Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Museale beheerders erfgoedwet 2009-2018
 2. Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar rechtspersoonlijkheid
 3. Kinderen met kans op armoede, 2018*
 4. Bewoonde woonruimtes 2012-2019
 5. Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018
 6. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019
 7. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018 naar gemeente
 8. Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden
 9. Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd
 10. Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2020
 11. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2019
 12. Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016
 13. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019
 14. De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit
 15. Lagere productiviteit door groei zelfstandigen
 16. Omzetindex van Noordzeegarnalen
 17. Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018
 18. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 19. Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2019
 20. Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016-2018*
 21. De groei van het Nederlandse personenautopark
 22. Goederenstromen Noord-Limburg, 2010-2018
 23. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2015-2016
 24. AZW-smal: Arbeidsduur banen per week naar branche, 2010-2019
 25. Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019
 26. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 27. In- en uitstroom Wmo, 2018 en 1e halfjaar 2019
 28. Banen van werknemers in 2013 en 2017 naar COROP-gebied
 29. Kernprognose 2019-2060
 30. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 31. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2017
 32. Kenmerken woon-werkverkeer Provincie Utrecht, 2015-2017
 33. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 34. Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2019
 35. ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center
 36. Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente
 37. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 38. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019
 39. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2018
 40. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q2
 41. Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten
 42. Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2018
 43. Inkomensverdeling per postcodegebied (PC4), 2017
 44. Prijsindices commercieel vastgoed
 45. Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019
 46. Sterfte naar plaats van overlijden
 47. Hoe is de financiële welvaart verdeeld?
 48. Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2017/'18
 49. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-2019
 50. Aantal huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens
 51. Armoedemonitor gemeente Leiden, 2017
 52. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2018
 53. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2015
 54. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 55. Regionaal-Economische Kengetallen
 56. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014
 57. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018
 58. Exportbestemmingen goederen en diensten MKB per sector
 59. Regionale Energiestrategieën regio’s in Nederland
 60. AZW: Duurzame inzetbaarheid werknemers naar branche, 2014-2018
 61. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q1
 62. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2018
 63. Lonen werknemers Bonaire naar beroepssegment
 64. Oude auto’s naar gemiddeld jaarkilometrage, 2018
 65. Arbeidsmarkt culturele sector 2010-2018
 66. Ondervonden problemen bij online aankopen
 67. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2019
 68. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 69. Arbeidsmarktpositie afgestudeerden MBO op Bonaire
 70. Handelsrelaties Utrecht
 71. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2017
 72. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018
 73. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2019
 74. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1994-2018
 75. Gemiddeld gewicht per provincie
 76. Weidegang melkgevende koeien
 77. Waardering voor zorgverleners
 78. Personen in technische beroepen, 2013-2018
 79. Arbeidsm. mbo-schoolverl., Albeda, 2015/’16-2016/’17
 80. Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016
 81. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 82. AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang naar gemeente, 2017-2018
 83. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018
 84. Importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS
 85. Aantal adressen niet-woningen naar energielevering 2018
 86. Kenmerken van architecten, 2018
 87. Prognose levensverwachting op 65e en 67e verjaardag
 88. Opvattingen over euthanasie
 89. Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018
 90. Zelfstandigen in de grensregio’s, 2018
 91. Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt
 92. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 93. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, voorlopige cijfers
 94. Klassen bruto inkomen, provincie, 2016-2018
 95. Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening
 96. Energielevering aan bedrijven en instellingen per wijk
 97. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 98. Basisschoolleraren en PABO-studenten in Den Haag, 2019
 99. Invoerwaarde aan vlees Bonaire, 2012-2018
