Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Schooladvies en herziening advies basisonderwijs
 2. Veiligheidsmonitor naar kenmerken huishoudens
 3. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 4. Internationale scholen: uitgaven, leerlingen, personeel
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2018
 6. Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen BDFS
 7. Personen die de inlichtingenplicht schenden, 2017
 8. Emissie-intensiteit broeikasgassen Industrie
 9. Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014-2016
 10. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie
 11. Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten
 12. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017
 13. Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar
 14. Zonnestroom naar type aansluiting en sector, 2013-2017
 15. Wanbetalers Zorgverzekering 2017
 16. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 17. Kwartaalmonitor VHG, derde kwartaal 2018
 18. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 19. Inzicht in dakloosheid
 20. Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017
 21. Kernprognose 2018-2060
 22. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2015-2017
 23. Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat melkvee
 24. Omzet melkveesector, 2014 – 3e kwartaal 2018
 25. Verkamering in Leiden, 2018
 26. Korte-ketenverkoop Landbouwbedrijven, 2017
 27. Podiumkunstvoorstellingen en -bezoek, 2016*-2017*
 28. Tabellen re-integratievoorzieningen, kw3 2018
 29. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q2
 30. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16
 31. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17
 32. Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016
 33. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2015-2017
 34. Omzetontwikkeling NBBU 2015=100
 35. Handelsbalans met de VS
 36. Stromen in de sociale zekerheid 2010-2016
 37. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q3 2018
 38. Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017
 39. Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden
 40. Kosten van kinderen 2015
 41. Bevolking en huishoudens; 4-cijferige postcode 1-1-2018
 42. In- en uitstroom Wmo, 2017 en 1e halfjaar 2018
 43. Kosten Wmo arrangementen 2017 en 1e halfjaar 2018
 44. Beperkingen bij alleenstaande ouderen
 45. Prijsindex woningen Bonaire, 2016-2017
 46. Tabellen energie en broeikasgassen; 2000-2017
 47. Huur- en zorgtoeslag 55-plussers in Lelystad, 2014-2017
 48. Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw, 2010-16
 49. Uitstromers uit bijstand door baan per regio
 50. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 51. Cultuur in Beeld 2018
 52. Musea naar aard van de collectie, 2009-2017
 53. KBvG rapportage 1e halfjaar 2018
 54. Banen naar sectorindeling en grootteklasse
 55. Scale-ups in Nederland, 2010-2017
 56. Gebruik van algoritmen door overheidsorganisaties
 57. Sterfte naar provincie en plaats van overlijden
 58. Lonen en winsten fysiotherapeuten, 2012-2016
 59. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten, 2012-2016
 60. Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden
 61. Regionale cijfers voor de Zee- en kustvaart
 62. Brancheverenigingen: VHG jaarrapportage 2017
 63. Cliënten beschermd wonen, 2017 en 1e halfjaar 2018
 64. Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen
 65. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016
 66. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017- 2018H1
 67. Kernindicatoren Integratie 2018
 68. Kinderen van tweede generatie ouders, 1 januari 2018
 69. Transseksuelen in Nederland, 1995-2018
 70. Bedrijven met akkerbouw per grootteklasse, 2000-2018*
 71. Melkgeiten, 2000, 2017 en 2018*
 72. Stromen in simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016-2017
 73. Monitor Tijdelijke Verhuur 2017
 74. Vestigingen en werknemers van bedrijven Noord-Limburg
 75. Deelnemers aan economische missies, 2004-2016
 76. Huur- en zorgtoeslag in Schagen, 2014-2016
 77. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 78. Monitor Statushouders Den Haag, 2014-2017
 79. Stapelingsproblematiek wijken en buurten Leiden, 2017
 80. Vast en flexibel personeel bij overheid en onderwijs
