Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Aanhoudend tekort in 2021
 2. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 3. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 4. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 5. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 6. Arbeidsmarktanalyse sport
 7. Kernindicatoren Integratie 2021
 8. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 9. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 10. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 11. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 13. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 14. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 15. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 16. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 17. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 18. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 19. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 20. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 21. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 23. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 24. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 25. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 26. Statistisch Bulletin 2021-06
 27. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 28. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 29. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 30. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 31. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 32. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 33. Culturele diversiteit Politie, 2020
 34. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 35. Monitor online platformen 2020
 36. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 37. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 38. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 39. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 40. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 41. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 42. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 43. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 44. Personen wees geworden in 2019
 45. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 46. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 47. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 48. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 49. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 50. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 51. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 52. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 53. Grensoverschrijdende digitale handel
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 55. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-apr 2021
 56. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 57. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 58. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 59. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 60. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 61. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 62. Statistiek Wet Inburgering, richtlijnen, 2021
 63. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 64. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 65. Omzet binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 66. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 67. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 68. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 69. Verkamering Oegstgeest
 70. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 71. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 72. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 73. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 74. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 75. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 76. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 77. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 78. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 79. leenstelsel
 80. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 81. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 82. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 83. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 84. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 85. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 86. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 87. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 88. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 89. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 90. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 91. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 92. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 93. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 94. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 95. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 96. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 97. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 98. Statistisch Bulletin 2021-05
 99. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 100. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 101. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 102. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 103. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 104. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 105. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 106. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 107. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 108. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 109. Biomassa regionaal, 2019
 110. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 111. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 112. Internationale goederenstromen in 2019
 113. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 114. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 115. Stapeling tijdens de coronapandemie
 116. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 117. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 118. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 119. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 120. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 121. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 122. Jeugdhulp 2020
 123. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 124. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 125. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 126. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 127. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 128. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 129. Spanning op de koopwoningmarkt
 130. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 131. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 132. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 133. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 134. Contact met tandarts, 2020
 135. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 136. Lengte van Fietspaden per gemeente, wijk en buurt 2020
 137. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 138. Regionale economische ontwikkeling 2020
 139. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 140. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 141. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 142. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 143. Zelfdodingen, 2020*
 144. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 145. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 146. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 147. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 148. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 149. Financiële gevolgen van verweduwing
 150. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 151. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 152. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 153. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 154. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 155. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 156. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 157. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 158. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 159. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 160. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 161. Omzet binnenstad Utrecht
 162. Verkeersdoden 2020
 163. Barometer culturele diversiteit
 164. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 165. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 166. Schooladviezen
 167. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 168. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 169. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 170. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 171. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 172. Marktprijzen Energie
 173. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 174. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2019
 175. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 176. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 177. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 178. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 179. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 180. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 181. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 182. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 183. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 184. The need for timely official statistics
 185. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 186. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 187. De Nederlandse economie in 2020
 188. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 189. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 190. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 191. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 192. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 193. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 194. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 195. Persoonlijk welzijn, 2020
 196. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 197. Schoolweging, 2018-2020
 198. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 199. Verdeelmodel BUIG-budget
 200. Culturele diversiteit APG december 2020
 201. Coronacrisis heeft grote impact op overheidsfinanciën in 2020
 202. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 203. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 204. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 205. Selectie uit de BIG naar spec., arbeidspositie, sector, woonregio; 2014/19
 206. Lengte van fietspaden per gemeente, wijk, buurt 2019
 207. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 208. Energiematrix Dordrecht, 2018
 209. Energiematrix IJsselstein, 2018
 210. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 211. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 212. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 213. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 214. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 215. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 216. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 217. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 218. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 219. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 220. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 221. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 222. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 223. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 224. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 225. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 226. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 227. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 228. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 229. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 230. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 231. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 232. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 233. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 234. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 235. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 236. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 237. Tabel Leefstijl, 2020
 238. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 239. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 240. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 241. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 242. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 243. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 244. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 245. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 246. Culturele diversiteit VPRO 2019
 247. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 248. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 249. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 250. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 251. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 252. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 253. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 254. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 255. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 256. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 257. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 258. Kiesgerechtigden 2021
 259. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 260. Regionaal-Economische Kengetallen
 261. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 262. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 263. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 264. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 265. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 266. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 267. Uurlonen, 2006-2019
 268. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 269. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 270. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 271. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 272. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 273. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 274. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 275. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 276. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 277. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 278. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 279. Regionale economische ontwikkeling 2020
 280. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 281. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 282. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 283. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 284. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 285. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 286. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 287. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 288. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 289. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 290. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 291. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 292. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 293. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 294. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 295. De eerste, de beste?
 296. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 297. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 298. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 299. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 300. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 301. Avocado-import, 2000-2020
 302. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 303. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 304. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 305. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 306. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 307. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 308. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 309. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 310. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 311. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 312. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 313. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 314. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 315. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 316. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 317. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 318. Interlandelijke adoptie in Nederland
 319. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 320. Achterstandsscores per school, 2020
 321. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 322. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 323. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 324. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 325. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 326. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 327. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 328. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 329. Autobezit per huishouden, januari 2019
 330. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 331. Culturele diversiteit NTR 2019
 332. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 333. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 334. Culturele diversiteit ASR november 2020
 335. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 336. Culturele diversiteit RDW november 2020
 337. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 338. Overledenen, 2020
 339. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 340. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 341. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 342. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 343. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 344. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 345. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 346. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 347. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 348. Tozo voorlopig november 2020
 349. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 350. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 351. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 352. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 353. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 354. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 355. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 356. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 357. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 358. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 359. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 360. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 361. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 362. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 363. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 364. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 365. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 366. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 367. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 368. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 369. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 370. In - en uitvoer van goederen
 371. Bronneninventarisatie
 372. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 373. AZW-smal; hoofdbanen naar SBI en branche per 31 augustus 2020
 374. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 375. AZW-smal; werknemers, baandagen, uren & bedrijven naar branche mrt-sep 2020
 376. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 377. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 378. De waarde van data 2001-2017
 379. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 380. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 381. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 382. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 383. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 384. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 385. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 386. Startups Almere