Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Museale beheerders erfgoedwet 2009-2018
 2. Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar rechtspersoonlijkheid
 3. Kinderen met kans op armoede, 2018*
 4. Bewoonde woonruimtes 2012-2019
 5. Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018
 6. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019
 7. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018 naar gemeente
 8. Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden
 9. Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd
 10. Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2020
 11. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2019
 12. Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016
 13. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019
 14. De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit
 15. Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 16. Omzetindex van Noordzeegarnalen
 17. Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018
 18. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 19. Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2019
 20. Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*
 21. De groei van het Nederlandse personenautopark
 22. Goederenstromen Noord-Limburg, 2010-2018
 23. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2015-2016
 24. AZW-smal: Arbeidsduur banen per week naar branche, 2010-2019
 25. Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019
 26. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 27. In- en uitstroom Wmo, 2018 en 1e halfjaar 2019
 28. Banen van werknemers in 2013 en 2017 naar COROP-gebied
 29. Kernprognose 2019-2060
 30. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 31. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2017
 32. Kenmerken woon-werkverkeer Provincie Utrecht, 2015-2017
 33. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 34. Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2019
 35. ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center
 36. Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente
 37. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 38. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019
 39. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2018
 40. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q2
 41. Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten
 42. Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2018
 43. Inkomensverdeling per postcodegebied (PC4), 2017
 44. Prijsindices commercieel vastgoed
 45. Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019
 46. Sterfte naar plaats van overlijden
 47. Hoe is de financiële welvaart verdeeld?
 48. Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2017/'18
 49. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-2019
 50. Aantal huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens
 51. Armoedemonitor gemeente Leiden, 2017
 52. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2018
 53. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2015
 54. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 55. Regionaal-Economische Kengetallen
 56. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014
 57. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018
 58. Exportbestemmingen goederen en diensten MKB per sector
 59. Regionale Energiestrategieën regio’s in Nederland
 60. AZW: Duurzame inzetbaarheid werknemers naar branche, 2014-2018
 61. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q1
 62. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2018
 63. Lonen werknemers Bonaire naar beroepssegment
 64. Oude auto’s naar gemiddeld jaarkilometrage, 2018
 65. Arbeidsmarkt culturele sector 2010-2018
 66. Ondervonden problemen bij online aankopen
 67. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2019
 68. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 69. Arbeidsmarktpositie afgestudeerden MBO op Bonaire
 70. Handelsrelaties Utrecht
 71. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2017
 72. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018
 73. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2019
 74. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1994-2018
 75. Gemiddeld gewicht per provincie
 76. Weidegang melkgevende koeien
 77. Waardering voor zorgverleners
 78. Personen in technische beroepen, 2013-2018
 79. Arbeidsm. mbo-schoolverl., Albeda, 2015/’16-2016/’17
 80. Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016
 81. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 82. AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang naar gemeente, 2017-2018
 83. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018
 84. Importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS
 85. Aantal adressen niet-woningen naar energielevering 2018
 86. Kenmerken van architecten, 2018
 87. Prognose levensverwachting op 65e en 67e verjaardag
 88. Opvattingen over euthanasie
 89. Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018
 90. Zelfstandigen in de grensregio’s, 2018
 91. Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt
 92. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 93. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, voorlopige cijfers
 94. Klassen bruto inkomen, provincie, 2016-2018
 95. Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening
 96. Energielevering aan bedrijven en instellingen per wijk
 97. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 98. Basisschoolleraren en PABO-studenten in Den Haag, 2019
 99. Invoerwaarde aan vlees Bonaire, 2012-2018
 100. Saba; huishoudens naar inkomensklassen, 2017*
 101. Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018
 102. Maritieme monitor, 2017-2018
 103. Goederenhandel Zuidoost-Noord-Brabant
 104. Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017
 105. Voetafdrukberekeningen met Exiobase
 106. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017
 107. Elektriciteitsproductie mestvergisters 2018
 108. Elektriciteitsproductie windturbines 2018
 109. Schoolweging - herzien, 2016-2018
 110. Cijfers voor de wijkatlas Leidschendam-Voorburg
 111. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting
 112. Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018
 113. Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016
 114. Bijzondere bijstand 2018
 115. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 116. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2018/’19*
 117. Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018
 118. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 119. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2019
 120. Voorlopige oogstraming aantal akkerbouwgewassen, 2019*
 121. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2012-2016
 122. Circulaire activiteiten in Noord-Brabant, 2010-2017
 123. Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019
 124. Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018
 125. Stikstofverlies uit opgeslagen mest
 126. City Deal Zicht op Ondermijning: 1e fase
 127. Kenmerken van mentaal (on)gezonden, 2015-2018
 128. Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018
 129. Opsporing door de keten, 2014-2017
 130. Prijsindex woningen Bonaire, 2018
 131. Migrantenmonitor, 2017
 132. De effectieve vennootschapsbelastingdruk, 2006-2017
 133. Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2015/’16-2016/’17
 134. Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018
 135. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en branche, 1e kw 2018-2019
 136. Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal
 137. Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2017
 138. Inkomen van gebruikers Wmo-voorzieningen Groningen 2017
 139. Kinderopvang naar gemeente, 2018
 140. Buurt, wijk en gemeente 2019 voor postcode huisnummer
 141. Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg
 142. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018
 143. Opvattingen over de timing van het ouderschap
 144. Risico op vervoersarmoede in Utrecht en Heerlen, 2016
 145. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 146. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16
 147. Besteedbaar inkomen naar gemeente en woonkern
 148. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 1e meting 2019
 149. Kinderen met kans op armoede, 2016
 150. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2018
 151. Regionale uitsplitsing van internationale handelsdata
 152. Scale-ups in Zuid-Limburg
 153. Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2019
 154. Primaire inkomens van homo- en heterostellen 2017
 155. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 1 jan. 2018
 156. Licht verstandelijk beperkten volgens registratie, 2015
 157. Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart
 158. VNFKD, 2018
 159. Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017
 160. Loonverschillen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016
 161. Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016
 162. Migranten uit Turkije, Marokko en EU-landen, 2006-2013
 163. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 164. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2017/’18
 165. KBvG rapportage 1e halfjaar 2019
 166. Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen
 167. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2019
 168. Woningen Utrecht met uitwonende studenten, 2013 en 2017
 169. Studieschulden 2011-2019
 170. Aansluiting opleiding en werk (12u) mbo-gedipl. 2018
 171. Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement
 172. Wanbetalers zorgverzekering 2014-2016 naar inkomen
 173. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2017 en 2018
 174. Gepensioneerden naar leeftijd, eind november
 175. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2019
 176. Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers
 177. Huishoudens 2 tot 4-jarigen kinderopvangtoeslag 2017
 178. Solidariteit in de gezondheidszorg
 179. Labour Market Policy Database, 2018
 180. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2019
 181. Uitkomsten werknemersenquête AZW 1e meting 2019
 182. Door- en uitstroom van mbo'ers tot 25 jaar, 2010-2018
 183. Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019
 184. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2018
 185. Scale-ups in Zwolle en Rotterdam, 2015-2018
 186. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling
 187. Dagbezoekers gemeente Amsterdam, 2013-2017
 188. Effectmeting deelnemers aan economische missies
 189. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2019
 190. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017
 191. Aantal slachtoffers door moord en doodslag, 2018
 192. Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen
 193. Mobiliteitsgedrag naar stedelijkheid, 2016
 194. Review NSE 2019 - Universiteiten
 195. Werkzame beroepsbevolking, 2018
 196. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2016
 197. Export onderhouds-, reparatie- en leasediensten
 198. Verjaardagen in Nederland geborenen 2019
 199. Opgeheven bedrijven in Den Haag, 2007-2018
 200. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 201. Gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen, 2018
 202. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.