 81. Jeugdreclassering 2e kw. 2018, nader voorlopige cijfers
 82. Jeugdreclassering 3e kw. 2018, voorlopige cijfers
 83. Wijkanalyse Leiden Zuid-West
 84. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies
 85. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 86. Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd
 87. Evaluatie Overbruggingsregeling transitievergoeding
 88. Oogst en teeltoppervlakte appels en peren
 89. Rapport Bijzondere bijstand 2017
 90. Rapport Bijzondere bijstand 2016
 91. Looncomponenten pensioenopbouw, 2013-2017
 92. Gemiddelde verwachte schoolscores, 2015-2017
 93. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 94. Landelijke Monitor Leegstand, 2017-2018
 95. Indicatoren vastgoed, wonen en demografie Limburg, 2018
 96. Bevolkingsaantallen, 1-1-2008 en 1-1-2018
 97. Witte vlek op pensioengebied 2016
 98. Kenmerken transformaties op de woningmarkt, 2014-2016
 99. Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017
 100. Pensioenaanspraken van personen, 2015
 101. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2017
 102. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 103. Agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant
 104. Elektriciteitsproductie windturbines 2017
 105. Elektriciteitsproductie mestvergisters 2017
 106. Best betaalde werknemers
 107. Jeugdhulp naar leeftijd en verwijzer, 1e halfjaar 2018
 108. Leerlingen primair onderwijs, 2011/’12 en 2017/’18
 109. Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2016/'17
 110. Internationale handel in goederen provincie en Corop
 111. Studieduur en –rendement van zwangere mbo-ers
 112. Banen naar woonland 2016
 113. Innovatie en R&D per provincie en Corop-gebieden
 114. Internationale handel in diensten per regio
 115. Onderwijsachterstanden in Capelle aan den IJssel, 2017
 116. Aantal banen bij architectenbureaus, 2006-2017
 117. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 118. Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2017
 119. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 120. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2015 & 2017
 121. Standen Bbz juni 2015-2017
 122. Pompoenen 2015 - 2018
 123. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2018
 124. Gestarte banen van werknemers 2015
 125. CPI Caribisch Nederland excl. elektriciteit en water
 126. Bestedingen aan duurzaam voedsel, 2017
 127. Huur- en zorgtoeslag 55-plussers in Den Haag, 2014-2016
 128. Vrouwen op de arbeidsmarkt, 2016
 129. Betaalde uren per week, medisch specialisten, 2015-2016
 130. Invoer van pesticiden door Bonaire, 2014-2017
 131. Milieu en duurzame energie. Opvattingen en gedrag
 132. Nieuwverkopen, bpm, import personenauto’s, 2007-2017
 133. Datagestuurd werken in Schagen en Den Helder
 134. Baten en investeringen provinciale natuurbeschermers
 135. Aanvullend statistisch onderzoek: OEV, Q2 2018
 136. Huur- en zorgtoeslag in Leidschendam-Voorburg 2014-2016
 137. Energieverbruik zorgvastgoed, 1 januari 2018
 138. Overstappen naar een andere energieleverancier
 139. Aanvulling Basismonitor gemeente Haren, 2018
 140. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2018
 141. Gezinssituatie jeugd en contact met (stief)ouders, 2017
 142. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2017
 143. Monitor topsectoren 2018
 144. Multinationals en niet-multinationals, 2010-2016
 145. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 146. Economische relaties met het VK
 147. Verdiensten aan VK per bedrijfstak
 148. Import uit het VK, verbruik per bedrijfstak
 149. Britse bedrijven in Nederland
 150. Werkgelegenheid dankzij VK per bedrijfstak
 151. Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2018
 152. Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2017
 153. Medisch geschoolden naar woonregio 2011 en 2016
 154. Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2018
 155. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 156. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2018
 157. Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2018
 158. Brandstofverbruik en CO2-emissie binnen ETS 2016
 159. Gemiddelde werkgelegenheid Provincie Limburg 2007-2016
 160. Vervoerd gewicht van en naar Limburg 2009-2017
 161. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2016/’17
