Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie

 In dit databestand zijn kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgenomen over banen en lonen van werknemers bij Nederlandse bedrijven over een bepaald verslagjaar of deel van een verslagjaar.

De definitie van "baan" die ten grondslag ligt aan dit bestand is een inkomstenverhouding (IKVID) in verband met arbeid van een werkgever met een persoon. Een persoon kan per werkgever meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd hebben. Deze component, waarbij de sleutel voor een baan de inkomstenverhouding (IKVID) is, is beschikbaar vanaf verslagjaar 2010. De poliscomponent is ook beschikbaar voor de verslagjaren 2006 tot en met 2009: hierbij is de baansleutel BAANRUGID en is de naam van de component POLISBUS. Vanaf 2015 verschijnen er van deze component naast de versie met definitieve jaargegevens ook versies van cumulatieve voorlopige maandgegevens. In principe geldt dat alle versies van V011 tot en met V123 voorlopige gegevens bevatten. De laatste verslagmaand bevat dan telkens ook zeer voorlopige gegevens (zie ook gebruikte methodologie). Zie het historie-document van de component voor de actuele status van (maanden in) een bepaalde versie.

LET OP: Houd bij het gebruik van de gegevens rekening met de actuele status van de cijfers. Voor meer info hierover zie Methodologie. De polisbestanden bevatten ook gegevens van buitenlandse werknemers die onder het Nederlandse belastingstelsel vallen en loonheffing moeten betalen. De Polisbestanden zijn een opvolger van de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL). De EWL is een steekproef, de Polisbestanden zijn het resultaat van integrale waarneming. Door verschillen in methodiek zijn deze bestanden niet te vergelijken.

Met ingang van verslagjaar 2010 is de methode van baanafbakening uit de Polisadministratie gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat er ongeveer 1% van het totaal aantal banen niet meegenomen werd bij het selecteren van banen uit de brondata. De nieuwe methode neemt deze banen wel mee. Deze extra banen zijn in het algemeen evenwichtig verdeeld over de bedrijfstakken. Het overgrote deel van deze banen betreft banen zonder werknemersverzekeringen; ongeveer één derde zijn directeuren-grootaandeelhouders met een eigen bedrijf. Vanaf verslagjaar 2010 wordt de nieuwe baanpopulatie gebruikt. Vrijwilligers worden alleen in de Polis opgenomen als hun vergoeding boven de vrijstellingsnorm komt.

Opvolger van de POLISBUS. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-2023.