Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2021
 2. Maatschappelijke Diensttijd 2020
 3. Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje
 4. Stapeling tijdens de coronapandemie
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2021
 6. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021
 7. Regionaal-Economische Kengetallen 2021
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2021
 9. Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar
 10. Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten
 11. Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021
 12. Overnachtingen logiesaccommodaties, gemeente, 2019
 13. Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel
 14. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*
 15. Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020
 16. Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019
 17. Coronagerelateerde lasten & baten gemeenten, 2020-2021
 18. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020
 19. Woningvoorraad op 1 januari 2021 en mutaties 2020
 20. Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?
 21. De Nederlandse sporteconomie 2019
 22. Aantal banen per SBI per maand, juli – september* 2021
 23. Tabellen Tozo definitief, januari t/m maart 2021
 24. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q2 2021
 25. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021
 26. Jaarkilometrage personen- en bestelauto's, 2019-2020*
 27. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar gemeente
 28. Niet-Nederlandse werknemers getest bij GGD, aug ’20 t/m aug ’21
 29. Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021
 30. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 31. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018
 32. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2021
 33. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 34. Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik
 35. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 36. Vergunde tijdelijke woningen
 37. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021
 38. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021
 39. Goederen export van Foodvalley, 2016-2020
 40. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan
 41. Kernprognose 2021-2070
 42. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 43. Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan
 44. Financieringsmonitor 2021
 45. Armoederegelingen, Schagen 2019
 46. Personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis
 47. Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021
 48. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 49. Vestigingen van bedrijven, naar rechtsvorm en regio
 50. Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019
 51. BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020
 52. Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden
 53. Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters
 54. Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021
 55. Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken
 56. Vrij belegd vermogen 2017-2020
 57. Regionale economische groei
 58. SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021
 59. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 60. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2
 61. De regionale economie 2020
 62. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 63. AZW-smal: Werkn. en zelfst. naar arbeidsrelatie, branche, regio, 2010-2019
 64. Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020
 65. Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020
 66. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2018-2020
 67. Culturele diversiteit Gemeente Maassluis, 2020
 68. Culturele diversiteit Gemeente Schiedam, 2020
 69. Culturele diversiteit Stichting Autoriteit Financiële Markten, 2020
 70. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020
 71. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 72. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 73. Maritieme monitoren, 2019-2020
 74. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 75. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 76. Derdelanders, weigeringsgronden 2018 - 2020
 77. Arbeidsomstandigheden na scheiding
 78. Waarde en verdiensten uitgaand goederentransport in Nederland
 79. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2021
 80. Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019
 81. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 82. Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen
 83. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020
 84. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020
 85. Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020
 86. Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020
 87. Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
 88. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 89. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 90. Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021
 91. Transmissieparen adres, werkgever en school, jan-sep 2021
 92. Internetactiviteiten in Den Haag, 2019
 93. Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
 94. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 95. Grootste werkgevers in Den Haag, 2017-2021
 96. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2021
 97. De mensen van Eindhoven, 2019
 98. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 99. De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving
 100. Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021
 101. Internet der dingen in 2020
 102. Doodsoorzaken, 2020-juli 2021
 103. Huishoudens met 2-3-jarigen, kinderopvangtoeslag, 2019
 104. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 105. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2020
 106. Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire
 107. Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020
 108. Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020
 109. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 110. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
 111. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 112. Landelijke monitor leegstand 2021
 113. Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020
 114. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2021
 115. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*
 116. Migrantenmonitor 2019
 117. Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020
 118. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 119. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 120. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 121. Miljonairshuishoudens, 2020
 122. Studieschulden 2011-2021
 123. Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021
 124. Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)
 125. Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020
 126. Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
 127. Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
 128. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020
 129. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 130. Invoer en uitvoer van goederen VK, 2016-2020
 131. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2021
 132. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 133. AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
 134. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018
 135. AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
 136. Vervoer van levende dieren, 2020
 137. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020
 138. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 139. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
 140. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
 141. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2019
 142. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, voorlopige cijfers
 143. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 144. Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
 145. Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021
 146. Familiebedrijven in Nederland 2019-2020
 147. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2021
 148. Berekenwijze SES score per wijk/buurt
 149. CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen
 150. Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
 151. Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
 152. Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
 153. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 154. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 155. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 156. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2021
 157. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 158. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 159. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 160. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*
 161. Vrijwilligerswerk 2020
 162. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 163. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 2
 164. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2
 165. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2021
 166. Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 167. Inkomen naar regio, 2019
 168. Bedrijven in culturele sector naar regio
 169. Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
 170. Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*
 171. Gebruik van TOZO in Den Haag
 172. Regionaal-Economische Kengetallen mkb
 173. Gouden Standaard 2020
 174. Tabellen Tozo definitief, 2020
 175. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 176. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020
 177. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 178. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021
 179. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2021
 180. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020
 181. Jeugdhulp 1e halfjaar 2021
 182. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021
 183. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
 184. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019
 185. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020
 186. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020
 187. AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
 188. Psychische gezondheid in Nederland
 189. Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
 190. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020
 191. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021
 192. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 193. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 194. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 195. Cybercrime en online horizontale fraude, 2018-mrt 2021
 196. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 197. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 198. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 199. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 200. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 201. ODiN 2020 Utrecht
 202. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 203. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 204. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 205. Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019
 206. Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht
 207. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 208. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 209. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 210. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 211. Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021
 212. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 213. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 214. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 215. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 216. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 217. Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
 218. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 219. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 220. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 221. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 222. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 223. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 224. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 225. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 226. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 227. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 228. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 229. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 230. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 231. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 232. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021
 233. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 234. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 235. ODiN 2020 Parkstad Limburg
 236. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 237. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 238. Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen
 239. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 240. Van casuïstiek naar statistiek
 241. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 242. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 243. Hulptabel AZW mbo instroom
 244. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 245. Moord en doodslag
 246. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 247. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 248. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 249. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 250. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 251. De woonsituatie na een scheiding
 252. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 253. De inkomenssituatie na een scheiding
 254. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 255. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 256. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 257. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 258. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021
 259. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020
 260. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 261. Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.
 262. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 263. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 264. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 265. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 266. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 267. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 268. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 269. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 270. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 271. Lichaamslengte
 272. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 273. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 274. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 275. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 276. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 277. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 278. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 279. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 280. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 281. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 282. Aardgas data KEV 2021
 283. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 284. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 285. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 286. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 287. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 288. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 289. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 290. Overheidsfinanciën 2020
 291. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 292. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 293. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 294. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 295. Gescheiden Statushouders
 296. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 297. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 298. Labour Market Policy Database, 2020
 299. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 300. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 301. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 302. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 303. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 304. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 305. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 306. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 307. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 308. Keuzes rond de zorgverzekering
 309. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 310. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 311. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 312. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 313. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 314. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 315. Corona en de horeca
 316. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 317. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 318. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 319. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 320. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 321. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 322. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 323. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 324. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 325. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 326. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 327. Doodsoorzaken 2000-2020
 328. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 329. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 330. Dierlijke mest en mineralen 2020
 331. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 332. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 333. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 334. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 335. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 336. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 337. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 338. Culturele diversiteit NTR, 2020
 339. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 340. Omzetontwikkeling, 2020
 341. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 342. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 343. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 344. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 345. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 346. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 347. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 348. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 349. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 350. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 351. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 352. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 353. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 354. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 355. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 356. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 357. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 358. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 359. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 360. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 361. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 362. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 363. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 364. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 365. Verdrinkingen, 2020
 366. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 367. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 368. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 369. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 370. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 371. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 372. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 373. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 374. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 375. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 376. De mensen van Groningen
 377. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 378. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 379. Talen en dialecten in Nederland
 380. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 381. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 382. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 383. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 384. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 385. Economische groei in Leiden, 2020*
 386. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 387. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 388. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 389. Satellietrekening cultuur en media 2018
 390. Personen wees geworden in diverse jaren
 391. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 392. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 393. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 394. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 395. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 396. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 397. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 398. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 399. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 400. Cliënten beschermd wonen, 2020
 401. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 402. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 403. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 404. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 405. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 406. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 407. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 408. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 409. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 410. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 411. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 412. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 413. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 414. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 415. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 416. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 417. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 418. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 419. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 420. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 421. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 422. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 423. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 424. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 425. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 426. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 427. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 428. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 429. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 430. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 431. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 432. ODiN 2020 Noordvleugel
 433. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 434. Schuldenproblematiek in beeld
 435. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 436. Rapportage Waarschuwingen 2020
 437. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 438. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 439. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 440. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 441. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 442. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 443. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 444. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 445. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 446. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 447. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 448. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 449. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 450. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 451. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 452. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 453. Goederenoverslag bulkgoederen
 454. Goederenaanvoer per land
 455. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 456. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 457. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 458. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 459. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 460. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 461. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 462. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021
 463. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 464. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 465. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 466. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 467. Arbeidsmarktanalyse sport
 468. Kernindicatoren Integratie 2021
 469. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 470. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 471. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 472. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 473. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 474. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 475. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 476. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 477. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 478. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 479. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 480. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 481. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 482. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 483. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 484. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 485. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 486. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 487. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 488. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 489. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 490. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 491. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 492. Culturele diversiteit Politie, 2020
 493. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 494. Monitor online platformen 2020
 495. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 496. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 497. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 498. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 499. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 500. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 501. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 502. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 503. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 504. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 505. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 506. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 507. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 508. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 509. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 510. Grensoverschrijdende digitale handel
 511. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 512. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 513. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 514. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 515. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 516. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 517. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 518. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 519. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 520. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 521. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 522. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 523. Verkamering Oegstgeest
 524. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 525. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 526. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 527. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 528. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 529. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 530. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 531. leenstelsel
 532. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 533. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 534. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 535. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 536. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 537. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 538. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 539. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 540. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 541. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 542. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 543. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 544. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 545. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 546. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 547. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 548. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 549. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 550. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 551. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 552. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 553. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 554. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 555. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 556. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 557. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 558. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 559. Biomassa regionaal, 2019
 560. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 561. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 562. Internationale goederenstromen in 2019
 563. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 564. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 565. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 566. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 567. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 568. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 569. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 570. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
 571. Jeugdhulp 2020
 572. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 573. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 574. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
 575. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 576. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 577. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 578. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 579. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2020
 580. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 581. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 582. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 583. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 584. Contact met tandarts, 2020
 585. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 586. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 587. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 588. Regionale economische ontwikkeling 2020
 589. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 590. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 591. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 592. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 593. Zelfdodingen, 2020*
 594. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 595. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 596. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 597. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 598. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 599. Financiële gevolgen van verweduwing
 600. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 601. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 602. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 603. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 604. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 605. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 606. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 607. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 608. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 609. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 610. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 611. Verkeersdoden 2020
 612. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 613. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 614. Schooladviezen
 615. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 616. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 617. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 618. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 619. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 620. Marktprijzen Energie 2000-2020
 621. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 622. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 623. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 624. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 625. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 626. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 627. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 628. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 629. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 630. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 631. The need for timely official statistics
 632. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 633. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 634. De Nederlandse economie in 2020
 635. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 636. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 637. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 638. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 639. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 640. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 641. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 642. Persoonlijk welzijn, 2020
 643. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 644. Schoolweging, 2018-2020
 645. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 646. Verdeelmodel BUIG-budget
 647. Culturele diversiteit APG december 2020
 648. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020
 649. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 650. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 651. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 652. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 653. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 654. Energiematrix Dordrecht, 2018
 655. Energiematrix IJsselstein, 2018
 656. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 657. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 658. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 659. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 660. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 661. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 662. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 663. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 664. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 665. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 666. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 667. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 668. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 669. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 670. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 671. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 672. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 673. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 674. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 675. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 676. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 677. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 678. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 679. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 680. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 681. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 682. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 683. Tabel Leefstijl, 2020
 684. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 685. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 686. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 687. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 688. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 689. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 690. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 691. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 692. Culturele diversiteit VPRO 2019
 693. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 694. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 695. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 696. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 697. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 698. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 699. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 700. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 701. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 702. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 703. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 704. Kiesgerechtigden 2021
 705. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 706. Regionaal-Economische Kengetallen
 707. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 708. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 709. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 710. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 711. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 712. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 713. Uurlonen, 2006-2019
 714. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 715. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 716. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 717. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 718. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 719. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 720. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 721. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 722. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 723. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 724. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 725. Regionale economische ontwikkeling 2020
 726. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 727. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 728. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 729. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 730. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 731. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 732. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 733. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 734. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 735. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 736. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 737. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 738. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 739. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 740. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 741. De eerste, de beste?
 742. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 743. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 744. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 745. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 746. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 747. Avocado-import, 2000-2020
 748. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 749. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 750. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 751. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 752. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 753. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 754. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 755. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 756. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 757. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 758. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 759. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 760. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 761. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 762. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 763. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 764. Interlandelijke adoptie in Nederland
 765. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 766. Achterstandsscores per school, 2020
 767. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 768. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 769. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 770. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 771. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 772. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 773. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 774. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 775. Autobezit per huishouden, januari 2019
 776. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 777. Culturele diversiteit NTR 2019
 778. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 779. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 780. Culturele diversiteit ASR november 2020
 781. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 782. Culturele diversiteit RDW november 2020
 783. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 784. Overledenen, 2020
 785. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 786. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 787. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 788. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 789. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 790. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 791. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 792. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 793. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 794. Tozo voorlopig november 2020
 795. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 796. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 797. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 798. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 799. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 800. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 801. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 802. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 803. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 804. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 805. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 806. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 807. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 808. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 809. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 810. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 811. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 812. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 813. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 814. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 815. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 816. In - en uitvoer van goederen
 817. Bronneninventarisatie
 818. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 819. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 820. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 821. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 822. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 823. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 824. De waarde van data 2001-2017
 825. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 826. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 827. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 828. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 829. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 830. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 831. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 832. Startups Almere