 162. Verplaatsingsgedrag Limburgers/Nederlanders 2014-2016
 163. Goederenexport provincie Limburg, 2010-2016
 164. Bedrijfsdemografie Provincie Limburg 2007-2017
 165. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2006/’07-2016/’17
 166. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2016
 167. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2016/’17
 168. Ongelijkheidsmaten inkomen voor wijken/buurten, 2012
 169. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2018
 170. BUS P Bijstandsuitkeringen en bedragen, 2013-2017
 171. Labour Market Policy Database, 2017 voorlopig
 172. Labour Market Policy Database, 2016 definitief
 173. Aanvullend statistisch onderzoek: FME - september 2018
 174. Mutaties vaste activa waterschappen, 2015-2017
 175. Armoedemonitor gemeente Groningen, 2015
 176. Elektrische auto’s in Leiden, 2012-2018
 177. Zaadveredelingsbedrijven
 178. Mate van eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2017
 179. Autobezit in de gemeente Groningen en Ten Boer, 2017
 180. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016
 181. Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang, 2016
 182. Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied
 183. Vervoer gevaarlijke stoffen
 184. Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018
 185. BIG uitstroom 55 tot 65 jarigen 2013-2015
 186. Arbeidsmarksituatie regio Haaglanden, 2009-2017
 187. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2017
 188. Aandeel 0-jarigen onder aanvragen kinderdagopvangtoeslag
 189. Tweemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2017
 190. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q1
 191. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 192. NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten
 193. Oordeel van volwassenen over natuur en milieu
 194. Technische beroepen: sectoren en ranglijsten
 195. Kinderopvang naar gemeente, 2017
 196. Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2018
 197. Maatwerk - Tevredenheid met gewicht
 198. Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2016
 199. Beloning van apothekers en fysiotherapeuten, 2011- 2016
 200. Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 vaste arbeidsrealatie
 201. Huishoudelijke ondersteuning Krimpen a/d IJssel 2016
 202. Vervoersstromen de Kempen, 2016
 203. AZW-smal: Werkgelegenheid met en zonder seizoenscorrectie, 2010-2018
 204. Bodemgebruiksrekening 2012-2015
 205. Jongerennorm en bijzondere bijstand
 206. Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer
 207. Maatwerktabellen moord en doodslag 2017
 208. Geliberaliseerde huren
 209. Verzuim werknemers vaste arbeidsrelatie, 2015/2017
 210. Internationale handel in LED-lampen, 2017
 211. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2015/’16
 212. Langdurig in de bijstand
 213. Tabellen re-integratievoorzieningen, kw2 2018
 214. SRG-Uitstroom Fase 2, 2017
 215. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig 2016/2017
 216. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2017
 217. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2016, uitbreiding
 218. Opleidingsniveau 15-74 jarigen wijken Etten-Leur, 2015
 219. Kenmerken van werkend Gelderland 2015
 220. Kilometers Nederlandse personenauto’s, 2016-2017
 221. Studie- en woonbeslissingen 2007-2016
 222. Werkenden in de bouw
 223. Indirecte export naar het Verenigd Koninkrijk
 224. Uitkering huur- en zorgtoeslag 55-plussers, 2014-2016
 225. Instroom en beroepwisselaars vanuit andere beroepen
 226. Invoer van dranken en tabak door Bonaire 2017
 227. BIG in- uit- en doorstroom 2006-2016, naar land diploma
 228. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2017
 229. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2014
 230. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2016
 231. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2015
 232. Financiële kengetallen zorginstellingen 2017
 233. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2018
 234. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2018
 235. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 1ste kw. 2018
 236. Jeugdreclassering 1e kw. 2018, nader voorlopige cijfers
 237. Jeugdreclassering 2e kw. 2018, voorlopige cijfers
