Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2021
 2. Maatschappelijke Diensttijd 2020
 3. Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje
 4. Stapeling tijdens de coronapandemie
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2021
 6. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021
 7. Regionaal-Economische Kengetallen 2021
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2021
 9. Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar
 10. Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten
 11. Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021
 12. Overnachtingen logiesaccommodaties, gemeente, 2019
 13. Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel
 14. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*
 15. Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020
 16. Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019
 17. Coronagerelateerde lasten & baten gemeenten, 2020-2021
 18. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020
 19. Woningvoorraad op 1 januari 2021 en mutaties 2020
 20. Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?
 21. De Nederlandse sporteconomie 2019
 22. Aantal banen per SBI per maand, juli – september* 2021
 23. Tabellen Tozo definitief, januari t/m maart 2021
 24. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q2 2021
 25. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021
 26. Jaarkilometrage personen- en bestelauto's, 2019-2020*
 27. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar gemeente
 28. Niet-Nederlandse werknemers getest bij GGD, aug ’20 t/m aug ’21
 29. Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021
 30. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 31. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018
 32. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2021
 33. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 34. Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik
 35. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 36. Vergunde tijdelijke woningen
 37. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021
 38. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021
 39. Goederen export van Foodvalley, 2016-2020
 40. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan
 41. Kernprognose 2021-2070
 42. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 43. Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan
 44. Financieringsmonitor 2021
 45. Armoederegelingen, Schagen 2019
 46. Personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis
 47. Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021
 48. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 49. Vestigingen van bedrijven, naar rechtsvorm en regio
 50. Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019
 51. BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020
 52. Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden
 53. Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters
 54. Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021
 55. Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken
 56. Vrij belegd vermogen 2017-2020
 57. Regionale economische groei
 58. SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021
 59. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 60. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2
 61. De regionale economie 2020
 62. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 63. AZW-smal: Werkn. en zelfst. naar arbeidsrelatie, branche, regio, 2010-2019
 64. Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020
 65. Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020
 66. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2018-2020
 67. Culturele diversiteit Gemeente Maassluis, 2020
 68. Culturele diversiteit Gemeente Schiedam, 2020
 69. Culturele diversiteit Stichting Autoriteit Financiële Markten, 2020
 70. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020
 71. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 72. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 73. Maritieme monitoren, 2019-2020
 74. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 75. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 76. Derdelanders, weigeringsgronden 2018 - 2020
 77. Arbeidsomstandigheden na scheiding
 78. Waarde en verdiensten uitgaand goederentransport in Nederland
 79. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2021
 80. Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019
 81. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 82. Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen
 83. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020
 84. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020
 85. Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020
 86. Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020
 87. Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
 88. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 89. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 90. Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021
 91. Transmissieparen adres, werkgever en school, jan-sep 2021
 92. Internetactiviteiten in Den Haag, 2019
 93. Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
 94. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 95. Grootste werkgevers in Den Haag, 2017-2021
 96. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2021
 97. De mensen van Eindhoven, 2019
 98. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 99. De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving
 100. Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021
 101. Internet der dingen in 2020
 102. Doodsoorzaken, 2020-juli 2021
 103. Huishoudens met 2-3-jarigen, kinderopvangtoeslag, 2019
 104. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 105. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2020
 106. Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire
 107. Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020
 108. Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020
 109. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 110. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
 111. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 112. Landelijke monitor leegstand 2021
 113. Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020
 114. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2021
 115. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*
 116. Migrantenmonitor 2019
 117. Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020
 118. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 119. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 120. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 121. Miljonairshuishoudens, 2020
 122. Studieschulden 2011-2021
 123. Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021
 124. Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)
 125. Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020
 126. Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
 127. Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
 128. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020
 129. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 130. Invoer en uitvoer van goederen VK, 2016-2020
 131. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2021
 132. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 133. AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
 134. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018
 135. AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
 136. Vervoer van levende dieren, 2020
 137. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020
 138. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
 139. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
 140. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2019
 141. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, voorlopige cijfers
 142. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 143. Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
 144. Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021
 145. Familiebedrijven in Nederland 2019-2020
 146. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2021
 147. Berekenwijze SES score per wijk/buurt
 148. CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen
 149. Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
 150. Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
 151. Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
 152. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 153. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 154. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 155. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2021
 156. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 157. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 158. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 159. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*
 160. Vrijwilligerswerk 2020
 161. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 162. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 2
 163. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2
 164. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2021
 165. Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 166. Inkomen naar regio, 2019
 167. Bedrijven in culturele sector naar regio
 168. Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
 169. Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*
 170. Gebruik van TOZO in Den Haag
 171. Regionaal-Economische Kengetallen mkb
 172. Gouden Standaard 2020
 173. Tabellen Tozo definitief, 2020
 174. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 175. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020
 176. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 177. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021
 178. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2021
 179. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020
 180. Jeugdhulp 1e halfjaar 2021
 181. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021
 182. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
 183. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019
 184. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020
 185. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020
 186. AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
 187. Psychische gezondheid in Nederland
 188. Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
 189. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020
 190. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021
 191. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 192. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 193. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 194. Cybercrime en online horizontale fraude, 2018-mrt 2021
 195. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 196. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 197. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 198. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 199. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 200. ODiN 2020 Utrecht
 201. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 202. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 203. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 204. Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019
 205. Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht
 206. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 207. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 208. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 209. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 210. Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021
 211. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 212. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 213. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 214. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 215. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 216. Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
 217. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 218. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 219. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 220. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 221. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 222. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 223. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 224. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 225. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 226. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 227. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 228. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 229. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 230. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 231. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021
 232. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 233. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 234. ODiN 2020 Parkstad Limburg
 235. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 236. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 237. Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen
 238. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 239. Van casuïstiek naar statistiek
 240. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 241. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 242. Hulptabel AZW mbo instroom
 243. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 244. Moord en doodslag
 245. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 246. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 247. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 248. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 249. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 250. De woonsituatie na een scheiding
 251. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 252. De inkomenssituatie na een scheiding
 253. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 254. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 255. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 256. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 257. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021
 258. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020
 259. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 260. Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.
 261. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 262. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 263. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 264. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 265. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 266. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 267. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 268. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 269. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 270. Lichaamslengte
 271. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 272. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 273. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 274. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 275. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 276. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 277. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 278. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 279. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 280. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 281. Aardgas data KEV 2021
 282. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 283. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 284. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 285. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 286. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 287. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 288. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 289. Overheidsfinanciën 2020
 290. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 291. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 292. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 293. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 294. Gescheiden Statushouders
 295. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 296. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 297. Labour Market Policy Database, 2020
 298. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 299. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 300. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 301. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 302. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 303. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 304. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 305. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 306. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 307. Keuzes rond de zorgverzekering
 308. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 309. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 310. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 311. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 312. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 313. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 314. Corona en de horeca
 315. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 316. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 317. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 318. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 319. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 320. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 321. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 322. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 323. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 324. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 325. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 326. Doodsoorzaken 2000-2020
 327. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 328. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 329. Dierlijke mest en mineralen 2020
 330. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 331. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 332. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 333. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 334. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 335. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 336. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 337. Culturele diversiteit NTR, 2020
 338. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 339. Omzetontwikkeling, 2020
 340. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 341. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 342. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 343. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 344. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 345. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 346. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 347. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 348. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 349. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 350. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 351. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 352. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 353. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 354. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 355. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 356. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 357. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 358. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 359. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 360. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 361. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 362. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 363. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 364. Verdrinkingen, 2020
 365. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 366. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 367. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 368. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 369. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 370. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 371. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 372. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 373. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 374. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 375. De mensen van Groningen
 376. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 377. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 378. Talen en dialecten in Nederland
 379. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 380. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 381. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 382. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 383. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 384. Economische groei in Leiden, 2020*
 385. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 386. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 387. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 388. Satellietrekening cultuur en media 2018
 389. Personen wees geworden in diverse jaren
 390. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 391. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 392. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 393. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 394. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 395. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 396. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 397. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 398. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 399. Cliënten beschermd wonen, 2020
 400. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 401. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 402. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 403. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 404. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 405. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 406. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 407. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 408. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 409. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 410. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 411. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 412. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 413. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 414. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 415. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 416. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 417. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 418. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 419. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 420. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 421. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 422. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 423. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 424. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 425. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 426. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 427. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 428. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 429. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 430. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 431. ODiN 2020 Noordvleugel
 432. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 433. Schuldenproblematiek in beeld
 434. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 435. Rapportage Waarschuwingen 2020
 436. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 437. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 438. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 439. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 440. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 441. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 442. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 443. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 444. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 445. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 446. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 447. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 448. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 449. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 450. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 451. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 452. Goederenoverslag bulkgoederen
 453. Goederenaanvoer per land
 454. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 455. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 456. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 457. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 458. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 459. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 460. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 461. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021
 462. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 463. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 464. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 465. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 466. Arbeidsmarktanalyse sport
 467. Kernindicatoren Integratie 2021
 468. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 469. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 470. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 471. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 472. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 473. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 474. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 475. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 476. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 477. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 478. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 479. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 480. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 481. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 482. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 483. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 484. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 485. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 486. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 487. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 488. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 489. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 490. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 491. Culturele diversiteit Politie, 2020
 492. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 493. Monitor online platformen 2020
 494. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 495. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 496. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 497. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 498. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 499. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 500. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 501. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 502. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 503. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 504. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 505. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 506. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 507. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 508. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 509. Grensoverschrijdende digitale handel
 510. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 511. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 512. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 513. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 514. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 515. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 516. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 517. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 518. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 519. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 520. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 521. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 522. Verkamering Oegstgeest
 523. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 524. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 525. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 526. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 527. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 528. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 529. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 530. leenstelsel
 531. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 532. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 533. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 534. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 535. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 536. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 537. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 538. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 539. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 540. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 541. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 542. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 543. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 544. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 545. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 546. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 547. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 548. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 549. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 550. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 551. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 552. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 553. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 554. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 555. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 556. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 557. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 558. Biomassa regionaal, 2019
 559. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 560. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 561. Internationale goederenstromen in 2019
 562. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 563. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 564. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 565. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 566. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 567. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 568. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 569. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
 570. Jeugdhulp 2020
 571. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 572. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 573. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
 574. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 575. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 576. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 577. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 578. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2020
 579. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 580. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 581. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 582. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 583. Contact met tandarts, 2020
 584. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 585. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 586. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 587. Regionale economische ontwikkeling 2020
 588. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 589. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 590. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 591. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 592. Zelfdodingen, 2020*
 593. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 594. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 595. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 596. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 597. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 598. Financiële gevolgen van verweduwing
 599. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 600. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 601. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 602. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 603. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 604. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 605. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 606. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 607. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 608. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 609. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 610. Verkeersdoden 2020
 611. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 612. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 613. Schooladviezen
 614. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 615. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 616. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 617. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 618. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 619. Marktprijzen Energie 2000-2020
 620. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 621. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 622. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 623. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 624. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 625. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 626. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 627. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 628. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 629. The need for timely official statistics
 630. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 631. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 632. De Nederlandse economie in 2020
 633. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 634. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 635. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 636. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 637. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 638. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 639. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 640. Persoonlijk welzijn, 2020
 641. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 642. Schoolweging, 2018-2020
 643. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 644. Verdeelmodel BUIG-budget
 645. Culturele diversiteit APG december 2020
 646. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020
 647. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 648. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 649. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 650. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 651. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 652. Energiematrix Dordrecht, 2018
 653. Energiematrix IJsselstein, 2018
 654. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 655. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 656. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 657. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 658. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 659. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 660. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 661. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 662. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 663. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 664. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 665. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 666. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 667. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 668. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 669. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 670. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 671. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 672. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 673. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 674. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 675. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 676. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 677. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 678. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 679. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 680. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 681. Tabel Leefstijl, 2020
 682. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 683. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 684. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 685. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 686. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 687. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 688. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 689. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 690. Culturele diversiteit VPRO 2019
 691. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 692. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 693. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 694. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 695. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 696. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 697. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 698. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 699. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 700. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 701. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 702. Kiesgerechtigden 2021
 703. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 704. Regionaal-Economische Kengetallen
 705. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 706. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 707. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 708. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 709. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 710. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 711. Uurlonen, 2006-2019
 712. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 713. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 714. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 715. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 716. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 717. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 718. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 719. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 720. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 721. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 722. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 723. Regionale economische ontwikkeling 2020
 724. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 725. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 726. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 727. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 728. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 729. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 730. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 731. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 732. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 733. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 734. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 735. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 736. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 737. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 738. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 739. De eerste, de beste?
 740. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 741. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 742. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 743. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 744. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 745. Avocado-import, 2000-2020
 746. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 747. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 748. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 749. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 750. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 751. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 752. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 753. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 754. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 755. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 756. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 757. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 758. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 759. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 760. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 761. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 762. Interlandelijke adoptie in Nederland
 763. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 764. Achterstandsscores per school, 2020
 765. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 766. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 767. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 768. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 769. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 770. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 771. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 772. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 773. Autobezit per huishouden, januari 2019
 774. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 775. Culturele diversiteit NTR 2019
 776. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 777. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 778. Culturele diversiteit ASR november 2020
 779. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 780. Culturele diversiteit RDW november 2020
 781. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 782. Overledenen, 2020
 783. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 784. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 785. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 786. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 787. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 788. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 789. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 790. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 791. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 792. Tozo voorlopig november 2020
 793. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 794. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 795. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 796. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 797. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 798. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 799. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 800. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 801. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 802. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 803. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 804. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 805. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 806. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 807. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 808. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 809. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 810. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 811. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 812. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 813. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 814. In - en uitvoer van goederen
 815. Bronneninventarisatie
 816. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 817. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 818. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 819. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 820. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 821. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 822. De waarde van data 2001-2017
 823. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 824. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 825. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 826. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 827. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 828. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 829. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 830. Startups Almere