Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020

Binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) maakt het CBS, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), cijfers over de arbeidsmarkt in de zorg (zie AZW StatLine voor cijfers en aanvullende informatie over de afbakening van de sector Zorg en Welzijn en de branches hierin). Het CBS heeft hiervoor diverse databronnen in huis, maar beschikt niet over integrale gegevens over beroepen van personen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ontvangt deze informatie wel via de pensioenaangiftes voor werknemers die werkzaam zijn bij aangesloten werkgevers.

Het Ministerie van VWS heeft het CBS gevraagd om na te gaan of het mogelijk is om de beroepsinformatie van PFZW te combineren met de cijfers van het CBS binnen de beschikbare randtotalen, met als doel de cijfers die het CBS maakt te kunnen verdiepen en verrijken met beroepsinformatie. Onder randtotalen wordt een vast cijfer verstaan dat gebruikt wordt als de geaccepteerde omvang van de totale populatie. Voor het CBS worden hier de cijfers op AZW StatLine naar branche voor gebruikt.
Hiervoor zijn twee mogelijke routes:

  1. Het uitwisselen van microdata op persoonsniveau
  2. Het berekenen van weegfactoren op persoonsniveau, mits de beschreven populaties (randtotalen CBS en PFZW) sterk overeen komen.

Het uitwisselen van microdata is voor zowel het CBS als voor PFZW, met het oog op de privacy van betrokken individuen en werkgevers, op dit moment niet mogelijk. Een betrouwbare koppeling van beide databronnen is daarom alleen mogelijk als de randtotalen van CBS en PFZW sterk overeen komen. In deze notitie wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te onderzoeken of de aansluiting tussen beide bronnen er is, en zo niet, of deze verbeterd kan worden. PFZW heeft hiertoe de randtotalen naar de branches zoals die in AZW worden onderscheiden (met uitzondering van de branches ‘Universitair Medische Centra (UMC)’ en ‘Overig zorg en welzijn’) via het ministerie van VWS aan het CBS geleverd. In deze notitie worden procentuele afwijkingen tussen deze bron en de CBS-cijfers beschreven.