Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2021
 2. Maatschappelijke Diensttijd 2020
 3. Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje
 4. Stapeling tijdens de coronapandemie
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2021
 6. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021
 7. Regionaal-Economische Kengetallen 2021
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2021
 9. Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar
 10. Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten
 11. Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021
 12. Overnachtingen logiesaccommodaties, gemeente, 2019
 13. Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel
 14. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*
 15. Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020
 16. Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019
 17. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 18. Coronagerelateerde lasten & baten gemeenten, 2020-2021
 19. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020
 20. Woningvoorraad op 1 januari 2021 en mutaties 2020
 21. Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?
 22. De Nederlandse sporteconomie 2019
 23. Aantal banen per SBI per maand, juli – september* 2021
 24. Tabellen Tozo definitief, januari t/m maart 2021
 25. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q2 2021
 26. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021
 27. Jaarkilometrage personen- en bestelauto's, 2019-2020*
 28. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar gemeente
 29. Niet-Nederlandse werknemers getest bij GGD, aug ’20 t/m aug ’21
 30. Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021
 31. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 32. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2021
 34. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 35. Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik
 36. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 37. Vergunde tijdelijke woningen
 38. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021
 39. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021
 40. Goederen export van Foodvalley, 2016-2020
 41. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan
 42. Kernprognose 2021-2070
 43. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 44. Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan
 45. Financieringsmonitor 2021
 46. Armoederegelingen, Schagen 2019
 47. Personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis
 48. Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021
 49. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 50. Vestigingen van bedrijven, naar rechtsvorm en regio
 51. Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019
 52. BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020
 53. Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden
 54. Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters
 55. Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021
 56. Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken
 57. Vrij belegd vermogen 2017-2020
 58. Regionale economische groei
 59. SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021
 60. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 61. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2
 62. De regionale economie 2020
 63. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 64. AZW-smal: Werkn. en zelfst. naar arbeidsrelatie, branche, regio, 2010-2019
 65. Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020
 66. Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020
 67. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2018-2020
 68. Culturele diversiteit Gemeente Maassluis, 2020
 69. Culturele diversiteit Gemeente Schiedam, 2020
 70. Culturele diversiteit Stichting Autoriteit Financiële Markten, 2020
 71. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020
 72. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 73. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 74. Maritieme monitoren, 2019-2020
 75. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 76. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 77. Derdelanders, weigeringsgronden 2018 - 2020
 78. Arbeidsomstandigheden na scheiding
 79. Waarde en verdiensten uitgaand goederentransport in Nederland
 80. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2021
 81. Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019
 82. Statistisch Bulletin 2021-12
 83. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 84. Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen
 85. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020
 86. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020 - 2021H1
 87. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020
 88. Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020
 89. Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020
 90. Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
 91. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 92. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 93. Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021
 94. Transmissieparen adres, werkgever en school, jan-sep 2021
 95. Internetactiviteiten in Den Haag, 2019
 96. Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
 97. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 98. Grootste werkgevers in Den Haag, 2017-2021
 99. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2021
 100. De mensen van Eindhoven, 2019
 101. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 102. De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving
 103. Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021
 104. Internet der dingen in 2020
 105. Doodsoorzaken, 2020-juli 2021
 106. Huishoudens met 2-3-jarigen, kinderopvangtoeslag, 2019
 107. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 108. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2020
 109. Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire
 110. Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020
 111. Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020
 112. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 113. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
 114. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 115. Landelijke monitor leegstand 2021
 116. Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020
 117. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2021
 118. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*
 119. Migrantenmonitor 2019
 120. Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020
 121. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 122. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 123. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 124. Miljonairshuishoudens, 2020
 125. Studieschulden 2011-2021
 126. Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021
 127. Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)
 128. Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020
 129. Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
 130. Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
 131. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020
 132. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 133. Invoer en uitvoer van goederen VK, 2016-2020
 134. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2021
 135. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 136. AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
 137. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018
 138. AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
 139. Vervoer van levende dieren, 2020
 140. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020
 141. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 142. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
 143. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
 144. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2019
 145. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, voorlopige cijfers
 146. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 147. Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
 148. Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021
 149. Familiebedrijven in Nederland 2019-2020
 150. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2021
 151. Berekenwijze SES score per wijk/buurt
 152. CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen
 153. Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
 154. Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
 155. Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
 156. Statistisch Bulletin 2021-11
 157. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 158. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 159. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 160. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2021
 161. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 162. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 163. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 164. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*
 165. Vrijwilligerswerk 2020
 166. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 167. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 2
 168. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2
 169. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2021
 170. Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 171. Inkomen naar regio, 2019
 172. Bedrijven in culturele sector naar regio
 173. Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
 174. Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*
 175. Gebruik van TOZO in Den Haag
 176. Regionaal-Economische Kengetallen mkb
 177. Gouden Standaard 2020
 178. Tabellen Tozo definitief, 2020
 179. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 180. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020
 181. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 182. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021
 183. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2021
 184. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020
 185. Jeugdhulp 1e halfjaar 2021
 186. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021
 187. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
 188. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019
 189. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020
 190. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020
 191. AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
 192. Psychische gezondheid in Nederland
 193. Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
 194. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020
 195. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021
 196. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 197. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 198. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 199. Cybercrime en online horizontale fraude, 2018-mrt 2021
 200. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 201. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 202. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 203. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 204. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 205. ODiN 2020 Utrecht
 206. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 207. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 208. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 209. Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019
 210. Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht
 211. Statistisch Bulletin 2021-10
 212. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 213. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 214. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 215. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 216. Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021
 217. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 218. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 219. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 220. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 221. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 222. Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
 223. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 224. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 225. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 226. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 227. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 228. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 229. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 230. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 231. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 232. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 233. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 234. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 235. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 236. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 237. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021
 238. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 239. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 240. ODiN 2020 Parkstad Limburg
 241. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 242. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 243. Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen
 244. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 245. Van casuïstiek naar statistiek
 246. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 247. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 248. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 249. Hulptabel AZW mbo instroom
 250. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 251. Moord en doodslag
 252. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 253. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 254. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 255. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 256. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 257. De woonsituatie na een scheiding
 258. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 259. De inkomenssituatie na een scheiding
 260. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 261. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 262. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 263. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 264. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021
 265. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020
 266. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 267. Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.
