Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Economische groei in Leiden, 2016-2021*
 2. Bericht 2 Continu Onderzoek Burgerperspectieven, 2022
 3. Vermogensverdeling in Eindhoven 2020
 4. Economische groei in Eindhoven, 2021
 5. Actualisatie provinciale natuurindicatoren
 6. Bevolkingsgegevens Weesp, 2016 tm 2022
 7. Schulden in Schagen, oktober 2020 - uitbreiding
 8. Verjaardagen in Nederland, 2023
 9. Verjaardagen in Nederland, 2022
 10. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022
 11. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2022
 12. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2021
 13. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2022
 14. COVID tabellenset musea 2020-2021
 15. Individuele museumbezoeken, 2012-2020
 16. BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021
 17. Culturele diversiteit Heijmans N.V., 2021
 18. Doodsoorzaken, 2020 - augustus 2022
 19. Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia
 20. Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten
 21. Gemiddelde prijs van een autorijles, 2022
 22. Tabellen Bbz definitief, januari t/m maart 2022
 23. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2020
 24. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21
 25. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2021
 26. Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten
 27. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 28. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 29. AZW-smal: Arbeidsduur per week, branche, geslacht, maart 2022
 30. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 31. Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021
 32. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 33. Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten
 34. Statistische beschrijving AiNed populatie; tussentijdse raportage 2022
 35. BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021
 36. Culturele diversiteit Gemeente Helmond, 2021
 37. Culturele diversiteit werknemers van de Volksbank N.V., september 2022
 38. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021
 39. Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne
 40. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022
 41. Omzetniveau internetverkopen van goederen door Nederlandse bedrijven
 42. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022
 43. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
 44. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021
 45. Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie
 46. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2021
 47. Wanbetalers zorgverzekering 2021 naar gemeente
 48. Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022
 49. Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen, 2016
 50. Maritieme monitoren, 2020-2021
 51. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019
 52. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2022
 53. Kernprognose 2022-2070
 54. Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland
 55. Slimme apparaten en systemen, 2020 en 2022
 56. Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022
 57. SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022
 58. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q2
 59. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2022
 60. Regionale economische groei, derde kwartaal 2022
 61. De regionale economie 2021
 62. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021
 63. Broeikasgassen in de Nederlandse economie
 64. Goederenoverslag bulkgoederen
 65. Landelijke monitor leegstand 2022
 66. Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
 67. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 68. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio
 69. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2019.
 70. Consumptie inboedelgoederen, 2006-2021
 71. Re-integratie en bijstand, 2022-Q1
 72. Baanvindkansen van niet-werkenden, 2013-2021
 73. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2022
 74. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 75. Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022
 76. Bedrijfsvoertuigen per LBE in Gelderland en Overijssel, 2022
 77. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019
 78. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021
 79. Vervoersarmoede Fryslân, 2020
 80. Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020
 81. Banen in Leiden, 2020
 82. Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021
 83. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2022
 84. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021
 85. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021
 86. Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020 (herziening)
 87. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 88. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 89. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 90. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2
 91. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 92. Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
 93. Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018
 94. Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020
 95. AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021
 96. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020
 97. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022
 98. Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020
 99. Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen
 100. Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021
 101. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 102. Herkomstland van werknemers in Nederland
 103. Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020
 104. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
 105. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 106. Aantal elektrische vrachtauto’s, 1 januari 2022
 107. Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex 2018-2021
 108. Energiearmoede in Schagen, 2020
 109. Doodsoorzaken, 2020 - juli 2022
 110. Verhuiswensen, 2012-2021
 111. Werkonderzoek 2022
 112. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 113. Vermogensdynamiek, 2011-2021
 114. Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019
 115. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2022
 116. Vrij belegd vermogen, 2020-2021
 117. Armoedemonitor Gemeente Wageningen - Uitbreiding, 2018
 118. AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
 119. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 120. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2021-2022
 121. Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg
 122. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022
 123. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 124. Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers
 125. Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers
 126. Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020
 127. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020
 128. Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020
 129. Vanuit Oekraïne ingeschreven personen naar woongemeente vanaf 1 april 2022
 130. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 131. Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
 132. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2022
 133. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 134. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 135. Nieuwbouwmonitor 2018-2020
 136. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2021
