Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Economische groei in Leiden, 2016-2021*
 2. Bericht 2 Continu Onderzoek Burgerperspectieven, 2022
 3. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2019-nov 2022
 4. Vermogensverdeling in Eindhoven 2020
 5. Economische groei in Eindhoven, 2021
 6. Actualisatie provinciale natuurindicatoren
 7. Stapeling en (multi)problematiek 2017-2021
 8. Bevolkingsgegevens Weesp, 2016 tm 2022
 9. Schulden in Schagen, oktober 2020 - uitbreiding
 10. Verjaardagen in Nederland, 2023
 11. Verjaardagen in Nederland, 2022
 12. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022
 13. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2022
 14. Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2021
 15. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2022
 16. COVID tabellenset musea 2020-2021
 17. Individuele museumbezoeken, 2012-2020
 18. BDFS-C: Tabellen terugvorderingen Tozo 2020 en 2021
 19. Culturele diversiteit Heijmans N.V., 2021
 20. Doodsoorzaken, 2020 - augustus 2022
 21. Impact coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia
 22. Activiteiten en bezoekersaantallen van podia voor professionele podiumkunsten
 23. Gemiddelde prijs van een autorijles, 2022
 24. Tabellen Bbz definitief, januari t/m maart 2022
 25. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2020
 26. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21
 27. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2021
 28. Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten
 29. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 30. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 31. AZW-smal: Arbeidsduur per week, branche, geslacht, maart 2022
 32. De inzet van vrijwilligers in Heerlen en het Heitje
 33. Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021
 34. De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen
 35. Verkenning alternatief verdeelmodel voor voortijdig schoolverlaten
 36. Statistische beschrijving AiNed populatie; tussentijdse raportage 2022
 37. BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021
 38. Culturele diversiteit Gemeente Helmond, 2021
 39. Culturele diversiteit werknemers van de Volksbank N.V., september 2022
 40. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2021
 41. Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne
 42. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022
 43. Omzetniveau internetverkopen van goederen door Nederlandse bedrijven
 44. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022
 45. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
 46. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021
 47. Maatschappelijk onbehagen en pessimisme voor en tijdens de pandemie
 48. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2021
 49. Wanbetalers zorgverzekering 2021 naar gemeente
 50. Lengte van het Nederlandse fietsnetwerk, 2022
 51. Vooronderzoek zeggenschap in de toeleveringsketen, 2016
 52. Maritieme monitoren, 2020-2021
 53. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019
 54. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2022
 55. Kernprognose 2022-2070
 56. Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland
 57. Slimme apparaten en systemen, 2020 en 2022
 58. Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022
 59. SRG-L - Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet, maart 2022
 60. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q2
 61. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2022
 62. Regionale economische groei, derde kwartaal 2022
 63. De regionale economie 2021
 64. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021
 65. Broeikasgassen in de Nederlandse economie
 66. Goederenoverslag bulkgoederen
 67. Landelijke monitor leegstand 2022
 68. Gebruikers van de regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
 69. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 70. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom ho 2018/2019 2019/2020 regio
 71. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2019.
 72. Consumptie inboedelgoederen, 2006-2021
 73. Re-integratie en bijstand, 2022-Q1
 74. Baanvindkansen van niet-werkenden, 2013-2021
 75. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2022
 76. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2021
 77. Omzetindicator MKB-bedrijven in Den Haag, 2021-2022
 78. Bedrijfsvoertuigen per LBE in Gelderland en Overijssel, 2022
 79. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2018-2019
 80. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021
 81. Vervoersarmoede Fryslân, 2020
 82. Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020
 83. Banen in Leiden, 2020
 84. Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021
 85. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2022
 86. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021
 87. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021
 88. Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020 (herziening)
 89. Meervoudige codering van de doodsoorzaak
 90. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 91. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 92. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2
 93. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2021
 94. Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
 95. Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018
 96. Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020
 97. AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021
 98. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020
 99. Bedrijfseconomische schets Schiphol cluster 2010 -2022
 100. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 101. Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020
 102. Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen
 103. Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021
 104. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
 105. Herkomstland van werknemers in Nederland
 106. Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020
 107. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
 108. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 109. Aantal elektrische vrachtauto’s, 1 januari 2022
 110. Toegevoegde waarde veehouderij en agrocomplex 2018-2021
 111. Energiearmoede in Schagen, 2020
 112. Doodsoorzaken, 2020 - juli 2022
 113. Verhuiswensen, 2012-2021
 114. Werkonderzoek 2022
 115. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 116. Vermogensdynamiek, 2011-2021
 117. Slachtoffers van stalken, 2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 118. Gebruik goederenvervoercorridors zuidoost en oost, 2019
 119. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2022
 120. Vrij belegd vermogen, 2020-2021
 121. Armoedemonitor Gemeente Wageningen - Uitbreiding, 2018
 122. AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
 123. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 124. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2021-2022
 125. Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg
 126. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022
 127. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2020-2021
 128. CBS meerjarenprogramma 2024–2028
 129. Jeugdreclassering 3e kw. 2022, voorlopige cijfers
 130. Jeugdreclassering 2e kw. 2022, nader voorlopige cijfers
 131. Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020
 132. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020
 133. Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020
 134. Vanuit Oekraïne ingeschreven personen naar woongemeente vanaf 1 april 2022
 135. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 136. Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
 137. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2022
