Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen

Deze SSB-bestanden bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW). Deze bestanden bestaan uit alle AOW-uitkeringen aan personen die op enig moment in de verslagmaand lopend zijn of ingestroomd zijn. Belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen: omvang van de uitkering (volledig of onvolledig), bedrag van de uitkering.De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-leefftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Bestand per maand beschikbaar over de periode 200701-202312.