Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Vooronderzoek naar inschrijvingen van personen (ten minste één jaar) en vestigingen van bedrijven op vakantieparken in de provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland en de regio Midden-Nederland, 2018-2019.

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week in 2020.

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Utrecht van inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder in 2018.

Maatwerktabel over het gebruik van digitale platforms in 2019

De tabellenset doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15 en 17/'18.

Het CBS onderzocht wat is de situatie is van jongeren die jeugdzorg ontvingen in 2012 of 2015 in 10 gemeenten in de regio Haaglanden.

Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld.

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud.

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, op 1 januari 2018 en 1 januari 2019.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Bestelauto’s naar type eigenaar op 1 januari

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.

Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Vluchten tussen Nederland en China en Nederland en Hongkong, 2019 en 2020

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Deze tabel bevat informatie over de ingevoerde voedingsmiddelen door Caribisch Nederland naar aantal handelsbewegingen en waarde in de periode 2015-2019.

Jaarcijfers voor zorggebruik en zorguitgaven per wet (exclusief Zorgverzekeringswet) in 2016, 2017 en 2018.

De omzet van VHG-leden steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 2,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en aanwezigheid van zonnestroominstallatie.

AZW: woon- en studieregio, RegioPlus-arbeidsmarkt regio, mbo, hbo verpleegkunde, hbo social studies, 2013/’14-2018/’19

Banen in Leiden naar SBI code, 2014-2017

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof per toepassingsgroepen en enkele stofnamen in 1000 kilogram over de periode 2011-2018.

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2017 tot en met 2019 de schoolweging berekend.

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus.

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

Aanvullende gegevens over wateronttrekking en watergebruik, 2003-2018

Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector, 2017, 2018

Omzetontwikkelingen en -niveaus van de detailhandel van winkelgebieden in Oost-Nederland, 2015-2018

Migratieachtergrond van werknemers van een pilotorganisatie

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Een miljonairshuishouden is een huishouden met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2018 samengesteld.

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

De tabel geeft een per grootteklasse aan hoeveel melkkoeien en melkgeiten er worden gehouden in de Nederlandse landbouw.

De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.

Factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China, met speciale aandacht voor de Nederlandse handel in landbouwgoederen.

De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.

Toegevoegde waarde haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van overvallen en straatroof per maand van januari 2017 tot en met januari 2020.

Sterftecohorten naar migratieachtergrond voor Den Haag

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Overledenen naar doodsoorzaak, zelfdodingen naar geslacht, 1899-2016

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven een aantal tabellen samengesteld over mbo-studenten in Eindhoven, corop-gebied Zuidoost-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Nederland.

Voorlopig aantal inwoners per gemeente op 1-1-2020 naar losse leeftijden

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

De gegevens zijn verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Maatwerktabellen over het aantal zzp’ers dat over 2017 geen inkomenstenbelasting betaald, uitgesplitst naar zzp’ers met enkel inkomen als zzp’er en zzp’ers met neveninkomen.

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2018

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2017 tot en met januari 2020, naar incidentsoort en regionale eenheid.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand in 2016, naar incidentsoort en regionale eenheid.

Alarmeringen van de brandweer voor hulpverleningen; jaren 2014 t/m 2019; Nederland.

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Twee dashboards over de stromen in en uit de bijstand in de gemeente Den Haag

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.

Profielen van de inwoners van Leiden per wijk en buurt.

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

In deze tabel staan het aantal jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2020, schrikkeldag, naar respectievelijk geboortejaar of huwelijksjaar.

Betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen 2018-2019*

Betreft berekende gemiddelden over woonruimten op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

Betreft het aantal vergunde woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Deze tabellenset bevat informatie over een regionale uitsplitsing van internationale handel in goederen met Canada

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Oppervlakte asperges per gemeente in 2019.

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio.

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2018.

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2018.

Caribisch Nederland: aantal bedrijven met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector.

Banen van werknemers naar baankenmerken, ingedeeld naar minimumloonklassen, voor de jaren 2015-2018.

De integrale methode gaat uit van de totale (hernieuwbare plus niet hernieuwbare) elektriciteitsproductie in verhouding tot de aan elektriciteit toegerekende inzet van aardgas, kolen en kernenergie. Elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties en restgassen wordt niet meegenomen.

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.

Dierenaantallen op locatie in de provincie Noord-Brabant, 2018 en 2019

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Aantal motorfietsen naar leeftijd eigenaar op 1 januari 2020.

Minderjarigen en jongvolwassenen die voor het eerst door de Politie geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf, in de periode 2010-2019, per leeftijdsjaar.

Tabel met het percentage personen van 0 jaar of ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant, 2012-2018

Voorwaardelijke sterftekans naar inkomen en geslacht

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Dit rapport met tabellen geven meer inzicht in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein. Dit onderzoek betreft een actualisatie voor de jaren 2017 en 2018.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Vermogen van huishoudens in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen van 2018, naar regio.

Informatie over de algemene gezondheid en leefstijlfactoren van de inwoners van Overijssel.

Personen met verstrekking van medicijnen (psychische middelen) in Den Haag en regio Haaglanden.

