicht deelonderzoeken pro-actieve dienstverlening armoede 2023
 45. Voorraden op maandelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 46. Doodsoorzaken, 2020 – januari 2024
 47. Familiebedrijven en familieboerderijen in de veehouderij, 2022
 48. Vraagkant van de woningmarkt Schagen, 2023
 49. Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023
 50. Grootste leveranciers van hybride en volledig elektrische auto's
 51. Investeringsverwachtingen 2024 naar motivatie
 52. Verdachten en slachtoffers (poging) aanslag met explosieven, 2022-mrt 2024
 53. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2023
 54. Re-integratie en bijstand, 2023-Q3
 55. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 56. Digitale vaardigheden, per provincie, 2023
 57. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2022
 58. AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04
 59. Omzetontwikkeling Tilburg Centrum, 2018-2023
 60. Vakanties van inwoners van Nederland naar Frankrijk in 2023
 61. BUS X Achtergrondkenmerken Bbz
 62. BUS O - Jongerennorm
 63. Actualisatie provinciale natuurindicatoren
 64. Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1
 65. Arbeidsmarktpositie 1 jaar na afstuderen van afstudeercohort 2019/2020
 66. Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2020
 67. Kenmerken die samenhangen met de kans om uit kinderarmoede te komen
 68. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023
 69. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 70. Vermogens elektriciteitsproductie per ingezette energiedrager, 2000-2023
 71. Vergunde tijdelijke woningen, 2019 – 2023
 72. Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022
 73. Economische indicatoren fietsensector, 2015-2022
 74. Nieuwe en tweedehands auto’s en SEPP-subsidie naar inkomen, 2016-2023
 75. Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022
 76. Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland
 77. Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw
 78. Barometer Culturele Diversiteit het Rijk, december 2023
 79. Revisiepublicatie nationale rekeningen, verslagjaar 2021
 80. De raming van illegale activiteiten in de nationale rekeningen
 81. Door- en uitstroom mbo-studenten 2022/’23
 82. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23
 83. Ontvangers uitwonendenbeurs; herkomst, 2014, 2017, 2019, 2021 en 2022
 84. Regionale economisch groei, 1e kwartaal 2024
 85. AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
 86. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
 87. Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023
 88. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2024
 89. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022
 90. Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022
 91. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022
 92. Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022
 93. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2023-2024)
 94. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen, 2023-2024
 95. Kenmerken van transgender personen, 1995-2021
 96. Jeugdreclassering 2023, nader voorlopige cijfers
 97. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2024, voorlopige cijfers
 98. NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht
 99. Uitgaven aan vervoer en wonen, 2015, 2018 en 2020
 100. Groepen voor lokale aanpak NIP in Bronckhorst en Schagen, 2021
 101. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023
 102. AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023
 103. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
 104. Prijsindices commercieel vastgoed
 105. Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023
 106. Broedvogels van heide en open duinen
 107. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
 108. Monitor ISDE NWF, 2023
 109. Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023
 110. Woningen binnen VvE’s die in aanmerking komen voor de NIP, 2022
 111. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023
 112. Kosten van energie en klimaat – eerste bevindingen
 113. Zelfdodingen, 1970-2023
 114. Werken en wonen in Amersfoort
 115. Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022
 116. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m vierde kwartaal 2023
 117. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m derde kwartaal 2023
 118. Werknemersacties, 2023
 119. Voorlopige leegstandscijfers van vastgoed, 1 januari 2024
 120. Grond- Weg- en Waterbouw – Spoorwegen; Input prijsindex
 121. Pensioenleeftijd inkomen bedrijfstak, 2023
 122. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 123. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2022-2023
 124. AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023
 125. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023
 126. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
 127. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023
 128. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023
 129. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023
 130. Jeugdhulp 2023
 131. Biomassa regionaal, 2021-2022
 132. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 133. Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland
 134. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023
 135. Huishoudens met een inkomen rond de Wrb-grens, 2021
 136. Pensioenleeftijd 2001-2023
 137. Aantal aanhangers naar type aanhanger, 1 januari 2024
 138. Verkeersprestaties personenauto’s, 2022
 139. Migratie Caribisch Nederland leeftijd, geslacht en geboorteland, 2011-2022
 140. Verkeersdoden in regio Amsterdam t/m 2023
 141. Toepassing van Internetstandaarden voor websites van bedrijven, 2023
 142. Bestelauto’s naar emissieklasse, 2020-2024
 143. Bewoning van recreatie-objecten in Nederland, 1-1-2023
 144. Zorg en Wonen in Schagen, 2023
 145. Inkomensmarges
 146. Vervolgonderzoek economische missies onder leiding van bewindspersonen
 147. Doodsoorzaken, 2020 - december 2023
 148. Vrijwilligerswerk 2023
 149. Grootste goederenhandelaren van de EU, 2023
 150. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2023
 151. Haalbaarheidsonderzoek differentiatie eigendom woningen
 152. Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind
 153. Werknemers zonder pensioen 2022
 154. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving
 155. Aantal personenauto’s voor Dokkum, 1 januari 2024
 156. Politieke participatie van sociaaleconomische groepen
 157. Tweedehands personenauto's en SEPP-subsidie naar huishoudinkomen, 2020-2023