 137. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020
 138. Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020
 139. Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020
 140. Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021
 141. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021
 142. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020
 143. Het historisch laag consumentenvertrouwen verklaard
 144. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 145. Vermogen van huishoudens naar regio, 2020
 146. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021
 147. Pilot Monitoring Productverbetering
 148. Pompprijzen in de grensstreek, 2017-2021
 149. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021
 150. Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien
 151. Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021
 152. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 153. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2022
 154. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 155. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1
 156. AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022
 157. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 158. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022
 159. Familiebedrijven in Nederland 2020-2021
 160. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021
 161. Tabellen Tozo definitief, 2021
 162. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022
 163. Jeugdhulp 1e halfjaar 2022
 164. Familiebedrijven in Nederland, 2020
 165. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021
 166. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021
 167. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2022
 168. Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022
 169. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober
 170. Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 171. Loon uitwonende studenten, 2021
 172. Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021
 173. Biologische landbouwbedrijven
 174. Activiteiten biologische landbouwbedrijven
 175. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 176. Economische groei in Venlo 2019-2021
 177. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2022
 178. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2022
 179. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 2
 180. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2022
 181. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20
 182. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022
 183. Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe
 184. Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS
 185. Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019
 186. De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen
 187. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 188. Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers
 189. Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021
 190. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021
 191. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2022
 192. Banen van werknemers bij bedrijven met en zonder NOW-uitkering
 193. Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 juni 2022
 194. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015-Q1-2022-Q2
 195. De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik
 196. Regionale economische groei 1995-2019
 197. Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021
 198. Studerende wajongers, 2017-2022
 199. Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement
 200. Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 201. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2022
 202. Scale-ups in Nederland, 2010-2021
 203. SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten
 204. SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten
 205. Vertrouwen in de politie, 2012-2021
 206. Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020
 207. Gezondheid, welzijn, en leefstijl op Bonaire, Saba en Sint Eustatius
 208. Verdrinkingen in Amsterdam 1969-1995
 209. Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021
 210. Bbz nader voorlopig, maart 2022
 211. Verjaardagen in Nederland, 2022
 212. Bijstand, derde kwartaal 2022
 213. Bbz definitief, oktober t/m december 2021
 214. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022
 215. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2022
 216. Extra uitvraag Tegenprestatie 2022
 217. Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021
 218. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 219. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 220. Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022
 221. Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg
 222. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021
 223. Moord en doodslag 2021
 224. Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021
 225. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050
 226. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 227. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020
 228. Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland
 229. Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021
 230. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022
 231. Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen
 232. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
 233. Financiële schade van criminaliteit tegen burgers
 234. Financiële schade criminaliteit tegen burgers
 235. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 236. Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021
 237. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
 238. Labour Market Policy Database, 2021
 239. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
 240. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 241. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020
 242. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 243. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 244. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 245. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 246. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021
 247. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2021
 248. Toerisme in 2021 licht hersteld
 249. Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
 250. Fietsdoden, 2021
 251. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
 252. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2020
 253. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
 254. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 255. Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2021
 256. Vrijwilligerswerk 2021
 257. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021
 258. Inkomen per gemeente en wijk, 2019
 259. Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
 260. De mensen van Heerlen, 2020
 261. Watergebruik Thuis (WGT) 2021
 262. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2021
 263. Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021
 264. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
 265. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
 266. AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
 267. AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
 268. Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing
 269. Detectie zonnepanelen regionaal
 270. Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht
 271. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne tot 5 september
 272. Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.