Een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Inkomen van particuliere huishoudens in Epe, Hattem en Heerde, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.

De tabel bevat de vervoerde brutogewichten naar laadvermogenklassen.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Deelname van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar aan voltijd, deeltijd en korte opleidingen en cursussen naar beroepsgroep.

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2018.

Verkennend onderzoek van het CBS, het RIVM en Nivel naar het berekenen van indicatoren over het vóórkomen van ziektes en aandoeningen.

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

Ontwikkeling type bedrijvigheid bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.

Om een hoge kwaliteit van de cijfers te waarborgen is ervoor gekozen om de nieuwe monitor bottom-up samen te stellen, waarbij de economische kerncijfers en arbeidsmarktindicatoren grotendeels met behulp van CBS-data worden berekend.

Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2018

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2019.

Tabel met gegevens over wanbetalers zorgverzekering 2018 naar achtergrondkenmerken

WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 2019, naar eigendomstype en per regio

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie 1 jaar na uitstroom van mbo-uitstromers uit schooljaren 2012/’13-2015/’16.

In deze tabel staan de begrote opbrengsten aan hondenbelasting per gemeente in 2019 en 2020.

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2009 tot en met 2018.

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Tabellen met populatiecijfers die de demografische en sociale status van Nederland weergeven in 2018.

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2019 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2018 per regio.

Onderzoek naar de administratieve leegstand van rijksmonumentale niet-woningen.

Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2018*

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van stalking, beslissingen van OM en rechter bij zaken met stalkingsfeit, personen bij Slachtofferhulp Nederland voor stalkingsdelict en casussen van (ex-)partnerstalking bij Veilig Thuis.

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering naar persoonskenmerken.

Personen in Hoeksche Waard naar leeftijd, huishoudinkomen en voornaamste inkomensbron, wijken en buurten, 2018.

Bergen op Zoom werkt aan een overzicht van het profiel van Bergenaars met betrekking tot werknemers- en verhuisstromen.

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Beschrijving van de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld voor de periode van juli 2018 tot juli 2019.

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2020 die eind 2019 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2018.

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Mobiliteit in Limburg, zoals thuiswerken, elektrisch gereden kilometers, verplaatsingen, motorvoertuigenpark.

Aantal Chinese bedrijven in Limburg en werkzame personen in deze bedrijven over 2010 tot en met 2017

Arbeidsmarkt in Limburg over 2016 tot en met 2018

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in de gemeente Amsterdam, 2012-2019

Omzetontwikkeling SIBON- en VSBN-leden, 2018-2019

Tabellen over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan overige adreslozen. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

Importwaarde van de landbouwproducten en het percentage hiervan dat in de eerste instantie bestemd is voor de binnenlandse markt.

GGZ-zorg in 2016 onder personen die bij de politie geregistreerd zijn bij een incident met de registratiecode E33 (persoon met verward gedrag) in de periode 2015-2016.

Onderzoek naar verbetering van het voorspelmodel van de WMO

Onderzoek naar verbetering van het briefmodel bij schoolverzuim in Den Haag

Met dit onderzoek zijn de kenmerken van de personen in en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn vergeleken met een referentiegroep van personen in en buiten het huishouden van jongeren die geen jeugdzorg krijgen.

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

Ervaring van jongeren met online pesten, stalking of bedreiging.

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Economische groei in Nederland, Noord-Brabant, Zuidoost Noord-Brabant en Eindhoven 2015 - 2018

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2017.

Tabellen over inkomen en inkomensverdeling naar wijken en buurten

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017 (Gemeente Utrecht)

Cijfers over het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën van musea in Nederland voor de periode van 2009 tot en met 2018.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven per rechtsvorm op nationaal en provinciaal niveau en ook per bedrijfstypen en SO-klasse in de jaren 2009 en 2019*.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2018*

Populatie: Bewoonde woonruimten (BRP) inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen in de BAG op 1-1-2012 t/m 1-1-2019

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018 naar gemeente

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in gemeentelijke vastgoed.

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd of zij buiten werktijd bereikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken. Daarbij kunnen zij kiezen uit: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’. Het percentage betreft het deel dat kiest voor de antwoordcategorieën ‘vaak’ of ‘altijd’.

Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.

Omzetindex van Noordzeegarnalen in de periode januari 2013 t/m oktober 2019 (januari 2013 = 100)

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2017/’18.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector.

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016-2018*.

Goederenstromen naar vervoertak, regio en hoofdgoederensoorten, Noord Limburg 2010-2018.

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2015/’16 en 2016/’17, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 en het 1e halfjaar 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW.

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018 en het 1e halfjaar 2019.

Aantal werknemersbanen in 2013 en 2017 naar COROP-gebied, indeling 2018

Kernprognose 2019-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 en 2015/’16 per studierichting.

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Inkomen van particuliere huishoudens op Bonaire naar buurt, 2011-2017

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van en naar het werk van inwoners van de provincie Utrecht en Nederland in relatie tot hun gekozen vervoerwijze en afgelegde reisafstand.

