Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Economische groei in Leiden, 2016-2021*
 2. Bericht 2 Continu Onderzoek Burgerperspectieven, 2022
 3. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-nov 2022
 4. Vermogensverdeling in Eindhoven 2020
 5. Economische groei in Eindhoven, 2021
 6. Actualisatie provinciale natuurindicatoren
 7. Stapeling en (multi)problematiek 2017-2021
 8. Bevolkingsgegevens Weesp, 2016 tm 2022
 9. Schulden in Schagen, oktober 2020 - uitbreiding
 10. Verjaardagen in Nederland, 2022
 11. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2022
 13. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2021
 14. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2022
 15. COVID tabellenset musea 2020-2021
 16. Individuele museumbezoeken, 2012-2020
 17. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2022
 18. BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021
 19. Kerncijfers wijken en buurten 2022
 20. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 21. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 22. Culturele diversiteit Heijmans N.V., 2021
 23. Doodsoorzaken, 2020 - augustus 2022
 24. Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia
 25. Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten
 26. Gemiddelde prijs van een autorijles, 2022
 27. Tabellen Bbz definitief, januari t/m maart 2022
 28. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2020
 29. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21
 30. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2021
 31. Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten
 32. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 33. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 34. AZW-smal: Arbeidsduur per week, branche, geslacht, maart 2022
 35. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 36. Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021
 37. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 38. Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten
 39. Statistische beschrijving AiNed populatie; tussentijdse raportage 2022
 40. BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021
 41. Culturele diversiteit Gemeente Helmond, 2021
 42. Culturele diversiteit werknemers van de Volksbank N.V., september 2022
 43. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021
 44. Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne
 45. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022
 46. Omzetniveau internetverkopen van goederen door Nederlandse bedrijven
 47. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022
 48. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
 49. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021
 50. Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie
 51. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2021
 52. Wanbetalers zorgverzekering 2021 naar gemeente
 53. Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022
 54. Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen, 2016
 55. Maritieme monitoren, 2020-2021
 56. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019
 57. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2022
 58. Kernprognose 2022-2070
 59. Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland
 60. Slimme apparaten en systemen, 2020 en 2022
 61. Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022
 62. SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022
 63. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q2
 64. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2022
 65. Regionale economische groei, derde kwartaal 2022
 66. De regionale economie 2021
 67. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021
 68. Broeikasgassen in de Nederlandse economie
 69. Goederenoverslag bulkgoederen
 70. Landelijke monitor leegstand 2022
 71. Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
 72. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 73. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio
 74. Vergunde tijdelijke woningen (2019 - eerste helft 2022)
 75. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2019.
 76. Consumptie inboedelgoederen, 2006-2021
 77. Re-integratie en bijstand, 2022-Q1
 78. Baanvindkansen van niet-werkenden, 2013-2021
 79. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2022
 80. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 81. Statistisch Bulletin 2022-12
 82. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021 – 2022H1
 83. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2021
 84. Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022
 85. Bedrijfsvoertuigen per LBE in Gelderland en Overijssel, 2022
 86. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019
 87. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021
 88. Vervoersarmoede Fryslân, 2020
 89. Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020
 90. Banen in Leiden, 2020
 91. Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021
 92. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 93. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2022
 94. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021
 95. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021
 96. Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020
 97. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 98. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 99. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 100. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m juni 2022
 101. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2
 102. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 103. Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
 104. Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018
 105. Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020
 106. AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021
 107. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022
 108. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020
 109. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 110. Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020
 111. Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen
 112. Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021
 113. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 114. Herkomstland van werknemers in Nederland
 115. Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020
 116. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
 117. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 118. Aantal elektrische vrachtauto’s, 1 januari 2022
 119. Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex 2018-2021
 120. Energiearmoede in Schagen, 2020
 121. Doodsoorzaken, 2020 - juli 2022
 122. Verhuiswensen, 2012-2021
 123. Werkonderzoek 2022
 124. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 125. Vermogensdynamiek, 2011-2021
 126. Slachtoffers van stalken, 2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 127. Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019
 128. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2022
 129. Vrij belegd vermogen, 2020-2021
 130. Armoedemonitor Gemeente Wageningen - Uitbreiding, 2018
 131. AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
 132. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 133. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2021-2022
 134. Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg
 135. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022
 136. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 137. CBS meerjarenprogramma 2024–2028
 138. Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers
 139. Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers
 140. Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020
 141. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020
 142. Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020
 143. Vanuit Oekraïne ingeschreven personen naar woongemeente vanaf 1 april 2022
 144. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 145. Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
 146. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2022