 203. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018
 204. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2018
 205. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18
 206. Arbeidsmarktkenm. uitstromers vso pro 2013/’14-2017/’18
 207. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18
 208. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017
 209. Inkomen per gemeente en wijk, 2016
 210. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 211. Webwinkelactiviteiten Den Haag, 2018
 212. Technische hulpverleningen door de brandweer, 2013-2018
 213. In-, uit- en doorvoer van goederen
 214. Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018
 215. Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen
 216. PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring
 217. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2012-2019
 218. Jongeren met jeugdzorg plus en verleden in strafrecht
 219. Deelname aan opleidingen 20 t/m 64 jaar
 220. Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017
 221. Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2018
 222. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019
 223. Beroep salarisadministrateurs 2015 en 2018
 224. Banen Defensie naar woonprovincie werknemer, 2018
 225. Aantal en vermogen van windturbines per RES-regio
 226. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-1e kwartaal 2019
 227. Ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten
 228. Huwelijkssluitingen en partnerschappen, 2010-2018
 229. Tabellen re-integratievoorzieningen, HY1 2019
 230. Labour Market Policy Database - 2018, YG- monitor
 231. SRG-uitstroom Fase 2, 2018
 232. Bijstelling onderwijsachterstandenindicator
 233. Hergebruik van routine zorgdata
 234. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 235. Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017
 236. Alcohol- en drugssterfte, 2018
 237. Slachtoffers van zedendelicten naar leeftijd en regio
 238. Toegevoegde waarde infrastructuur, 1995 – 2016
 239. Gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten 2018
 240. Speed-pedelecs, juli 2019
 241. Financiële kengetallen zorginstellingen 2018
 242. Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015
 243. Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005
 244. Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers
 245. Bijstandspopulatie Heerlen, 2015-2017
 246. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 247. Het achterblijven van de consumptie bij het bbp
 248. AZW: Studie-uitval naar opl vorm, leerweg en regio, 2015/'16 - 2017/'18
 249. Adreskwaliteit, 2018
 250. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 251. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, voorlopige cijfers
 252. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 253. Studieschulden, 2015-2018
 254. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2019
 255. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q1 2019
 256. Criminaliteit in de zomer, kust en rest van Nederland
 257. Verplaatsingen gemeente Groningen, 2014-2017
 258. Looncomponenten pensioenopbouw, 2018
 259. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2018
 260. Pensioenleeftijd werknemers in 2018
 261. Arbeidsdeelname personen 65 jaar en ouder; prov., 2018
 262. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018
 263. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar opl niv, ISCED-code en regio, 2015/'18
 264. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en regio, 2015-2018
 265. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2015-2017
 266. Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2013-2018**
 267. Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2013-2018**
 268. Verrekende bedragen BDFS 2018
 269. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 270. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2019
 271. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland, 2019-2050
 272. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050
 273. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 274. Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018
 275. Familiebedrijven Limburg, 1 januari 2016
 276. Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018
 277. Brede Welvaart 2018
 278. Review NSE niet-bekostigd onderwijs 2019
 279. Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017
 280. Tevredenheid over politie, 2014-2017
 281. Culturele diversiteit Politie Nederland 2018
 282. Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017
 283. Internetverkopen door EU-webwinkels
 284. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018
 285. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017
 286. Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes
 287. Wisselingen in jeugdhulp met verblijf
 288. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016
 289. Verdrinkingen in Nederland, 1950-2018
 290. Bedrijven en minimumloon, Caribisch Nederland
 291. Handel Haaglanden met Verenigd Koninkrijk, 2016-2018
 292. Rapportage Waarschuwingen 2018
 293. Trends in geluk en tevredenheid
 294. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2018/'19
 295. Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2018
 296. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen
 297. Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen
 298. Werkgelegenheid bij musea, 2015-2017
 299. Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017
 300. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018
 301. Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden
 302. Uurlonen, 2006-2018
 303. Achterstandsscores per school - herzien, 2018
