Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022

Erratum:

De cijfers van de tabellen die deel uitmaken van de B1-tabellensets (zowel incl. als excl. AIO) – met uitzondering van tabellen B1.5A, B1.5B, B1.6, B1.10 en B1.14A – zijn over de periode vierde kwartaal 2021 tot en met het derde kwartaal 2022 gecorrigeerd voor onterecht aan het CBS geleverde vorderingen. Deze vorderingen bleken voorschotten te zijn in het kader van de tijdelijke vereenvoudigde uitvoering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De voorschotten zijn verstrekt als vorderingen met aard uitkering ‘Bbz bijzondere bijstand’ en ontstaansgrond ‘Lening’. In tabel B1.14B was daardoor in het vierde kwartaal van 2021 t/m het tweede kwartaal van 2022 de instroom onder aard uitkering ‘Overig’ in combinatie met ontstaansgrond ‘Lening’ overschat. De correctie van de onterechte instroom heeft ook invloed op het aantal openstaande vorderingen en de bedragen van ingestroomde of openstaande vorderingen. Daarom zijn ook cijfers in andere tabellen (B1.1A, B1.1B, B1.2A, B1.2B, B1.3A, B1.3B, B1.4A, B1.4B, B1.7, B1.8, B1.9, B1.11A, B1.11B, B1.12A, B1.12B, B1.12.C en B1.13A) van tabellenset B1 aangepast.

Zie Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022 met de niet gecorrigeerde tabellen.

Erratum:

De bedragen van de beginschuld in tabel B1.14A zijn opnieuw berekend. Hierdoor verschillen deze van eerder gepubliceerde cijfers over de periode eerste kwartaal 2021 tot en met het derde kwartaal 2022. Bij de oude berekening werden de bedragen van de beginschuld bij vorderingen met twee hoofdelijk aansprakelijken ten onrechte volledig bij beide personen meegeteld. Hierdoor werd de beginschuld overschat. In de nieuwe berekeningswijze is hiervoor gecorrigeerd.

Zie Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022 met de niet gecorrigeerde tabellen.
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

In de tabellenset BDFS B1 2022-Q3 Regulier (gecorrigeerd) stond op het voorblad en in de titels van de afzonderlijke tabellen per abuis vermeld dat het cijfers exclusief informatie over de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) betrof, terwijl dit cijfers inclusief informatie over de AIO betrof. Dit is aangepast per 18 maart 2024 in BDFS B1 2022Q3 Regulier gecorrigeerd. De herziening is enkel tekstueel van aard en heeft geen invloed op de cijfers. De correctie volgt op een eerdere herziening van deze tabel (herziening van 02-06-2023).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).