 100. Saba; huishoudens naar inkomensklassen, 2017*
 101. Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018
 102. Maritieme monitor, 2017-2018
 103. Goederenhandel Zuidoost-Noord-Brabant
 104. Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017
 105. Voetafdrukberekeningen met Exiobase
 106. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017
 107. Elektriciteitsproductie mestvergisters 2018
 108. Elektriciteitsproductie windturbines 2018
 109. Schoolweging - herzien, 2016-2018
 110. Cijfers voor de wijkatlas Leidschendam-Voorburg
 111. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting
 112. Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018
 113. Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016
 114. Bijzondere bijstand 2018
 115. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 116. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2018/’19*
 117. Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018
 118. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 119. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2019
 120. Voorlopige oogstraming aantal akkerbouwgewassen, 2019*
 121. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2012-2016
 122. Circulaire activiteiten in Noord-Brabant, 2010-2017
 123. Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019
 124. Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018
 125. Stikstofverlies uit opgeslagen mest
 126. City Deal Zicht op Ondermijning: 1e fase
 127. Kenmerken van mentaal (on)gezonden, 2015-2018
 128. Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018
 129. Opsporing door de keten, 2014-2017
 130. Prijsindex woningen Bonaire, 2018
 131. Migrantenmonitor, 2017
 132. De effectieve vennootschapsbelastingdruk, 2006-2017
 133. Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2015/’16-2016/’17
 134. Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018
 135. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en branche, 1e kw 2018-2019
 136. Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal
 137. Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2017
 138. Inkomen van gebruikers Wmo-voorzieningen Groningen 2017
 139. Kinderopvang naar gemeente, 2018
 140. Buurt, wijk en gemeente 2019 voor postcode huisnummer
 141. Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018
 142. Opvattingen over de timing van het ouderschap
 143. Risico op vervoersarmoede in Utrecht en Heerlen, 2016
 144. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 145. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16
 146. Besteedbaar inkomen naar gemeente en woonkern
 147. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 1e meting 2019
 148. Kinderen met kans op armoede, 2016
 149. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2018
 150. Regionale uitsplitsing van internationale handelsdata
 151. Scale-ups in Zuid-Limburg
 152. Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2019
 153. Primaire inkomens van homo- en heterostellen 2017
 154. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 1 jan. 2018
 155. Licht verstandelijk beperkten volgens registratie, 2015
 156. Conceptueel kader regionale Monitor Brede Welvaart
 157. VNFKD, 2018
 158. Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017
 159. Loonverschillen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016
 160. Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016
 161. Migranten uit Turkije, Marokko en EU-landen, 2006-2013
 162. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 163. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2017/’18
 164. KBvG rapportage 1e halfjaar 2019
 165. Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen
 166. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2019
 167. Woningen Utrecht met uitwonende studenten, 2013 en 2017
 168. Studieschulden 2011-2019
 169. Aansluiting opleiding en werk (12u) mbo-gedipl. 2018
 170. Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement
 171. Wanbetalers zorgverzekering 2014-2016 naar inkomen
 172. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2017 en 2018
 173. Gepensioneerden naar leeftijd, eind november
 174. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2019
 175. Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers
 176. Huishoudens 2 tot 4-jarigen kinderopvangtoeslag 2017
 177. Solidariteit in de gezondheidszorg
 178. Labour Market Policy Database, 2018
 179. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2019
 180. Door- en uitstroom van mbo'ers tot 25 jaar, 2010-2018
 181. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2018
 182. Scale-ups in Zwolle en Rotterdam, 2015-2018
 183. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling
 184. Dagbezoekers gemeente Amsterdam, 2013-2017
 185. Effectmeting deelnemers aan economische missies
 186. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2019
 187. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017
 188. Aantal slachtoffers door moord en doodslag, 2018
 189. Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen
 190. Mobiliteitsgedrag naar stedelijkheid, 2016
 191. Review NSE 2019 - Universiteiten
 192. Werkzame beroepsbevolking, 2018
 193. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2016
 194. Export onderhouds-, reparatie- en leasediensten
 195. Verjaardagen in Nederland geborenen 2019
 196. Opgeheven bedrijven in Den Haag, 2007-2018
 197. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 198. Gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen, 2018
 199. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.
