Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Museale beheerders erfgoedwet 2009-2018
 2. Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar rechtspersoonlijkheid
 3. Kinderen met kans op armoede, 2018*
 4. Bewoonde woonruimtes 2012-2019
 5. Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018
 6. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019
 7. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018 naar gemeente
 8. Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden
 9. Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd
 10. Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2020
 11. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2019
 12. Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016
 13. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019
 14. De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit
 15. Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 16. Omzetindex van Noordzeegarnalen
 17. Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018
 18. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 19. Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2019
 20. Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*
 21. De groei van het Nederlandse personenautopark
 22. Goederenstromen Noord-Limburg, 2010-2018
 23. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2015-2016
 24. AZW-smal: Arbeidsduur banen per week naar branche, 2010-2019
 25. Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019
 26. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 27. In- en uitstroom Wmo, 2018 en 1e halfjaar 2019
 28. Banen van werknemers in 2013 en 2017 naar COROP-gebied
 29. Kernprognose 2019-2060
 30. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 31. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2017
 32. Kenmerken woon-werkverkeer Provincie Utrecht, 2015-2017
 33. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 34. Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2019
 35. ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center
 36. Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente
 37. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 38. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019
 39. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2018
 40. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q2
 41. Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten
 42. Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2018
 43. Inkomensverdeling per postcodegebied (PC4), 2017
 44. Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019
 45. Sterfte naar plaats van overlijden
 46. Hoe is de financiële welvaart verdeeld?
 47. Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2017/'18
 48. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-2019
 49. Aantal huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens
 50. Armoedemonitor gemeente Leiden, 2017
 51. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2018
 52. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2015
 53. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 54. Regionaal-Economische Kengetallen
 55. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014
 56. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018
 57. Exportbestemmingen goederen en diensten MKB per sector
 58. Regionale Energiestrategieën regio’s in Nederland
 59. AZW: Duurzame inzetbaarheid werknemers naar branche, 2014-2018
 60. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q1
 61. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2018
 62. Lonen werknemers Bonaire naar beroepssegment
 63. Oude auto’s naar gemiddeld jaarkilometrage, 2018
 64. Arbeidsmarkt culturele sector 2010-2018
 65. Ondervonden problemen bij online aankopen
 66. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2019
 67. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 68. Arbeidsmarktpositie afgestudeerden MBO op Bonaire
 69. Handelsrelaties Utrecht
 70. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2017
 71. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018
 72. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2019
 73. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1994-2018
 74. Gemiddeld gewicht per provincie
 75. Weidegang melkgevende koeien
 76. Waardering voor zorgverleners
 77. Personen in technische beroepen, 2013-2018
 78. Arbeidsm. mbo-schoolverl., Albeda, 2015/’16-2016/’17
 79. Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016
 80. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 81. AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang naar gemeente, 2017-2018
 82. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018
 83. Importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS
 84. Aantal adressen niet-woningen naar energielevering 2018
 85. Kenmerken van architecten, 2018
 86. Prognose levensverwachting op 65e en 67e verjaardag
 87. Opvattingen over euthanasie
 88. Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018
 89. Zelfstandigen in de grensregio’s, 2018
 90. Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt
 91. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 92. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, voorlopige cijfers
 93. Klassen bruto inkomen, provincie, 2016-2018
 94. Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening
 95. Energielevering aan bedrijven en instellingen per wijk
 96. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 97. Basisschoolleraren en PABO-studenten in Den Haag, 2019
 98. Invoerwaarde aan vlees Bonaire, 2012-2018
 99. Saba; huishoudens naar inkomensklassen, 2017*
 100. Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018
