Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede

© Hollandse Hoogte / Inge Yspeert Fotografie
Deze notitie beschrijft de uitkomsten van een vooronderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een AI-model voor intergenerationele armoede, dat het CBS op verzoek van BZK heeft uitgevoerd.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijkrelaties (BZK) heeft de ambitie om de dienstverlening richting burgers te verbeteren. Dit gebeurt onder meer via het programma ‘Proactieve dienstverlening’. Dit programma heeft als doel om met inzet van data en nieuwe technologieën (vooral Artificial Intelligence) burgers proactieve dienstverlening aan te bieden. Binnen dit programma is eerder een AI-model voor armoede ontwikkeld. Aanvullend wordt er een aantal pilots uitgevoerd. Deze publicatie is één van die pilots en gaat over de mogelijkheden om te komen tot een AI-model voor intergenerationele armoede. Doel van dit vooronderzoek is inzicht verkrijgen in òf, en zo ja op welke manier, intergenerationele effecten gemodelleerd kunnen worden in een exploratief AI-model voor risicofactoren voor armoede. Het CBS onderzoekt daarbij de mogelijke definities en operationaliseringen van intergenerationele effecten op basis van enquête- en registerdatabronnen die bij het CBS aanwezig zijn. De uitkomsten en conclusies van dit vooronderzoek staan beschreven in deze notitie. Dit onderzoek wordt bekostigd door BZK.