Totaal aantal particuliere huishoudens, aantal huishoudens doelpopulatie sociaal minimum, aantal huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum naar aandeel huishoudens met een koopwoning en aandeel met een huurwoning naar postcode-4-gebied, gemeente Utrecht, 2017

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

Deze tabellenset bevat informatie over een het aantal vestigingen op gemeenteniveau van bedrijven die goederen exporteren.

De gegevens hebben betrekking op het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2018

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2019.

Voor de bevolking in de metropoolregio van Amsterdam is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.

Omzetontwikkeling van detailhandel en horeca in winkelgebieden in Leidschendam-Voorburg.

Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens naar postcodegebied, 2017.

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

De duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, in de periode 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.

Niet-acute sterfte naar provincie, 2018

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Caribisch Nederland; Aantal particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens, 2017*

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Tabel met de binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2015

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2016

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2014

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen in 2017-2018.

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Regionale indeling in het kader van het klimaatakkoord.

Maatwerktabel op basis van de NEA over duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2019.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Tabellen over het aantal personenauto’s van 30 tot 40 jaar en 40 jaar of ouder naar gemiddeld jaarkilometrage klasse en brandstofsoort in 2018.

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Wat waren de problemen die Nederlanders ondervonden bij online aankopen.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2019

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Maandloon en sector van MBO-afgestudeerden die op Bonaire wonen en zijn afgestudeerd

Handelsrelaties zijn gedefinieerd als onderlinge BTW-relaties van in Nederlands gevestigde bedrijven binnen de Europese Unie.

Belastbaar inkomen van huishoudens in Rotterdam, naar wijk en buurt, 2017

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Weidegang van melkkoeien in 2018 op basis van de Landbouwtelling 2019.

Ontwikkeling van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen tussen 1994 en 2018.

Overzicht van gemiddeld gewicht per provincie van personen van 19 jaar of ouder.

Tabel met weidegang melkgevende koeien

Personen in technische beroepen met een niet-technische opleidingsachtergrond, 2013-2018

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC Albeda uit schooljaar 2015/'16 en 2016/’17.

Gegevens over schooladvies en behaalde diploma’s van onderwijsdeelnemers en hun ouders op gemeenteniveau.

Na afloop van elk kwartaal van 2019 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Kinderopvang in Nederlandse gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017 en 2018.

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018, berekend over de autowegen van 2018 en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2018.

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereldeconomie hoe Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van producten uit China, Rusland en de VS.

Aantal adressen niet-woningen met elektriciteit- en/of gasaansluiting naar energielevering per sector en per gemeente, 2018.

Demografische en arbeidsmarktgerelateerde kenmerken van architecten en Nederlandse bevolking, 2018

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e en 67e verjaardag over de periode 2018-2060.

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2015 t/m 2018.

Vergelijking tussen de aandelen zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking (25 tot 65 jaar) in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en België, naar regio, 2018.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Deze tabellen geven de aantallen huishoudens naar klassen van het bruto huishoudinkomen uitgesplitsst naar provincie voor de jaren 2016 tot en met 2018. De cijfers van zijn voorlopig

Is de berekeningswijze van de bijdrage voor gezondheidszorg door Nederlanders wonend in het buitenland houdbaar?

De tabellen bevatten de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen per wijk.

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van suïcide of zelfdoding.

Omvang en ontwikkelingen basisschoolleraren in Den Haag, 2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerd (onbewerkt en onbehandeld) vlees door Bonaire in 2012-2018.

Saba; aantal huishoudens naar bruto- en besteedbaar inkomen in klassen en naar aantal huishoudensleden. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2017.

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

Deze brochure geeft een overzicht van wat er op dit moment mogelijk is met de Nabijheidsstatistiek, van aanvullende onderzoeken die we kunnen uitvoeren, en van mogelijke uitbreidingen van de statistiek.

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Goederenhandel van de regio Zuidoost-Noord-Brabant

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder.

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017.

In de tabel worden de aansluitingen van mestvergistingsinstallaties ingedeeld naar activiteit van de juridisch eigenaar.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend.

Cijfers volgens nieuwe wijkindeling van Leidschendam-Voorburg

Rapport dat de werking van de onderwijsachterstandenindicator samenvat. Deze indicator wordt gebruikt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs.

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ in 2016, uitgesplitst naar centrum- en regiogemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen.

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2018 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/'18.

Leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar onderwijssoort, geslacht, woongemeente, GGD-regio en stedelijkheid.

Onderzoek naar samenloop van algemene en bijzondere bijstand in 2018

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2025 en 2031 berekend voor SZW.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Hoe groot is de verwachte oogst van een aantal akkerbouwgewassen in 2019?

Voor de woningmarkt is per jaar berekend hoeveel woningen er van eigendomsstatus (koopwoning, huurwoning van corporatie of overige verhuur) wijzigen. Deze wijzigingen worden als stromen van de ene eigendomsstatus naar de andere weergegeven, bijvoorbeeld van koopwoning naar huurwoning overige verhuur.

Aantal vestigingen met circulaire activiteiten in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018 Deze tabel is gebaseerd op de bevolkingsstatistiek over levendgeborenen. De basisgegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Persoonsgegevens

Stikstofverlies berekend uit het verschil in verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie en bij mestafvoer.

Onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Mentale gezondheid naar leefstijl en fysieke gezondheid, 18 jaar of ouder, uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.