 273. Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
 274. Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020
 275. Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019
 276. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1
 277. Verkeersdoden provincie Noord-Holland 2016-2021
 278. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 279. Overheidsfinanciën 2021
 280. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
 281. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
 282. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
 283. Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht
 284. Adreskwaliteit 2021
 285. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
 286. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
 287. Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2022
 288. Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied
 289. Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021
 290. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 291. Tabellen Bbz nader voorlopig, februari 2022
 292. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
 293. Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019
 294. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022
 295. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022
 296. De Heitjes en het welzijn in Heerlen
 297. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 298. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 299. Regionale economische groei
 300. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 301. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 302. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief
 303. Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021
 304. Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022
 305. Looncomponenten pensioenopbouw, 2021
 306. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
 307. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
 308. Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021
 309. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
 310. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
 311. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019
 312. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers
 313. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers
 314. Embedded soja en palmolie
 315. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
 316. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 317. Kernindicatoren Integratie 2022
 318. Waar komt ons gas vandaan?
 319. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 320. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
 321. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 322. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 323. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 324. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
 325. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
 326. Bedrijven met melkkoeien, 2021
 327. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 328. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
 329. Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 330. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
 331. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 332. Maatschappelijke diensttijd 2021
 333. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
 334. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 335. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021
 336. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
 337. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021
 338. Dynamiek werknemers 2018-2021
 339. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 340. Doodsoorzaken maart 2022
 341. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
 342. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
 343. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 344. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 345. Zicht op Ondermijning op Vakantieparken
 346. Economische groei in Leiden, 2021
 347. Verdrinkingen, 2021
 348. Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021
 349. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
 350. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
 351. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 352. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 353. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
 354. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
 355. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 356. Schulden in Schagen, oktober 2020
 357. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
 358. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
 359. Energiearmoede in Drenthe, 2020
 360. Cybersecuritymonitor 2021
 361. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
 362. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
 363. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
 364. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
 365. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
 366. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
 367. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 368. Beroep salarisadministrateurs 2021
 369. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
 370. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 371. Goederenaanvoer zeevaart per land
 372. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 373. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 374. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021
 375. Trends in (echt)scheidingen
 376. Culturele diversiteit NPO, april 2022
 377. Pesten
 378. Pesten
 379. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
 380. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 381. ODiN 2021 Utrecht
 382. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
 383. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 384. Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren
 385. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
 386. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 387. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
 388. ODiN 2021 Noordvleugel
 389. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
 390. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
 391. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 392. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
 393. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 394. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 395. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
 396. Tabellensets Nationale rekeningen 2021
 397. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 398. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 399. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
 400. Overlijdens aan ICD-10 code C22
 401. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 402. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
 403. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 404. Discriminatie
 405. Gediscrimineerd gevoeld?
 406. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 407. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 408. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 409. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 410. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 411. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 412. Rapportage Waarschuwingen 2021
 413. Rapportage Waarschuwingen 2021
 414. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
 415. Achterstandsscores per school, 2022
 416. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 417. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 418. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 419. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 420. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 421. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 422. Schuldenproblematiek in beeld
 423. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 424. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 425. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 426. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 427. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 428. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 429. Economische verwevenheid met China via handel
 430. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 431. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 432. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 433. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 434. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 435. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 436. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 437. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 438. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 439. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 440. Monitor online platformen 2021
 441. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 442. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 443. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 444. Barometer culturele diversiteit
 445. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 446. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 447. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 448. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 449. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 450. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 451. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 452. Indicatoren taxi-branche
 453. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 454. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 455. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 456. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 457. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
 458. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 459. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 460. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 461. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 462. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 463. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 464. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 465. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 466. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 467. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 468. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 469. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 470. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 471. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 472. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 473. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 474. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 475. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 476. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 477. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 478. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 479. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 480. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 481. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 482. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 483. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 484. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
 485. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 486. Regionale economische groei
 487. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 488. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 489. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 490. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 491. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 492. Hoe betalen wij voor de zorg?
 493. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 494. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 495. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 496. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 497. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 498. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 499. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 500. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 501. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 502. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 503. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 504. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 505. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 506. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 507. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 508. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 509. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 510. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 511. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 512. Tabel leefstijl, 2021
 513. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 514. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 515. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 516. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 517. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 518. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 519. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 520. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 521. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 522. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 523. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 524. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 525. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 526. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 527. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 528. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 529. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 530. Migrantenouderen in Nederland
 531. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 532. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 533. Vermogensverdeling, 2006-2020
 534. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 535. Migrantenmonitor 2020
 536. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 537. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 538. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 539. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 540. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 541. Jeugdhulp 2021
 542. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 543. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 544. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 545. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 546. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 547. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 548. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 549. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 550. Biomassa regionaal, 2019-2020
 551. Zelfdodingen, 1970-2021
 552. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 553. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 554. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 555. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 556. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 557. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 558. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 559. Zingeving
 560. Afvalcijfers op een rij
 561. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 562. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 563. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 564. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 565. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 566. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 567. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 568. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 569. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 570. Verkeersdoden 2021
 571. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 572. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 573. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 574. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 575. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 576. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 577. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 578. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 579. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 580. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 581. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 582. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 583. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 584. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 585. Schoolweging, 2019-2021
 586. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 587. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 588. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 589. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 590. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 591. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 592. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 593. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 594. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 595. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 596. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 597. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 598. Internationale handel naar regio 2008-2021
 599. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 600. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 601. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 602. Tozo nader voorlopig, september 2021
 603. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 604. Achterstandsscores per school, 2021
 605. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 606. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 607. Peuters in Leiden, 2019-2021
 608. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 609. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 610. CBS Jaarverslag 2021
 611. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 612. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 613. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 614. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 615. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 616. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 617. Werknemers horeca in coronatijd
 618. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 619. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 620. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 621. Autobezit per huishouden, januari 2020
 622. Contacten met de tandarts 2021
 623. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 624. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 625. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 626. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 627. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 628. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 629. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 630. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 631. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 632. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 633. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 634. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 635. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 636. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 637. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 638. Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018
 639. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 640. Toegevoegde waarde in de keten
 641. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 642. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 643. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 644. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 645. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 646. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 647. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 648. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 649. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 650. Leefstijl, 2021
 651. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 652. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 653. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 654. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 655. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 656. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 657. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 658. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 659. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 660. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 661. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 662. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 663. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 664. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 665. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 666. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 667. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 668. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 669. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 670. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 671. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 672. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 673. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 674. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 675. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 676. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 677. Nederlandse invoer van sojabonen
 678. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 679. Veiligheidsmonitor 2021
 680. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 681. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 682. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 683. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 684. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 685. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 686. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 687. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 688. Regionale economische groei 2021
 689. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 690. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 691. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 692. De Nederlandse economie in 2021
 693. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 694. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 695. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 696. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 697. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 698. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 699. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 700. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 701. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 702. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 703. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 704. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 705. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 706. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 707. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 708. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 709. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 710. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 711. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 712. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 713. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 714. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 715. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 716. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 717. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 718. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 719. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 720. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 721. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 722. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 723. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 724. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 725. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 726. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 727. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 728. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 729. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 730. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 731. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 732. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 733. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 734. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 735. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 736. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 737. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 738. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 739. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 740. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 741. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 742. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 743. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 744. Straatintimidatie van jongeren
 745. Straatintimidatie van jongeren
 746. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 747. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 748. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 749. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 750. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 751. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 752. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 753. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 754. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 755. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 756. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 757. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 758. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 759. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 760. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 761. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 762. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 763. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 764. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 765. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 766. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 767. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 768. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 769. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 770. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 771. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 772. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 773. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 774. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 775. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 776. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 777. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 778. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 779. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 780. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 781. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 782. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 783. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 784. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 785. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 786. Cybersecuritymonitor 2020
 787. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 788. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 789. Witte vlek op pensioengebied 2019
 790. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 791. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 792. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 793. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 794. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 795. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 796. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021