 158. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2019
 159. Vermogensverdeling in beeld
 160. Upstream en downstream voetafdruk bedrijfstakken
 161. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang 2023
 162. De upstream en downstream productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken
 163. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023
 164. Vakanties naar onderwijsniveau, 2022
 165. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q4
 166. Arbeidsmigranten niet-EU/EFTA naar jaar van immigratie
 167. De goederenstromen van de provincies in 2015-2022
 168. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 169. Regionale goederenstromen per provincie, 2015-2022
 170. Marktprijzen Energie, 2000-2023
 171. Personen die instromen in detentie voor o.a. het overtreden van de Opiumwet 2018-2022
 172. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023
 173. Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023
 174. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2023
 175. Verkeersdoden, 2023
 176. Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland
 177. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022
 178. Twijfelen aan waarheid online informatie, 2023
 179. Het meervoudig coderen van doodsoorzaken in 2014-2019
 180. Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019
 181. Statistiek Wet Inburgering (SWI) 2022
 182. Personenauto’s van 40 jaar of ouder, 2019-2024
 183. Vooronderzoek monitor Nutri-Score/NAPV
 184. Bedrijfstak journalisten, 2023
 185. Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 186. Problematische schulden en (energie)armoede vooronderzoek, 2020
 187. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022
 188. Gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021
 189. Bijstand, eerste kwartaal 2024
 190. Bedrijfshoofden in de landbouw
 191. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 192. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2023
 193. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 194. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 195. Overledenen met erfbelasting, 2010-2021
 196. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022 - deel 2
 197. SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023
 198. Vader en moeder op leeftijd
 199. Export van bier, chocolade en bevroren aardappelproducten, 2023
 200. 80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022
 201. Gesubsidieerde rechtsbijstand 2022: Personen met toevoegingen
 202. Verhuisbewegingen van Schagen naar een top 8-gemeente, 2021
 203. Het lage welzijn in Heerlen
 204. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2021-april 2024
 205. Gemeente Amsterdam heeft hoogste eigen vermogen per inwoner
 206. Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021
 207. Culturele Diversiteit Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023
 208. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2020
 209. Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022
 210. Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23
 211. Aantal banen per SBI per maand, januari 2023 – december 2023
 212. Bevolkingskernen in Nederland 2021
 213. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2023/’24
 214. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024
 215. Bruto regionaal product Noordoost- en Noordwest-Friesland, 2020-2022
 216. Doodsoorzaken, 2020 - november 2023
 217. Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2023
 218. Verdiensten per euro exportwaarde, 2020-2022
 219. Natuurlijk kapitaalrekeningen Noordzee, 2023
 220. Begrotingsindicatoren 2018-2019
 221. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 222. Bijstand, eerste kwartaal 2023
 223. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2023
 224. Bevolkingskernen per gemeente 1-1-2021
 225. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2023
 226. Verkenning Monitor Preventie met Gezag
 227. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 228. Re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2023
 229. Energieverbruik naar belastingschijf, 2021–2022
 230. Kerncijfers wijken en buurten 2023
 231. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 232. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 233. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 234. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q3
 235. AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03
 236. Aantal personen in CIMS-dataset, januari 2024
 237. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23 - vervolg
 238. De regionale economie 2023
 239. Regionale economisch groei, 4e kwartaal 2023
 240. Inventarisatie van beschikbare AI-indicatoren
 241. HSMR 2022 Methodological Report
 242. Culturele Diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2023
 243. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 31 december 2023
 244. Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2023
 245. Het bevolkingsaantal per leeftijd vanaf 18 jaar per arrondissement
 246. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2023
 247. Beschermen online persoonsgegevens, 2023
 248. Achterstandsscores per samenwerkingsverband, 1 oktober 2022
 249. Doodsoorzaken bij neurologische aandoeningen
 250. Nederlanders in het buitenland, 1 januari 2023
 251. Buitenlandse migratie van Nederlanders, 1995-2022
 252. Leefstijl, 2023
 253. AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector
 254. AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022
 255. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022 (herzien)
 256. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2021 (herzien)
 257. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2022
 258. Vooronderzoek productie van de industrie, 2019-2022
 259. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2019-2023
 260. Vegetarisch eten door Nederlanders, 2023
 261. De Nederlandse economie in 2023
 262. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente
 263. Omzetontwikkeling, 2022
 264. Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD
 265. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 266. Veiligheidsmonitor 2023
 267. Controle door politie
 268. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2020/’21
 269. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2023
 270. Musea naar provincie en type, 2015-2022
 271. Jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari
 272. Achterstandsscores scholen 2022 na 2e lichting bezwaren
 273. Creatieve Industrie Eindhoven, 2023*
 274. Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021