 147. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 148. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 149. Nieuwbouwmonitor 2018-2020
 150. Statistisch Bulletin 2022-11
 151. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2021
 152. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020
 153. Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020
 154. Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020
 155. Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021
 156. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021
 157. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020
 158. Het historisch laag consumentenvertrouwen verklaard
 159. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 160. Vermogen van huishoudens naar regio, 2020
 161. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021
 162. Pilot Monitoring Productverbetering
 163. Pompprijzen in de grensstreek, 2017-2021
 164. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021
 165. Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien
 166. Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021
 167. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 168. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2022
 169. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 170. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1
 171. Transformaties in de woningvoorraad, 2022-Q2
 172. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 173. Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire
 174. AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022
 175. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 176. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022
 177. Familiebedrijven in Nederland 2020-2021
 178. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021
 179. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 180. Tabellen Tozo definitief, 2021
 181. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022
 182. Jeugdhulp 1e halfjaar 2022
 183. Familiebedrijven in Nederland, 2020
 184. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021
 185. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021
 186. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2022
 187. Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022
 188. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober
 189. Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 190. Loon uitwonende studenten, 2021
 191. Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021
 192. Biologische landbouwbedrijven
 193. Activiteiten biologische landbouwbedrijven
 194. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 195. Economische groei in Venlo 2019-2021
 196. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2022
 197. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2022
 198. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 2
 199. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2022
 200. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20
 201. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022
 202. Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe
 203. Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS
 204. Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019
 205. De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen
 206. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 207. Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers
 208. Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021
 209. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021
 210. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2022
 211. Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 juni 2022
 212. Statistisch Bulletin 2022-10
 213. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015-Q1-2022-Q2
 214. De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik
 215. Regionale economische groei 1995-2019
 216. Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021
 217. Studerende wajongers, 2017-2022
 218. Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement
 219. Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 220. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2022
 221. Scale-ups in Nederland, 2010-2021
 222. SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten
 223. SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten
 224. Vertrouwen in de politie, 2012-2021
 225. Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020
 226. Gezondheid, welzijn, en leefstijl op Bonaire, Saba en Sint Eustatius
 227. Verdrinkingen in Amsterdam 1969-1995
 228. Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021
 229. Bbz nader voorlopig, maart 2022
 230. Verjaardagen in Nederland, 2022
 231. Bijstand, derde kwartaal 2022
 232. Bbz definitief, oktober t/m december 2021
 233. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022
 234. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2022
 235. Extra uitvraag Tegenprestatie 2022
 236. Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021
 237. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 238. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 239. Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022
 240. Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg
 241. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021
 242. Moord en doodslag 2021
 243. Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021
 244. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050
 245. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 246. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020
 247. Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland
 248. Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021
 249. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022
 250. Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen
 251. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
 252. Financiële schade van criminaliteit tegen burgers
 253. Financiële schade criminaliteit tegen burgers
 254. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 255. Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021
 256. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
 257. Labour Market Policy Database, 2021
 258. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
 259. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 260. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020
 261. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 262. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 263. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 264. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 265. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021
 266. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2021
 267. Toerisme in 2021 licht hersteld
 268. Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
 269. Fietsdoden, 2021
 270. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
 271. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2020
 272. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
 273. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 274. Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2021
 275. Studieschulden 2011-2022
 276. Vrijwilligerswerk 2021
 277. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021
 278. Inkomen per gemeente en wijk, 2019
 279. Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
 280. De mensen van Heerlen, 2020
 281. Watergebruik Thuis (WGT) 2021
 282. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2021
 283. Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021
 284. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
 285. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
 286. AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
 287. AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
 288. Statistisch Bulletin 2022-09
 289. Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing
 290. Detectie zonnepanelen regionaal
 291. Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht
 292. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne tot 5 september
 293. Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.