 138. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 139. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021
 140. Nieuwbouwmonitor 2018-2020
 141. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2021
 142. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020
 143. Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020
 144. Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020
 145. Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021
 146. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021
 147. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020
 148. Het historisch laag consumentenvertrouwen verklaard
 149. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 150. Vermogen van huishoudens naar regio, 2020
 151. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021
 152. Pilot Monitoring Productverbetering
 153. Pompprijzen in de grensstreek, 2017-2021
 154. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021
 155. Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien
 156. Contacten Juridisch Loket naar Wrb-grens, 2019-2021
 157. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 158. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2022
 159. Transformaties in de woningvoorraad 2021
 160. Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2021-2022Q1
 161. Kerncijfers wijken en buurten 2019
 162. AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022
 163. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 164. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022
 165. Familiebedrijven in Nederland 2020-2021
 166. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021
 167. Tabellen Tozo definitief, 2021
 168. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022
 169. Jeugdhulp 1e halfjaar 2022
 170. Familiebedrijven in Nederland, 2020
 171. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021
 172. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021
 173. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2022
 174. Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022
 175. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober
 176. Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 177. Loon uitwonende studenten, 2021
 178. Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021
 179. Biologische landbouwbedrijven
 180. Activiteiten biologische landbouwbedrijven
 181. Energiearmoede in Eindhoven, 2020
 182. Economische groei in Venlo 2019-2021
 183. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2022
 184. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2022
 185. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 2
 186. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2022
 187. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20
 188. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022
 189. Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe
 190. Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS
 191. Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019
 192. De Heitjes en het sociaal kapitaal in Heerlen
 193. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 194. Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers
 195. Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021
 196. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021
 197. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2022
 198. Banen van werknemers bij bedrijven met en zonder NOW-uitkering
 199. Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 juni 2022
 200. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015-Q1-2022-Q2
 201. De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik
 202. Regionale economische groei 1995-2019
 203. Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021
 204. Studerende wajongers, 2017-2022
 205. Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement
 206. Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747
 207. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2022
 208. Scale-ups in Nederland, 2010-2021
 209. SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten
 210. SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten
 211. Vertrouwen in de politie, 2012-2021
 212. Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020
 213. Gezondheid, welzijn, en leefstijl op Bonaire, Saba en Sint Eustatius
 214. Verdrinkingen in Amsterdam 1969-1995
 215. Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021
 216. Bbz nader voorlopig, maart 2022
 217. Verjaardagen in Nederland, 2022
 218. Bijstand, derde kwartaal 2022
 219. Bbz definitief, oktober t/m december 2021
 220. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022
 221. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2022
 222. Extra uitvraag Tegenprestatie 2022
 223. Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021
 224. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 225. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 226. Demografische kenmerken Oekraïners, 1 juli 2022
 227. Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg
 228. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021
 229. Moord en doodslag 2021
 230. Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021
 231. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050
 232. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 233. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020
 234. Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland
 235. Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021
 236. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022
 237. Subsectoring sector niet-financiële vennootschappen
 238. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
 239. Financiële schade van criminaliteit tegen burgers
 240. Financiële schade criminaliteit tegen burgers
 241. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 242. Personen met verward gedrag in politieregistraties, 2017-2021
 243. Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
 244. Labour Market Policy Database, 2021
 245. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
 246. Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
 247. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020
 248. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 249. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 250. Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
 251. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 252. Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021
 253. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2021
 254. Toerisme in 2021 licht hersteld
 255. Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
 256. Fietsdoden, 2021
 257. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
 258. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2020
 259. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
 260. Variabele en vaste energiecontracten jan 2021-aug 2022
 261. Uitval motorvoertuigen totaal, 2018-2021
 262. Vrijwilligerswerk 2021
 263. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021
 264. Inkomen per gemeente en wijk, 2019
 265. Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
 266. De mensen van Heerlen, 2020
 267. Watergebruik Thuis (WGT) 2021
 268. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2021
 269. Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021
 270. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
 271. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
 272. AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
 273. AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
 274. Huwelijken en partnerschappen gevolgd door kind of verhuizing
 275. Detectie zonnepanelen regionaal
 276. Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht
 277. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne tot 5 september
 278. Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.
