Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022
 2. Economische indicatoren fietsensector, 2015-2022
 3. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 4. Nieuwe en tweedehands auto’s en SEPP-subsidie naar inkomen, 2016-2023
 5. Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022
 6. Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland
 7. Cultuurgrond en aantal bedrijven behorende bij de biologische landbouw
 8. Barometer Culturele Diversiteit het Rijk, december 2023
 9. Revisiepublicatie nationale rekeningen, verslagjaar 2021
 10. De raming van illegale activiteiten in de nationale rekeningen
 11. Door- en uitstroom mbo-studenten 2022/’23
 12. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23
 13. Ontvangers uitwonendenbeurs; herkomst, 2014, 2017, 2019, 2021 en 2022
 14. Regionale economisch groei, 1e kwartaal 2024
 15. AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
 16. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
 17. Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023
 18. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2024
 19. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022
 20. Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022
 21. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022
 22. Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022
 23. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2023-2024)
 24. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen, 2023-2024
 25. Kenmerken van transgender personen, 1995-2021
 26. Jeugdreclassering 2023, nader voorlopige cijfers
 27. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2024, voorlopige cijfers
 28. NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht
 29. Voorraden op maandelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 30. Uitgaven aan vervoer en wonen, 2015, 2018 en 2020
 31. Groepen voor lokale aanpak NIP in Bronckhorst en Schagen, 2021
 32. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023
 33. Verdeling energietarieven, 2024.
 34. AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023
 35. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
 36. Prijsindices commercieel vastgoed
 37. Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023
 38. Broedvogels van heide en open duinen
 39. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
 40. Monitor ISDE NWF, 2023
 41. Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2023
 42. Woningen binnen VvE’s die in aanmerking komen voor de NIP, 2022
 43. Aardgas verbruik per maand naar sector
 44. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023
 45. Kosten van energie en klimaat – eerste bevindingen
 46. Zelfdodingen, 1970-2023
 47. Werken en wonen in Amersfoort
 48. Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022
 49. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m vierde kwartaal 2023
 50. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m derde kwartaal 2023
 51. Werknemersacties, 2023
 52. Voorlopige leegstandscijfers van vastgoed, 1 januari 2024
 53. Grond- Weg- en Waterbouw – Spoorwegen; Input prijsindex
 54. Pensioenleeftijd inkomen bedrijfstak, 2023
 55. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 56. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2022-2023
 57. AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023
 58. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023
 59. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
 60. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023
 61. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023
 62. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023
 63. Jeugdhulp 2023
 64. Biomassa regionaal, 2021-2022
 65. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 66. Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland
 67. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023
 68. Huishoudens met een inkomen rond de Wrb-grens, 2021
 69. Pensioenleeftijd 2001-2023
 70. Aantal aanhangers naar type aanhanger, 1 januari 2024
 71. Verkeersprestaties personenauto’s, 2022
 72. Migratie Caribisch Nederland leeftijd, geslacht en geboorteland, 2011-2022
 73. Verkeersdoden in regio Amsterdam t/m 2023
 74. Toepassing van Internetstandaarden voor websites van bedrijven, 2023
 75. Bestelauto’s naar emissieklasse, 2020-2024
 76. Bewoning van recreatie-objecten in Nederland, 1-1-2023
 77. Zorg en Wonen in Schagen, 2023
 78. Inkomensmarges
 79. Vervolgonderzoek economische missies onder leiding van bewindspersonen
 80. Doodsoorzaken, 2020 - december 2023
 81. Vrijwilligerswerk 2023
 82. Grootste goederenhandelaren van de EU, 2023
 83. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2023
 84. Haalbaarheidsonderzoek differentiatie eigendom woningen
 85. Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind
 86. Werknemers zonder pensioen 2022
 87. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving
 88. Aantal personenauto’s voor Dokkum, 1 januari 2024
 89. Politieke participatie van sociaaleconomische groepen
 90. Tweedehands personenauto's en SEPP-subsidie naar huishoudinkomen, 2020-2023
 91. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2019
 92. Vermogensverdeling in beeld
 93. Upstream en downstream voetafdruk bedrijfstakken
 94. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang 2023
 95. De upstream en downstream productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken
 96. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023
 97. Vakanties naar onderwijsniveau, 2022
 98. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q4
 99. Arbeidsmigranten niet-EU/EFTA naar jaar van immigratie
 100. De goederenstromen van de provincies in 2015-2022
 101. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 102. Regionale goederenstromen per provincie, 2015-2022
 103. Marktprijzen Energie, 2000-2023
 104. Personen die instromen in detentie voor o.a. het overtreden van de Opiumwet 2018-2022
 105. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023
 106. Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023
 107. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2023
 108. Verkeersdoden, 2023
 109. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023
 110. Haalbaarheid onderwijsindicatoren Caribisch Nederland
 111. Koopwoningen in gemeente Groningen naar WOZ-waarde en huishoudinkomen, 2022
 112. Twijfelen aan waarheid online informatie, 2023
 113. Het meervoudig coderen van doodsoorzaken in 2014-2019
 114. Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019
 115. Statistiek Wet Inburgering (SWI) 2022
 116. Personenauto’s van 40 jaar of ouder, 2019-2024
 117. Vooronderzoek monitor Nutri-Score/NAPV
 118. Bedrijfstak journalisten, 2023
