Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 2. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 3. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 4. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 5. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 6. Hoe betalen wij voor de zorg?
 7. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 8. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 9. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 10. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 11. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 12. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 13. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 14. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 15. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 16. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 17. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 18. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 19. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 20. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 21. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 22. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 23. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 24. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 25. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 26. Tabel leefstijl, 2021
 27. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 28. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 29. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 30. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 31. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 32. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 33. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 34. Statistisch Bulletin 2022-05
 35. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 36. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 37. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 38. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 39. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 40. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 41. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 42. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 43. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 44. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 45. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 46. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 47. Migrantenouderen in Nederland
 48. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 49. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 50. Vermogensverdeling, 2006-2020
 51. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 52. Migrantenmonitor 2020
 53. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 54. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 55. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 56. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 57. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 58. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 59. Jeugdhulp 2021
 60. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 61. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 62. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 63. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 64. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 65. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 66. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 67. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 68. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-maart 2022
 69. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 70. Biomassa regionaal, 2019-2020
 71. Zelfdodingen, 1970-2021
 72. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 73. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 74. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 75. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 76. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 77. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 78. Zingeving
 79. Afvalcijfers op een rij
 80. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 81. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 82. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 83. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 84. Statistisch Bulletin 2022-04
 85. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 86. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 87. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 88. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 89. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 90. Verkeersdoden 2021
 91. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 92. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 93. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 94. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 95. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 96. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 97. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 98. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 99. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 100. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 101. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 102. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 103. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 104. Schoolweging, 2019-2021
 105. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 106. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 107. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 108. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 109. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 110. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 111. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 112. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 113. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 114. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 115. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 116. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 117. Internationale handel naar regio 2008-2021
 118. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 119. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 120. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 121. Tozo nader voorlopig, september 2021
 122. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 123. Achterstandsscores per school, 2021
 124. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 125. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 126. Peuters in Leiden, 2019-2021
 127. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 128. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 129. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 130. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 131. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 132. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 133. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 134. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 135. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 136. Werknemers horeca in coronatijd
 137. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 138. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 139. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 140. Autobezit per huishouden, januari 2020
 141. Contacten met de tandarts 2021
 142. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 143. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 144. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 145. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 146. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 147. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 148. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 149. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 150. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 151. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 152. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 153. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 154. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 155. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 156. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 157. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 158. Toegevoegde waarde in de keten
 159. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 160. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 161. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 162. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 163. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 164. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 165. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 166. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 167. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 168. Leefstijl, 2021
 169. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 170. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 171. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 172. Barometer culturele diversiteit
 173. Statistisch Bulletin 2022-03
 174. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 175. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 176. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 177. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 178. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 179. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 180. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 181. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 182. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 183. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 184. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 185. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 186. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 187. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 188. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 189. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 190. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 191. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 192. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 193. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 194. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 195. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 196. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 197. Nederlandse invoer van sojabonen
 198. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 199. Veiligheidsmonitor 2021
 200. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 201. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 202. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 203. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 204. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 205. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 206. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 207. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 208. Regionale economische groei 2021
 209. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 210. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 211. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 212. De Nederlandse economie in 2021
 213. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 214. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 215. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 216. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 217. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 218. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 219. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 220. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 221. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 222. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 223. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 224. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 225. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 226. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 227. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 228. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 229. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 230. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 231. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 232. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 233. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 234. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 235. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 236. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 237. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 238. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 239. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 240. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 241. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 242. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 243. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 244. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 245. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 246. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 247. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 248. Statistisch Bulletin 2022-02
 249. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 250. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 251. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 252. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 253. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 254. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 255. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
 256. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 257. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 258. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 259. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 260. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 261. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 262. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 263. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 264. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 265. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 266. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 267. Straatintimidatie van jongeren
 268. Straatintimidatie van jongeren
 269. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 270. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 271. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 272. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 273. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 274. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 275. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 276. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 277. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 278. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 279. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 280. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 281. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 282. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 283. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 284. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 285. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 286. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 287. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 288. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 289. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 290. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 291. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 292. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 293. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 294. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 295. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 296. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 297. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 298. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 299. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 300. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 301. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 302. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 303. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 304. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 305. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 306. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 307. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 308. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 309. Cybersecuritymonitor 2020
 310. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 311. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 312. Witte vlek op pensioengebied 2019
 313. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 314. Statistisch Bulletin 2022-01
 315. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 316. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 317. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 318. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 319. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 320. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021