 304. Werknemers Schiphol, 2017
 305. Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017
 306. Staatsbalans, 2018
 307. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 16/’17
 308. Kansengelijkheid in het onderwijs in de G4, 2015-2017
 309. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17
 310. Religie en sociale cohesie
 311. Productiviteitspatronen, 2001-2015
 312. Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde
 313. Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015
 314. Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk
 315. Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017
 316. Werkende armen in Den Haag, 2015-2017
 317. Energieverbruik zorgvastgoed, 2017
 318. Matrix afstanden over de weg woonkernen, 2017
 319. Kansrijk van Start in Heerlen, 2016
 320. Spoorloos Veroordeelden
 321. AOW’ers met aanvullend pensioen, 2011-2017
 322. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2019
 323. Brancheverenigingen: NRK 2018
 324. Zorg voor kinderen Caribisch Nederland, 2018
 325. Monitor Tijdelijke Verhuur 2018
 326. De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later
 327. Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux
 328. Toegang tot het volgen van opleidingen, 2016
 329. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2018
 330. Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2017
 331. Zelfdodingen, 2018
 332. Aantal bedrijven naar energiebelastingschijf
 333. Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018
 334. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 335. Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2019
 336. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q4
 337. Review nationale studenten enquête 2019
 338. Kernindicatoren Integratie 2019
 339. Werkend Nederland, 2018
 340. Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap
 341. Verkeersdoden 2018 naar leeftijd
 342. Werk gerelateerde psychische vermoeidheid werknemers
 343. De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking
 344. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2017
 345. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2016
 346. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 347. Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen
 348. Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017
 349. Startups in Den Haag, 2010-2018
 350. Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017
 351. Binnenvaartschepen met Nederlandse vlag, 2008-2018
 352. Scheidingskansen, 2003-2015
 353. Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties
 354. Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland
 355. Factsheet Familiebedrijven in Gelderland
 356. Boetevorderingen met datum besluit
 357. Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016
 358. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017
 359. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018
 360. Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018
 361. Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017
 362. Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas, 2017
 363. Dynamiek banen van werknemers
 364. Psychisch ongezond naar geslacht, leeftijd en opleiding
 365. Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017
 366. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 367. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018
 368. Huishoudens naar inkomen en autobezit per PC5-gebied
 369. Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019
 370. Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland
 371. Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen
 372. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018
 373. Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016
 374. Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied
 375. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 376. Wmo vervoersdiensten en vervoervoorzieningen, 2018
 377. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 378. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2016
 379. Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016
 380. Goederenexport Agrifood naar regio en handelspartner
 381. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar branche, 2010-2018
 382. Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017
 383. Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018
 384. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 385. Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers
 386. Kiesgerechtigden Europese verkiezingen 2019
 387. Vertrouwen en stemgedrag
 388. Jeugdreclassering 2e kw. 2018, definitieve cijfers
 389. Jeugdreclassering 4e kw. 2018, definitieve cijfers
 390. Jeugdreclassering 3e kw. 2018, definitieve cijfers
 391. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, voorlopige cijfers
 392. Jeugdreclassering 1e kw. 2018, definitieve cijfers
 393. Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals
 394. Omzetontwikkeling in Venlo centrum, 2015-2018
 395. Gasten en overnachtingen in Eindhoven, 2016-2018
 396. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2018
 397. Inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2017
 398. Vervolgonderzoek Spoorloos Veroordeelden
 399. Datakamp Den Haag, 2019
 400. Bevolkingsdaling krimp- en anticipeerregio’s, 2000-2018
 401. Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018
 402. Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017
 403. Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2014-2017
 404. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018
 405. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2018