 279. Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
 280. Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020
 281. Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019
 282. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2022Q1
 283. Verkeersdoden provincie Noord-Holland 2016-2021
 284. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 285. Overheidsfinanciën 2021
 286. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
 287. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
 288. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
 289. Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht
 290. Adreskwaliteit 2021
 291. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
 292. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
 293. Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2022
 294. Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied
 295. Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021
 296. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 297. Tabellen Bbz nader voorlopig, februari 2022
 298. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
 299. Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019
 300. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014 - 2022
 301. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022
 302. De Heitjes en het welzijn in Heerlen
 303. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 304. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 305. Regionale economische groei
 306. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 307. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 308. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief
 309. Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021
 310. Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022
 311. Looncomponenten pensioenopbouw, 2021
 312. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
 313. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
 314. Verplaatsingen in de gemeente Groningen, 2018-2021
 315. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
 316. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
 317. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven in beeld, 2019
 318. Jeugdreclassering 1e kwartaal 2022, nader voorlopige cijfers
 319. Jeugdreclassering 2e kwartaal 2022, voorlopige cijfers
 320. Embedded soja en palmolie
 321. Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021
 322. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 323. Kernindicatoren Integratie 2022
 324. Waar komt ons gas vandaan?
 325. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 326. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
 327. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 328. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2020
 329. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 330. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
 331. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
 332. Bedrijven met melkkoeien, 2021
 333. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 334. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
 335. Update Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 336. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
 337. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 338. Maatschappelijke diensttijd 2021
 339. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
 340. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 341. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2021
 342. Nabijheid bibliotheekvoorzieningen 2019, '20 en '21 vergeleken met 2014
 343. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2021
 344. Dynamiek werknemers 2018-2021
 345. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2022
 346. Doodsoorzaken maart 2022
 347. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
 348. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
 349. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 350. De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne
 351. Zicht op Ondermijning op Vakantieparken
 352. Economische groei in Leiden, 2021
 353. Verdrinkingen, 2021
 354. Internationale goederenhandel naar Oekraïne per provincie 2019-2021
 355. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021
 356. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2015-2021
 357. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 358. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 359. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
 360. De Heitjes en het vertrouwen in instituties in Heerlen
 361. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 362. Schulden in Schagen, oktober 2020
 363. Kansrijk van Start in Heerlen, 2020
 364. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
 365. Energiearmoede in Drenthe, 2020
 366. Cybersecuritymonitor 2021
 367. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
 368. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
 369. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
 370. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
 371. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
 372. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
 373. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 374. Beroep salarisadministrateurs 2021
 375. Grond-, weg- en waterbouw (GWW), maart 2022
 376. Aardgasbaten overheid 1969-2021
 377. Goederenaanvoer zeevaart per land
 378. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 379. Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
 380. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2021
 381. Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021
 382. Trends in (echt)scheidingen
 383. Culturele diversiteit NPO, april 2022
 384. Pesten
 385. Pesten
 386. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1–2022Q1
 387. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 388. ODiN 2021 Utrecht
 389. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
 390. ODiN 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 391. Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren
 392. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021 - Onderzoeksbeschrijving
 393. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 394. Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage
 395. ODiN 2021 Noordvleugel
 396. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
 397. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
 398. Afstanden van postcodes tot de grens, 2021
 399. Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
 400. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 401. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 402. Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
 403. Tabellensets Nationale rekeningen 2021
 404. Type bromfietsvoertuigen incl. speedpedelecs, 2019-2022
 405. Motorvoertuigen totaal, 2019-2022
 406. Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022
 407. Overlijdens aan ICD-10 code C22
 408. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2022
 409. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
 410. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 411. Kenmerken van transseksuelen, 1995-2021
