Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 2. Biomassa regionaal, 2021
 3. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2022
 4. Voorraden op wekelijkse basis Diesel en Scheepsdiesel in Nederland
 5. Doodsoorzaken, 2020 - november 2022
 6. Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Saba, 2017/2018
 7. Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start
 8. Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020
 9. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2022
 10. Leefstijl, 2022
 11. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023
 12. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020-2021
 13. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2018-2022
 14. Aantal banen per SBI per maand, januari - december 2022
 15. Levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruiksaansluitingen naar verbruiksklasse, 2021
 16. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2022
 17. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 18. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 19. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2
 20. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021
 21. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 22. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 23. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 24. Energieleveringen bedrijven, 2020-2021
 25. Gemiddelde energietarieven van variabele contracten
 26. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 27. Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2022
 28. Achterstandsscores scholen 2022 na 1e lichting bezwaren
 29. Nederlanders in het buitenland, 1 juli 2022
 30. Overledenen COVID-19 in Zeeland naar maand 2020-2022
 31. Aantal inwoners, leeftijd, 1 januari 2022, arrondissement
 32. Culturele diversiteit Stedin Groep, december 2022
 33. Culturele diversiteit NN Personeel B.V., september 2022
 34. Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat
 35. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023
 36. Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022
 37. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q3
 38. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)
 39. Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
 40. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2021
 41. Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021
 42. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2020-jan 2023
 43. Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021
 44. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2022
 45. Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022
 46. Verplaatsingen Holland Rijnland en Midden-Holland
 47. Werkzame beroepsbevolking naar het hebben van een tweede baan, 2013-2022
 48. Slachtofferschap en discriminatie op het werk, 2017-2021
 49. Culturele diversiteit Achmea, november 2022
 50. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 51. Culturele diversiteit Amsterdam UMC, juni 2022
 52. Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2021
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2023
 54. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek schenkingen
 55. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek verkrijgingen
 56. Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023
 57. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek nalatenschappen
 58. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2023
 59. Index en jaarmutatie CPI met bandbreedte onderzoeksreeks, gas en elektriciteit
 60. De verduurzaming van de landbouw – deel II: emissies
 61. Economische zelfstandigheid mbo 2014-2021
 62. Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022
 63. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Resultatenrapport
 64. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld - Methoderapport
 65. Kenmerken RVO-ondersteunde bedrijven uit Achilles, 2020-2021
 66. Kenmerken verdachten en woningen ondermijnende criminaliteit, 2017-2020
 67. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2022
 68. Werknemers Energy & Health Campus Schagen, dec 2020
 69. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2023
 70. Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2023
 71. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2022
 72. Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019
 73. Regionale economische groei, vierde kwartaal 2022
 74. Sociaaleconomische kenmerken van Chinezen in Nederland, 1 januari 2022
 75. Achterstandsscores per school – na fusies, 2021
 76. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak 2019-2021
 77. Culturele diversiteit Timing, 2021
 78. Culturele diversiteit Sdu, 2021
 79. Culturele diversiteit NTR, 2021
 80. Culturele diversiteit Enexis, 2021
 81. Culturele diversiteit Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam, 2021
 82. De Nederlandse economie in 2022
 83. Nabijheid van bibliotheekvestigingen in 2021
 84. Aantal Livestock Units op veehouderijbedrijven, 2022
 85. Omvang van ecosysteemtypen naar provincie (2013 en 2021)
 86. Vrij belegd vermogen, 2017-2021
 87. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 88. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 89. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023
 90. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2021-2022)
 91. Gemiddeld autobezit Zeist op postcodeniveau, 1-1-2022
 92. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2022
 93. Autobezit en kilometers huishoudens naar inkomen, 2019
 94. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2021
 95. Bevolking op Caribisch Nederland naar geslacht, 1-1-2023
 96. Chinezen in Nederland, 1 januari 2022
 97. Energieverbruik huishoudens naar inkomen, 2020
 98. Jeugdreclassering 4e kw. 2022, voorlopige cijfers
 99. Jeugdreclassering 3e kw. 2022, nader voorlopige cijfers
 100. Transformaties in de woningvoorraad, eerste t/m derde kwartaal 2022
 101. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2022
 102. Inwonertal per provincie, 1 september 2022
 103. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 104. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 105. Uitkomsten EMU-enquête 2023
