Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Maatwerk voor brancheverenigingen: FEDA 2017Q3
 2. Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO 2017Q3
 3. Maatwerk voor brancheverenigingen: NRK 2017 Q3
 4. Maatwerk voor brancheverenigingen: ENVAQUA 2017 Q3
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2017
 6. Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen
 7. Arbeidsmarktkenm. uitstroom ho 2014/’15-2015/’16; regio
 8. Stage na studie, 2012-2016
 9. Interactief dashboard voor gemeenten december 2017
 10. Omzetontwikkeling VHG 2011-2017
 11. Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2017
 12. NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten
 13. Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd
 14. Wanbetalers zorgverzekering 2016, naar gemeente
 15. In- en uitstroom en standcijfers bijstandsontvangers
 16. Redenen van in- en uitstroom bijstand, 2016
 17. Bevolkingsprognose 2017-2060
 18. Energie en broeikasgassen; 2000-2016
 19. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2017
 20. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2017
 21. Personen met een nieuw autorijbewijs, 2015
 22. Persoonskenmerken van Britse burgers in Nederland, 2016
 23. Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien
 24. Regio Zwolle Monitor, 2003-2016
 25. Familiebedrijven in de regio Zwolle
 26. Persoonlijk inkomen na 3 jaar in flexibele schil, 2015
 27. Pilot Jeugdcriminaliteit RDC Kempengemeenten
 28. Sterfgevallen naar gemeente van overlijden
 29. Aantal trajecten in het preventief justitieel kader
 30. Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2010/’11
 31. Beoordeling van de Milieurekeningen van Botswana
 32. Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016
 33. Economische indicatoren Zuid-Limburg, 2002-2017
 34. Kernindicatoren milieurekeningen
 35. Maatwerk brancheverenigingen VBZ 2017
 36. Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf
 37. Werkzame beroepsbevolking beroepsgroepen en persoonskenmerken
 38. Elektrische personenauto's van particulieren
 39. Kwartaalmonitor OEV, Q3 2017
 40. BIG-uitstroom 2005-2015
 41. BIG-instroom 2005-2015
 42. Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2016
 43. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2016
 44. Musea naar provincie en type, 2009-2016
 45. Musea naar type collectie, 2009-2016
 46. Gemeentelijke uitkomsten 2016 sociaal domein.
 47. Boeren met een baan buiten het bedrijf
 48. Standaardopbrengsten bedrijven land- en tuinbouwsector
 49. Verbreding in de land- en tuinbouw
 50. Omzetontwikkeling ProFri 2011-2017 Q3
 51. Maatwerk brancheverenigingen CVAH rapport december 2017
 52. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2006/’07-2015/’16
 53. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2015
 54. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2015/’16
 55. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2016
 56. Omzet melkveesector, 2014 – derde kwartaal 2017
 57. Vrouwelijke gezinsarbeidskrachten in de landbouw
 58. Bedrijfsopvolging land- en tuinbouw, 2016
 59. Land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten per gemeente
 60. Aantal landbouwbedrijven met graan 2011 - 2016
 61. Meewerkende vrouwelijke familieleden in de landbouw
 62. Outside options leraren, 2006-2015
 63. Biologische land- en tuinbouwbedrijven per gemeente
 64. Parkeerboetes Leidschendam-Voorburg, 2016-2017
 65. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2013/’14
 66. Cliënten beschermd wonen, 1e halfjaar 2017
 67. In- en uitstroom Wmo, 1e halfjaar 2017
 68. Kosten Wmo arrangementen 2016 en 1e halfjaar 2017
 69. Jaarrapportage KHN 2016
 70. Motorvoertuigen naar brandstofsoort in Venlo
 71. Goederenexport exclusief aardgas per provincie
 72. Detailhandel; Aandeel onder buitenlandse zeggenschap
 73. Voeding bij kinderen van 1 tot 12 jaar, 2014/2016
 74. Goederenexport agrifood naar handelsland van Limburg
 75. Jeugdreclassering 3e kw. 2017, voorlopige cijfers
 76. Jeugdreclassering 2e kw. 2017, nader voorlopige cijfers
 77. Brancheverenigingen: VNFKD jaarrapportage 2016
 78. Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers
 79. Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2012-2016
