Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers
 2. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers
 3. Embedded soja en palmolie
 4. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
 5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 6. Statistisch Bulletin 2022-08
 7. Kernindicatoren Integratie 2022
 8. Waar komt ons gas vandaan?
 9. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 10. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
 11. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 12. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 13. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 14. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
 15. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
 16. Bedrijven met melkkoeien, 2021
 17. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 18. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
 19. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-juni 2022
 20. Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 21. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 23. Maatschappelijke diensttijd 2021
 24. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
 25. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 26. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021
 27. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
 28. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021
 29. Dynamiek werknemers 2018-2021
 30. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 31. Doodsoorzaken maart 2022
 32. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
 33. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
 34. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 35. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 36. Zicht op Ondermijning op Vakantieparken
 37. Economische groei in Leiden, 2021
 38. Verdrinkingen, 2021
 39. Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021
 40. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
 41. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
 42. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 43. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 44. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
 45. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
 46. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 47. Schulden in Schagen, oktober 2020
 48. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
 49. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
 50. Energiearmoede in Drenthe, 2020
 51. Cybersecuritymonitor 2021
 52. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
 53. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
 54. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
 55. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
 56. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
 57. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
 58. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
 59. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 60. Beroep salarisadministrateurs 2021
 61. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
 62. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 63. Statistisch Bulletin 2022-07
 64. Goederenaanvoer zeevaart per land
 65. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 66. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 67. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021
 68. Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021
 69. Trends in (echt)scheidingen
 70. Culturele diversiteit NPO, april 2022
 71. Pesten
 72. Pesten
 73. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
 74. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 75. ODiN 2021 Utrecht
 76. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
 77. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 78. Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren
 79. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
 80. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 81. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
 82. ODiN 2021 Noordvleugel
 83. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
 84. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
 85. Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer
 86. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 87. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
 88. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 89. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 90. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
 91. Tabellensets Nationale rekeningen 2021
 92. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 93. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 94. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
 95. Cliënten beschermd wonen, 2021
 96. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
 97. Overlijdens aan ICD-10 code C22
 98. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 99. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
 100. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 101. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021
 102. Aantal vergunde tijdelijke woningen 2019-2021
 103. Discriminatie
 104. Gediscrimineerd gevoeld?
 105. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 106. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 107. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 108. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 109. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 110. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 111. Rapportage Waarschuwingen 2021
 112. Rapportage Waarschuwingen 2021
 113. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
 114. Achterstandsscores per school, 2022
 115. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 116. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 117. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 118. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 119. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 120. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 121. Schuldenproblematiek in beeld
 122. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 123. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 124. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 125. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 126. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 127. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 128. Economische verwevenheid met China via handel
 129. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 130. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 131. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 132. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 133. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 134. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 135. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 136. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 137. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 138. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 139. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 140. Monitor online platformen 2021
 141. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 142. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 143. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 144. Barometer culturele diversiteit
 145. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 146. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 147. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 148. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 149. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 150. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 151. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 152. Indicatoren taxi-branche
 153. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 154. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 155. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 156. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 157. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
 158. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 159. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 160. Statistisch Bulletin 2022-06
 161. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 162. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 163. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 164. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 165. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2021
 166. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 167. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 168. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 169. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 170. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 171. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 172. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 173. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 174. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 175. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 176. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 177. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 178. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 179. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 180. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 181. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 182. Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 183. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 184. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 185. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 186. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
 187. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 188. Regionale economische groei
 189. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 190. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 191. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 192. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 193. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 194. Hoe betalen wij voor de zorg?
