SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022

Erratum:

Correctie: voor de tabellenset van verslagperiode 2022 fase 2 zijn de volgende correcties doorgevoerd:

  • De eerste correctie heeft betrekking op de banen die in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 november 2022 zijn gestart. Deze banen werden namelijk eerst allemaal onterecht geschaard onder de situaties ‘Werkend zonder voorziening en zonder uitkering’ en ‘Werkend met voorziening zonder uitkering’, terwijl een aantal ervan behoort tot de situaties ‘Werkend zonder voorziening en met uitkering’ en ‘Werkend met voorziening met uitkering’.
  • Bovendien werden de algemene bijstandsuitkeringen van december van het verslagjaar per abuis niet meegenomen bij het maken van de tabellenset – ook hiervoor is gecorrigeerd.
  • Daarnaast werd in het geval dat een persoon meerdere banen vanuit bijstand of NUG startte voor al deze banen aan het einde van maand x dezelfde situatie gekozen in plaats van dat per startende baan de bijbehorende situatie in de tabel werd opgenomen. Dit is herzien.
  • Ten slotte is bij het maken van de tabellenset per abuis de voorlopige versie van de Polisadministratie van maand januari 2023 gebruikt, terwijl voor publicatiedoeleinden een latere versie aanbevolen wordt. Voor de herziene versie van deze tabellenset is daarom een latere versie van de Polisadministratie van maand januari 2023 gebruikt.

Deze correcties betreffen alle tabellen.

Zie SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022 met de niet gecorrigeerde tabellen.

Tabellen over startende banen in 2022 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er bij het einde van een maand volgend op de startende baan nog sprake van een baan was.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de mate waarin werk wordt gevonden (en behouden) met en zonder voorafgaande re-integratie-/participatieondersteuning. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), gecombineerd met de Bijstandsuitkeringstatistiek (BUS) en Polisadministratie.

Het onderzoek wordt in vier fasen uitgevoerd. Deze tabellenset beslaat uitkomsten over de tweede fase van het onderzoek waarin wordt gekeken naar gestarte banen in 2022 en of er bij het einde van een maand volgend op de start van de baan nog steeds een baan is. De cijfers in de tabellenset worden onderverdeeld naar type en duur van de voorziening, duur van de bijstandsuitkering en persoonskenmerken.

Bekostigd door het ministerie van SZW.