Achterstandsscores scholen 2023 na fusies

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging op 1 februari 2023 na verwerking fusies.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld.

Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen. De onderwijsscores zijn berekend met het herijkte model voor de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs.

In mei 2023 heeft het CBS de achterstandsscores van scholen op 1 februari 2023 gepubliceerd (zie Relevante links). Naderhand heeft het CBS van DUO nog informatie ontvangen van scholen die per 1 februari 2023 gefuseerd zijn. Deze fusies hebben gevolgen voor de achterstandsscores van de scholen. Deze tabellenset bevat nieuwe achterstandsscores van scholen op 1 februari 2023 waarin de fusies zijn verwerkt. Verder is in deze tabellenset een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw opgenomen.