 80. Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016
 81. Tabellen bijstand SZW
 82. Omzetontwikkeling van bedrijven in de gemeente Katwijk.
 83. Jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 1e halfjaar 2017
 84. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 85. Toegevoegde waarde infrastructuur in Nederland
 86. Alcoholsterfte
 87. Ritten van inwoners per provincie naar vervoerswijze
 88. Verhuizingen na geboorte eerste kind
 89. Kilometers bestelauto’s naar gewichtsklasse
 90. ESF Monitor 2014-2020, verslagjaar 2016
 91. Regionaal Economische Kengetallen
 92. Kinderopvang naar gemeenten, 2016
 93. Opleidingsniveau van paren
 94. Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015
 95. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 96. Kunstenaars, afgestudeerden creatieve opleidingen, 2017
 97. Werknemers bij gesubsidieerde culturele instellingen
 98. Cultuur in beeld 2017
 99. Personeelskenmerken arbeidsvoorwaardelijke overheid
 100. Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2017 q2
 101. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 2e kw. 2017
 102. Pilot Kempengemeenten - monitor woonvisie, 2017 (herziene versie)
 103. Overige zelfstandigen naar inkomen, 2015
 104. Jeugdreclassering per arrondissement, 1e halfjaar 2017
 105. Innovatie en R&D per provincie en Corop-gebieden
 106. Stromen in de sociale zekerheid, 2010-2015
 107. Aantal taxibedrijfsvestigingen 2007 en 2017
 108. Loonsom naar sector op Caribisch Nederland
 109. Internationale handel in diensten per regio
 110. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 111. Verkeersprestaties van lichte en zware trekkers
 112. Hypotheekschuld van huishoudens, 2012-2015
 113. Te koop staande woningen op internet, maart 2013/ 2017
 114. Monitor fosfaatreductiepakket
 115. Vervoerd gewicht door vrachtauto’s en trekkers, 2016
 116. Verplaatsingen vervoerregio’s Noord-Holland, 2011-2016
 117. Slachtoffers kindermishandeling, 2014
 118. Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016
 119. Detailhandel per SBI; arbeid en financiën, 2012-2014
 120. Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO rapport 2017 Q2
 121. Maatwerk brancheverenigingen FME rapport september 2017
 122. Maatwerk voor brancheverenigingen: FEDA rapport 2017 Q2
 123. Maatwerk brancheverenigingen: ENVAQUA rapport 2017 Q2
 124. Herkomst, onderwijsniveau/-richting beroepsbevolking
 125. Land- en tuinbouwbedrijven met eigen cultuurgrond
 126. Asielmigranten per gemeente, 1999-2015
 127. Vermogen huishoudens met eigen woning
 128. Leefbaarheid kleine kernen provincie Utrecht
 129. Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2017
 130. Monitor topsectoren 2017
 131. Totale groep deelnemers leren met hoogste vooropleiding
 132. Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren
 133. Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar
 134. Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar
 135. Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2016
 136. Primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar
 137. Compositie analyse van de Limburgse economie
 138. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 139. Bestedingen aan duurzaam voedsel, 2016
 140. Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16
 141. Internationale handel in goederen per Corop-gebied
 142. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2017
 143. Labour Market Policy Database, 2015 definitief
 144. Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig
 145. Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2015-2016
 146. Maatwerk brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2016
 147. Maatwerk brancheverenigingen in de zonwering Romazo
 148. Werkzame beroepsbevolking en combibaan, 2005-2016
 149. Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2017
 150. Gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag
 151. Onderwijsniveau naar leeftijd en Coropgebieden, 2016
 152. Gezinnen met laag inkomen in Den Haag
 153. Omzetontwikkeling VHG 2011-2017
 154. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2017
 155. Ziekteverzuim bedrijfstak en grootteklasse, 2011-2016
 156. Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2016 (1)
 157. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen
 158. Buurt, wijk en gemeente 2017 voor postcode huisnummer
 159. Online Bibliotheken
 160. Type personen naar regio’s, 2016
 161. Omzetontwikkeling van bedrijven in ’s-Hertogenbosch.
 162. Bevolking naar achtergrondkenmerken, 2016
 163. Miljonairs inkomen 2015
 164. Maatwerk NRK - 2017 Q2
 165. Online pesten, 2016
 166. Personen met een lvb in het domein mensenhandel
 167. Aantal passagiers per luchthaven
 168. Omzetontwikkeling Horeca en Retail Eindhoven 2011-2016
 169. Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16
 170. Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo’ers
 171. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie 2017-Q1
 172. Kinderopvang naar 54 gemeenten en provincie 2016
 173. Goederenstromen in Venlo
 174. Miljonairs in cijfers: 2015
 175. Werkzame beroepsbevolking en Managers
 176. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2017
 177. NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten
 178. Aantal bedrijven met 5000 of meer varkens 2011-2016
 179. Aantal bedrijven met varkens 2011-2016
 180. Aantal bedrijven met biggen 2011-2016
 181. Energieverbruik woningen naar bewonersklasse 2016
 182. Voetafdrukberekeningen met SNAC-Exiobase
 183. Brancheverenigingen: Kwartaalmonitor OEV, Q2 2017
 184. Personen met een bijstandsuitkering apr. '16 - mrt. '17
 185. Omzetontwikkeling ProFri 2011-2017Q2
 186. Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 3
 187. (Personen met) re-integratievoorzieningen, 2017 q2
 188. BUS-E vervolg monitor alleenstaande ouders
 189. BUS-G maatwerk in het kader van de kostendelersnorm
 190. Bevolking van 18-74 jaar 2016
 191. Gezondheidsaspecten personen van 12 jaar of ouder 2016
 192. SRG-uitstroom Fase 2, 2016
 193. Doelgroepenanalyse bijstand Leidschendam-Voorburg
 194. Zzp’ers in Leidschendam-Voorburg
 195. Migranten werkzaam in de bouw, 2011-2015
 196. Huwelijken en partnerschappen per gemeente, 2015/2016
 197. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2013 en 2015
 198. Geboorte en sterfte per dag, 2016
 199. Zorgtrajecten GGZ per diagnose in Haaglanden in 2013
 200. FEDA rapport 2017 Q1
 201. SITO rapport 2017 Q1
 202. Monitor fosfaatreductiepakket
 203. Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016
 204. Slachtoffers door moord en doodslag in Nederland
 205. Kinderen in bijstandsgezinnen
 206. Innovatie naar gebieden, 2014
 207. Adreskwaliteit, 2016
 208. Jeugdreclassering 1ste kw. 2017, voorlopige cijfers
 209. Jeugdreclassering 2e kw. 2017, voorlopige cijfers
 210. Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2014/’15
 211. Verplaatsingen in Utrecht, 2011-2012 t/m 2015-2016
 212. Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers
 213. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2014/’15
 214. Sterfte naar plaats van overlijden
 215. Maatwerk - Speed-pedelecs
 216. Werkzame personen naar bedrijfstak en beroep
 217. Werkzame personen in 'klantcontactberoepen'
 218. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2016
 219. Kernindicatoren Integratie 2017
 220. Zorggebruik in Buitenland
 221. Incassoratio 2016 vorderingen algemene bijstand
 222. NMI prognose doelgroep remigratieregeling
 223. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 1ste kw. 2017
 224. Bijstellingen institutionele beleggers 2008-2016
 225. Kerncijfers wijken en buurten 2017
 226. Migratie naar achtergrond,1e helft 2016 en 2017
 227. Armoede in Eindhoven
 228. Arbeidsparticipatie gemeente Eindhoven 2014 en 2015
 229. Economische zelfstandigheid personen, 2010, 2013, 2014
 230. Goederenvervoer; binnenlands en grensoverschrijdend
 231. Haalbaarheidsonderzoek particuliere verhuurders, 2015
 232. Particuliere huishoudens naar kinderopvangtoeslag, 2015
 233. Bestedingen huishoudens in de Nederlandse detailhandel