 200. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018
 201. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2018
 202. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18
 203. Arbeidsmarktkenm. uitstromers vso pro 2013/’14-2017/’18
 204. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18
 205. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017
 206. Inkomen per gemeente en wijk, 2016
 207. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 208. Webwinkelactiviteiten Den Haag, 2018
 209. Technische hulpverleningen door de brandweer, 2013-2018
 210. In-, uit- en doorvoer van goederen
 211. Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018
 212. Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen
 213. PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring
 214. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2012-2019
 215. Jongeren met jeugdzorg plus en verleden in strafrecht
 216. Deelname aan opleidingen 20 t/m 64 jaar
 217. Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017
 218. Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2018
 219. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019
 220. Beroep salarisadministrateurs 2015 en 2018
 221. Banen Defensie naar woonprovincie werknemer, 2018
 222. Aantal en vermogen van windturbines per RES-regio
 223. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-1e kwartaal 2019
 224. Ontwikkeling openbaar vervoer versus autokosten
 225. Huwelijkssluitingen en partnerschappen, 2010-2018
 226. Tabellen re-integratievoorzieningen, HY1 2019
 227. Labour Market Policy Database - 2018, YG- monitor
 228. SRG-uitstroom Fase 2, 2018
 229. Bijstelling onderwijsachterstandenindicator
 230. Hergebruik van routine zorgdata
 231. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 232. Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017
 233. Alcohol- en drugssterfte, 2018
 234. Slachtoffers van zedendelicten naar leeftijd en regio
 235. Toegevoegde waarde infrastructuur, 1995 – 2016
 236. Gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten 2018
 237. Speed-pedelecs, juli 2019
 238. Financiële kengetallen zorginstellingen 2018
 239. Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015
 240. Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005
 241. Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers
 242. Bijstandspopulatie Heerlen, 2015-2017
 243. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 244. Het achterblijven van de consumptie bij het bbp
 245. AZW: Studie-uitval naar opl vorm, leerweg en regio, 2015/'16 - 2017/'18
 246. Adreskwaliteit, 2018
 247. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 248. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, voorlopige cijfers
 249. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 250. Studieschulden, 2015-2018
 251. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2019
 252. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q1 2019
 253. Criminaliteit in de zomer, kust en rest van Nederland
 254. Verplaatsingen gemeente Groningen, 2014-2017
 255. Looncomponenten pensioenopbouw, 2018
 256. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2018
 257. Pensioenleeftijd werknemers in 2018
 258. Arbeidsdeelname personen 65 jaar en ouder; prov., 2018
 259. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018
 260. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar opl niv, ISCED-code en regio, 2015/'18
 261. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en regio, 2015-2018
 262. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2015-2017
 263. Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2013-2018**
 264. Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2013-2018**
 265. Verrekende bedragen BDFS 2018
 266. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 267. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2019
 268. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland, 2019-2050
 269. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050
 270. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 271. Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018
 272. Familiebedrijven Limburg, 1 januari 2016
 273. Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018
 274. Brede Welvaart 2018
 275. Review NSE niet-bekostigd onderwijs 2019
 276. Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017
 277. Tevredenheid over politie, 2014-2017
 278. Culturele diversiteit Politie Nederland 2018
 279. Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017
 280. Internetverkopen door EU-webwinkels
 281. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018
 282. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017
 283. Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes
 284. Wisselingen in jeugdhulp met verblijf
 285. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016
 286. Verdrinkingen in Nederland, 1950-2018
 287. Bedrijven en minimumloon, Caribisch Nederland
 288. Handel Haaglanden met Verenigd Koninkrijk, 2016-2018
 289. Rapportage Waarschuwingen 2018
 290. Trends in geluk en tevredenheid
 291. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2018/'19
 292. Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2018
 293. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen
 294. Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen
 295. Werkgelegenheid bij musea, 2015-2017
 296. Werkgelegenheid bij podia, 2011-2017
 297. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018
 298. Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden
 299. Uurlonen, 2006-2018
 300. Achterstandsscores per school - herzien, 2018
 301. Werknemers Schiphol, 2017
 302. Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017
 303. Staatsbalans, 2018
 304. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 16/’17
 305. Kansengelijkheid in het onderwijs in de G4, 2015-2017
 306. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17
 307. Religie en sociale cohesie
 308. Productiviteitspatronen, 2001-2015
 309. Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde
 310. Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015
 311. Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk
 312. Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017
 313. Werkende armen in Den Haag, 2015-2017
 314. Energieverbruik zorgvastgoed, 2017
 315. Matrix afstanden over de weg woonkernen, 2017
 316. Kansrijk van Start in Heerlen, 2016
 317. Spoorloos Veroordeelden
 318. AOW’ers met aanvullend pensioen, 2011-2017
 319. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2019
 320. Brancheverenigingen: NRK 2018
 321. Zorg voor kinderen Caribisch Nederland, 2018
 322. Monitor Tijdelijke Verhuur 2018
 323. De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later
 324. Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux
 325. Toegang tot het volgen van opleidingen, 2016
 326. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2018
 327. Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2017
 328. Zelfdodingen, 2018
 329. Aantal bedrijven naar energiebelastingschijf
 330. Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018
 331. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 332. Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2019
 333. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q4
 334. Review nationale studenten enquête 2019
 335. Kernindicatoren Integratie 2019
 336. Werkend Nederland, 2018
 337. Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap
 338. Verkeersdoden 2018 naar leeftijd
 339. Werk gerelateerde psychische vermoeidheid werknemers
 340. De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking
 341. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2017
 342. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2016
 343. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 344. Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen
 345. Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017
 346. Startups in Den Haag, 2010-2018
 347. Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017
 348. Binnenvaartschepen met Nederlandse vlag, 2008-2018
 349. Scheidingskansen, 2003-2015
 350. Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties
 351. Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland
 352. Factsheet Familiebedrijven in Gelderland
 353. Boetevorderingen met datum besluit
 354. Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016
 355. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017
 356. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018
 357. Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018
 358. Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017
 359. Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas, 2017
 360. Dynamiek banen van werknemers
 361. Psychisch ongezond naar geslacht, leeftijd en opleiding
 362. Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017
 363. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018
 364. Huishoudens naar inkomen en autobezit per PC5-gebied
 365. Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019
 366. Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland
 367. Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen
 368. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018
 369. Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016
 370. Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied
 371. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 372. Wmo vervoersdiensten en vervoervoorzieningen, 2018
 373. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 374. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2016
 375. Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016
 376. Goederenexport Agrifood naar regio en handelspartner
 377. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar branche, 2010-2018
 378. Verplaatsingen in de gemeente Veenendaal, 2011-2017
 379. Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2018
 380. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 381. Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers
 382. Kiesgerechtigden Europese verkiezingen 2019
 383. Vertrouwen en stemgedrag
 384. Jeugdreclassering 2e kw. 2018, definitieve cijfers
 385. Jeugdreclassering 4e kw. 2018, definitieve cijfers
 386. Jeugdreclassering 3e kw. 2018, definitieve cijfers
 387. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, voorlopige cijfers
 388. Jeugdreclassering 1e kw. 2018, definitieve cijfers
 389. Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals
 390. Omzetontwikkeling in Venlo centrum, 2015-2018
 391. Gasten en overnachtingen in Eindhoven, 2016-2018
 392. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2018
 393. Inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2017
 394. Vervolgonderzoek Spoorloos Veroordeelden
 395. Datakamp Den Haag, 2019
 396. Bevolkingsdaling krimp- en anticipeerregio’s, 2000-2018
 397. Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018
 398. Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017
 399. Verplaatsingen gemeente Nijmegen, 2014-2017
 400. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018
 401. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2018
 402. Areaal asperges per gemeente in 2018