 406. Areaal asperges per gemeente in 2018
 407. Gemiddelde cijfers centrale examens, 2017/’18
 408. Verhuizingen op de kaart, 2017
 409. Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep
 410. Toename overzeese aanvoer gekoelde goederen
 411. Cliënten beschermd wonen, 2018
 412. In- en uitstroom Wmo, 2018
 413. Ongelijkheid in inkomen en vermogen
 414. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018
 415. Kosten Wmo arrangementen 2018
 416. KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018
 417. Inkomenszekerheid zelfstandigen, 2004 & 2011-2016
 418. Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II
 419. Marktprijzen Energie 2000-2018
 420. Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018
 421. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018
 422. Aanvullend statistisch onderzoek: FME – april 2019
 423. Geëmigreerde boeren, 2016
 424. SRG-uitstroom Fase 3, 2017
 425. Aantal vestigingen per gemeente, 2019
 426. Alleen op vakantie, 2017
 427. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016
 428. Leden Federatie Opvang financiën en personeel,2015-2017
 429. EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen
 430. Financiële gegevens van de culturele sector
 431. Profielen verdachten en slachtoffers jaarwisselingen
 432. Alarmeringen brandweer tijdens jaarwisseling, 2014-2019
 433. Verkeersdoden in Nederland (aangepast)
 434. Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017
 435. Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017
 436. Asiel en integratie 2019
 437. Familiebedrijven in Gelderland
 438. Regionale economische groei, 2018
 439. Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016
 440. Passagiers naar partnerluchthaven, 2018
 441. Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017
 442. Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018
 443. Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019
 444. Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017
 445. Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016
 446. Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15
 447. Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland
 448. Recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum, 2018
 449. Arbeidsmigranten in Nederland
 450. Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3
 451. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2017/'18
 452. Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016
 453. Elektriciteit en aardgas naar energiebelastingschijf
 454. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 455. SRG-uitstroom Fase 1, 2018
 456. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling
 457. Door- en uitstroom in het vo, Lelystad 2015/16-2016/17
 458. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q4 2018
 459. Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018
 460. Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio
 461. Beschrijving Segment van Nederlandse Beroepsbevolking
 462. Particuliere verhuur, 2018
 463. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2019
 464. Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2018
 465. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 466. Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag
 467. Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag
 468. Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019
 469. De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen
 470. Auto, vrachtauto en trekker naar bouwjaar en brandstof
 471. Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018
 472. Belemmerd bij het verkrijgen van werk
 473. Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 2017
 474. De Staat van Limburg 2019
 475. Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017
 476. Inkomen van werkenden
 477. Verkenning geregistreerde problematische schulden
 478. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 479. Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016
 480. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2017
 481. Invoer airco's en auto's Caribisch Nederland, 2016-2018
 482. Elektrische auto’s Heerlen 2012-2018
 483. Berm- en natuurbranden in Nederland, 2014-2018
 484. Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I
 485. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2018
 486. Leefstijl, 2018
 487. Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018
 488. Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018
 489. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3
 490. Kiesgerechtigden
 491. Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode
 492. Omzetcijfers Venray Centrum, 2018
 493. (Onder)benutting toeslagen Maastricht, 2017
 494. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2018
 495. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2017
 496. Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse
 497. Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden
 498. Gasten en overnachtingen in Groene Hart
 499. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 500. Sterfte aan dementie naar plaats van overlijden
 501. Export van afval
 502. Aantal snelheidsboetes personenauto's naar merk, 2017
 503. Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015
 504. Tabellen re-integratievoorzieningen, kw4 2018
 505. AO uitkeringen in verband met leverziekten 2010-2017
 506. In- en uitvoerwaarde van aardgas
 507. Dashboard kernindicatoren integratie
 508. Oudere minimahuishoudens in gemeente Groningen, 2017
 509. Invoerwaarde groente en fruit Caribisch Nederland, 2018
 510. Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015
 511. De woning en buurt van inbraakslachtoffers