 234. Consumentenprijsindex supermarkten, jan 2015 - jun 2017
 235. Ervaren drugsoverlast in woonbuurt 2013-2016
 236. Drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt 2013-2016
 237. Huwelijken 2005 na 10 jaar naar geslacht partners
 238. Omzetaandeel productinnovatie naar gebieden, 2014
 239. Zomervakanties in hoogseizoen 2016
 240. Elektrische auto’s in Zwolle
 241. Familiebedrijven per gemeente, 2016
 242. Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector, 2016
 243. Boeren naar leeftijdsklasse per gemeente, 2016
 244. Bouwplan honderdbunderboeren, 2016
 245. Bedrijven in de land- en tuinbouw 2000-2016
 246. Brancheverenigingen: FME rapport juli 2017
 247. Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw
 248. Geluk, tevredenheid en contact met vrienden 2016
 249. Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie
 250. Goederenhandel naar handelsland per provincie
 251. Goederenhandel naar goederensoort per provincie
 252. ESF Monitor 2007-2013, unieke deelnemers
 253. Positie in de werkkring en regio
 254. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2014
 255. Veranderingen leghennen in Nederland
 256. Veranderingen snijmaïs 2011- 2016
 257. Veranderingen bouwplan opengrondgewassen, 2011 en 2016
 258. Veranderingen pootaardappelen, 2011- 2016
 259. Veranderingen biggen per gemeente, 2011 - 2016
 260. Gemeenten met hoogste percentage akkerbouw, 2016
 261. Gemeenten met honderdbunderboeren, 2016
 262. Armoedemonitor gemeente Utrecht, 2014
 263. Verdrinkingen in 1996-2016 naar achtergrond en leeftijd
 264. Faillissementen in de landbouw
 265. Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen
 266. Caravans en campers
 267. Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen
 268. Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel
 269. Personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering
 270. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 271. Stapeling eigen risico Zvw en eigen bijdrage Wlz/Wmo
 272. Brancheverenigingen: ENVAQUA rapport 2017 Q1
 273. Internationale studenten 2015 - 2016
 274. Rapportage Waarschuwingen 2016
 275. Kosten Wmo arrangementen 2016
 276. In- en uitstroom Wmo, 2016
 277. Jongeren met jeudgzorg naar reden beëindiging, 2016
 278. Woonsituatie 75-plussers, 2016
 279. Cliënten beschermd wonen, 2e halfjaar 2016
 280. Brancheverenigingen: NVLG rapport juni 2017
 281. Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden
 282. Energiebesparingspotentie onder koopwoningen
 283. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2017
 284. Brancheverenigingen: FME rapport juni 2017
 285. Aantal Vestigingen per gemeente 2017
 286. Vooronderzoek AOW kostendelersnorm
 287. Halfjaarmonitor VEBON-NOVB, 1e halfjaar 2017
 288. Verhuizingen Zwolle naar huishoudenspositie 2012-2016
 289. Bijstand en bijstandsduur in gemeente Utrecht, 2015-2016
 290. Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
 291. Maatwerk voor brancheverenigingen: BOVAG-VIV rapport
 292. Brancheverenigingen: Kwartaalmonitor OEV, Q1 2017
 293. Woningvoorraad naar laag regionaal niveau, 2016 en 2017
 294. Herziene versie: Arbeidsdeelname van technici, 2013-2016
 295. Kinderen met astma of eczeem
 296. Herziening methode arbeidsinkomensquote
 297. Kwartaalmonitor VHG eerste kwartaal 2017
 298. Omzetontwikkeling VHG 2011-2017
 299. Van opvang naar integratie
 300. Overige zelfstandigen naar inkomen en SBI, 2015
 301. Lange vakanties in de zomerperiode, 2016
 302. Verkeersdoden onder jongeren, 2016
 303. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2016
 304. Tijdreeksen nationale rekeningen 1969-1995
 305. Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en deelname
 306. Overledenen aan zelfdoding naar diverse kenmerken
 307. re-integratievoorzieningen eerste kwartaal 2017