Vakbondsleden en belangrijkste reden om geen vakbondslid te zijn onder werknemers naar provincie en COROP-gebied, 2018

Afgesloten persoonsdossiers door de strafrechtketen heen volgen en bekijken op welke manier deze worden afgedaan, 2014-2017

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2018

Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.

Onderzoek naar de effectieve druk van de vennootschapsbelastingdruk onder grote ondernemingen in Nederland, 2006-2017.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2015/'16 en 2016/’17.

In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012–2018’ wordt de werkwijze om de omvang van transformatiewoningen vast te stellen en kenmerken te bepalen, beschreven.

AZW-smal: aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en branche.

De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van Groningen en Ten Boer, naar inkomen.

Kinderopvang in 63 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2018

Buurten 2019 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2019.

In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.

Aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede weergegeven op buurtniveau voor de gemeenten Utrecht en Heerlen.

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2019.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

Mediaan en kwintielen besteedbaar inkomen particuliere huish. excl. studentenhuish. naar woonkern 2016 en gemeente 2017.

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW voor branche Jeugdhulp. Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2016.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2018 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2018 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2018 nog in de WIA zaten.

Regionale handelsdata wordt verkregen door de gegevens op bedrijfsniveau regionaal te verdelen aan de hand van het aantal werknemers in de vestigingen van het bedrijf.

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Van alle geregistreerd samenwonende en gehuwde stellen hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen.

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2018, naar eigendomstype en per regio.

Kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking volgens registraties van het CIZ), de AO-registratie en de registratie van de Wsw.

Regionalisering van de Monitor Brede Welvaart. Van landelijke monitor Brede Welvaart naar een regionale schaal. Regiodeals.

Omzetniveau en aantal werkzame personen van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD)

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Immigranten uit Turkije, Marokko en nieuwe EU-landen 5 jaar na aankomst in Nederland, 2006-2013

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een suïcide tot en met het eerste kwartaal van 2019

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2017/'18.

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2019.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2019

Aantal uitwonende studenten en aantal woningen met uitwonende studenten in Utrecht, 2013 en 2017

Deze tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2019.

Aansluiting opleiding en werk (12-uursgrens) mbo naar instelling en regio SVO 2018.

Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen.

Deze cijfers gaan over bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten in 2017 en 2018

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Aantal particuliere huishoudens met 2 tot 4-jarigen en aantal 2 tot 4-jarigen per gemeente naar type huishouden, werkzame ouder/partner(s) en kinderopvangtoeslag, 2017*

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW. Arbeidskenmerken, Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Door- en uitstroom van mbo’ers jonger dan 25 jaar naar niveau, sector en geslacht van studiejaar 2017/’18 op 2018/’19; doorstroom van mbo-4-gediplomeerden naar hbo van 2010-2018.

Belangrijkste uitkomsten werkgeversenquête AZW. Personeelsbestand, Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Statistiek van het aantal cruisepassagiers die Bonaire aandoen.

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had.

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Onderzoek naar het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam en overig Nederland dat een dagbezoek brengt aan de gemeente Amsterdam.

Het rapport betreft een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van economische missies op de internationalisering van bedrijven.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 15 gemeenteclusters, 2013-2017.

Aantal slachtoffers door moord en doodslag in Nederland naar geslacht, pleegwijze, achtergrond, relatie met dader en regio.

Statistiek van het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, naar hoogte persoonlijk inkomen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Onderzoek naar het dagelijkse mobiliteitsgedrag van de Nederlandse bevolking naar gemeentelijke stedelijkheidsgraad.

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review naar de kwaliteit van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2019 voor de universiteiten.

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren.

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

In het eerste halfjaar van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht.

Gemiddeld zijn iedere dag ruim 47 duizend mensen jarig. Van die 47 duizend zijn bijna 41 duizend in Nederland geboren.

Kenmerken van ondernemers van opgeheven bedrijven in Den Haag

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aantal gepensioneerden naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW waarvoor de koopkrachtontwikkeling in 2018 is vastgesteld

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Aanvullend statistisch onderzoek voor branchevereniging NBBU.

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019.

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Technische beroepen, technische sectoren, arbeidsmarktregio’s, provincies.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2019, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2015 en 2018.

Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.

Tabel met het aantal en vermogen van windturbines per provincie en RES-regio eind 2018. RES-regio is een regionale indeling die voor het ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is afgesproken. Windturbine, windmolen, windenergie, energie, Klimaatakkoord, RES-regio

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Aanvullende tabellen over alcohol en drugssterfte

Gegevens over slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen naar leeftijdsgroep en regio voor het jaar 2017.

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

De oppervlakten in onderhoud worden opgevraagd bij de overheden maar zijn niet opgenomen in de statlinepublicatie. Hoeveelheden in kg per uitgezonderd gebruik zijn opgevraagd bij de overheden maar alleen beschikbaar over 2018 en niet zo opgenomen in de statlinetabel. Selectie.

Speed-pedelecs, aantallen, bromfietsen, leeftijd eigenaar, provinciaal, merken.

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018.

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

In welke mate komen potentiële risicofactoren voor bij personen die langer, korter of niet bijstand ontvangen.