 119. Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 120. Problematische schulden en (energie)armoede vooronderzoek, 2020
 121. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022
 122. Gemiddelde lengte verhuisketens naar type eigendom woning, 2021
 123. Bijstand, eerste kwartaal 2024
 124. Bedrijfshoofden in de landbouw
 125. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 126. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2023
 127. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 128. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 129. Overledenen met erfbelasting, 2010-2021
 130. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022 - deel 2
 131. SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023
 132. Vader en moeder op leeftijd
 133. Export van bier, chocolade en bevroren aardappelproducten, 2023
 134. 80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022
 135. Gesubsidieerde rechtsbijstand 2022: Personen met toevoegingen
 136. Verhuisbewegingen van Schagen naar een top 8-gemeente, 2021
 137. Het lage welzijn in Heerlen
 138. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2021-maart 2024
 139. Gemeente Amsterdam heeft hoogste eigen vermogen per inwoner
 140. Woon-werkafstand onderwijspersoneel, 2021
 141. Culturele Diversiteit Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023
 142. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2020
 143. Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022
 144. Stages, banen en BPV-overeenkomsten van studenten in vo, mbo, ho, 2022/’23
 145. Gebitsgezondheid en contact met tandzorg, 2014-2023
 146. Aantal banen per SBI per maand, januari 2023 – december 2023
 147. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2010-2023
 148. Bevolkingskernen in Nederland 2021
 149. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2023/’24
 150. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2024
 151. Bruto regionaal product Noordoost- en Noordwest-Friesland, 2020-2022
 152. Doodsoorzaken, 2020 - november 2023
 153. Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2023
 154. Verdiensten per euro exportwaarde, 2020-2022
 155. Natuurlijk kapitaalrekeningen Noordzee, 2023
 156. Begrotingsindicatoren 2018-2019
 157. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 158. Bijstand, eerste kwartaal 2023
 159. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2023
 160. Bevolkingskernen per gemeente 1-1-2021
 161. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2023
 162. Verkenning Monitor Preventie met Gezag
 163. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 164. Re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2023
 165. Energieverbruik naar belastingschijf, 2021–2022
 166. Kerncijfers wijken en buurten 2023
 167. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 168. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 169. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 170. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q3
 171. AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03
 172. Aantal personen in CIMS-dataset, januari 2024
 173. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23 - vervolg
 174. De regionale economie 2023
 175. Regionale economisch groei, 4e kwartaal 2023
 176. Inventarisatie van beschikbare AI-indicatoren
 177. HSMR 2022 Methodological Report
 178. Culturele Diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2023
 179. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 31 december 2023
 180. Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2023
 181. Het bevolkingsaantal per leeftijd vanaf 18 jaar per arrondissement
 182. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2023
 183. Beschermen online persoonsgegevens, 2023
 184. Achterstandsscores per samenwerkingsverband, 1 oktober 2022
 185. Doodsoorzaken bij neurologische aandoeningen
 186. Nederlanders in het buitenland, 1 januari 2023
 187. Buitenlandse migratie van Nederlanders, 1995-2022
 188. Leefstijl, 2023
 189. AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector
 190. AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022
 191. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022 (herzien)
 192. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2021 (herzien)
 193. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2022
 194. Vooronderzoek productie van de industrie, 2019-2022
 195. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2019-2023
 196. Vegetarisch eten door Nederlanders, 2023
 197. De Nederlandse economie in 2023
 198. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente
 199. Omzetontwikkeling, 2022
 200. Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD
 201. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 202. Veiligheidsmonitor 2023
 203. Controle door politie
 204. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2020/’21
 205. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023
 206. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2023
 207. Musea naar provincie en type, 2015-2022
 208. Jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari
 209. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021
 210. Achterstandsscores scholen 2022 na 2e lichting bezwaren
 211. Creatieve Industrie Eindhoven, 2023*
 212. Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021
 213. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2022
 214. Steekincidentslachtoffers o.b.v. ziekenhuisopnamen, 2016-2021
 215. CBS Corona onderzoek, 2023
 216. Herkomstsegregatie in Nederland: een netwerkanalyse
 217. Covid-vaccinatiestatus en sterfte
 218. Financieringsmonitor 2023
 219. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2022
 220. Autobezit per huishouden, 1 januari 2023
 221. Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2022
 222. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2023
 223. Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2024
 224. Aantal schapen, 2023
 225. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2023
 226. Landenindeling van de variabele herkomstland, 2022
 227. Zelfstandigen in zorg en welzijn
 228. Woningvoorraad, mutaties en eigendomsstatusontwikkeling 2021
 229. Top 3 delicten minderjarige first offenders, 2014-2022
 230. Medeplegen en medeplichtigheid, 2003-2022
 231. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 232. Toetsingskader voor controles verkiezingsuitslagen
 233. Jeugdreclassering 4e kw. 2023, voorlopige cijfers
 234. Nulmeting Compensatieregeling
 235. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2022-2023
 236. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022-2023
 237. Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022
 238. Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?