 101. Maritieme monitor, 2017-2018
 102. Goederenhandel Zuidoost-Noord-Brabant
 103. Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017
 104. Voetafdrukberekeningen met Exiobase
 105. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017
 106. Elektriciteitsproductie mestvergisters 2018
 107. Elektriciteitsproductie windturbines 2018
 108. Schoolweging - herzien, 2016-2018
 109. Cijfers voor de wijkatlas Leidschendam-Voorburg
 110. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting
 111. Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018
 112. Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016
 113. Bijzondere bijstand 2018
 114. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 115. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2018/’19*
 116. Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018
 117. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 118. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2019
 119. Voorlopige oogstraming aantal akkerbouwgewassen, 2019*
 120. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2012-2016
 121. Circulaire activiteiten in Noord-Brabant, 2010-2017
 122. Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019
 123. Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018
 124. Stikstofverlies uit opgeslagen mest
 125. City Deal Zicht op Ondermijning: 1e fase
 126. Kenmerken van mentaal (on)gezonden, 2015-2018
 127. Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018
 128. Opsporing door de keten, 2014-2017
 129. Prijsindex woningen Bonaire, 2018
 130. Migrantenmonitor, 2017
 131. De effectieve vennootschapsbelastingdruk, 2006-2017
 132. Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2015/’16-2016/’17
 133. Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018
 134. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en branche, 1e kw 2018-2019
 135. Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal
 136. Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2017
 137. Inkomen van gebruikers Wmo-voorzieningen Groningen 2017
 138. Kinderopvang naar gemeente, 2018
 139. Buurt, wijk en gemeente 2019 voor postcode huisnummer
 140. Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg
 141. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018
 142. Opvattingen over de timing van het ouderschap
 143. Risico op vervoersarmoede in Utrecht en Heerlen, 2016
 144. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 145. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16
 146. Besteedbaar inkomen naar gemeente en woonkern
 147. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 1e meting 2019
 148. Kinderen met kans op armoede, 2016
 149. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2018
 150. Regionale uitsplitsing van internationale handelsdata
 151. Scale-ups in Zuid-Limburg
 152. Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2019
 153. Primaire inkomens van homo- en heterostellen 2017
 154. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 1 jan. 2018
 155. Licht verstandelijk beperkten volgens registratie, 2015
 156. Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart
 157. VNFKD, 2018
 158. Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017
 159. Loonverschillen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016
 160. Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016
 161. Migranten uit Turkije, Marokko en EU-landen, 2006-2013
 162. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 163. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2017/’18
 164. KBvG rapportage 1e halfjaar 2019
 165. Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen
 166. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2019
 167. Woningen Utrecht met uitwonende studenten, 2013 en 2017
 168. Studieschulden 2011-2019
 169. Aansluiting opleiding en werk (12u) mbo-gedipl. 2018
 170. Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement
 171. Wanbetalers zorgverzekering 2014-2016 naar inkomen
 172. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2017 en 2018
 173. Gepensioneerden naar leeftijd, eind november
 174. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2019
 175. Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers
 176. Huishoudens 2 tot 4-jarigen kinderopvangtoeslag 2017
 177. Solidariteit in de gezondheidszorg
 178. Labour Market Policy Database, 2018
 179. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2019
 180. Uitkomsten werknemersenquête AZW 1e meting 2019
 181. Door- en uitstroom van mbo'ers tot 25 jaar, 2010-2018
 182. Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019
 183. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2018
 184. Scale-ups in Zwolle en Rotterdam, 2015-2018
 185. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling
 186. Dagbezoekers gemeente Amsterdam, 2013-2017
 187. Effectmeting deelnemers aan economische missies
 188. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2019
 189. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017
 190. Aantal slachtoffers door moord en doodslag, 2018
 191. Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen
 192. Mobiliteitsgedrag naar stedelijkheid, 2016
 193. Review NSE 2019 - Universiteiten
 194. Werkzame beroepsbevolking, 2018
 195. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2016
 196. Export onderhouds-, reparatie- en leasediensten
 197. Verjaardagen in Nederland geborenen 2019
 198. Opgeheven bedrijven in Den Haag, 2007-2018
 199. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 200. Gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen, 2018
 201. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.