 238. Internationale kenniswerkers. Een verkennend onderzoek
 239. Accidentele verdrinkingen 1950-2017
 240. Top 20 autobezit naar huishoudinkomen, 2016
 241. Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd
 242. Branchevereniging NCV, omzet en banen
 243. Werkzame beroepsbevolking 15-74 jaar Gemeente Utrecht
 244. Rapportage Waarschuwingen 2017
 245. Verrekend fraude- en boetebedrag 2017
 246. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 247. Huishoudelijke ondersteuning Den Haag, 2016
 248. Vermogen zelfstandigen
 249. Verplaatsingen in Utrecht, 2016-2017
 250. Pilot Economie Bladel, 2014 en 2016
 251. Bevalling en geboorte: 1989-2017
 252. Handel van Nederland en Limburg met China, 2013-2017
 253. Alcohol- en drugssterfte
 254. Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen
 255. Leven lang leren 25 tot 65 jaar prov. Zuid-Holland 2017
 256. Zomervakanties 2017
 257. Kerncijfers wijken en buurten 2018
 258. Bank- en spaartegoeden van huurders, 2016
 259. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2014/’15
 260. Mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen 2017
 261. Omzet en hoeveelheidontwikkeling van de blauwe bes
 262. Sterfte naar plaats van overlijden
 263. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen
 264. Deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar
 265. Deelnemers deeltijd-/korte opleiding20 t/m 64 jaar
 266. Deelnemers levenlang leren 20 t/m 64 jaar
 267. Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen, 2016
 268. Suïcidecijfers naar GGD van overlijden
 269. Aantal bewoonde Stand- en Ligplaatsen per gemeente
 270. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2006-2016
 271. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017
 272. Woonland personen met relatie met Nederlandse overheid
 273. Profielen bijstandsinstroom Eindhoven
 274. District Heating rapportage Eurostat/EED
 275. Oranje Handelsmissiefonds - effectonderzoek winnaars
 276. Weidegang van melkkoeien, 2017
 277. Kilometers personenauto's geregistreerd in Limburg
 278. Aantal banen bij grote zorginstellingen
 279. Uitstroom naar WW na contractwissel naar vaste baan
 280. Toegevoegde waarde dankzij productieketen vlees, 2016
 281. Omzetontwikkeling in Leidschendam-Voorburg, 2014-2017
 282. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 15/’16
 283. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2014/’15
 284. Economische groei Eindhoven
 285. Indicatoren Central Innovation District, 2018
 286. Maatwerk - Obesitas bij volwassenen in Nederland
 287. Classificatiesystemen voor milieuactiviteiten
 288. Maatwerk - Zelfdodingen
 289. Commentaar Onderzoek capaciteit in de mondzorg
 290. Werknemers; Gebruik van en behoefte aan kraamverlof
 291. Landelijke leegstandsmonitor 2017
 292. Leegstand bedrijventerreinen in Noord-Brabant, 2017
 293. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2018
 294. Hét mkb bestaat niet
 295. Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 12 jaar
 296. Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2017
 297. Psychische gezondheid per GGD regio
 298. Laag inkomen naar wijk/buurt gem. Zandvoort, 2015
 299. Personen met verward gedrag bij de politie, 2015-2016
 300. Achtergrondinformatie analysemodel onderwijsachterstand
 301. Gemiddelde eindcijfers en cum laude geslaagden,2016/17
 302. Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018
 303. Verkeersdoden naar leeftijd en wijze van deelname
 304. Werkenden met een kleine beurs, 2014
 305. Kinderopvang op postcode 4 niveau, 2017
 306. Personen met re-integratie naar positie, december 2017
 307. Duur meest recente verzuimgeval werknemers, 2014-2017
 308. Rijbewijs en motorvoertuigbezit huishoudens
 309. Inkomensverdeling gemeente Zwolle, 2011-2015
 310. Bevolkingsprognose met vier migratievarianten
 311. Uitstroom naar pensioen, 2001-2017
 312. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2012-2017
 313. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2012 2018
 314. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd 2012 2018
 315. Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten, 2017
 316. Bevolkingskenmerken Noord-Brabant, september 2017
 317. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2017
 318. Onderwijskansen in Leiden in beeld, 2016
