Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 2. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 3. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 4. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 5. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 6. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 7. Rapportage Waarschuwingen 2021
 8. Rapportage Waarschuwingen 2021
 9. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
 10. Achterstandsscores per school, 2022
 11. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 12. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 13. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 14. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 15. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 16. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 17. Schuldenproblematiek in beeld
 18. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 19. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 20. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 21. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 23. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 24. Economische verwevenheid met China via handel
 25. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 26. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 27. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 28. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 29. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 30. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 31. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 32. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 33. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 34. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 35. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 36. Monitor online platformen 2021
 37. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 38. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 39. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 40. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 41. Barometer culturele diversiteit
 42. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 43. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 44. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 45. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 46. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 47. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 48. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 49. Indicatoren taxi-branche
 50. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 51. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 52. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 53. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 54. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
 55. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 56. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 57. Statistisch Bulletin 2022-06
 58. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 59. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 60. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 61. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 62. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2021
 63. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 64. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 65. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 66. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 67. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 68. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 69. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 70. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 71. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 72. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 73. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 74. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 75. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 76. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 77. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 78. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 79. Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 80. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-april 2022
 81. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 82. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 83. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 84. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
 85. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 86. Regionale economische groei
 87. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 88. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 89. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 90. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 91. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 92. Hoe betalen wij voor de zorg?
 93. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 94. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 95. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 96. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 97. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 98. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 99. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 100. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 101. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 102. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 103. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 104. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 105. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 106. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 107. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 108. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 109. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 110. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 111. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 112. Tabel leefstijl, 2021
 113. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 114. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 115. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 116. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 117. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 118. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 119. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 120. Statistisch Bulletin 2022-05
 121. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 122. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 123. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 124. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 125. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 126. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 127. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 128. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 129. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 130. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 131. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 132. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 133. Migrantenouderen in Nederland
 134. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 135. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 136. Vermogensverdeling, 2006-2020
 137. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 138. Migrantenmonitor 2020
 139. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 140. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 141. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 142. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 143. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 144. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 145. Jeugdhulp 2021
 146. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 147. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 148. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 149. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 150. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 151. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 152. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 153. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 154. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 155. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 156. Biomassa regionaal, 2019-2020
 157. Zelfdodingen, 1970-2021
 158. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 159. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 160. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 161. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 162. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 163. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 164. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 165. Zingeving
 166. Afvalcijfers op een rij
 167. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 168. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 169. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 170. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 171. Statistisch Bulletin 2022-04
 172. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 173. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 174. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 175. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 176. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 177. Verkeersdoden 2021
 178. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 179. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 180. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 181. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 182. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 183. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 184. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 185. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 186. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 187. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 188. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 189. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 190. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 191. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 192. Schoolweging, 2019-2021
 193. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 194. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 195. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 196. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 197. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 198. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 199. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 200. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 201. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 202. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 203. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 204. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 205. Internationale handel naar regio 2008-2021
 206. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 207. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 208. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 209. Tozo nader voorlopig, september 2021
 210. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 211. Achterstandsscores per school, 2021
 212. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 213. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 214. Peuters in Leiden, 2019-2021
 215. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 216. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 217. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 218. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 219. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 220. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 221. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 222. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 223. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 224. Werknemers horeca in coronatijd
 225. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 226. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 227. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 228. Autobezit per huishouden, januari 2020
 229. Contacten met de tandarts 2021
 230. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 231. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 232. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 233. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 234. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 235. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 236. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 237. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 238. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 239. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 240. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 241. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 242. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 243. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 244. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 245. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 246. Toegevoegde waarde in de keten
 247. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 248. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 249. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 250. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 251. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 252. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 253. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 254. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 255. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 256. Leefstijl, 2021
 257. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 258. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 259. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 260. Statistisch Bulletin 2022-03
 261. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 262. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 263. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 264. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 265. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 266. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 267. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 268. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 269. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 270. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 271. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 272. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 273. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 274. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 275. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 276. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 277. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 278. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 279. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 280. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 281. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 282. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 283. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 284. Nederlandse invoer van sojabonen
 285. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 286. Veiligheidsmonitor 2021
 287. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 288. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 289. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 290. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 291. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 292. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 293. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 294. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 295. Regionale economische groei 2021
 296. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 297. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 298. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 299. De Nederlandse economie in 2021
 300. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 301. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 302. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 303. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 304. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 305. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 306. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 307. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 308. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 309. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 310. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 311. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 312. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 313. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 314. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 315. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 316. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 317. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 318. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 319. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 320. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 321. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 322. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 323. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 324. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 325. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 326. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 327. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 328. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 329. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 330. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 331. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 332. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 333. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 334. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 335. Statistisch Bulletin 2022-02
 336. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 337. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 338. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 339. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 340. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 341. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 342. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
 343. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 344. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 345. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 346. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 347. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 348. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 349. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 350. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 351. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 352. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 353. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 354. Straatintimidatie van jongeren
 355. Straatintimidatie van jongeren
 356. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 357. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 358. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 359. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 360. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 361. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 362. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 363. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 364. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 365. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 366. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 367. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 368. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 369. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 370. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 371. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 372. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 373. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 374. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 375. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 376. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 377. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 378. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 379. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 380. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 381. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 382. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 383. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 384. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 385. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 386. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 387. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 388. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 389. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 390. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 391. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 392. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 393. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 394. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 395. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 396. Cybersecuritymonitor 2020
 397. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 398. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 399. Witte vlek op pensioengebied 2019
 400. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 401. Statistisch Bulletin 2022-01
 402. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 403. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 404. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 405. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 406. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 407. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021