Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
  1. Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland
  2. Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021
  3. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022
  4. Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen
  5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
  6. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
  7. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
  8. Financiële schade van criminaliteit tegen burgers
  9. Financiële schade criminaliteit tegen burgers
  10. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
  11. Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021
  12. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
  13. Labour Market Policy Database, 2021
  14. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
  15. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
  16. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020
  17. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
  18. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21
  19. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
  20. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
  21. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021
  22. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2021
  23. Toerisme in 2021 licht hersteld
  24. Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
  25. Fietsdoden, 2021
  26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
  27. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2020
  28. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
  29. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
  30. Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2021
  31. Studieschulden 2011-2022
  32. Vrijwilligerswerk 2021
  33. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021
  34. Inkomen per gemeente en wijk, 2019
  35. Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
  36. De mensen van Heerlen, 2020
  37. Watergebruik Thuis (WGT) 2021
  38. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2021
  39. Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021
  40. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
  41. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
  42. AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
  43. AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
  44. Statistisch Bulletin 2022-09
  45. Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing
  46. Detectie zonnepanelen regionaal
  47. Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht
  48. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne tot 5 september
  49. Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.
  50. Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
  51. Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020
  52. Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019
  53. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1
  54. Verkeersdoden provincie Noord-Holland 2016-2021
  55. Kerncijfers wijken en buurten 2022
  56. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
  57. Overheidsfinanciën 2021
  58. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
  59. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
  60. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
  61. Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht
  62. Adreskwaliteit 2021
  63. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
  64. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
  65. Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2021
  66. Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied
  67. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-juli 2022
  68. Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe
  69. Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1
  70. Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021
  71. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
  72. Tabellen Bbz nader voorlopig, februari 2022
  73. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
  74. Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019
  75. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022
  76. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022
  77. De Heitjes en het welzijn in Heerlen
  78. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
  79. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
  80. Regionale economische groei
  81. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
  82. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
  83. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief
  84. Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021
  85. Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022
  86. Looncomponenten pensioenopbouw, 2021
  87. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
  88. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
  89. Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021
  90. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
  91. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
  92. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019
  93. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers
  94. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers
  95. Embedded soja en palmolie
  96. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
  97. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
  98. Statistisch Bulletin 2022-08
  99. Kernindicatoren Integratie 2022
  100. Waar komt ons gas vandaan?
  101. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
  102. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
  103. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
  104. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
  105. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
  106. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
  107. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
  108. Bedrijven met melkkoeien, 2021
  109. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
  110. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
  111. Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties
  112. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
  113. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
  114. Maatschappelijke diensttijd 2021
  115. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
  116. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
  117. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021
  118. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
  119. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021
  120. Dynamiek werknemers 2018-2021
  121. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
  122. Doodsoorzaken maart 2022
  123. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
  124. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
  125. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
  126. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
  127. Zicht op Ondermijning op Vakantieparken
  128. Economische groei in Leiden, 2021
  129. Verdrinkingen, 2021
  130. Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021
  131. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
  132. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
  133. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
  134. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
  135. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
  136. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
  137. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
  138. Schulden in Schagen, oktober 2020
  139. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
  140. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
  141. Energiearmoede in Drenthe, 2020
  142. Cybersecuritymonitor 2021
  143. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
  144. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
  145. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
  146. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
  147. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
  148. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
  149. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
  150. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
  151. Beroep salarisadministrateurs 2021
  152. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
  153. Aardgasbaten overheid 1969-2021
  154. Statistisch Bulletin 2022-07
  155. Goederenaanvoer zeevaart per land
  156. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
  157. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
  158. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021
  159. Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021
  160. Trends in (echt)scheidingen
  161. Culturele diversiteit NPO, april 2022
  162. Pesten
  163. Pesten
  164. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
  165. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
  166. ODiN 2021 Utrecht
  167. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
  168. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  169. Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren
  170. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
  171. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
  172. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
  173. ODiN 2021 Noordvleugel
  174. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
  175. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
  176. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
  177. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
  178. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
  179. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
  180. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
  181. Tabellensets Nationale rekeningen 2021
  182. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
  183. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
  184. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
  185. Cliënten beschermd wonen, 2021
  186. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
  187. Overlijdens aan ICD-10 code C22
  188. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
  189. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
  190. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
  191. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021
  192. Aantal vergunde tijdelijke woningen 2019-2021
  193. Discriminatie
  194. Gediscrimineerd gevoeld?
  195. Sociaal-economische status per postcode, 2019
  196. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
  197. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
  198. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
  199. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
  200. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
  201. Rapportage Waarschuwingen 2021
  202. Rapportage Waarschuwingen 2021
  203. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
  204. Achterstandsscores per school, 2022
  205. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
  206. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
  207. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
  208. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
  209. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
  210. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
  211. Schuldenproblematiek in beeld
  212. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
  213. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
  214. Culturele diversiteit VPRO, 2021
  215. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
  216. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
  217. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
  218. Economische verwevenheid met China via handel
  219. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
  220. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
  221. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
  222. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
  223. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
  224. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
  225. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
  226. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
  227. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
  228. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
  229. Monitor online platformen 2021
  230. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
  231. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
  232. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
  233. Barometer culturele diversiteit
  234. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
  235. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
  236. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
  237. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
  238. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
  239. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
  240. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
  241. Indicatoren taxi-branche
  242. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
  243. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
  244. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
  245. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
  246. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
  247. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
  248. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
  249. Statistisch Bulletin 2022-06
  250. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
  251. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
  252. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
  253. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
  254. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2021
  255. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
  256. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
  257. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
  258. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
  259. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
  260. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
  261. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
  262. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
  263. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
  264. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
  265. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
  266. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
  267. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
  268. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
  269. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
  270. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
  271. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
  272. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
  273. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
  274. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
  275. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
  276. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
  277. Regionale economische groei
  278. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
  279. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
  280. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
  281. Culturele diversiteit ASR februari 2022
  282. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
  283. Hoe betalen wij voor de zorg?
  284. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
  285. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
  286. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
  287. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
  288. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
  289. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
  290. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
  291. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
  292. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
  293. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
  294. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
  295. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
  296. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
  297. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
  298. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
  299. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
  300. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
  301. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
  302. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
  303. Tabel leefstijl, 2021
  304. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
  305. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
  306. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
  307. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
  308. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
  309. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
  310. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
  311. Statistisch Bulletin 2022-05
  312. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
  313. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
  314. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
  315. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
  316. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
  317. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
  318. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
  319. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
  320. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
  321. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
  322. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
  323. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
  324. Migrantenouderen in Nederland
  325. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
  326. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
  327. Vermogensverdeling, 2006-2020
  328. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
  329. Migrantenmonitor 2020
  330. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
  331. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
  332. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
  333. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
  334. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
  335. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
  336. Jeugdhulp 2021
  337. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
  338. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
  339. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
  340. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
  341. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
  342. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
  343. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
  344. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
  345. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
  346. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
  347. Biomassa regionaal, 2019-2020
  348. Zelfdodingen, 1970-2021
  349. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
  350. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
  351. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
  352. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
  353. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
  354. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
  355. Pensioenleeftijd, 2001-2022
  356. Zingeving
  357. Afvalcijfers op een rij
  358. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
  359. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
  360. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
  361. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
  362. Statistisch Bulletin 2022-04
  363. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
  364. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
  365. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
  366. Verkeersdoden in regio Amsterdam
  367. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
  368. Verkeersdoden 2021
  369. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
  370. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
  371. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
  372. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
  373. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
  374. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
  375. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
  376. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
  377. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
  378. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
  379. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
  380. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
  381. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
  382. Marktprijzen Energie, 2000-2021
  383. Schoolweging, 2019-2021
  384. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
  385. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
  386. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
  387. Bijstand, eerste kwartaal 2022
  388. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
  389. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
  390. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
  391. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
  392. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
  393. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
  394. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
  395. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
  396. Internationale handel naar regio 2008-2021
  397. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
  398. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
  399. Tozo definitief, april t/m juni 2021
  400. Tozo nader voorlopig, september 2021
  401. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
  402. Achterstandsscores per school, 2021
  403. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
  404. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
  405. Peuters in Leiden, 2019-2021
  406. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
  407. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
  408. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
  409. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
  410. Musea naar provincie en type, 2009-2020
  411. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
  412. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
  413. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
  414. Werknemers horeca in coronatijd
  415. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
  416. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
  417. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
  418. Autobezit per huishouden, januari 2020
  419. Contacten met de tandarts 2021
  420. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
  421. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
  422. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
  423. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
  424. Economische groei in Eindhoven, 2020*
  425. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
  426. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
  427. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
  428. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
  429. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
  430. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
  431. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
  432. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
  433. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
  434. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
  435. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
  436. Toegevoegde waarde in de keten
  437. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
  438. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
  439. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
  440. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
  441. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
  442. Regiomonitor regio Groningen-Assen
  443. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
  444. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
  445. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
  446. Leefstijl, 2021
  447. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
  448. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
  449. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
  450. Statistisch Bulletin 2022-03
  451. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
  452. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
  453. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
  454. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
  455. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
  456. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
  457. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
  458. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
  459. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
  460. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
  461. Kenmerken politiepersoneel, 2021
  462. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
  463. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
  464. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
  465. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
  466. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
  467. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
  468. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
  469. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
  470. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
  471. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
  472. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
  473. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
  474. Nederlandse invoer van sojabonen
  475. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
  476. Veiligheidsmonitor 2021
  477. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
  478. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
  479. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
  480. Meting IVRPH-indicatoren 2020
  481. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
  482. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
  483. Verkeersdoden in regio Amsterdam
  484. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
  485. Regionale economische groei 2021
  486. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
  487. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
  488. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
  489. De Nederlandse economie in 2021
  490. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
  491. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
  492. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
  493. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
  494. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
  495. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
  496. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
  497. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
  498. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
  499. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
  500. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
  501. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
  502. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
  503. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
  504. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
  505. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
  506. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
  507. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
  508. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
  509. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
  510. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
  511. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
  512. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
  513. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
  514. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
  515. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
  516. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
  517. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
  518. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
  519. Bedrijventerreinen en de energietransitie
  520. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
  521. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
  522. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
  523. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
  524. Statistisch Bulletin 2022-02
  525. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
  526. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
  527. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
  528. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
  529. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
  530. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
  531. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
  532. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
  533. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
  534. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
  535. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
  536. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
  537. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
  538. Uitkomsten EMU-enquête 2022
  539. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
  540. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
  541. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
  542. Straatintimidatie van jongeren
  543. Straatintimidatie van jongeren
  544. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
  545. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
  546. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
  547. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
  548. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
  549. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
  550. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
  551. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
  552. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
  553. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
  554. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
  555. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
  556. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
  557. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
  558. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
  559. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
  560. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
  561. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
  562. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
  563. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
  564. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
  565. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
  566. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
  567. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
  568. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
  569. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
  570. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
  571. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
  572. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
  573. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
  574. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
  575. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
  576. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
  577. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
  578. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
  579. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
  580. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
  581. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
  582. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
  583. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
  584. Cybersecuritymonitor 2020
  585. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
  586. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
  587. Witte vlek op pensioengebied 2019
  588. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
  589. Statistisch Bulletin 2022-01
  590. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
  591. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
  592. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
  593. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
  594. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
  595. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021