 319. Tabellen re-integratievoorzieningen, kw1 2018
 320. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2017-Q4
 321. Maatwerktabel personenautobezit en -gebruik
 322. Armoedemonitor gemeente Schagen, 2015
 323. Jeugdbeleid gemeenten Schagen en Den Helder, 2016
 324. Aanvoer containers in Nederlandse zeehavens
 325. Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens
 326. Aanvoer natte en droge bulk
 327. IJsselmeerpolders
 328. Investeringssubsidie duurzame energie 2016 en 2017
 329. Kwartaalmonitor OEV, Q1 2018
 330. Branden in woongebouwen en bijgebouwen, 2013-2017
 331. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden
 332. niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden juli 2017
 333. Jongeren naar startkwalificatie en regio, 2017
 334. Gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie, 2016
 335. Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie
 336. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2018
 337. Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken
 338. Woningoppervlakte in Nederland
 339. Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2016
 340. Verdiensten export naar diverse landen, 2015-2017
 341. Overleden minderjarigen en doodgeborenen in Nederland
 342. Leefstijl in Caribisch Nederland
 343. Werkzame beroepsbevolking ISCO2008 en onderwijsniveau
 344. Spoorloos veroordeelden: haalbaarheidsstudie, 1998-2017
 345. Lichamelijke activiteit, sportbeoefening
 346. Elektrische en plug-in hybride aangedreven auto’s
 347. Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2016
 348. Totaal afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied
 349. Bijstand en re-integratie, Leidschendam-Voorburg 2015
 350. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2016
 351. Omzetontwikkeling sectoren in Apeldoorn, 2015-2017
 352. Leden Federatie Opvang financiën en personeel 2015-2016
 353. Warmtepompen met gebruik van bodemwarmte, 2012-2017*
 354. Warmtepompen met gebruik buitenluchtwarmte, 2012-2017
 355. Werkzame bevolking Noordoost-Noord-Brabant, Onderwijs
 356. Kenmerken van exportstarters, 2015
 357. Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2014/’15-2015/’16
 358. Tabellen en metadata monitor brede welvaart 2018
 359. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 360. Jeugdreclassering 2e kw. 2017, definitieve cijfers
 361. Jeugdreclassering 3e kw. 2017, definitieve cijfers
 362. Jeugdreclassering 1e kw. 2017, definitieve cijfers
 363. Jeugdreclassering 4e kw. 2017, definitieve cijfers
 364. Jeugdreclassering 1e kw. 2018, voorlopige cijfers
 365. Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd
 366. Jeugdreclassering per arrondissement, 2017
 367. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 368. Goederenexport totaal en topsector Agrifood naar regio
 369. Cliënten beschermd wonen, 2017
 370. Kosten Wmo arrangementen 1e en 2e halfjaar 2017
 371. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017
 372. In- en uitstroom Wmo, 2017
 373. Gediplomeerde Verpleegkundigen, 2005/’06 - 2016/’17
 374. Wijk gegevens voor hackaton’s, 2011-2016
 375. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt
 376. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2014 en 2015
 377. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt
 378. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt
 379. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt
 380. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt
 381. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014 en 2015
 382. Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen, 2005-2016
 383. Werknemers in Nederland, 2016
 384. Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2017
 385. Opgesteld vermogen zonnepanelen, gemeenten, 2017
 386. Het mysterie van de verdwenen criminaliteit
 387. Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering 2016
 388. Aantal DBCs per dag op de SEH per KNMI-regio; 2010-2015
 389. Interactief dashboard voor gemeenten mei 2018
 390. Uitstroom van leerlingen uit speciaal onderwijs
 391. Huwelijkssluitingen naar gemeente, 2017
 392. Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet
 393. Motorvoertuigen Eindhoven 2015
 394. Werknemers met werkregio gemeente Lelystad
 395. Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2015