 275. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2022
 276. Steekincidentslachtoffers o.b.v. ziekenhuisopnamen, 2016-2021
 277. CBS Corona onderzoek, 2023
 278. Herkomstsegregatie in Nederland: een netwerkanalyse
 279. Covid-vaccinatiestatus en sterfte
 280. Financieringsmonitor 2023
 281. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022
 282. Autobezit per huishouden, 1 januari 2023
 283. Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2022
 284. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2023
 285. Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2024
 286. Aantal schapen, 2023
 287. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2023
 288. Landenindeling van de variabele herkomstland, 2022
 289. Zelfstandigen in zorg en welzijn
 290. Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021
 291. Top 3 delicten minderjarige first offenders, 2014-2022
 292. Medeplegen en medeplichtigheid, 2003-2022
 293. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 294. Toetsingskader voor controles verkiezingsuitslagen
 295. Jeugdreclassering 4e kw. 2023, voorlopige cijfers
 296. Nulmeting Compensatieregeling
 297. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2022-2023
 298. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022-2023
 299. Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022
 300. Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?
 301. De energierekening januari 2024
 302. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2022-2023
 303. Voertuigen en kilometers naar gewicht, 2015-2022
 304. Hartgezondheid
 305. EMU-enquête 2024 Decentrale overheden
 306. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 307. Uitsplitsing totale invoer aardgas naar land van oorsprong 2021 t/m 2023
 308. Structuurgegevens veehouderij van Nederland en provincies, 2023
 309. Achterstandsscores scholen 2023 na fusies
 310. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2019-2023
 311. Vermogen van huishoudens naar regio, 2022
 312. Aantal overledenen in 2023
 313. Migratiemotieven niet-EU/EFTA, regionaal, 1999-2022
 314. Migratiemotieven EU/EFTA, regionaal, 1999-2021
 315. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2024
 316. Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022
 317. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2021-2023
 318. Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
 319. Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
 320. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23
 321. De invloed van gestegen energiekosten op het bedrijfsleven
 322. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 323. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022
 324. Kerncijfers Grote Ondernemingen, 2019-2022
 325. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 326. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2023
 327. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste en tweede kwartaal 2023
 328. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 329. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
 330. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
 331. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
 332. Structuurgegevens landbouw gemeente Oost Gelre, 2023
 333. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
 334. Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
 335. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
 336. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022
 337. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2023
 338. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022
 339. Inkomensverdeling naar gemeente 2020 en 2021
 340. Akkerbouwgewassen; productie
 341. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
 342. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
 343. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 344. Drinkwatergebruik op Bonaire
 345. Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; studiesucces, 2008-2022
 346. Contacten met de tandarts 2022
 347. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 348. Financieringsmonitor 2023
 349. Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022
 350. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2022
 351. Doodsoorzaken, 2020 - september 2023
 352. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 353. Culturele diversiteit VvAA, 2019 en 2022
 354. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022
 355. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar wijk
 356. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente
 357. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 358. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 359. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2022
 360. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022
 361. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021
 362. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2021
 363. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2021
 364. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 365. Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede
 366. Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017
 367. Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede
 368. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 369. Instroom verdachten Openbaar Ministerie, 2016-2022
 370. Internetverkopen EU-webwinkels, 2014Q1 -2023Q3
 371. Kenmerken van beginnende verdachten, januari 2022-juni 2023
 372. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q3
 373. Achterstandsscores scholen 2023 na 2e lichting bezwaren
 374. Economische groei in Venlo, 2022
 375. Economische groei in Eindhoven, 2022
 376. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven 2021
 377. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2023
 378. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022
 379. Wmo-cliënten naar type maatwerkarrangement, leeftijd en geslacht
 380. Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023
 381. Re-integratie en bijstand, 2023-Q2
 382. Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
 383. Achterstandsscores scholen 2023 na 1e lichting bezwaren
 384. Vrijgekomen corporatiewoningen 2021
 385. Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 386. Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 387. Maritieme monitoren, 2021-2022
 388. Gemiddelde prijs van een autorijles, 2023
 389. Economische groei in Leiden, 2016-2022
 390. Monitor ISDE NWF 2023-I
 391. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022