 308. Verwijzingen huisartsen en medisch specialisten ‘13-‘14
 309. Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2014
 310. Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO rapport 2016 Q4
 311. Maatwerk voor brancheverenigingen: SITO rapport 2016 Q3
 312. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2016-Q2
 313. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2016-Q1
 314. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2015-Q4
 315. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2016-Q3
 316. Omzetontwikkeling ProFri 2011-2017Q1
 317. Branchevereniging: ProFri jaarrapportage 2016
 318. Inkomens van huishoudens in diverse gemeenten, 2014
 319. Aantal banen beëindigd door faillissement
 320. Werkzame beroepsbevolking; beroep en onderwijsniveau
 321. Sterftekansen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau
 322. Werkzame beroepsbevolking Corop 2015 en sbi 2008/Corop 2016
 323. Productiviteit Overheid
 324. Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied
 325. Aantal jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 2016
 326. Brancheverenigingen: FEDA rapport april 2017
 327. Personenauto’s provincie en brandstofsoort, 2015-2017
 328. Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2012-2016*
 329. Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte, 2012-2016*
 330. Kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken
 331. Factsheet fusiegemeente Heerlen en Landgraaf
 332. Brancheverenigingen: ENVAQUA rapport 2016 Q4
 333. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2016
 334. Benchmark-rapporten primair en voortgezet onderwijs
 335. Vakanties van Nederlanders in een vakantiehuisje, 2016
 336. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2014
 337. Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2016 q4
 338. 1 op de 8 bestuurders chat wel eens tijdens het rijden
 339. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers 2015
 340. Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2012 t/m 2016
 341. Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
 342. Gem. aantal km p.p. naar vervoer, motief en sec, 2012
 343. Onderwijsniveau vrouwen en partner, 2006-2016
 344. Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd
 345. Familiebedrijven in Overijssel
 346. ESF Monitor 2014-2020, verslagjaar 2016
 347. Aantal faillissementen in landbouw, bosbouw en visserij
 348. Omzet van horeca en detailhandel in Den Haag
 349. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2016 definitieve cijfers
 350. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2016 definitieve cijfers
 351. Jeugdreclassering 3e kwartaal 2016 definitieve cijfers
 352. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2017 voorlopige cijfers
 353. Jeugdreclassering 4e kwartaal 2016 definitieve cijfers
 354. Kans op kinderarmoede in Limburg, 2014
 355. Doorstart na faillissement fase 1
 356. Aandeel dat eenzaam is en standaardfout, 2015
 357. Inkomen naar gemeente en wijken 2014
 358. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2015
 359. Persoonskenmerken op postcode 4-digit niveau, 2014
 360. Werknemers met zorgen over baanbehoud
 361. Aantal voorzieningen in Groningen en Drenthe, 2014
 362. Ervaren spanningen in de samenleving naar religie
 363. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 364. Advies voor voortgezet onderwijs, schooljaar 2015/’16
 365. Gazellen en Nieuwe Kampioenen in het Bedrijvenbeleid, 2015
 366. VO,- en BAO leerlingen naar gemeente
 367. Immi- en emigratie; regio 2000-2014
 368. SRG-uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2016
 369. Rapportage achtergrondkenmerken Bbz-ontvangers
 370. Rapportage Bijzondere bijstand 2015
 371. Rapportage verrekend fraude- en boetebedrag 2015
 372. Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie
 373. Arbeidsmarktkenmerken ho-gediplomeerden, studierichting