 396. Bruto inkomen van huishoudens naar PC4-gebied, 2015
 397. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 398. Kenmerken van personen op postcode 5 niveau, 2016
 399. Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2015
 400. Nederlandse staalexport naar bestemming, 2017
 401. Bonaire, bevolkingscijfers per buurt
 402. Verkeersdoden onder jongeren, 2017
 403. Aantal vestigingen per gemeente, 2018
 404. Private lease elektrische personenauto’s
 405. Werknemers en werkgevers in de sector uitgeverijen
 406. Verkeersdoden, 2017
 407. Doelgroepen armoedebeleid in Leiden, 2015
 408. Verhuizingen Venlo, 2013-2017
 409. Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding
 410. Regionale economische groei, 2017
 411. Werknemers van opgeheven bedrijven, 2015
 412. Maatwerk - Banen van werknemers naar baanduur
 413. Leeftijd van ondernemers bij bedrijfsbeëindiging
 414. Relatie ondernemer – werknemer, 2015
 415. Invloed van import op exportsucces
 416. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 4e kw. 2017
 417. Kenmerken van personen met een uitkering naar regio
 418. Beroepeninformatie per sector, 2016-2017
 419. NEA 2017 Kerncijfers
 420. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 resultaten
 421. Migrantenmonitor, 2015-2016
 422. Vergunninghouders in de gemeente Utrecht
 423. Areaal asperges per gemeente
 424. Zwangerschap onder vrouwen in het mbo 2012/’13-2014/’15
 425. Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein
 426. Biologische gewasbescherming, 2000-2016*
 427. Land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt
 428. Private equity en venture capital, 2007-2016
 429. Uit de startblokken Cohortstudie asielmigranten
 430. Kerncijfers jongeren met jeugdzorg, 2017*
 431. Inkomen naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015
 432. Huishoudensinkomen naar postcode4, 2014-2015
 433. Doorstart na faillissement fase II
 434. Opgesteld vermogen zonnepanelen, gemeenten, 2016
 435. Bevolking Caribisch Nederland,1 januari 2018
 436. Handelsbalans provincie Overijssel, 2017
 437. Brancheverenigingen: FME rapport maart 2017
 438. Leefstijl, 2017
 439. Kenmerk exporterende bedrijven naar geslacht ondernemer
 440. Werknemers naar contractsoort en bedrijfstakindeling
 441. Het meten en toewijzing van milieudruk
 442. Brancheverenigingen: NRK 2017 Q4
 443. Beloning van werkzame artsen in de zorg, 2013- 2015
 444. Kerncijfers Globalisering
 445. 4 procent lopend naar het werk
 446. Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches
 447. Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2016
 448. Nederlandse landbouwexport naar Duitsland
 449. Onderwijsniveau moeders met 5- of 11-jarige kinderen
 450. Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2013-2015
 451. Professionele podia in Eindhoven, 2012-2016
 452. Sterftefracties naar opleidingsniveau, 2012-2014
 453. SRG-uitstroom Fase 1, 2017
 454. Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie
 455. Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015
 456. Gemiddelde WOZ-waarde tankstations, 2012-2015
 457. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2018
 458. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 459. Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1992-2016
 460. Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2016 (2)
 461. Jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf, 2015
 462. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 463. Huishoudelijke ondersteuning Leidschendam-Voorburg 2016
 464. Brancheverenigingen: NBOV
 465. Jongeren met jeugdhulp naar leeftijd, 2016
 466. Areaal cultuurgrond naar gebruikstitels, 2012 - 2017
 467. Gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig
 468. Projecties gezonde levensverwachting 2018-2040
 469. palmolie 2008-2017
 470. Brancheverenigingen: Jaarrapport OEV, 2017
 471. Kwartaalmonitor OEV, Q4 2017
 472. Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw. 2017
 473. Omzetontwikkeling VHG 2011-2017
 474. Kwartaalmonitor VHG vierde kwartaal 2017
 475. Economische zelfstandigheid personen, 2011-2015
 476. Diagnose indeling van DBC’s in de MSZ, 2013-2015
 477. De Staat van Limburg
 478. Vestigingen van basisscholen, peildatum 1 oktober 2017
 479. Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Bonaire, 2017
