Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2021
 2. Maatschappelijke Diensttijd 2020
 3. Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje
 4. Stapeling tijdens de coronapandemie
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2021
 6. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-november 2021
 7. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021
 8. Regionaal-Economische Kengetallen 2021
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2021
 10. Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar
 11. Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten
 12. Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021
 13. Overnachtingen logiesaccommodaties, gemeente, 2019
 14. Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel
 15. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*
 16. Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020
 17. Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019
 18. Sectoren die onder de NIB2-richtlijn vallen, 2020
 19. Coronagerelateerde lasten & baten gemeenten, 2020-2021
 20. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020
 21. Woningvoorraad op 1 januari 2021 en mutaties 2020
 22. Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?
 23. De Nederlandse sporteconomie 2019
 24. Barometer culturele diversiteit
 25. Aantal banen per SBI per maand, juli – september* 2021
 26. Tabellen Tozo definitief, januari t/m maart 2021
 27. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q2 2021
 28. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021
 29. Jaarkilometrage personen- en bestelauto's, 2019-2020*
 30. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar gemeente
 31. Niet-Nederlandse werknemers getest bij GGD, aug ’20 t/m aug ’21
 32. Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021
 33. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 34. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018
 35. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2021
 36. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 37. Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik
 38. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 39. Vergunde tijdelijke woningen
 40. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021
 41. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021
 42. Goederen export van Foodvalley, 2016-2020
 43. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan
 44. Kernprognose 2021-2070
 45. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 46. Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan
 47. Financieringsmonitor 2021
 48. Armoederegelingen, Schagen 2019
 49. Personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis
 50. Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021
 51. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 52. Vestigingen van bedrijven, naar rechtsvorm en regio
 53. Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019
 54. BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020
 55. Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden
 56. Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters
 57. Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021
 58. Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken
 59. Vrij belegd vermogen 2017-2020
 60. Regionale economische groei
 61. SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021
 62. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 63. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2
 64. De regionale economie 2020
 65. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 66. Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020
 67. Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020
 68. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2018-2020
 69. Culturele diversiteit Gemeente Maassluis, 2020
 70. Culturele diversiteit Gemeente Schiedam, 2020
 71. Culturele diversiteit Stichting Autoriteit Financiële Markten, 2020
 72. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020
 73. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 74. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 75. Maritieme monitoren, 2019-2020
 76. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 77. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 78. Derdelanders, weigeringsgronden 2018 - 2020
 79. Arbeidsomstandigheden na scheiding
 80. Waarde en verdiensten uitgaand goederentransport in Nederland
 81. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2021
 82. Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019
 83. Statistisch Bulletin 2021-12
 84. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 85. Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen
 86. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020
 87. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020 - 2021H1
 88. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020
 89. Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020
 90. Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020
 91. Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
 92. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 93. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 94. Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021
 95. Transmissieparen adres, werkgever en school, jan-sep 2021
 96. Internetactiviteiten in Den Haag, 2019
 97. Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
 98. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 99. Grootste werkgevers in Den Haag, 2017-2021
 100. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2021
 101. De mensen van Eindhoven, 2019
 102. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 103. De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving
 104. Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021
 105. Internet der dingen in 2020
 106. Doodsoorzaken, 2020-juli 2021
 107. Huishoudens met 2-3-jarigen, kinderopvangtoeslag, 2019
 108. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 109. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2020
 110. Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire
 111. Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020
 112. Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020
 113. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 114. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
 115. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 116. Landelijke monitor leegstand 2021
 117. Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020
 118. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2021
 119. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*
 120. Migrantenmonitor 2019
 121. Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020
 122. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 123. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 124. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 125. Miljonairshuishoudens, 2020
 126. Studieschulden 2011-2021
 127. Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021
 128. Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)
 129. Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020
 130. Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
 131. Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
 132. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020
 133. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 134. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 135. Invoer en uitvoer van goederen VK, 2016-2020
 136. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2021
 137. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 138. AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
 139. AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
 140. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 141. Vervoer van levende dieren, 2020
 142. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020
 143. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 144. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
 145. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
 146. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2019
 147. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, voorlopige cijfers
 148. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 149. Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
 150. Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021
 151. Familiebedrijven in Nederland 2019-2020
 152. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2021
 153. Berekenwijze SES score per wijk/buurt
 154. CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen
 155. Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
 156. Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
 157. Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
 158. Statistisch Bulletin 2021-11
 159. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 160. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 161. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 162. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2021
 163. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 164. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 165. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 166. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*
 167. Vrijwilligerswerk 2020
 168. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 169. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 2
 170. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2
 171. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2021
 172. Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 173. Inkomen naar regio, 2019
 174. Bedrijven in culturele sector naar regio
 175. Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
 176. Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*
 177. Gebruik van TOZO in Den Haag
 178. Regionaal-Economische Kengetallen mkb
 179. Gouden Standaard 2020
 180. Tabellen Tozo definitief, 2020
 181. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 182. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020
 183. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 184. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021
 185. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2021
 186. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 187. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020
 188. Jeugdhulp 1e halfjaar 2021
 189. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021
 190. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
 191. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019
 192. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020
 193. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020
 194. AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
 195. Psychische gezondheid in Nederland
 196. Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
 197. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020
 198. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021
 199. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 200. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 201. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 202. Cybercrime en online horizontale fraude, 2018-mrt 2021
 203. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 204. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 205. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 206. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 207. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 208. ODiN 2020 Utrecht
 209. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 210. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 211. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 212. Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019
 213. Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht
 214. Statistisch Bulletin 2021-10
 215. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 216. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 217. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 218. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 219. Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021
 220. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 221. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 222. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 223. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 224. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 225. Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
 226. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 227. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 228. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 229. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 230. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 231. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 232. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 233. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 234. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 235. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 236. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 237. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 238. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 239. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 240. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021
 241. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 242. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 243. ODiN 2020 Parkstad Limburg
 244. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 245. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 246. Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen
 247. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 248. Van casuïstiek naar statistiek
 249. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 250. Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie
 251. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 252. Hulptabel AZW mbo instroom
 253. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 254. Moord en doodslag
 255. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 256. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 257. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 258. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 259. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 260. De woonsituatie na een scheiding
 261. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 262. De inkomenssituatie na een scheiding
 263. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 264. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 265. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 266. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 267. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021
 268. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020
 269. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 270. Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.
