SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023

Tabellen over startende banen in het eerste halfjaar van 2023 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er bij einde van één maand volgend op de startende baan nog sprake van een baan was.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de mate waarin werk wordt gevonden (en behouden) met en zonder voorafgaande re-integratie-/participatieondersteuning. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), gecombineerd met de Bijstandsuitkeringstatistiek (BUS) en Polisadministratie.

Het onderzoek wordt in vier fasen uitgevoerd. Deze tabellenset beslaat uitkomsten over de eerste fase van het onderzoek waarin wordt gekeken naar gestarte banen in het eerste halfjaar van 2023 en of er bij het einde van één maand volgend op de startende baan nog steeds een baan is. De cijfers in de tabellenset worden onderverdeeld naar type en duur van de voorziening, duur van de bijstandsuitkering en persoonskenmerken. Vanaf deze fase is een vierde tabel met totaalcijfers toegevoegd ten beboeve van een betere duiding van de cijfers uit de overige tabellen.

Bekostigd door het ministerie van SZW.