 268. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 269. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 270. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 271. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 272. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 273. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 274. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 275. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 276. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 277. Lichaamslengte
 278. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 279. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 280. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 281. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 282. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 283. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 284. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 285. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 286. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 287. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 288. Aardgas data KEV 2021
 289. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 290. Statistisch Bulletin 2021-09
 291. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 292. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 293. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 294. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 295. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 296. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 297. Overheidsfinanciën 2020
 298. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 299. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 300. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 301. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 302. Gescheiden Statushouders
 303. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 304. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 305. Labour Market Policy Database, 2020
 306. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 307. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 308. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 309. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 310. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 311. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 312. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 313. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 314. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 315. Keuzes rond de zorgverzekering
 316. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 317. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 318. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 319. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 320. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 321. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 322. Corona en de horeca
 323. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 324. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 325. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 326. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 327. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 328. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 329. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 330. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 331. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 332. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 333. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 334. Doodsoorzaken 2000-2020
 335. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 336. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 337. Dierlijke mest en mineralen 2020
 338. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 339. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 340. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 341. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 342. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 343. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 344. Statistisch Bulletin 2021-08
 345. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 346. Culturele diversiteit NTR, 2020
 347. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 348. Omzetontwikkeling, 2020
 349. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 350. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 351. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 352. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 353. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 354. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 355. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 356. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 357. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 358. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 359. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 360. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 361. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 362. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 363. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 364. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 365. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 366. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 367. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 368. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 369. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 370. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 371. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 372. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 373. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 374. Verdrinkingen, 2020
 375. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 376. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 377. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 378. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 379. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 380. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 381. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 382. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 383. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 384. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 385. De mensen van Groningen
 386. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 387. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 388. Talen en dialecten in Nederland
 389. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 390. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 391. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 392. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 393. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 394. Economische groei in Leiden, 2020*
 395. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 396. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 397. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 398. Satellietrekening cultuur en media 2018
 399. Personen wees geworden in diverse jaren
 400. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 401. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 402. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 403. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 404. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 405. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 406. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 407. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 408. Statistisch Bulletin 2021-07
 409. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 410. Cliënten beschermd wonen, 2020
 411. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 412. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 413. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 414. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 415. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 416. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 417. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 418. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 419. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 420. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 421. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 422. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 423. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 424. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 425. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 426. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 427. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 428. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 429. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 430. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 431. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 432. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 433. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 434. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 435. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 436. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 437. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 438. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 439. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 440. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 441. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 442. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 443. ODiN 2020 Noordvleugel
 444. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 445. Schuldenproblematiek in beeld
 446. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 447. Rapportage Waarschuwingen 2020
 448. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 449. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 450. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 451. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 452. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 453. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 454. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 455. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 456. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 457. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 458. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 459. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 460. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 461. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 462. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 463. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 464. Goederenoverslag bulkgoederen
 465. Goederenaanvoer per land
 466. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 467. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 468. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 469. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 470. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 471. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 472. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 473. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021
 474. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 475. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 476. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 477. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 478. Arbeidsmarktanalyse sport
 479. Kernindicatoren Integratie 2021
 480. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 481. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 482. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 483. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 484. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 485. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 486. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 487. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 488. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 489. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 490. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 491. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 492. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 493. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 494. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 495. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 496. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 497. Statistisch Bulletin 2021-06
 498. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 499. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 500. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 501. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 502. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 503. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 504. Culturele diversiteit Politie, 2020
 505. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 506. Monitor online platformen 2020
 507. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 508. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 509. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 510. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 511. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 512. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 513. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 514. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 515. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 516. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 517. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 518. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 519. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 520. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 521. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 522. Grensoverschrijdende digitale handel
 523. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 524. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 525. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 526. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 527. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 528. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 529. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 530. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 531. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 532. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 533. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 534. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 535. Verkamering Oegstgeest
 536. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 537. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 538. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 539. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 540. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 541. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 542. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 543. leenstelsel
 544. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 545. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 546. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 547. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 548. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 549. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 550. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 551. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 552. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 553. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 554. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 555. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 556. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 557. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 558. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 559. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 560. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 561. Statistisch Bulletin 2021-05