 512. Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen
 513. Bezoek aan tandarts, orthodontist en mondhygiënist 2018
 514. Herkomst en samenstelling input co-vergisting
 515. Wetsartikelen bij het OM en de rechter
 516. Prijsindices voor het min. van Defensie, 2010-2017
 517. Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018
 518. Aantal werknemers in de industriële sector, 2017
 519. Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden
 520. Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding
 521. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio, 2010-2017
 522. Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018
 523. Uitstroom bijstand naar baan, naar geboorteland
 524. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 525. Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf
 526. Sportparticipatie in Limburg
 527. Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs, 2014-2018
 528. Verhuisde personen per gemeente, 2017 en 2018
 529. Kenmerken huurwoningen Bonaire, 2016
 530. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2018*
 531. Nabijheid van speelgoedwinkels, 2018
 532. Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen
 533. Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2017-2018
 534. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2017
 535. Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017
 536. Duurzaamheidsindicatoren op regionaal niveau
 537. VNG Risicomodel, 2017 - 2018
 538. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2016
 539. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 540. Indicatoren verdeelmodel gemeente Amsterdam
 541. Jeugdreclassering 3e kw.2018, nader voorlopige cijfers
 542. Jeugdreclassering 4e kw. 2018, voorlopige cijfers
 543. Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2017
 544. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 545. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 546. Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd
 547. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2016
 548. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 549. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2016
 550. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 551. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2017
 552. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016
 553. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2016
 554. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2016
 555. Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016
 556. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2017
 557. Armoederisico in 2017 toegenomen
 558. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2014-2015
 559. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 560. Achterstandsscores per school, 2018
 561. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017
 562. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 4
 563. Verbeterde afleiding eigenaren van huurwoningen
 564. Aantal actieve Nederlandse binnenvaartschepen, 2017
 565. Wanbetalers Zorgverzekering 2017, deel 2
 566. Inkomens en studieschulden van mbo- en ho-uitstromers
 567. Youngtimers, oldtimers, 2008-2018
 568. Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding
 569. Snelheidsboetes personenauto’s naar merk, 2017
 570. Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten
 571. Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015
 572. Inkomstenbelasting ZZP’ers, 2016
 573. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2018
 574. Woningleegstand naar WOZ, 2017-2018
 575. Goedkoop scheefwonen in Holland Rijnland, 2015
 576. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2017/’18
 577. Pilot Barometer culturele diversiteit – pilotwerkgevers
 578. Pilot Barometer culturele diversiteit – benchmark
 579. Pilot Barometer culturele diversiteit
 580. Pilot Barometer culturele diversiteit - aanbodzijde
 581. Regionaal Economische Kengetallen
 582. BFI's en buitenlandse investeringen van het zmkb
 583. Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018
 584. Omzetontwikkeling bedrijven in Amsterdam 2012-2018
 585. Aantal VOW-ers, peilmoment 1 november 2011 t/m 2018
 586. Bedrijven in Rotterdam buitenlands eigendom, 2012-2016
 587. Diensten. Wie, wat, hoe en waar?
 588. Financieringsmonitor 2018
 589. Uitkomsten EMU-enquête 2019
 590. Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017
 591. Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015
 592. Professionele podia in Eindhoven, 2012-2017
 593. Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen
 594. Inkomen per gemeente en wijk, 2016
 595. BUS-N Wet Taaleis 2018
 596. Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017
 597. Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017
 598. Aantal faillissementen in de landbouw, 2009-2018*
 599. Sterfte onder ingezetenen leeftijdsklasse en geslacht
 600. Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017
 601. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers, 2014-2016
 602. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar regio, 2014-2016
 603. Sterfte aan opiaten, naar leeftijdsklasse en geslacht
 604. Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016
 605. Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q2
 606. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 16/’17
 607. Woonsituatie 75-plussers, 2018
 608. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017
 609. Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland
 610. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2016
 611. Prijsontwikkeling openbaar vervoer en autokosten