Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2023
 2. Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2024
 3. Aantal schapen, 2023
 4. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2023
 5. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q3
 6. Landenindeling van de variabele herkomstland, 2022
 7. Werknemers zonder pensioen 2022
 8. Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021
 9. Top 3 delicten minderjarige first offenders, 2014-2022
 10. Medeplegen en medeplichtigheid, 2003-2022
 11. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 12. Toetsingskader voor controles verkiezingsuitslagen
 13. Jeugdreclassering 4e kw. 2023, voorlopige cijfers
 14. Verdeling energietarieven, 2024
 15. Nulmeting Compensatieregeling
 16. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2022-2023
 17. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022-2023
 18. Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022
 19. Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?
 20. De energierekening januari 2024
 21. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2022-2023
 22. Voertuigen en kilometers naar gewicht, 2015-2022
 23. Hartgezondheid
 24. EMU-enquête 2024 Decentrale overheden
 25. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 26. Uitsplitsing totale invoer aardgas naar land van oorsprong 2021 t/m 2023
 27. Structuurgegevens veehouderij van Nederland en provincies, 2023
 28. Achterstandsscores scholen 2023 na fusies
 29. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2019-2023
 30. Vermogen van huishoudens naar regio, 2022
 31. Aantal overledenen in 2023
 32. Migratiemotieven niet-EU/EFTA, regionaal, 1999-2022
 33. Migratiemotieven EU/EFTA, regionaal, 1999-2021
 34. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2024
 35. Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022
 36. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2021-dec 2023
 37. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2021-2023
 38. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2020
 39. Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
 40. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 41. Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
 42. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23
 43. De invloed van gestegen energiekosten op het bedrijfsleven
 44. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 45. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022
 46. Kerncijfers Grote Ondernemingen, 2019-2022
 47. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 48. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2023
 49. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste en tweede kwartaal 2023
 50. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 51. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
 52. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
 53. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
 54. Structuurgegevens landbouw gemeente Oost Gelre, 2023
 55. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
 56. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
 57. Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
 58. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
 59. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022
 60. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2023
 61. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022
 62. Inkomensverdeling naar gemeente 2020 en 2021
 63. Akkerbouwgewassen; productie
 64. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
 65. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
 66. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 67. Drinkwatergebruik op Bonaire
 68. Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; studiesucces, 2008-2022
 69. Contacten met de tandarts 2022
 70. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 71. Financieringsmonitor 2023
 72. Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022
 73. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2022
 74. Doodsoorzaken, 2020 - september 2023
 75. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 76. Culturele diversiteit VvAA, 2019 en 2022
 77. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022
 78. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar wijk
 79. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente
 80. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 81. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 82. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2022
 83. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022
 84. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021
 85. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2021
 86. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2021
 87. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 88. Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede
 89. Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017
 90. Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede
 91. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 92. Instroom verdachten Openbaar Ministerie, 2016-2022
 93. Internetverkopen EU-webwinkels, 2014Q1 -2023Q3
 94. Kenmerken van beginnende verdachten, januari 2022-juni 2023
 95. Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw
 96. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q3
 97. Achterstandsscores scholen 2023 na 2e lichting bezwaren
 98. Economische groei in Venlo, 2022
 99. Economische groei in Eindhoven, 2022
 100. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven 2021
 101. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2023
 102. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022
 103. Wmo-cliënten naar type maatwerkarrangement, leeftijd en geslacht
 104. Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023
 105. Re-integratie en bijstand, 2023-Q2
 106. Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
 107. Achterstandsscores scholen 2023 na 1e lichting bezwaren
 108. Vrijgekomen corporatiewoningen 2021
 109. Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 110. Aardgas verbruik per maand naar sector
 111. Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 112. Maritieme monitoren, 2021-2022
 113. Gemiddelde prijs van een autorijles, 2023
 114. Economische groei in Leiden, 2016-2022
 115. Monitor ISDE NWF 2023-I
 116. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022