 480. Jongeren in een kwetsbare positie, 2014/’15
 481. Deelnemers gezondheids- en welzijnsopleidingen 2017/’18
 482. Arbeidskrachten op (familie)bedrijven, 2017
 483. Opleiding en nevenactiviteiten bedrijfshoofden, 2016
 484. Vergunninghouders in de gemeente Utrecht, 2014-2016
 485. Postcode 4 gegevens voor hackaton’s, 2011-2016
 486. Tweedeling en behoud jeugd in gemeente Roermond
 487. Historische reeks werkzame personen, 1807 - 2016
 488. IVRPH-indicatoren
 489. Indicatoren voor het sociaal domein in gemeente Almere
 490. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2015
 491. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014 (gereviseerd)
 492. Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron
 493. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector
 494. Arbeidsongeschiktheid en sterfte, 2006-2016
 495. Aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers
 496. Begrote opbrengst hondenbelasting, 2018
 497. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2017*
 498. Verdiensten export naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2016
 499. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2013-2014
 500. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2016
 501. Clusteranalyse Eindhoven, 2015
 502. Top-10 wegvakken met hoogste verkeersintensiteiten,2017
 503. Invoer van goederen uit Venezuela door CN
 504. Maatwerk - Kiesgerechtigde bevolking
 505. Kinderen met kans op armoede, 2011-2015
 506. Huishoudens 65-plussers naar inkomen en vermogen, 2015
 507. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2015
 508. Professionele podia in Noord-Brabant, 2012-2016
 509. Voorlopige financiële kengetallen 2016
 510. Huwelijken per dag, 2016 en 2017
 511. Vacatures stroomcijfers
 512. Jeugdreclassering 4e kw. 2017, voorlopige cijfers
 513. Jeugdreclassering 3e kw. 2017, nader voorlopige cijfers
 514. Praktijkonderwijs: schoolverlaters naar diplomabezit
 515. Verhuizingen vanuit Utrecht naar inkomen, 2015-2017
 516. Opleidingsgegevens voor 18 t/m 35-jarigen, okt 2015
 517. Aanvoer containers
 518. Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2012-2016
 519. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 520. Omzet- en prijsindex eieren 2016-2017
 521. Aftrek eigenwoningforfait
 522. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek 3e kw. 2017
 523. Monitor fosfaatreductiepakket
 524. Baanvindduur van werklozen 2016
 525. Maatwerk brancheverenigingen: VViN jaarrapportage 2016
 526. Rendementen en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2017
 527. Uitkomsten EMU-enquête 2018
 528. BUS-N Wet Taaleis 2017
 529. Opleidingsniveau 15-74 jarigen per wijk in Velsen, 2015
 530. Simulaties vernieuwd woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016
 531. Bevolking Caribisch Nederland, 1 januari 2017
 532. Omzetontwikkeling bedrijven Vereniging Amsterdam City
 533. Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2015/'16
 534. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters 14/’15
 535. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2016/’17
 536. Prijsontwikkeling voedingsmiddelen
 537. Inkomen per gemeente en wijk, 2015
 538. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2015
 539. Minderjarige kinderen naar laag inkomen Limburg, 2016
 540. Stapeling eigen bijdrage Wlz/Wmo en eigen risico
 541. Laag en langdurig laag inkomen naar gemeente
 542. Personen met re-integratie naar positie, juni 2017
 543. Startende banen na re-integratie, gemeenten 2016
 544. SRG-uitstroom Fase 3, 2016
 545. Armoedemonitor gemeente Groningen, 2014
 546. Biobased data 2013-2016
 547. Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2016-2017
 548. Geslaagden in het vo en soc. econ. kenmerken, 2015/’16
 549. Gesloten jeugdhulp, 2015 – 1e halfjaar 2017
 550. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 15/’16
 551. Bijstandsontvangers met re-integratie aan het werk
 552. Het onbenut arbeidspotentieel in beeld
 553. Schoolverlaters en criminaliteit, 2012/'13-2015/'16
 554. Eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding, 2010-2016
 555. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2017
 556. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 1e halfjaar 2017
 557. Zonnestroom naar sector, 2016