 374. Kindermishandeling en huiselijk geweld 2016
 375. Monitor fosfaatreductiepakket
 376. Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau
 377. Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam
 378. Bbp, werkloosheid, opleiding en werkzaamheid, 1997-2016
 379. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 4e kw. 2016
 380. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2015
 381. Familiebedrijven in Nederland
 382. Huishoudens: gemiddeld inkomen, 2011*-2015*
 383. Transformatie kerken
 384. Werkdruk van werknemers, 2015
 385. Besteedbaar inkomen per postcodegebied, 2004-2014
 386. Beroepeninformatie per sector, 2015-2016
 387. Doorsnee hypotheekschuld per gemeente, 2015*
 388. Verdiepende analyses kostendelersnorm
 389. Duur meest recente verzuimgeval werknemers
 390. Twintigers lopen meeste risico op soa en hiv
 391. Leefstijl, 2016
 392. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 393. Vestigingen van familiebedrijven in de regio Den Haag
 394. Personen met lopende re-integratievoorziening, 2016 Q2
 395. Beslissingen OM en sancties rechter
 396. Woningleegstand in gemeente Emmen, 2015-2016
 397. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2017
 398. Kinderopvangtoeslag in Stadskanaal, 1 oktober 2015
 399. Duur scheefwonen onder huurtoeslagontvangers 2006-2015*
 400. Doelgroepen woningtoewijzing sociale-huurmarkt 2015
 401. Brancheverenigingen: Kwartaalmonitor OEV, Q4 2016
 402. Omzetontwikkeling ProFri 2011-2016
 403. Maatwerk gezamenlijke brancheverenigingen zonwering
 404. Innovatie en R&D binnen de topsectoren naar regio, 2014
 405. Loonsom en aantal banen voor een viertal bedrijfstakken, 2015
 406. Vo leerlingen leerjaar 3 en 4 naar woonregio, 2016/'17
 407. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 408. Akkerbouwbedrijven met 100 hectare of meer
 409. Omzetontwikkeling VHG 2011-2016
 410. Kwartaalmonitor VHG vierde kwartaal 2016
 411. Arbeidsmarktpositie en doorstroom vso en pro 2011-2014
 412. Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw 2016
 413. ESF-monitor 2007-2013
 414. Armoedemonitor gemeente Breda, 2014
 415. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014
 416. Huwen en huwelijksontbinding; stadsgewest, 2000-2013
 417. Huwen en ontbinding; grootstedelijke agglomeratie
 418. Voorlopige stand bevolking 1-1-2017
 419. Overig agrarisch terrein voor Nederland 1996-2012
 420. Inkomens van huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2014
 421. Inkomens van huishoudens in Hattem, Epe en Heerde, 2014
 422. Jongeren in een kwetsbare positie cohort 2010/’11
 423. Kinderen in formele kinderopvang naar postcode 4, 2015
 424. Aantal personen met een bijstandsuitkering
 425. Samenloop AWBZ en uitkeringen binnen huishoudens, 2014
 426. Verhuizingen en immigratie in regio Amsterdam, 2015
 427. Recht op kinderopvangtoeslag, Den Haag 2015
 428. Sterftefracties per GGD-regio, 2012-2014
 429. Bruto huishoudensinkomen naar gebied, 2014
 430. Aantal personen geboren op 27 april
 431. Vestigingen van bedrijven
 432. Landelijke Monitor Leegstand
 433. Eigen betalingen zorg
 434. Omzet van verblijfsaccommodaties in de gemeente Katwijk
 435. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector
 436. Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron
 437. Jeugdreclassering derde kw. 2016, voorlopige cijfers
 438. Jeugdreclassering vierde kw. 2016, voorlopige cijfers
 439. Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers
 440. Personen in huishoudens met een laag inkomen, 2011-2015
 441. Bestedingen huishoudens, 2015
 442. Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens
 443. Vermogen van huishoudens, 2007-2015
 444. Verbreding op landbouwbedrijven, 2003-2016
 445. Slachtofferregistraties bij de politie en Slachtofferhulp Nederland, 2010-2015