 106. Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs
 107. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 108. Havenmonitor, 2020
 109. Verkenning typering en omvang jeugdzorgaanbieders, 2021
 110. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021 deel 2
 111. Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022
 112. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 113. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 114. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 115. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 116. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 117. Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2021
 118. Verdeling uur- en jaarlonen, 2006-2021
 119. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2022
 120. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2023
 121. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2023
 122. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2023
 123. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 124. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 125. Multinationals in de Nederlandse economie
 126. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2021
 127. Sterfte aan COVID-19 per maand en leeftijdsgroep
 128. BATlab notitie: Coronasteungebruik en financiering
 129. Vliegvakanties van Nederlanders naar bestemmingsregio, 2019
 130. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2020-2022
 131. Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs
 132. Energielevering aan woningen met blokverwarming, 2021
 133. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019
 134. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2021-2022
 135. Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022
 136. Verplaatsingen inwoners gemeente Amersfoort, 2020/2021
 137. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021
 138. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2023
 139. BATlab notitie: Overlap vaste-lasten-regelingen en NOW
 140. Zeven groepen doodsoorzaken van 1990-2021 naar provincie
 141. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2021
 142. Verhuizingen Parkstad 1995-2021
 143. Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt
 144. Levensloopbestendig wonen, 2022
 145. Verhuisbewegingen Parkstad Limburg, 1995-2021
 146. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2022
 147. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2022
 148. Migratie Caribisch Nederland naar leeftijd, geslacht en geboorteland, 2021
 149. Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021
 150. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2019-2021
 151. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 152. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
 153. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
 154. BATlab notitie: coronasteunmaatregelen en bedrijfsopheffingen
 155. Omzet en verloonde uren in specifieke branches
 156. Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire
 157. Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021
 158. Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020
 159. Monitor Energiearmoede 2020
 160. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2023
 161. Herziening materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en update 2020
 162. Monitoring economische indicatoren circulaire economie
 163. Materiaalmonitor 2014, 2016, 2018 en 2020
 164. Een nieuwe methode voor voetafdrukberekeningen
 165. Monitoring economische indicatoren circulaire economie
 166. Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken
 167. Verkoopvolumes alcoholvrije dranken supermarkten, 2021
 168. Standen en stromen van de WIA 2021
 169. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2020
 170. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2020
 171. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 3
 172. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2020
 173. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 3
 174. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 175. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 176. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022
 177. Doodsoorzaken, 2020 - september 2022
 178. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 179. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 180. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 181. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2020
 182. Particuliere huishoudens naar vermogensklasse, 2021
 183. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022
 184. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2023
 185. Levensverwachting: sterftekansen inkomen en welvaart
 186. Regionaal-Economische Kengetallen 2022 – deel 1
 187. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 188. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2020/’21
 189. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 190. Cliënten beschermd wonen, 2021 en 1e halfjaar 2022
 191. Re-integratie en bijstand, 2022-Q2
 192. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2021
 193. Waardeketenindicatoren, 2010-2020
 194. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 195. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2019
 196. Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021
 197. Arbeidsongevallen en beroep
 198. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021
 199. Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag
 200. Vergrijzing in Schagen, 2013-2022
 201. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (aanvulling)
 202. Vakanties van inwoners van Nederlanders
 203. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2022Q3
 204. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2023
 205. Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven
 206. Belastbaar inkomen van huishoudens, 2019-2021
 207. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q3
 208. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2022
 209. Ingeschreven vanuit Oekraïne, naar woongemeente