 294. Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
 295. Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020
 296. Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019
 297. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1
 298. Verkeersdoden provincie Noord-Holland 2016-2021
 299. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 300. Overheidsfinanciën 2021
 301. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
 302. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
 303. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
 304. Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht
 305. Adreskwaliteit 2021
 306. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
 307. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
 308. Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2022
 309. Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied
 310. Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1
 311. Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021
 312. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 313. Tabellen Bbz nader voorlopig, februari 2022
 314. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
 315. Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019
 316. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022
 317. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022
 318. De Heitjes en het welzijn in Heerlen
 319. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 320. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 321. Regionale economische groei
 322. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 323. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 324. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief
 325. Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021
 326. Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022
 327. Looncomponenten pensioenopbouw, 2021
 328. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
 329. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
 330. Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021
 331. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
 332. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
 333. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019
 334. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers
 335. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers
 336. Embedded soja en palmolie
 337. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
 338. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 339. Statistisch Bulletin 2022-08
 340. Kernindicatoren Integratie 2022
 341. Waar komt ons gas vandaan?
 342. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 343. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
 344. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 345. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 346. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 347. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
 348. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
 349. Bedrijven met melkkoeien, 2021
 350. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 351. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
 352. Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 353. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
 354. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 355. Maatschappelijke diensttijd 2021
 356. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
 357. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 358. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021
 359. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
 360. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021
 361. Dynamiek werknemers 2018-2021
 362. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 363. Doodsoorzaken maart 2022
 364. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
 365. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
 366. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 367. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 368. Zicht op Ondermijning op Vakantieparken
 369. Economische groei in Leiden, 2021
 370. Verdrinkingen, 2021
 371. Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021
 372. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
 373. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
 374. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 375. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 376. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
 377. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
 378. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 379. Schulden in Schagen, oktober 2020
 380. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
 381. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
 382. Energiearmoede in Drenthe, 2020
 383. Cybersecuritymonitor 2021
 384. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
 385. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
 386. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
 387. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
 388. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
 389. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
 390. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 391. Beroep salarisadministrateurs 2021
 392. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
 393. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 394. Statistisch Bulletin 2022-07
 395. Goederenaanvoer zeevaart per land
 396. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 397. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 398. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021
 399. Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021
 400. Trends in (echt)scheidingen
 401. Culturele diversiteit NPO, april 2022
 402. Pesten
 403. Pesten
 404. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
 405. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 406. ODiN 2021 Utrecht
 407. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
 408. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 409. Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren
 410. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
 411. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 412. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
 413. ODiN 2021 Noordvleugel
 414. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
 415. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
 416. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 417. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
 418. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 419. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 420. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
 421. Tabellensets Nationale rekeningen 2021
 422. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 423. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 424. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
 425. Cliënten beschermd wonen, 2021
 426. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2019-2021
 427. Overlijdens aan ICD-10 code C22
 428. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 429. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
 430. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 431. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021
 432. Discriminatie
 433. Gediscrimineerd gevoeld?
 434. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 435. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 436. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 437. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 438. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 439. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 440. Rapportage Waarschuwingen 2021
 441. Rapportage Waarschuwingen 2021
 442. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
 443. Achterstandsscores per school, 2022
 444. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 445. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 446. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 447. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 448. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 449. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 450. Schuldenproblematiek in beeld
 451. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 452. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 453. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 454. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 455. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 456. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 457. Economische verwevenheid met China via handel
 458. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 459. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 460. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 461. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 462. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 463. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 464. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 465. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 466. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 467. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 468. Monitor online platformen 2021
 469. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 470. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 471. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 472. Barometer culturele diversiteit
 473. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 474. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 475. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 476. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 477. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 478. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 479. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 480. Indicatoren taxi-branche
 481. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 482. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 483. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 484. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 485. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
 486. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 487. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 488. Statistisch Bulletin 2022-06
 489. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 490. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 491. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 492. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 493. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 494. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 495. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 496. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 497. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 498. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 499. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 500. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 501. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 502. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 503. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 504. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 505. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 506. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 507. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 508. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 509. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 510. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 511. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 512. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 513. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
 514. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 515. Regionale economische groei
 516. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 517. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 518. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 519. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 520. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 521. Hoe betalen wij voor de zorg?