 562. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 563. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 564. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 565. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 566. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 567. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 568. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 569. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 570. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 571. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 572. Biomassa regionaal, 2019
 573. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 574. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 575. Internationale goederenstromen in 2019
 576. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 577. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 578. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 579. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 580. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 581. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 582. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 583. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
 584. Jeugdhulp 2020
 585. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 586. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 587. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
 588. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 589. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 590. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 591. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 592. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2020
 593. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 594. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 595. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 596. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 597. Contact met tandarts, 2020
 598. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 599. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 600. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 601. Regionale economische ontwikkeling 2020
 602. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 603. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 604. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 605. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 606. Zelfdodingen, 2020*
 607. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 608. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 609. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 610. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 611. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 612. Financiële gevolgen van verweduwing
 613. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 614. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 615. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 616. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 617. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 618. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 619. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 620. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 621. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 622. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 623. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 624. Verkeersdoden 2020
 625. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 626. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 627. Schooladviezen
 628. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 629. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 630. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 631. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 632. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 633. Marktprijzen Energie 2000-2020
 634. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 635. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 636. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 637. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 638. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 639. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 640. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 641. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 642. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 643. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 644. The need for timely official statistics
 645. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 646. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 647. De Nederlandse economie in 2020
 648. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 649. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 650. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 651. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 652. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 653. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 654. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 655. Persoonlijk welzijn, 2020
 656. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 657. Schoolweging, 2018-2020
 658. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 659. Verdeelmodel BUIG-budget
 660. Culturele diversiteit APG december 2020
 661. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020
 662. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 663. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 664. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 665. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 666. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 667. Energiematrix Dordrecht, 2018
 668. Energiematrix IJsselstein, 2018
 669. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 670. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 671. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 672. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 673. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 674. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 675. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 676. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 677. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 678. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 679. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 680. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 681. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 682. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 683. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 684. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 685. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 686. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 687. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 688. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 689. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 690. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 691. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 692. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 693. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 694. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 695. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 696. Tabel Leefstijl, 2020
 697. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 698. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 699. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 700. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 701. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 702. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 703. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 704. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 705. Culturele diversiteit VPRO 2019
 706. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 707. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 708. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 709. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 710. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 711. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 712. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 713. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 714. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 715. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 716. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 717. Kiesgerechtigden 2021
 718. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 719. Regionaal-Economische Kengetallen
 720. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 721. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 722. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 723. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 724. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 725. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 726. Uurlonen, 2006-2019
 727. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 728. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 729. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 730. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 731. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 732. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 733. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 734. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 735. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 736. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 737. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 738. Regionale economische ontwikkeling 2020
 739. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 740. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 741. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 742. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 743. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 744. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 745. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 746. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 747. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 748. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 749. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 750. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 751. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 752. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 753. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 754. De eerste, de beste?
 755. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 756. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 757. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 758. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 759. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 760. Avocado-import, 2000-2020
 761. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 762. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 763. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 764. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 765. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 766. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 767. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 768. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 769. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 770. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 771. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 772. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 773. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 774. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 775. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 776. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 777. Interlandelijke adoptie in Nederland
 778. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 779. Achterstandsscores per school, 2020
 780. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 781. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 782. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 783. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 784. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 785. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 786. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 787. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 788. Autobezit per huishouden, januari 2019
 789. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 790. Culturele diversiteit NTR 2019
 791. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 792. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 793. Culturele diversiteit ASR november 2020
 794. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 795. Culturele diversiteit RDW november 2020
 796. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 797. Overledenen, 2020
 798. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 799. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 800. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 801. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 802. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 803. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 804. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 805. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 806. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 807. Tozo voorlopig november 2020
 808. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 809. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 810. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 811. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 812. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 813. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 814. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 815. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 816. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 817. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 818. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 819. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 820. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 821. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 822. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 823. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 824. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 825. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 826. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 827. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 828. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 829. In - en uitvoer van goederen
 830. Bronneninventarisatie
 831. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 832. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 833. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 834. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 835. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 836. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 837. De waarde van data 2001-2017
 838. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 839. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 840. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 841. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 842. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 843. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 844. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 845. Startups Almere