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2017/'18

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2018 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Deze tabel bevat informatie over de studieschulden van huidige en oud-studenten voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2019

Welke typen misdrijven pieken in de zomer aan de kust? Wat is het beeld van deze misdrijven in de rest van Nederland? Komen slachtoffers en verdachten vooral uit de buurt of niet?

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Groningen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Arbeidsdeelname van personen van 65 jaar en ouder naar provincie, 2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

AZW: Studie-uitval 1e jaar; opleidingsniveau, regio, ISCED, studiejaar 2015/’16 tot en met 2017/’18.

AZW-smal; Uitstroom uit zorg en welzijn; leeftijd, branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2018

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2017

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Maatwerkrapport over het verrekenen van terugvorderingsbedragen en boetebedragen bij ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 door gemeenten.

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Prognosecijfers over de bevolking van Caribisch Nederland, 2019-2050. Inwonertallen en bevolkingsstromen, per eiland.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Aantallen en werknemerskenmerken van familiebedrijven in Limburg, 1 januari 2016.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2018

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de NSE 2019 voor het niet-bekostigd onderwijs

Opleidingsniveau van de bevolking per wijk en buurt voor enkele gemeenten in 2017

Tevredenheid over politie van burgers, slachtoffers en aangevers (proces-verbaal ondertekend) uit de Veiligheidsmonitor, 2014-2017

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2018

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar samenstelling van het huishouden, 2016

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

resultaten van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2018 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2018/’19. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2018.

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2018

De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën.

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Mensen die hun zorgpremie minimaal een half jaar niet betaald hebben.

Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018

Herziene achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2018.

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Afstanden en reistijd tussen woonkernen berekend over de weg, 2017

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Onderzoek naar zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2018

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Onderzoek naar toegang en belemmeringen die 25- tot 65-jarigen ondervinden bij het volgen van opleidingen, 2016

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Tabellen met het aantal industriële bedrijven met verbruik van elektriciteit en aardgas in 2017 naar belastingschijf.

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de nationale studenten enquête van 2019

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht

De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Deze publicatie bevat 2016 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Startups in Den Haag, 2010-2018

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17.

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.

Scheidingskansen van samenwoners, naar leeftijd en leeftijdsverschil van de partners, en opleidingsniveau.

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen.

Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016

Indicatoren t.b.v. de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

Voorlopige cijfers kilometers op Nederlands grondgebied naar voertuigsoort 1990-2018.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het type vervoersdienst of vervoervoorziening.

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2017

Hoeveel kiesgerechtigden telt ons land, wat is de leeftijdsverdeling en hoeveel daarvan hebben een niet-Nederlandse nationaliteit?

Oppervlakte landbouwgrond per gebruikstitel op nationaal en provinciaal niveau in de periode 2008-2018.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018

Binnen- en buitenlandse gasten en overnachtingen in hotels, pensions en jeugdaccommodaties in de gemeente Eindhoven, 2016-2018

Overheidsuitgaven geconsolideerd per overheidssector

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2017.

Spoorloos veroordeelden, vervolgstudie, 1998 - 2017

In deze maatwerktabel staan cijfers over zonnepanelen en gas- en elektriciteitsaansluitingen van woningen per gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek naar bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s tussen 2000 en 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

mobiliteit en verplaatsingsgedrag gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Aanvullende tabel asperges gemeenten 2018

Tabel over de gemiddelde cijfers van examenkandidaten op de centrale examens in schooljaar 2017/’18.

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland.

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Deze tabel beschrijft per halfjaar van 2018 de begrote en gerealiseerde kosten bij gemeenten voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

Zelfstandigen: Inkomenszekerheid, inkomen en vermogen

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m 2017 (respectievelijk 2016 t/m 2018).

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

SBI-verdeling, omzetniveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME)

Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2019, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Nederlanders die alleen op vakantie gaan, naar geslacht en leeftijd, 2017

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Jaarcijfers financiën en personeel van leden van de Federatie Opvang

De totalen van de omzet, toegevoegde waarde en arbeidskosten voor bedrijven in de vier SBI-groepen.

Onderzoek naar de profielen van verdachten en slachtoffers tijdens de jaarwisselingen van 2014/2015 tot en met 2018/2019 naar type delict.

Onderzoek naar alarmeringen van de brandweer tijdens de jaarwisselingen 2014/2015 tot en met 2018/2019.

Het aantal verkeersdoden in Nederland naar deelname, leeftijd en geslacht

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland

De tabel bevat gegevens over de economische groei in 2018 van provincies en grootstedelijke gebieden.

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Deze maatwerkopdracht geeft het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens in Nederland weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar een selectie van partnerluchthavens en gaan over het jaar 2018.

Wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2012 tot en met 2018.

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

De tabellen geven informatie over deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk in Nederland en de provincie Noord-Brabant over de periode 2007-2017.

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015 en dashboard.

Het ecosysteem conditie rapport beschrijft de toestand of kwaliteit van ecosysteemtypen in Nederland en drukfactoren die deze kwaliteit kunnen beïnvloeden volgens het raamwerk van de VN SEEA EEA.

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.

Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Tabellen over het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2016 uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting inclusief een toelichting.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Voor deze specifieke bedrijfstakindeling is ook het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven.

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Lelystad.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q4 2018.

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.

Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017.

Beschrijving Segment van de Nederlandse Beroepsbevolking, 2003-2018.

Beschrijving van particuliere verhuur op de woningmarkt (2018)

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

VHG-leden boekten 7,8 procent meer omzet in het vierde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update maart 2019.

Het CBS gebruikt voor het berekenen van verkeersprestaties het aantal vrachtauto's dat in een verslagjaar in gebruik is geweest, ofwel alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest.

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader van 2 Interreg-projecten.

Cijfers over de topvermogens van huishoudens.

Portfolio met inspirerende voorbeelden van aanvullende statistische diensten die het CBS heeft uitgevoerd op het gebied van gezondheid en welzijn.

Deze tabellen bevatten informatie over de invoer van klimaatregelingsapparatuur en auto's door Caribisch Nederland in de periode 2016-2018.

Elektrische auto’s in Heerlen, 2012 - 2018

Berm- en natuurbranden per kwartaal voor 2014-2018, gebaseerd op gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem.

Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.

Weidegang op de bedrijven met melkkoeien. Cijfers zijn inclusief bedrijven die een beperkt deel van het jaar de koeien naar buiten doen.

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht, 2018.

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2018.

Hoeveel kiesgerechtigden tellen de Nederlandse provincies en wat is hun leeftijdsopbouw en migratie-achtergrond?

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.

Omzetontwikkeling en –niveau van de branches detailhandel dagelijks, detailhandel niet-dagelijks en horeca in gemeente Venray Centrum, 2018.

Het aantal huishoudens in Maastricht dat geen gebruikmaakt van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van deze voorzieningen.

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van deze voorzieningen.

Het aantal oudste bedrijfshoofden of bedrijfsleiders in de land- en tuinbouw per leeftijdsklasse. Deze tabel geeft de cijfers per gemeente over het jaar 2018.

Schatting van binnen- en buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in het Groene Hart.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

Tabel bevat het aantal personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar merk.

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Tabellen bevatten cijfers over Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ultimo december 2010-2017 naar diagnosecodes

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Minimahuishoudens 65 jaar en ouder, gemeente Groningen, 2017

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groente en fruit door Caribisch Nederland in 2018.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Migratieachtergrond van personen in verschillende stadia van de strafrechtketen, 2010-2017.

De data over contact met de tandarts, orthodontist en mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden zijn weergegeven naar leeftijdsgroepen en gestandaardiseerd huishoudensinkomen. De gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête.

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Combinaties van wetsartikelen die voorkomen bij het Openbaar Ministerie en de rechter in de verslagjaren 2001 tot en met 2016.

Prijsindices voor de uitgaven van het ministerie van Defensie, 2010-2017

Het aantal gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant en de ontwikkeling van de uitgaven hieraan tussen 2008-2018.

Het aantal werknemers in de industriële sector naar leeftijd, nationaliteit en soort baan

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2017.

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, en uitstroom van werknemers naar inkomstenbron en sector.

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

Aantal personen met een algemene bijstandsuitkering ultimo december 2017 en aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden in de 1e helft van 2018, naar geboorteland.

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Gegevens over sportparticipatie in Limburg, waar onder Wekelijkse sportdeelname in Limburg en de rest van Nederland, 2016-2017.

Aantal leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs (vso) in schooljaar 2014/’15 – 2018/’19 uitgesplitst naar leeftijd.

Kenmerken van huurwoningen op Bonaire, 2016.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en aantal speelgoedwinkels in de omgeving.

Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen en aantal huishoudensleden

Stand van de woningvoorraad weer naar eigendom, woningtype en woningkenmerken op 1 januari 2017 en 2018 en de mutaties van de woningvoorraad op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017

Tabel met eindverbruik van energie uit aardwarmte, biomassaketels voor warmte bij bedrijven en biogas naar provincie in 2014-2017.

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Aantal verdeelmodel indicatoren voor gemeente Amsterdam, niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2010/’11 en 2014/’15 per studierichting.

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen, 2017

Aanvulling op de StatLinetabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures

Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen.

Inkomensverdeling van particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens)

Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens)

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2017

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens), 2016

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens), 2016

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2016

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016.

In het kader van een samenwerking van CBS met Altares Dun & Bradstreet bevat deze tabel aanvullende statistische informatie over wat een ‘normale’ omzet is voor verschillende combinaties van bedrijfstak en bedrijfsgrootte.

Arbeidsmarktkenmerken van vso en pro-uitstromers uit schooljaren 2014/’15 en 2015/’16, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging.

Dashboard over onderwijskansen dat per gemeente onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Onderzoek naar de verfijning van de imputatiemethodes voor de berekening van onderwijsscores ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid.

Haalbaarheidsonderzoek afbakening van institutionele beleggers in huurwoningen

Aantal actieve binnenvaartschepen naar laadvermogenklasse en type schip, 2017

- De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet 2017 naar de kenmerken sociaaleconomische categorie, soort onderwijs en soort uitkering.

Inkomens en studieschulden van mbo- en hbo- en wo-uitstromers uit schooljaar 2011/’12.