 271. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 272. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 273. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 274. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 275. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 276. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 277. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 278. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 279. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 280. Lichaamslengte
 281. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 282. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 283. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 284. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 285. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 286. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 287. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 288. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 289. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 290. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 291. Aardgas data KEV 2021
 292. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 293. Statistisch Bulletin 2021-09
 294. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 295. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 296. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 297. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 298. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 299. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 300. Overheidsfinanciën 2020
 301. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 302. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 303. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 304. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 305. Gescheiden Statushouders
 306. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 307. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 308. Labour Market Policy Database, 2020
 309. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 310. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 311. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 312. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 313. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 314. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 315. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 316. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 317. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 318. Keuzes rond de zorgverzekering
 319. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 320. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 321. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 322. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 323. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 324. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 325. Corona en de horeca
 326. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 327. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 328. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 329. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 330. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 331. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 332. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 333. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 334. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 335. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 336. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 337. Doodsoorzaken 2000-2020
 338. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 339. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 340. Dierlijke mest en mineralen 2020
 341. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 342. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 343. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 344. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 345. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 346. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 347. Statistisch Bulletin 2021-08
 348. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 349. Culturele diversiteit NTR, 2020
 350. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 351. Omzetontwikkeling, 2020
 352. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 353. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 354. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 355. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 356. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 357. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 358. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 359. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 360. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 361. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 362. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 363. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 364. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 365. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 366. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 367. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 368. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 369. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 370. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 371. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 372. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 373. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 374. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 375. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 376. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 377. Verdrinkingen, 2020
 378. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 379. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 380. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 381. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 382. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 383. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 384. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 385. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 386. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 387. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 388. De mensen van Groningen
 389. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 390. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 391. Talen en dialecten in Nederland
 392. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 393. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 394. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 395. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 396. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 397. Economische groei in Leiden, 2020*
 398. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 399. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 400. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 401. Satellietrekening cultuur en media 2018
 402. Personen wees geworden in diverse jaren
 403. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 404. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 405. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 406. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 407. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 408. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 409. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 410. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 411. Statistisch Bulletin 2021-07
 412. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 413. Cliënten beschermd wonen, 2020
 414. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 415. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 416. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 417. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 418. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 419. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 420. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 421. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 422. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 423. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 424. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 425. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 426. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 427. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 428. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 429. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 430. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 431. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 432. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 433. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 434. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 435. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 436. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 437. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 438. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 439. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 440. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 441. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 442. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 443. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 444. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 445. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 446. ODiN 2020 Noordvleugel
 447. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 448. Schuldenproblematiek in beeld
 449. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 450. Rapportage Waarschuwingen 2020
 451. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 452. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 453. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 454. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 455. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 456. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 457. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 458. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 459. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 460. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 461. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 462. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 463. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 464. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 465. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 466. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 467. Goederenoverslag bulkgoederen
 468. Goederenaanvoer per land
 469. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 470. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 471. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 472. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 473. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 474. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 475. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 476. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021
 477. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 478. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 479. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 480. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 481. Arbeidsmarktanalyse sport
 482. Kernindicatoren Integratie 2021
 483. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 484. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 485. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 486. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 487. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 488. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 489. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 490. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 491. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 492. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 493. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 494. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 495. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 496. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 497. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 498. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 499. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 500. Statistisch Bulletin 2021-06
 501. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 502. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 503. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 504. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 505. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 506. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 507. Culturele diversiteit Politie, 2020
 508. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 509. Monitor online platformen 2020
 510. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 511. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 512. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 513. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 514. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 515. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 516. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 517. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 518. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 519. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 520. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 521. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 522. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 523. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 524. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 525. Grensoverschrijdende digitale handel
 526. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 527. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 528. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 529. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 530. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 531. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 532. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 533. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 534. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 535. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 536. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 537. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 538. Verkamering Oegstgeest
 539. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 540. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 541. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 542. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 543. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 544. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 545. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 546. leenstelsel
 547. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 548. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 549. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 550. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 551. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 552. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 553. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 554. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 555. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 556. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 557. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 558. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 559. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 560. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 561. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 562. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 563. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 564. Statistisch Bulletin 2021-05
