ITSNCO: Intergenerationele Transmissie van Skills

De Intergenerationele Transmissie van Skills (ITS) dataset is een unieke en ongeëvenaarde dataset, waarin de basisvaardigheden van ouders in taal en rekenen gemeten op 12-jarige leeftijd worden gekoppeld aan diezelfde vaardigheden van hun kinderen,eveneens gemeten op 12-jarige leeftijd. Het doel van deze dataset in om inzicht te krijgen in de rol van intergenerationele overdracht van (basis)vaardigheden op de levensloop van kinderen in verschillende domeinen, zoals onderwijs, gezondheid, criminaliteit enzovoort.
De ITS-dataset is een combinatie van in de jaren zeventig en tachtig verzamelde panelonderzoeksgegevens, aangevuld met bij het CBS beschikbare registergegevens. De paneldata bestaan uit drie cohorten die respectievelijk in 1977, 1983 en 1989 aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen.

Elk van deze onderwijscohorten bestaat uit een nationaal representatieve panel van 37.280 (1977), 16.813 (1983) en 19.524 (1989) leerlingen die in het Nederlandse voortgezet onderwijs instromen (klas 1 in het VO, leeftijd 13).Bij elk cohort is aan het begin van het cohortonderzoek een verkorte versie van de Cito-toets in de domeinen taal en rekenen afgenomen. Er is ook een vragenlijst gestuurd naar de ouders van de cohortrespondenten om basisachtergrondinformatie te verzamelen.
Alle leerlingen werden vervolgens gedurende hun schoolloopbaan gevolgd, waarbij hun positie in het onderwijs (d.w.z. niveau en klas) jaarlijks werd bijgehouden totdat zij het onderwijs verlieten.De meeste leerlingen uit de oorspronkelijke cohorten zijn in de registers van het CBS terug te vinden. In de eerste twee decennia van het nieuwe millennium waren de oorspronkelijke leerlingen uit de drie cohorten rond de dertig of veertig jaar oud, een leeftijd waarop zij ook zelf kinderen hebben die instromen in het voortgezet onderwijs.

Het CBS beschikt over registergegevens van alle scholen die vanaf het schooljaar 2005/2006 hebben deelgenomen aan de Cito-toets of de Centrale Eindtoets van Cito. Deze Cito-(eind)toets is afgenomen in het laatste jaar (groep 8) van het basisonderwijs. De oorspronkelijke cohortgegevens zijn gekoppeld aan de registerinformatie van hun kinderen. Dit omvat de toetsscores van de Cito-(eind)toets en andere informatie van de onderwijsloopbaan van de kinderen. Dit laatste komt met name uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

De ITS-dataset is verder verrijkt met registerinformatie op verschillende terreinen, te weten: achtergrondkenmerken, onderwijs-, inkomens- en vermogensgegevens. De ITS-dataset omvat inmiddels 25,265 unieke ouders en 41,103 kinderen.De ITS-dataset maakt gebruik van microdata van het CBS. De gecombineerde en geanonimiseerde gegevens zijn opgeslagen in de streng beveiligde omgeving van het CBS. Deze dataset kan door wetenschappers worden geanalyseerd. Onderzoekers moeten verbonden zijn aan een instelling die geautoriseerd is om remote access-onderzoek bij het CBS te doen. Na toestemming van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kunnen onderzoekers toegang krijgen tot de ITS-data bij het CBS als ook het CBS daarvoor toestemming verleent. Onderzoekers hebben in de remote access-omgeving de data tot hun beschikking.