 202. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018
 203. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2018
 204. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18
 205. Arbeidsmarktkenm. uitstromers vso pro 2013/’14-2017/’18
 206. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18
 207. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017
 208. Inkomen per gemeente en wijk, 2016
 209. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 210. Webwinkelactiviteiten Den Haag, 2018
 211. Technische hulpverleningen door de brandweer, 2013-2018
 212. In-, uit- en doorvoer van goederen
 213. Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018
 214. Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen
 215. PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring
 216. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2012-2019
 217. Jongeren met jeugdzorg plus en verleden in strafrecht
 218. Deelname aan opleidingen 20 t/m 64 jaar
 219. Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017
 220. Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2018
 221. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019
 222. Beroep salarisadministrateurs 2015 en 2018
 223. Banen Defensie naar woonprovincie werknemer, 2018
 224. Aantal en vermogen van windturbines per RES-regio
 225. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-1e kwartaal 2019
 226. Ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten
 227. Huwelijkssluitingen en partnerschappen, 2010-2018
 228. Tabellen re-integratievoorzieningen, HY1 2019
 229. Labour Market Policy Database - 2018, YG- monitor
 230. SRG-uitstroom Fase 2, 2018
 231. Bijstelling onderwijsachterstandenindicator
 232. Hergebruik van routine zorgdata
 233. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 234. Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017
 235. Alcohol- en drugssterfte, 2018
 236. Slachtoffers van zedendelicten naar leeftijd en regio
 237. Toegevoegde waarde infrastructuur, 1995 – 2016
 238. Gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten 2018
 239. Speed-pedelecs, juli 2019
 240. Financiële kengetallen zorginstellingen 2018
 241. Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015
 242. Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005
 243. Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers
 244. Bijstandspopulatie Heerlen, 2015-2017
 245. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 246. Het achterblijven van de consumptie bij het bbp
 247. AZW: Studie-uitval naar opl vorm, leerweg en regio, 2015/'16 - 2017/'18
 248. Adreskwaliteit, 2018
 249. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 250. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, voorlopige cijfers
 251. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 252. Studieschulden, 2015-2018
 253. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2019
 254. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q1 2019
 255. Criminaliteit in de zomer, kust en rest van Nederland
 256. Verplaatsingen gemeente Groningen, 2014-2017
 257. Looncomponenten pensioenopbouw, 2018
 258. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2018
 259. Pensioenleeftijd werknemers in 2018
 260. Arbeidsdeelname personen 65 jaar en ouder; prov., 2018
 261. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018
 262. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar opl niv, ISCED-code en regio, 2015/'18
 263. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en regio, 2015-2018
 264. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2015-2017
 265. Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2013-2018**
 266. Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2013-2018**
 267. Verrekende bedragen BDFS 2018
 268. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 269. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2019
 270. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland, 2019-2050
 271. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050
 272. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 273. Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018
 274. Familiebedrijven Limburg, 1 januari 2016
 275. Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018
 276. Brede Welvaart 2018
 277. Review NSE niet-bekostigd onderwijs 2019
 278. Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017
 279. Tevredenheid over politie, 2014-2017
 280. Culturele diversiteit Politie Nederland 2018
 281. Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017
 282. Internetverkopen door EU-webwinkels
 283. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018
 284. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017
 285. Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes
 286. Wisselingen in jeugdhulp met verblijf
 287. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016
 288. Verdrinkingen in Nederland, 1950-2018
 289. Bedrijven en minimumloon, Caribisch Nederland
 290. Handel Haaglanden met Verenigd Koninkrijk, 2016-2018
 291. Rapportage Waarschuwingen 2018
 292. Trends in geluk en tevredenheid
 293. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2018/'19
 294. Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2018
 295. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen
 296. Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen
 297. Werkgelegenheid bij musea, 2015-2017
 298. Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017
 299. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018
 300. Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden
 301. Uurlonen, 2006-2018