 195. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 196. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 197. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 198. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 199. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 200. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 201. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 202. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 203. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 204. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 205. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 206. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 207. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 208. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 209. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 210. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 211. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 212. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 213. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 214. Tabel leefstijl, 2021
 215. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 216. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 217. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 218. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 219. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 220. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 221. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 222. Statistisch Bulletin 2022-05
 223. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 224. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 225. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 226. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 227. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 228. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 229. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 230. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 231. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 232. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 233. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 234. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 235. Migrantenouderen in Nederland
 236. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 237. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 238. Vermogensverdeling, 2006-2020
 239. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 240. Migrantenmonitor 2020
 241. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 242. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 243. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 244. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 245. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 246. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 247. Jeugdhulp 2021
 248. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 249. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 250. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 251. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 252. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 253. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 254. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 255. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 256. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 257. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 258. Biomassa regionaal, 2019-2020
 259. Zelfdodingen, 1970-2021
 260. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 261. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 262. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 263. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 264. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 265. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 266. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 267. Zingeving
 268. Afvalcijfers op een rij
 269. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 270. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 271. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 272. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 273. Statistisch Bulletin 2022-04
 274. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 275. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 276. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 277. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 278. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 279. Verkeersdoden 2021
 280. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 281. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 282. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 283. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 284. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 285. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 286. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 287. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 288. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 289. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 290. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 291. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 292. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 293. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 294. Schoolweging, 2019-2021
 295. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 296. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 297. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 298. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 299. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 300. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 301. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 302. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 303. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 304. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 305. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 306. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 307. Internationale handel naar regio 2008-2021
 308. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 309. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 310. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 311. Tozo nader voorlopig, september 2021
 312. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 313. Achterstandsscores per school, 2021
 314. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 315. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 316. Peuters in Leiden, 2019-2021
 317. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 318. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 319. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 320. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 321. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 322. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 323. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 324. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 325. Werknemers horeca in coronatijd
 326. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 327. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 328. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 329. Autobezit per huishouden, januari 2020
 330. Contacten met de tandarts 2021
 331. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 332. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 333. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 334. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 335. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 336. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 337. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 338. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 339. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 340. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 341. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 342. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 343. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 344. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 345. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 346. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 347. Toegevoegde waarde in de keten
 348. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 349. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 350. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 351. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 352. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 353. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 354. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 355. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 356. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 357. Leefstijl, 2021
 358. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 359. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 360. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 361. Statistisch Bulletin 2022-03
 362. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 363. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 364. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 365. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 366. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 367. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 368. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 369. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 370. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 371. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 372. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 373. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 374. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 375. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 376. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 377. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 378. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 379. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 380. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 381. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 382. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 383. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 384. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 385. Nederlandse invoer van sojabonen
 386. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 387. Veiligheidsmonitor 2021
 388. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 389. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 390. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 391. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 392. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 393. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 394. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 395. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 396. Regionale economische groei 2021
 397. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 398. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 399. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 400. De Nederlandse economie in 2021
 401. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 402. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 403. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 404. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 405. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 406. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 407. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 408. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 409. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 410. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 411. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 412. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 413. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 414. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 415. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 416. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 417. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 418. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 419. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 420. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 421. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 422. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 423. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 424. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 425. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 426. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 427. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 428. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 429. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 430. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 431. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 432. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 433. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 434. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 435. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 436. Statistisch Bulletin 2022-02
 437. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 438. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 439. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 440. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 441. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 442. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 443. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 444. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 445. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 446. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 447. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 448. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 449. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 450. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 451. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 452. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 453. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 454. Straatintimidatie van jongeren
 455. Straatintimidatie van jongeren
 456. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 457. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 458. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 459. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 460. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 461. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 462. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 463. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 464. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 465. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 466. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 467. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 468. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 469. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 470. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 471. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 472. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 473. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 474. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 475. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 476. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 477. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 478. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 479. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 480. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 481. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 482. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 483. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 484. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 485. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 486. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 487. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 488. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 489. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 490. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 491. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 492. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 493. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 494. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 495. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 496. Cybersecuritymonitor 2020
 497. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 498. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 499. Witte vlek op pensioengebied 2019
 500. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 501. Statistisch Bulletin 2022-01
 502. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 503. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 504. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 505. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 506. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 507. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021