CVO: CBS VakantieOnderzoek

Het doel van CBS Vakantieonderzoek (CVO) is het verschaffen van informatie over vakanties van Nederlanders in binnen- en buitenland.

Sinds 1969 verzamelt het CBS informatie over de vakanties van Nederlanders. Van 1992 t/m 2020 zijn die gegevens verzameld in het Continu Vakantieonderzoek dat in samenwerking met TNS-NIPO (later Kantar-tns) werd uitgevoerd. Vanaf 2021 voert het CBS het onderzoek geheel zelf uit en heeft het onderzoek de naam CBS Vakantieonderzoek. De afkorting CVO is gehandhaafd om aan te geven dat het onderzoek dezelfde meetpotentie heeft. De doelpopulatie van het CVO omvat personen die op 1 januari 2021 een minimale leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De doelpopulatie bestaat daarmee uit personen die woonachtig zijn in particuliere huishoudens. Personen die in inrichtingen, instellingen of tehuizen wonen (de institutionele bevolking) zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Binnen het CVO een onderscheid gemaakt tussen reizen met en zonder overnachting. Reizen met overnachting worden onderverdeeld in vakanties, familiebezoeken, zakenreizen en overige reizen met een persoonlijke reden. Reizen zonder overnachting, oftewel dagtochten, worden onderverdeeld in recreatieve en zakelijke dagtochten. Alle reizen die eindigen of zijn gehouden in een kalenderjaar worden meegenomen in het betreffende onderzoeksjaar. Het onderzoek is een panelonderzoek. Deelnemers aan het panel worden via een steekproef getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). Panelleden bij eerste benadering via een brief aangeschreven en wanneer zij responderen drie keer via e-mail uitgenodigd om via internet een vragenlijst in te vullen. Zij worden hiertoe aan het eind van elk kwartaal benaderd met de vraag om informatie te verstrekken over hun vakanties en reizen in de voorgaande drie maanden. In de bestanden zijn alleen respondenten opgenomen die informatie over het gehele jaar hebben geleverd. Respondenten voor wie dit geldt worden in het navolgende jaar herbenaderd. De gegevens van een respondent worden gecontroleerd op inconsistenties. Wanneer hiervan sprake is worden gegevens gecorrigeerd (waarbij de kernvariabelen worden vastgezet en andere ermee consistent gemaakt). Ook onrealistische en extreme waarden worden op die manier gecorrigeerd. Niet alle variabelen zijn verplicht om in te vullen; ontbrekende waarden worden afgeleid uit de wel beschikbare informatie, of, indien dit niet mogelijk is, door waarden in variabelen te imputeren op basis van vergelijkbare waarden in het bestand. Er wordt een weging toegepast om te corrigeren voor verschillen in de samenstelling van de netto steekproef en de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons. Dit zorgt er voor dat de cijfers van het CVO het vakantiegedrag van Nederlanders goed weergeven.Er wordt gewogen naar de sociaal demografische kenmerken geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, inkomen, stedelijkheid en plaats in het huishouden.

Het CVO werkt vanaf 2021 met kalenderjaren. Dit is een verandering ten opzichte van de periode t/m 2020, waarin met vakantiejaren werd gewerkt. Een vakantiejaar liep van 1 oktober van het voorgaande jaar t/m 30 september van het onderzoekjaar.

Een steekproefonderzoek, zoals het CBS Vakantieonderzoek, levert geen exacte uitkomst op, maar een zo goed mogelijke benadering daarvan. Dat komt doordat personen in de steekproef nooit precies hetzelfde zijn als de Nederlandse bevolking. Bij het analyseren van de gegevens in onderhavige bestanden is het daarom van belang om de betrouwbaarheid van de uitkomsten van analyses niet uit het oog te verliezen. Over het algemeen geldt dat de betrouwbaarheid van een cijfer hoger is naarmate dit is gebaseerd op een groter aantal waarnemingen. Bij minder waarnemingen neemt de kans op toevalsbevindingen toe.