 239. De energierekening januari 2024
 240. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2022-2023
 241. Voertuigen en kilometers naar gewicht, 2015-2022
 242. Hartgezondheid
 243. EMU-enquête 2024 Decentrale overheden
 244. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 245. Uitsplitsing totale invoer aardgas naar land van oorsprong 2021 t/m 2023
 246. Structuurgegevens veehouderij van Nederland en provincies, 2023
 247. Achterstandsscores scholen 2023 na fusies
 248. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2019-2023
 249. Vermogen van huishoudens naar regio, 2022
 250. Aantal overledenen in 2023
 251. Migratiemotieven niet-EU/EFTA, regionaal, 1999-2022
 252. Migratiemotieven EU/EFTA, regionaal, 1999-2021
 253. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2024
 254. Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022
 255. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2021-2023
 256. Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
 257. Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
 258. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, GGD Hart voor Brabant, 2022/’23
 259. De invloed van gestegen energiekosten op het bedrijfsleven
 260. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 261. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022
 262. Kerncijfers Grote Ondernemingen, 2019-2022
 263. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 264. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2023
 265. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste en tweede kwartaal 2023
 266. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 267. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
 268. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
 269. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
 270. Structuurgegevens landbouw gemeente Oost Gelre, 2023
 271. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
 272. Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
 273. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
 274. Achterstandsscore per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2022
 275. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 2e kwartaal 2023
 276. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2022
 277. Inkomensverdeling naar gemeente 2020 en 2021
 278. Akkerbouwgewassen; productie
 279. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
 280. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
 281. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 282. Drinkwatergebruik op Bonaire
 283. Wo-studenten eerstejaars opleiding-instelling; studiesucces, 2008-2022
 284. Contacten met de tandarts 2022
 285. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 286. Financieringsmonitor 2023
 287. Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022
 288. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2022
 289. Doodsoorzaken, 2020 - september 2023
 290. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 291. Culturele diversiteit VvAA, 2019 en 2022
 292. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022
 293. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar wijk
 294. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente
 295. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 296. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 297. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2022
 298. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022
 299. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021
 300. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2021
 301. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2021
 302. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 303. Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede
 304. Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017
 305. Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede
 306. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 307. Instroom verdachten Openbaar Ministerie, 2016-2022
 308. Internetverkopen EU-webwinkels, 2014Q1 -2023Q3
 309. Kenmerken van beginnende verdachten, januari 2022-juni 2023
 310. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2023Q3
 311. Achterstandsscores scholen 2023 na 2e lichting bezwaren
 312. Economische groei in Venlo, 2022
 313. Economische groei in Eindhoven, 2022
 314. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven 2021
 315. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2023
 316. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022
 317. Wmo-cliënten naar type maatwerkarrangement, leeftijd en geslacht
 318. Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023
 319. Re-integratie en bijstand, 2023-Q2
 320. Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
 321. Achterstandsscores scholen 2023 na 1e lichting bezwaren
 322. Vrijgekomen corporatiewoningen 2021
 323. Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 324. Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 325. Maritieme monitoren, 2021-2022
 326. Gemiddelde prijs van een autorijles, 2023
 327. Economische groei in Leiden, 2016-2022
 328. Monitor ISDE NWF 2023-I
 329. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022