Personenauto’s; aantal youngtimers, aantal oldtimers, gemiddeld jaarkilometrage en merken.

Het aandeel personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar bouwjaar(klasse) en merk.

Onderzoek naar de combinaties en volgtijdelijkheid van het gebruik en aanvraag van vijf financieringsinstrumenten

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Maatwerktabellen over het aantal ZZP’ers dat over 2016 geen inkomstenbelasting betaald, uitgesplitst naar ZZP’ers met enkel inkomen als ZZP’er en ZZP’ers met neveninkomen.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 2017-2018 wordt voor alle gemeenten in Nederland de administratieve leegstand van woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, eigendom en oppervlakteklasse.

Aantallen leerlingen naar woongemeente 2017’/18

Data over culturele diversiteit bij pilotwerkgevers.

Benchmark data over culturele diversiteit van werknemers

Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.

Data over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

De invloed van BFI's en entiteiten die daar sterk op lijken op de buitenlandse investeringen van het zelfstandig mkb.

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, 2017.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Omzetontwikkeling van de branches detailhandel, horeca (excl. hotels) en overig in gemeente Amsterdam, 2012-2018

Deze tabellen geven het aantal personen weer dat volgens de BRP op peilmoment staan geregistreerd als vertrokken naar een onbekende bestemming en personen die op een briefadres staan geregistreerd, op de peilmomenten 1 november 2011 t/m 1 november 2018.

De tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven in Rotterdam in buitenlands eigendom

informatie ontwikkeld over de handel in diensten op de Europese interne markt.

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Professionele podia in Eindhoven naar capaciteit, voorstellingen en bezoek, 2012-2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Aantal uitgesproken faillissementen in de landbouw gedurende de jaren 2009 tot en met 2018. De cijfers van 2018 hebben een voorlopig karakter.

Sterfte in Nederland onder ingezetenen naar leeftijdsklasse en geslacht

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

Cijfers over mobiliteit van werknemers in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Cijfers over netto verloop in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Het aantal overleden ingezetenen aan opiaten naar leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht en type opiaat.

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2018, naar uitkeringspositie

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste onderwijsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2016/’17.

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2018 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2016.

Tabel met prijsontwikkeling van prijzen van het ov versus ontwikkeling van autokosten van 2009 tot en met november 2018.

Deze maatwerktabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond met woongemeente Eindhoven.

Onveiligheidsgevoel slachtofferschap overlast contact tevredenheid politie geslacht leeftijd opleiding huishouden inkomen stedelijkheid.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderzoeksrapport over vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht en boetevorderingen zoals opgenomen in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS).

Kenmerken van personen die de inlichtingenplicht schenden naar leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond, type huishouden, gemeentegrootte en provincie, 2017.

Recente ontwikkelingen emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie.

Maatwerktabellen doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15-16/'17

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2018.

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 26 gemeenteclusters, 2013-2017

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**

Wanbetalers Zorgverzekering 2017 naar gemeente

Aanvullend onderzoek voor branchevereniging VHG - De hoveniers- en groenvoorzieningsbranche.

VHG-leden boekten 13,1 procent meer omzet in het derde kwartaal van 2018 dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. De tabel bevat ook informatie over de arbeidsmarktpositie vóór, tijdens en na instroom in de WW.

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS.

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Kernprognose 2018-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Maatwerk over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017.

Opbrengsten en kosten per melkkoe en resultaat per bedrijf voor gangbare en biologische melkveebedrijven, 2011-2016.

Omzet van de melkveesector, gangbaar en biologisch voor de periode 2014 tot en met het derde kwartaal van 2018.

Verkamerde woningen in de gemeente Leiden met achtergrondkenmerken, 2018.

Gegevens over rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de consument, naar bedrijfstype en regio in 2017.

Cijfers met betrekking tot het aantal voorstellingen en bezoekersaantallen bij podia voor professionele podiumkunsten, naar genre en regio, over de jaren 2016* en 2017*.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2018.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2015-2017

Omzetontwikkeling en index van NBBU-leden

Tabel met de goederenhandelsbalans van Nederland met de Verenigde Staten in 2005 en 2016, opgesplitst in goederen bestemd voor wederuitvoer en goederen voor eigen gebruik en van Nederlandse makelij.

Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q3 2018.

Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er in Den Haag en waar is er sprake van concentratie?

Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden 2016 en 2017

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen?

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en migratieachtergrond naar viercijferige postcode , 1 januari 2018

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Beperkingen bij alleenstaande ouderen leeftijd 65 - 75 jaar en ouder.

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2016-2017.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Het aantal 55-plus huishoudens in Lelystad dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden, naar arbeidsmarktregio, 1e helft 20181

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2017.

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers in december 2017 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Een scale-up is gedefinieerd als een bedrijf dat gemeten over een periode van 3 jaar gemiddeld elk jaar met 10% is gegroeid in het aantal werknemers gemeten in voltijdsequivalenten (vte), en aan het begin van die periode tenminste 10 vte in dienst had

Verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen overheidsorganisaties.