 565. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 566. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 567. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 568. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 569. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 570. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 571. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 572. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 573. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 574. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 575. Biomassa regionaal, 2019
 576. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 577. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 578. Internationale goederenstromen in 2019
 579. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 580. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 581. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 582. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 583. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 584. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 585. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 586. Jeugdhulp 2020
 587. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 588. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 589. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 590. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 591. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 592. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 593. Spanning op de koopwoningmarkt
 594. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 595. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 596. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 597. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 598. Contact met tandarts, 2020
 599. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 600. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 601. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 602. Regionale economische ontwikkeling 2020
 603. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 604. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 605. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 606. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 607. Zelfdodingen, 2020*
 608. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 609. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 610. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 611. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 612. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 613. Financiële gevolgen van verweduwing
 614. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 615. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 616. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 617. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 618. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 619. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 620. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 621. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 622. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 623. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 624. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 625. Verkeersdoden 2020
 626. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 627. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 628. Schooladviezen
 629. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 630. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 631. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 632. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 633. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 634. Marktprijzen Energie
 635. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 636. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 637. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 638. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 639. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 640. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 641. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 642. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 643. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 644. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 645. The need for timely official statistics
 646. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 647. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 648. De Nederlandse economie in 2020
 649. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 650. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 651. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 652. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 653. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 654. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 655. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 656. Persoonlijk welzijn, 2020
 657. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 658. Schoolweging, 2018-2020
 659. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 660. Verdeelmodel BUIG-budget
 661. Culturele diversiteit APG december 2020
 662. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020
 663. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 664. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 665. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 666. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 667. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 668. Energiematrix Dordrecht, 2018
 669. Energiematrix IJsselstein, 2018
 670. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 671. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 672. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 673. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 674. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 675. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 676. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 677. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 678. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 679. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 680. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 681. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 682. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 683. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 684. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 685. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 686. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 687. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 688. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 689. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 690. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 691. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 692. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 693. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 694. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 695. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 696. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 697. Tabel Leefstijl, 2020
 698. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 699. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 700. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 701. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 702. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 703. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 704. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 705. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 706. Culturele diversiteit VPRO 2019
 707. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 708. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 709. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 710. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 711. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 712. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 713. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 714. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 715. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 716. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 717. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 718. Kiesgerechtigden 2021
 719. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 720. Regionaal-Economische Kengetallen
 721. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 722. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 723. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 724. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 725. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 726. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 727. Uurlonen, 2006-2019
 728. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 729. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 730. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 731. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 732. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 733. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 734. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 735. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 736. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 737. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 738. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 739. Regionale economische ontwikkeling 2020
 740. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 741. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 742. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 743. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 744. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 745. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 746. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 747. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 748. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 749. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 750. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 751. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 752. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 753. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 754. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 755. De eerste, de beste?
 756. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 757. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 758. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 759. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 760. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 761. Avocado-import, 2000-2020
 762. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 763. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 764. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 765. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 766. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 767. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 768. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 769. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 770. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 771. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 772. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 773. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 774. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 775. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 776. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 777. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 778. Interlandelijke adoptie in Nederland
 779. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 780. Achterstandsscores per school, 2020
 781. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 782. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 783. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 784. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 785. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 786. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 787. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 788. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 789. Autobezit per huishouden, januari 2019
 790. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 791. Culturele diversiteit NTR 2019
 792. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 793. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 794. Culturele diversiteit ASR november 2020
 795. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 796. Culturele diversiteit RDW november 2020
 797. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 798. Overledenen, 2020
 799. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 800. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 801. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 802. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 803. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 804. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 805. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 806. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 807. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 808. Tozo voorlopig november 2020
 809. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 810. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 811. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 812. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 813. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 814. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 815. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 816. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 817. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 818. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 819. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 820. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 821. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 822. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 823. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 824. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 825. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 826. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 827. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 828. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 829. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 830. In - en uitvoer van goederen
 831. Bronneninventarisatie
 832. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 833. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 834. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 835. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 836. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 837. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 838. De waarde van data 2001-2017
 839. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 840. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 841. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 842. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 843. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 844. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 845. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 846. Startups Almere