 302. Achterstandsscores per school - herzien, 2018
 303. Werknemers Schiphol, 2017
 304. Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017
 305. Staatsbalans, 2018
 306. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 16/’17
 307. Kansengelijkheid in het onderwijs in de G4, 2015-2017
 308. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17
 309. Religie en sociale cohesie
 310. Productiviteitspatronen, 2001-2015
 311. Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde
 312. Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015
 313. Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk
 314. Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017
 315. Werkende armen in Den Haag, 2015-2017
 316. Energieverbruik zorgvastgoed, 2017
 317. Matrix afstanden over de weg woonkernen, 2017
 318. Kansrijk van Start in Heerlen, 2016
 319. Spoorloos Veroordeelden
 320. AOW’ers met aanvullend pensioen, 2011-2017
 321. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2019
 322. Brancheverenigingen: NRK 2018
 323. Zorg voor kinderen Caribisch Nederland, 2018
 324. Monitor Tijdelijke Verhuur 2018
 325. De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later
 326. Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux
 327. Toegang tot het volgen van opleidingen, 2016
 328. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2018
 329. Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2017
 330. Zelfdodingen, 2018
 331. Aantal bedrijven naar energiebelastingschijf
 332. Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018
 333. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 334. Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2019
 335. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q4
 336. Review nationale studenten enquête 2019
 337. Kernindicatoren Integratie 2019
 338. Werkend Nederland, 2018
 339. Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap
 340. Verkeersdoden 2018 naar leeftijd
 341. Werk gerelateerde psychische vermoeidheid werknemers
 342. De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking
 343. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2017
 344. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2016
 345. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 346. Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen
 347. Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017
 348. Startups in Den Haag, 2010-2018
 349. Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017
 350. Binnenvaartschepen met Nederlandse vlag, 2008-2018
 351. Scheidingskansen, 2003-2015
 352. Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties
 353. Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland
 354. Factsheet Familiebedrijven in Gelderland
 355. Boetevorderingen met datum besluit
 356. Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016
 357. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017
 358. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018
 359. Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018
 360. Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017
 361. Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas, 2017
 362. Dynamiek banen van werknemers
 363. Psychisch ongezond naar geslacht, leeftijd en opleiding
 364. Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017
 365. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018
 366. Huishoudens naar inkomen en autobezit per PC5-gebied
 367. Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019
 368. Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland
 369. Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen
 370. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018
 371. Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016
 372. Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied
 373. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 374. Wmo vervoersdiensten en vervoervoorzieningen, 2018
 375. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 376. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2016
 377. Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016
 378. Goederenexport Agrifood naar regio en handelspartner
 379. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar branche, 2010-2018
 380. Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017
 381. Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018
 382. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 383. Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers
 384. Kiesgerechtigden Europese verkiezingen 2019
 385. Vertrouwen en stemgedrag
 386. Jeugdreclassering 2e kw. 2018, definitieve cijfers
 387. Jeugdreclassering 4e kw. 2018, definitieve cijfers
 388. Jeugdreclassering 3e kw. 2018, definitieve cijfers
 389. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, voorlopige cijfers
 390. Jeugdreclassering 1e kw. 2018, definitieve cijfers
 391. Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals
 392. Omzetontwikkeling in Venlo centrum, 2015-2018
 393. Gasten en overnachtingen in Eindhoven, 2016-2018
 394. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2018
 395. Inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2017
 396. Vervolgonderzoek Spoorloos Veroordeelden
 397. Datakamp Den Haag, 2019
 398. Bevolkingsdaling krimp- en anticipeerregio’s, 2000-2018
 399. Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018
 400. Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017
 401. Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2014-2017
 402. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018
 403. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2018
