LVSNCO: Leerlingvolgsystemen basisonderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft in een samenwerkingsverband met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Nederlands Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) databestand mogelijk gemaakt.

Dit databestand is mogelijk gemaakt door het slim combineren van bestaande registerdata uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties uit het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO).

Dit codeboek beschrijft data afkomstig uit de leerlingvolgsystemen (LVS) van basisschoolleerlingen. Dit databestand wordt beschikbaar gesteld vanaf mei 2021 waar toegang onder strikte voorwaarden voor kan worden verkregen.

Om onderzoek te doen en gebruik te maken van deze versie van het NCO-LVS-databestand, dient u gemachtigd te zijn om onderzoek te doen op de microdata van het CBS en ook toegang aanvragen tot de NCO-tool. Daarnaast dient u een extra onderzoeksvoorstel in te dienen bij het NRO en CBS voordat u in aanmerking kunt komen om met deze specifieke dataset aan de slag te gaan. Hierdoor wordt nagegaan of het onderzoeksvoorstel met de NCO-LVS-data te is beantwoorden en of het doel van uw onderzoek in lijn is met de doelen die door het NRO zijn gesteld.

Alle variabelen zijn gemaakt voor ieder schooljaar van 2013/2014 t/m 2021/2022 en voor ieder domein: begrijpend lezen, spelling (niet werkwoorden), rekenen-wiskunde.