 403. Gemiddelde cijfers centrale examens, 2017/’18
 404. Verhuizingen op de kaart, 2017
 405. Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep
 406. Toename overzeese aanvoer gekoelde goederen
 407. Cliënten beschermd wonen, 2018
 408. In- en uitstroom Wmo, 2018
 409. Ongelijkheid in inkomen en vermogen
 410. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018
 411. Kosten Wmo arrangementen 2018
 412. KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018
 413. Inkomenszekerheid zelfstandigen, 2004 & 2011-2016
 414. Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II
 415. Marktprijzen Energie
 416. Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018
 417. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018
 418. Aanvullend statistisch onderzoek: FME – april 2019
 419. Geëmigreerde boeren, 2016
 420. SRG-uitstroom Fase 3, 2017
 421. Aantal vestigingen per gemeente, 2019
 422. Alleen op vakantie, 2017
 423. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016
 424. Leden Federatie Opvang financiën en personeel,2015-2017
 425. EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen
 426. Financiële gegevens van de culturele sector
 427. Profielen verdachten en slachtoffers jaarwisselingen
 428. Alarmeringen brandweer tijdens jaarwisseling, 2014-2019
 429. Verkeersdoden in Nederland (aangepast)
 430. Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017
 431. Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017
 432. Asiel en integratie 2019
 433. Familiebedrijven in Gelderland
 434. Regionale economische groei, 2018
 435. Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016
 436. Passagiers naar partnerluchthaven, 2018
 437. Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017
 438. Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, 2012-2018
 439. Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019
 440. Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017
 441. Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016
 442. Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15
 443. Het SEEA EEA ecosysteem conditie rapport voor Nederland
 444. Recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum, 2018
 445. Arbeidsmigranten in Nederland
 446. Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3
 447. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2016/'17 - 2017/'18
 448. Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016
 449. Elektriciteit en aardgas naar energiebelastingschijf
 450. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 451. SRG-uitstroom Fase 1, 2018
 452. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling
 453. Door- en uitstroom in het vo, Lelystad 2015/16-2016/17
 454. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q4 2018
 455. Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018
 456. Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio
 457. Beschrijving Segment van Nederlandse Beroepsbevolking
 458. Particuliere verhuur, 2018
 459. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2019
 460. Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2018
 461. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 462. Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag
 463. Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag
 464. Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019
 465. De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen
 466. Auto, vrachtauto en trekker naar bouwjaar en brandstof
 467. Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018
 468. Belemmerd bij het verkrijgen van werk
 469. Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 2017
 470. De Staat van Limburg 2019
 471. Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017
 472. Inkomen van werkenden
 473. Verkenning geregistreerde problematische schulden
 474. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 475. Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016
 476. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2017
 477. Invoer airco's en auto's Caribisch Nederland, 2016-2018
 478. Elektrische auto’s Heerlen 2012-2018
 479. Berm- en natuurbranden in Nederland, 2014-2018
 480. Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I
 481. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2018
 482. Leefstijl, 2018
 483. Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018
 484. Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018
 485. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3
 486. Kiesgerechtigden
 487. Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode
 488. Omzetcijfers Venray Centrum, 2018
 489. (Onder)benutting toeslagen Maastricht, 2017
 490. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2018
 491. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2017
 492. Bedrijfshoofden/bedrijfsleiders per leeftijdsklasse
 493. Geslaagd! Profielen, vakken en cijfers van geslaagden
 494. Gasten en overnachtingen in Groene Hart
 495. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 496. Sterfte aan dementie naar plaats van overlijden
 497. Export van afval
 498. Aantal snelheidsboetes personenauto's naar merk, 2017
 499. Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015
 500. Tabellen re-integratievoorzieningen, kw4 2018
 501. AO uitkeringen in verband met leverziekten 2010-2017
 502. In- en uitvoerwaarde van aardgas
 503. Dashboard kernindicatoren integratie
 504. Oudere minimahuishoudens in gemeente Groningen, 2017
 505. Invoerwaarde groente en fruit Caribisch Nederland, 2018
 506. Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015
 507. De woning en buurt van inbraakslachtoffers