 404. Areaal asperges per gemeente in 2018
 405. Gemiddelde cijfers centrale examens, 2017/’18
 406. Verhuizingen op de kaart, 2017
 407. Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep
 408. Toename overzeese aanvoer gekoelde goederen
 409. Cliënten beschermd wonen, 2018
 410. In- en uitstroom Wmo, 2018
 411. Ongelijkheid in inkomen en vermogen
 412. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018
 413. Kosten Wmo arrangementen 2018
 414. KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018
 415. Inkomenszekerheid zelfstandigen, 2004 & 2011-2016
 416. Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II
 417. Marktprijzen Energie 2000-2018
 418. Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018
 419. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018
 420. Aanvullend statistisch onderzoek: FME – april 2019
 421. Geëmigreerde boeren, 2016
 422. SRG-uitstroom Fase 3, 2017
 423. Aantal vestigingen per gemeente, 2019
 424. Alleen op vakantie, 2017
 425. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016
 426. Leden Federatie Opvang financiën en personeel,2015-2017
 427. EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen
 428. Financiële gegevens van de culturele sector
 429. Profielen verdachten en slachtoffers jaarwisselingen
 430. Alarmeringen brandweer tijdens jaarwisseling, 2014-2019
 431. Verkeersdoden in Nederland (aangepast)
 432. Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017
 433. Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017
 434. Asiel en integratie 2019
 435. Familiebedrijven in Gelderland
 436. Regionale economische groei, 2018
 437. Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016
 438. Passagiers naar partnerluchthaven, 2018
 439. Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017
 440. Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018
 441. Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019
 442. Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017
 443. Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016
 444. Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15
 445. Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland
 446. Recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum, 2018
 447. Arbeidsmigranten in Nederland
 448. Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3
 449. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2017/'18
 450. Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016
 451. Elektriciteit en aardgas naar energiebelastingschijf
 452. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 453. SRG-uitstroom Fase 1, 2018
 454. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling
 455. Door- en uitstroom in het vo, Lelystad 2015/16-2016/17
 456. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q4 2018
 457. Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018
 458. Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio
 459. Beschrijving Segment van Nederlandse Beroepsbevolking
 460. Particuliere verhuur, 2018
 461. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2019
 462. Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2018
 463. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 464. Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag
 465. Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag
 466. Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019
 467. De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen
 468. Auto, vrachtauto en trekker naar bouwjaar en brandstof
 469. Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018
 470. Belemmerd bij het verkrijgen van werk
 471. Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 2017
 472. De Staat van Limburg 2019
 473. Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017
 474. Inkomen van werkenden
 475. Verkenning geregistreerde problematische schulden
 476. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 477. Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016
 478. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2017
 479. Invoer airco's en auto's Caribisch Nederland, 2016-2018
 480. Elektrische auto’s Heerlen 2012-2018
 481. Berm- en natuurbranden in Nederland, 2014-2018
 482. Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I
 483. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2018
 484. Leefstijl, 2018
 485. Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018
 486. Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018
 487. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3
 488. Kiesgerechtigden
 489. Omzetcijfers Venray Centrum, 2018
 490. (Onder)benutting toeslagen Maastricht, 2017
 491. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2018
 492. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2017
 493. Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse
 494. Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden
 495. Gasten en overnachtingen in Groene Hart
 496. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 497. Sterfte aan dementie naar plaats van overlijden
 498. Export van afval
 499. Aantal snelheidsboetes personenauto's naar merk, 2017
 500. Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015
 501. Tabellen re-integratievoorzieningen, kw4 2018
 502. AO uitkeringen in verband met leverziekten 2010-2017
 503. In- en uitvoerwaarde van aardgas
 504. Dashboard kernindicatoren integratie
 505. Oudere minimahuishoudens in gemeente Groningen, 2017
 506. Invoerwaarde groente en fruit Caribisch Nederland, 2018
 507. Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015
 508. De woning en buurt van inbraakslachtoffers