 412. Discriminatie
 413. Gediscrimineerd gevoeld?
 414. Sociaal-economische status per postcode, 2019
 415. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 416. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 417. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 418. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 419. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 420. Rapportage Waarschuwingen 2021
 421. Rapportage Waarschuwingen 2021
 422. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2021
 423. Achterstandsscores per school, 2022
 424. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens, 2010 – 2019; herziene versie
 425. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 426. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 427. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 428. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 429. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 430. Schuldenproblematiek in beeld
 431. Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018
 432. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 433. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 434. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 435. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 436. Faillissementsgraad winkels januari t/m mei 2022
 437. Economische verwevenheid met China via handel
 438. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 439. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 440. Energieverbruik landbouw naar belastingschijf, 2019-2020
 441. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 442. Steenkool, invoer per land, 2020-2021
 443. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 444. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 445. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 446. Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand
 447. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 448. Monitor online platformen 2021
 449. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 450. Kilometers en aantallen bestel- en personenauto’s 2019
 451. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 452. Barometer culturele diversiteit
 453. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 454. Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020
 455. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2021
 456. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 457. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 458. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 459. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 460. Indicatoren taxi-branche
 461. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 462. Update dashboards energieverbruik maatschappelijk vastgoed, 2019-2021
 463. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 464. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 465. Veiligheid van websites van bedrijven 2020
 466. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 467. Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021
 468. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022
 469. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 7 juni 2022
 470. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 471. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 472. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 473. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 474. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 475. Hoeveel koeien grazen er in de wei?
 476. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 477. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 478. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 479. Conjunctuurenquête; coronasteun en extra vragen schuldenlast
 480. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 481. Economische indicatoren fietsensector, 2015 - 2020
 482. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 483. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 484. Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019
 485. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 486. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 487. Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA
 488. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 489. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 490. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 491. De Heitjes en de politieke betrokkenheid in Heerlen
 492. Goederenhandel met Rusland en Oekraïne, eerste kwartaal 2022
 493. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 494. Regionale economische groei
 495. Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022
 496. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 497. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 498. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 499. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 500. Hoe betalen wij voor de zorg?
 501. Omzetontwikkeling supermarkten per productgroep, 2018-2021
 502. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 503. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 504. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 505. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 506. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 507. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)
 508. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2021-2022
 509. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 510. Woonlasten huishoudens naar inkomensgroepen, 2021
 511. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 512. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 513. Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland
 514. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
 515. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2021
 516. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 517. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020-2021
 518. ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2021
 519. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 520. Tabel leefstijl, 2021
 521. Relevantie PPS in internationale handelsbevordering
 522. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 523. Vooronderzoek naar ransomware-aanvallen bij bedrijven
 524. Jeugdreclassering Q1 2021 t/m Q1 2022
 525. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 526. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 527. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 528. Verhuizingen van en naar gemeenten, 2017 - 2020
 529. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020
 530. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 531. Spanning op de koopwoningmarkt, 2021
 532. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 533. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 534. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 535. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 536. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 537. Ingeschreven bij Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 9 mei 2022
 538. Migrantenouderen in Nederland
 539. Profielschets van de Nederlandse textielsector 2020
 540. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 541. Vermogensverdeling, 2006-2020
 542. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 543. Migrantenmonitor 2020
 544. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 545. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 546. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 547. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 548. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 549. Jeugdhulp 2021
 550. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 551. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2021
 552. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 553. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 554. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 555. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019
 556. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 557. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 558. Biomassa regionaal, 2019-2020
 559. Zelfdodingen, 1970-2021
 560. Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021
 561. Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne
 562. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2020*-2021*
 563. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q4
 564. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 565. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 566. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 567. Zingeving
 568. Afvalcijfers op een rij
 569. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 570. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 571. Faillissementen bedrijven in de Achterhoek; kwartaal 1 t/m 4 2021
 572. Elektriciteitsproductie-installaties op aardgas, 2020
 573. Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019
 574. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019
 575. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2018-2020
 576. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 577. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 578. Verkeersdoden 2021
 579. De Heitjes en het verenigingsleven in Heerlen
 580. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019
 581. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021
 582. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 583. Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020
 584. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 585. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 586. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 587. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 588. Energieleveringen ETS- en overige bedrijven, 2019-2020
 589. Invoer zonnebloemolie en maïs, 2021
 590. Statistische gegevens per vierkant 2021-2020-2019
 591. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 592. Marktprijzen Energie, 2000-2021
 593. Schoolweging, 2019-2021
 594. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 595. Doodsoorzaken, 2020-december 2021
 596. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 597. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 598. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 599. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 600. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 601. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 602. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 603. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021
 604. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 605. Export naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, goederensoort, 2019-2021
 606. Internationale handel naar regio 2008-2021
 607. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 608. Gebouwenmatrix energie 2020 op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