Gemiddelde jaarlonen en winsten van fysiotherapeuten naar grenswaarden decielen, 2012-2016

Voor zowel de praktijken van fysiotherapeuten als de praktijken van oefentherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden decielen bepaald.

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

Omzet en banen van werknemers van de sector Zee- en kustvaart naar provincie, 2017.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2017.

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen van 40 tot 60 jaar van Hbo onderwijsniveau, 2014

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018 naar de reden van beëindiging.

Kerncijfers over integratie van mensen met een migratieachtergrond. Aandacht voor gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Kinderen tot 50 jaar van tweede generatie personen met een migratieachtergrond, 1 januari 2018

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2018.

Bedrijven met akkerbouw naar grootteklasse van het akkerbouwareaal

Melkgeiten en cultuurgrond op gespecialiseerde bedrijven, 2000, 2017 en 2018*.

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in twee klassen: Top 100 corporaties (met het grootste aantal woningen in bezit) en overige corporaties.

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Maatwerktabel over bekendheid en bezit van digitale radio DAB+, naar huishoudens, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2012-2018.

Monitor over statushouders in Den Haag

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Wijkanalyse Leiden Zuid-West

Portfolio mens en mobiliteit

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tussentijdse evaluatie effect van de Overbruggingsregeling transitievergoeding op de levensvatbaarheid van werkgevers.

Oogst en teeltoppervlakte van appels en peren per ras tussen 1997 en 2018*

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2016 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Een prognose van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Bevolking in 10 jaarsklassen naar geslacht en herkomst in NL, provincies en 50 grootste gemeenten, 1-1-2018 en 1-1-2008.

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

Tabelllenset en methodologische rapport Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Toekomstig arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen: het aantal aanspraken, opgebouwd en te bereiken pensioenbedrag, pensioenuitvoerders en pensioenregelingen in 2015.

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Aantallen leerlingen in het primair onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en regio (provincie en 50 gemeenten met hoogste aantal leerlingen)

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers over het aandeel handelaren én de waarde van de goederenhandel (in euro's) naar handelsland en goederensoort voor de Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Innovatie en R&D in Nederlandse provincies en selecte Corop-gebieden

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Tabellen met aantal kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in buurten en wijken van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Aantal banen, arbeidsvolume, dienstverbanden en bedrijven bij architectenbureaus, 2006-2017

Prognose geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2024 en 2030 berekend voor SZW

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2015 & 2017, naar eigendomstype en per regio.

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).

Een kwart van de 754 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2018 in Flevoland. Het pompoenareaal in Flevoland nam 27 procent af ten opzichte van 2017

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Gestarte banen van werknemers, al dan niet met een inkomensvoorziening in de Participatiewet, 2015

Prijsindices en kwartaalmutaties vanaf het derde kwartaal 2017.

Maatwerktabellen met bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten 2017

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en opleidingsniveau van vrouwen en mannen naar achtergrondkenmerken.

Gemiddeld aantal betaalde uren (december, 2015 en 2016) per week en contracturen (2016) voor medisch specialisten in loondienst, naar specialisme en branche.

Deze tabel bevat informatie over de invoer van pesticiden door Bonaire in 2014-2017.

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Deze tabellen beschrijven de totale inkomsten (baten) en investeringen van terreinbeherende en niet-terreinbeherdende provinciale natuurbeschermingsorganisaties.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q2 2018.

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Hoeveel mensen hebben als kind een scheiding meegemaakt, en hoe is het contact met de ouders en stiefouders nu.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.

Methodebeschrijving bij de Monitor topsectoren 2018 inclusief tabellenset.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2018.

Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk vanuit het perspectief van zowel ondernemingen als internationale handel

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017.

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2017.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, tweede kwartaal 2018

Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche, eerste kwartaal 2018

Elektriciteitsproductie, warmte, warmtekrachtkoppeling, CO2, ETS

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Deze tabellen geven inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de actieve bedrijven in de provincie Limburg

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2006/’07 tot en met 2016/’17.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2016/'17.

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen, 2012 (vóór revisie).

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende betaalbaar gestelde bedragen.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

SBI-verdeling, omzetontwikkeling en –niveau en import- en exportwaarde uitgesplitst naar landengroepen van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME).

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Groningen, 2015.

Elektrische auto’s en laadpalen, Leiden, 2012 - 2018.

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn juist 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer is in 2017 nagenoeg gelijkt gebleven.

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Kenmerken regionale arbeidsmarkt regio Haaglanden, zoals werkloosheid en netto arbeidsparticipatie.

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Het CBS is door SZW gevraagd het aandeel baby’s te schatten op basis van gegevens over de kinderopvangtoeslag.

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2018.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 juli 2018

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Gegevens over personen werkzaam in technische beroepen, naar provincie en arbeidsmarktregio.

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

Maatwerktabel over tevredenheid met gewicht over de periode 2015-2017.

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar met vaste arbeidsrelatie naar SBI2008 en grootteklasse bedrijven, 2016.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Krimpen aan den IJssel naar leeftijd, huishoudensinkomen en type huishouden.

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Aantal banen in de gezondheids- en zorgsector per kwartaal, 2010-2e kwartaal 2018

Tabel met de plussen en minnen in bodemgebruik per provincie.

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden