Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022

Gemiddelde zorguitgaven per huishouden als percentage van het gemiddeld primair inkomen per huishouden, 2006-2022.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van aanvullende statistische dienstverlening voor zorgverzekeraar VGZ. Het doel is om in beeld te brengen welk deel van het gemiddeld inkomen per huishouden wordt uitgegeven aan de verplicht verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet [Zvw], Wet langdurige zorg [Wlz], Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [AWBZ]) en hoe zich dat in de loop der tijd, sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006, heeft ontwikkeld.

Het betreft een update van een eerder aanvullende statistische dienstverlening voor zorgverkeraar VGZ: “Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2018”.