 609. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 610. Tozo nader voorlopig, september 2021
 611. Aardgas- en elektriciteitsleveringen gemeentelijk vastgoed, 2019
 612. Achterstandsscores per school, 2021
 613. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 614. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 615. Peuters in Leiden, 2019-2021
 616. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 617. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 618. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 619. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 620. Musea naar provincie en type, 2009-2020
 621. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 622. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 2021
 623. Kenmerken Nederlandse bevolking naar politiedistrict, 2020-2021
 624. Werknemers horeca in coronatijd
 625. Leeftijden op 1 januari 2021 per arrondissement
 626. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021
 627. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 628. Autobezit per huishouden, januari 2020
 629. Contacten met de tandarts 2021
 630. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 631. De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen
 632. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 633. Goederenhandel naar Rusland per provincie, 2019 t/m 2021
 634. Economische groei in Eindhoven, 2020*
 635. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 636. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 637. Circulaire economie en de Sustainable Development Goals
 638. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 639. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 640. Doodsoorzaken, 2020-november 2021
 641. Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021
 642. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021
 643. Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022
 644. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 645. Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018
 646. Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020
 647. Toegevoegde waarde in de keten
 648. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 649. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 650. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 651. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht
 652. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 653. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 654. Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013
 655. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 656. Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021
 657. Leefstijl, 2021
 658. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 659. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 660. Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2019-2021
 661. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 662. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 663. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2022
 664. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 665. Goederenexport provincies naar Rusland, 2019
 666. Omzetontwikkeling naar sector Groningen per kwartaal
 667. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 668. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2014-2021
 669. Begrotingsindicatoren BuZa RVO
 670. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 671. Kenmerken politiepersoneel, 2021
 672. Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019
 673. BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers
 674. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 675. Onderzoek Kunst- en Cultuureducatie
 676. Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 677. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 678. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 679. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 680. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 681. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 682. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 683. Personen met een Oekraïense migratieachtergrond, 1-1-2021
 684. Nederlandse invoer van sojabonen
 685. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 686. Veiligheidsmonitor 2021
 687. De Heitjes en het politieke vertrouwen in Heerlen
 688. Doodsoorzaken, 2020-oktober 2021
 689. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 690. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 691. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 692. Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021
 693. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 694. Kwantitatieve effectmeting ROM’s, 2011-2020
 695. Regionale economische groei 2021
 696. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 697. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 698. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 699. De Nederlandse economie in 2021
 700. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 701. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 702. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 703. Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021
 704. Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020
 705. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 706. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 707. Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten
 708. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2021*
 709. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer - 2016-2020
 710. De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen
 711. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 712. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 713. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 714. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 715. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 716. De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen
 717. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 718. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 719. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)
 720. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2020-2021)
 721. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 722. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, vierde kwartaal 2021
 723. Nieuwe indeling bevolking naar herkomst
 724. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 725. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 726. Jeugdreclassering 4e kw. 2021, voorlopige cijfers
 727. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 728. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 729. Bedrijventerreinen en de energietransitie
 730. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 731. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 732. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 733. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 734. Onderweg in Nederland (ODiN) 2018-2020
 735. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022
 736. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 737. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022
 738. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021
 739. Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021
 740. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018
 741. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 742. Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021
 743. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 744. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 745. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 746. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 747. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 748. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 749. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 750. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 751. Straatintimidatie van jongeren
 752. Straatintimidatie van jongeren
 753. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 754. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 755. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 756. Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019
 757. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 758. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 759. Rendementen, CO2-emissie elektriciteitsproductie, 2020
 760. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 761. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 762. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 763. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 764. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 765. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 766. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 767. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen
 768. Vrachtauto's, trekkers en speciale voertuigen, branche
 769. Economische betekenis Nederlandse zeehavens, 2018
 770. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 771. Economische groei in Leiden, 2016-2020*
 772. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 773. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 774. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 775. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 776. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 777. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 778. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 779. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 780. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 781. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 782. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2020
 783. Bevolkingsomvang en overledenen GGD Haaglanden, 2017-2020
 784. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 785. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 786. Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020
 787. Leeftijd hoofdbewoner regio Groningen-Assen, 2020
 788. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21
 789. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 790. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
 791. Wijziging van de behandeling van de teruggave energiebelasting in de CPI
 792. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 793. Cybersecuritymonitor 2020
 794. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 795. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 796. Witte vlek op pensioengebied 2019
 797. Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2021Q3
 798. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 799. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 800. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 801. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 802. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020
 803. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021