 509. Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen
 510. Bezoek aan tandarts, orthodontist en mondhygiënist 2018
 511. Herkomst en samenstelling input co-vergisting
 512. Wetsartikelen bij het OM en de rechter
 513. Prijsindices voor het min. van Defensie, 2010-2017
 514. Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018
 515. Aantal werknemers in de industriële sector, 2017
 516. Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden
 517. Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding
 518. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio, 2010-2017
 519. Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018
 520. Uitstroom bijstand naar baan, naar geboorteland
 521. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 522. Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf
 523. Sportparticipatie in Limburg
 524. Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs, 2014-2018
 525. Verhuisde personen per gemeente, 2017 en 2018
 526. Kenmerken huurwoningen Bonaire, 2016
 527. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2018*
 528. Nabijheid van speelgoedwinkels, 2018
 529. Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen
 530. Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2017-2018
 531. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2017
 532. Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017
 533. Duurzaamheidsindicatoren op regionaal niveau
 534. VNG Risicomodel, 2017 - 2018
 535. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2016
 536. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 537. Indicatoren verdeelmodel gemeente Amsterdam
 538. Jeugdreclassering 3e kw.2018, nader voorlopige cijfers
 539. Jeugdreclassering 4e kw. 2018, voorlopige cijfers
 540. Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2017
 541. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 542. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 543. Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd
 544. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2016
 545. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 546. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2016
 547. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 548. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2017
 549. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016
 550. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2016
 551. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2016
 552. Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016
 553. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2017
 554. Armoederisico in 2017 toegenomen
 555. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2014-2015
 556. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 557. Achterstandsscores per school, 2018
 558. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017
 559. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 4
 560. Verbeterde afleiding eigenaren van huurwoningen
 561. Aantal actieve Nederlandse binnenvaartschepen, 2017
 562. Wanbetalers Zorgverzekering 2017, deel 2
 563. Inkomens en studieschulden van mbo- en ho-uitstromers
 564. Youngtimers, oldtimers, 2008-2018
 565. Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding
 566. Snelheidsboetes personenauto’s naar merk, 2017
 567. Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten
 568. Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015
 569. Inkomstenbelasting ZZP’ers, 2016
 570. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2018
 571. Woningleegstand naar WOZ, 2017-2018
 572. Goedkoop scheefwonen in Holland Rijnland, 2015
 573. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2017/’18
 574. Pilot Barometer culturele diversiteit – pilotwerkgevers
 575. Pilot Barometer culturele diversiteit – benchmark
 576. Pilot Barometer culturele diversiteit
 577. Pilot Barometer culturele diversiteit - aanbodzijde
 578. Regionaal Economische Kengetallen
 579. BFI's en buitenlandse investeringen van het zmkb
 580. Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018
 581. Omzetontwikkeling bedrijven in Amsterdam 2012-2018
 582. Aantal VOW-ers, peilmoment 1 november 2011 t/m 2018
 583. Bedrijven in Rotterdam buitenlands eigendom, 2012-2016
 584. Diensten. Wie, wat, hoe en waar?
 585. Financieringsmonitor 2018
 586. Uitkomsten EMU-enquête 2019
 587. Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017
 588. Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015
 589. Professionele podia in Eindhoven, 2012-2017
 590. Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen
 591. Inkomen per gemeente en wijk, 2016
 592. BUS-N Wet Taaleis 2018
 593. Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017
 594. Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017
 595. Aantal faillissementen in de landbouw, 2009-2018*
 596. Sterfte onder ingezetenen leeftijdsklasse en geslacht
 597. Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017
 598. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers, 2014-2016
 599. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar regio, 2014-2016
 600. Sterfte aan opiaten, naar leeftijdsklasse en geslacht
 601. Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016
 602. Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q2
 603. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 16/’17
 604. Woonsituatie 75-plussers, 2018
 605. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017
 606. Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland
 607. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2016
 608. Prijsontwikkeling openbaar vervoer en autokosten