RIO: Regionale Inkomensverdelingen

Het rio geeft een beeld van de verdeling van het inkomen van personen en huishoudens in Nederland naar landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente, op 31 december van het onderzoeksjaar. “Regionale Inkomensverdelingen ”, 1995-2014.