 508. Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen
 509. Bezoek aan tandarts, orthodontist en mondhygiënist 2018
 510. Herkomst en samenstelling input co-vergisting
 511. Wetsartikelen bij het OM en de rechter
 512. Prijsindices voor het min. van Defensie, 2010-2017
 513. Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018
 514. Aantal werknemers in de industriële sector, 2017
 515. Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden
 516. Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding
 517. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio, 2010-2017
 518. Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018
 519. Uitstroom bijstand naar baan, naar geboorteland
 520. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 521. Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf
 522. Sportparticipatie in Limburg
 523. Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs, 2014-2018
 524. Verhuisde personen per gemeente, 2017 en 2018
 525. Kenmerken huurwoningen Bonaire, 2016
 526. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2018*
 527. Nabijheid van speelgoedwinkels, 2018
 528. Bonaire; huishoudens naar bruto inkomen in klassen
 529. Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2017-2018
 530. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2017
 531. Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017
 532. Duurzaamheidsindicatoren op regionaal niveau
 533. VNG Risicomodel, 2017 - 2018
 534. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2016
 535. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 536. Indicatoren verdeelmodel gemeente Amsterdam
 537. Jeugdreclassering 3e kw.2018, nader voorlopige cijfers
 538. Jeugdreclassering 4e kw. 2018, voorlopige cijfers
 539. Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2017
 540. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 541. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017
 542. Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd
 543. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2016
 544. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 545. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2016
 546. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016
 547. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2017
 548. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016
 549. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2016
 550. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2016
 551. Verhuizingen en omzetontwikkeling Eersel, 2012-2016
 552. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2017
 553. Armoederisico in 2017 toegenomen
 554. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2014-2015
 555. Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU
 556. Achterstandsscores per school, 2018
 557. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017
 558. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 4
 559. Verbeterde afleiding eigenaren van huurwoningen
 560. Aantal actieve Nederlandse binnenvaartschepen, 2017
 561. Wanbetalers Zorgverzekering 2017, deel 2
 562. Inkomens en studieschulden van mbo- en ho-uitstromers
 563. Youngtimers, oldtimers, 2008-2018
 564. Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding
 565. Snelheidsboetes personenauto’s naar merk, 2017
 566. Gecombineerd gebruik financieringsinstrumenten
 567. Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015
 568. Inkomstenbelasting ZZP’ers, 2016
 569. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2018
 570. Woningleegstand naar WOZ, 2017-2018
 571. Goedkoop scheefwonen in Holland Rijnland, 2015
 572. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2017/’18
 573. Pilot Barometer culturele diversiteit – pilotwerkgevers
 574. Pilot Barometer culturele diversiteit – benchmark
 575. Pilot Barometer culturele diversiteit
 576. Pilot Barometer culturele diversiteit - aanbodzijde
 577. Regionaal Economische Kengetallen
 578. BFI's en buitenlandse investeringen van het zmkb
 579. Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018
 580. Omzetontwikkeling bedrijven in Amsterdam 2012-2018
 581. Aantal VOW-ers, peilmoment 1 november 2011 t/m 2018
 582. Bedrijven in Rotterdam buitenlands eigendom, 2012-2016
 583. Diensten. Wie, wat, hoe en waar?
 584. Financieringsmonitor 2018
 585. Uitkomsten EMU-enquête 2019
 586. Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017
 587. Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015
 588. Professionele podia in Eindhoven, 2012-2017
 589. Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen
 590. Inkomen per gemeente en wijk, 2016
 591. BUS-N Wet Taaleis 2018
 592. Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017
 593. Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017
 594. Aantal faillissementen in de landbouw, 2009-2018*
 595. Sterfte onder ingezetenen leeftijdsklasse en geslacht
 596. Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017
 597. AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers, 2014-2016
 598. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar regio, 2014-2016
 599. Sterfte aan opiaten, naar leeftijdsklasse en geslacht
 600. Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016
 601. Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q2
 602. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 16/’17
 603. Woonsituatie 75-plussers, 2018
 604. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017
 605. Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland
 606. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2016
 607. Prijsontwikkeling openbaar vervoer en autokosten