Zelfstandigen in zorg en welzijn

Een vergelijking tussen bronnen

Over deze publicatie

In de afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) in zorg en welzijn toegenomen. Er zijn meerdere bronnen waarin informatie over zelfstandigen is opgenomen en de cijfers op basis van deze bronnen lopen uiteen. Om meer inzicht te krijgen in deze groep heeft het CBS onderzoek gedaan op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB), het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) en het Zelfstandigenonderzoek Zorg en Welzijn (ZZW). In het onderzoek stond centraal om welke aantallen zelfstandigen het gaat, hoe de verschillende bronnen zich tot elkaar verhouden en welke bron het beste gebruikt kan worden voor welke informatiebehoefte.

Uit het onderzoek blijkt dat het van het onderzoeksdoel afhangt waar welke bron het beste voor gebruikt kan worden. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat de EBB voor de hand ligt als het gaat om actualiteit en een aantal (globale) kenmerken, IIV voor detaillering (zoals naar regio) en ZZW als het gaat om motieven e.d. van zelfstandigen zonder personeel in zorg en welzijn.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als aanvullende statistische dienstverlening in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW).