Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura

In dit bestand zijn de gegevens opgenomen van alle personen die in het zorgjaar gebruik hebben gemaakt van zorg in natura waarvan de kosten voor rekening van de Wet Langdurige zorg (Wlz) komen. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt (zorg met verblijf), of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert (volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt)). Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Alleen declaraties met een begindatum die voor de overlijdensdatum van de cliënt ligt, zijn in dit bestand opgenomen. Dit bestand bevat gegevens over door de zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor Wlz-zorg in natura. Voor gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een beschrijving van het gebruik van de data te maken. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan een A4 en bevat de volgende onderdelen: korte beschrijving project, doelbinding, te gebruiken jaren en te gebruiken variabelen. Deze beschrijving moet worden gestuurd naar het mailadres: Microdata@cbs.nl. Microdata neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. Bestanden per jar beschikbaar over de periode 2015 t/m 2021.