 522. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 523. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 524. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 525. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 526. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 527. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 528. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 529. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 530. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 531. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 532. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 533. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 534. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 535. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 536. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 537. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 538. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 539. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 540. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 541. Tabel leefstijl, 2021
 542. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 543. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 544. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 545. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 546. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 547. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 548. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 549. Statistisch Bulletin 2022-05
 550. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 551. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 552. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 553. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 554. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 555. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 556. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 557. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 558. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 559. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 560. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 561. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 562. Migrantenouderen in Nederland
 563. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 564. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 565. Vermogensverdeling, 2006-2020
 566. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 567. Migrantenmonitor 2020
 568. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 569. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 570. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 571. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 572. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 573. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 574. Jeugdhulp 2021
 575. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 576. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 577. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 578. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 579. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 580. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 581. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 582. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 583. Transformaties in de woningvoorraad, eerste halfjaar 2021
 584. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 585. Biomassa regionaal, 2019-2020
 586. Zelfdodingen, 1970-2021
 587. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 588. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 589. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 590. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 591. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 592. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 593. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 594. Zingeving
 595. Afvalcijfers op een rij
 596. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 597. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 598. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 599. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 600. Statistisch Bulletin 2022-04
 601. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 602. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 603. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 604. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 605. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 606. Verkeersdoden 2021
 607. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 608. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 609. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 610. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 611. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 612. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 613. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 614. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 615. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 616. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 617. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 618. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 619. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 620. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 621. Schoolweging, 2019-2021
 622. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 623. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 624. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 625. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 626. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 627. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 628. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 629. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 630. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 631. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 632. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 633. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 634. Internationale handel naar regio 2008-2021
 635. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 636. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 637. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 638. Tozo nader voorlopig, september 2021
 639. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 640. Achterstandsscores per school, 2021
 641. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 642. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 643. Peuters in Leiden, 2019-2021
 644. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 645. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 646. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 647. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 648. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 649. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 650. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 651. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 652. Werknemers horeca in coronatijd
 653. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 654. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 655. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 656. Autobezit per huishouden, januari 2020
 657. Contacten met de tandarts 2021
 658. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 659. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 660. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 661. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 662. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 663. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 664. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 665. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 666. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 667. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 668. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 669. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 670. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 671. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 672. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 673. Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018
 674. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 675. Toegevoegde waarde in de keten
 676. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 677. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 678. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 679. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 680. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 681. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 682. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 683. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 684. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 685. Leefstijl, 2021
 686. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 687. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 688. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 689. Statistisch Bulletin 2022-03
 690. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 691. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 692. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 693. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 694. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 695. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 696. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 697. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 698. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 699. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 700. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 701. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 702. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 703. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 704. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 705. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 706. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 707. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 708. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 709. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 710. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 711. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 712. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 713. Nederlandse invoer van sojabonen
 714. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 715. Veiligheidsmonitor 2021
 716. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 717. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 718. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 719. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 720. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 721. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 722. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 723. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 724. Regionale economische groei 2021
 725. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 726. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 727. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 728. De Nederlandse economie in 2021
 729. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 730. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 731. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 732. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 733. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 734. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 735. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 736. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 737. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 738. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 739. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 740. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 741. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 742. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 743. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 744. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 745. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 746. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 747. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 748. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 749. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 750. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 751. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 752. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 753. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 754. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 755. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 756. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 757. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 758. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 759. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 760. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 761. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 762. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 763. Statistisch Bulletin 2022-02
 764. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 765. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 766. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 767. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 768. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 769. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 770. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 771. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 772. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 773. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 774. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 775. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 776. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 777. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 778. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 779. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 780. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 781. Straatintimidatie van jongeren
 782. Straatintimidatie van jongeren
 783. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 784. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 785. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 786. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 787. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 788. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 789. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 790. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 791. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 792. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 793. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 794. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 795. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 796. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 797. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 798. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 799. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 800. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 801. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 802. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 803. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 804. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 805. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 806. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 807. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 808. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 809. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 810. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 811. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 812. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 813. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 814. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 815. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 816. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 817. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 818. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 819. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 820. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 821. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 822. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 823. Cybersecuritymonitor 2020
 824. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 825. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 826. Witte vlek op pensioengebied 2019
 827. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 828. Statistisch Bulletin 2022-01
 829. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 830. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 831. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 832. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 833. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 834. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021