Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2021
 2. Maatschappelijke Diensttijd 2020
 3. Meer vrijwilligers in Heerlen met het Heitje
 4. Stapeling tijdens de coronapandemie
 5. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2021
 6. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021
 7. Regionaal-Economische Kengetallen 2021
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2021
 9. Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar
 10. Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten
 11. Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021
 12. Overnachtingen logiesaccommodaties, gemeente, 2019
 13. Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel
 14. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2020*
 15. Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020
 16. Armoedeprobleemcumulatiegebieden, 2019
 17. Coronagerelateerde lasten & baten gemeenten, 2020-2021
 18. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020
 19. Woningvoorraad op 1 januari 2021 en mutaties 2020
 20. Hoe hebben mbo-gediplomeerden het begin van de coronaperiode ervaren?
 21. De Nederlandse sporteconomie 2019
 22. Aantal banen per SBI per maand, juli – september* 2021
 23. Tabellen Tozo definitief, januari t/m maart 2021
 24. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q2 2021
 25. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2021
 26. Jaarkilometrage personen- en bestelauto's, 2019-2020*
 27. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar gemeente
 28. Niet-Nederlandse werknemers getest bij GGD, aug ’20 t/m aug ’21
 29. Gegevensverzameling bibliotheekleden 2021
 30. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 31. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018
 32. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2021
 33. Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
 34. Landelijke Jeugdmonitor: Leefsituatie jeugd en jeugdhulpgebruik
 35. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 36. Vergunde tijdelijke woningen
 37. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021
 38. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021
 39. Goederen export van Foodvalley, 2016-2020
 40. Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan
 41. Kernprognose 2021-2070
 42. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
 43. Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan
 44. Financieringsmonitor 2021
 45. Armoederegelingen, Schagen 2019
 46. Personenvervoer en -mobiliteit tijdens de coronacrisis
 47. Werkgelegenheid regio Eindhoven 2014-2021
 48. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
 49. Vestigingen van bedrijven, naar rechtsvorm en regio
 50. Kinderen die scheiding ouders meemaakten, 1999, 2009, 2019
 51. BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020
 52. Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden
 53. Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters
 54. Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021
 55. Verstekgangers en verweervoerders in handelszaken
 56. Vrij belegd vermogen 2017-2020
 57. Regionale economische groei
 58. SRG-L Personen met LKS P-wet, 31 maart 2021
 59. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 60. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q2
 61. De regionale economie 2020
 62. Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd
 63. AZW-smal: Werkn. en zelfst. naar arbeidsrelatie, branche, regio, 2010-2019
 64. Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020
 65. Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020
 66. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2018-2020
 67. Culturele diversiteit Gemeente Maassluis, 2020
 68. Culturele diversiteit Gemeente Schiedam, 2020
 69. Culturele diversiteit Stichting Autoriteit Financiële Markten, 2020
 70. Culturele diversiteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020
 71. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 72. Samenhang tussen problemen en de kans op voortijdig schoolverlaten
 73. Maritieme monitoren, 2019-2020
 74. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 75. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 76. Derdelanders, weigeringsgronden 2018 - 2020
 77. Arbeidsomstandigheden na scheiding
 78. Waarde en verdiensten uitgaand goederentransport in Nederland
 79. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2021
 80. Arbeidsvolume en toegevoegde waarde naar regio, 2019
 81. Statistisch Bulletin 2021-12
 82. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 83. Verhuisketens ontstaan door nieuwbouw in regio Groningen-Assen
 84. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020
 85. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020 - 2021H1
 86. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2020
 87. Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020
 88. Opleiding bevolking Groningen, Fryslân, Drenthe, 2020
 89. Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
 90. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 91. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 92. Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021
 93. Transmissieparen adres, werkgever en school, jan-sep 2021
 94. Internetactiviteiten in Den Haag, 2019
 95. Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
 96. Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
 97. Grootste werkgevers in Den Haag, 2017-2021
 98. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2021
 99. De mensen van Eindhoven, 2019
 100. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 101. De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving
 102. Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021
 103. Internet der dingen in 2020
 104. Doodsoorzaken, 2020-juli 2021
 105. Huishoudens met 2-3-jarigen, kinderopvangtoeslag, 2019
 106. Dashboard schoolverlaters vso en pro
 107. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2020
 108. Uitsplitsing uithuisplaatsingen toeslagenaffaire
 109. Zzp’ers naar gemeente, 2019 en 2020
 110. Beslissingen OM en rechter bij bedreiging, 2010-2020
 111. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 112. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
 113. Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
 114. Landelijke monitor leegstand 2021
 115. Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020
 116. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2021
 117. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*
 118. Migrantenmonitor 2019
 119. Beslissingen door OM en rechter naar maand, 2020
 120. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 121. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2019
 122. Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling
 123. Miljonairshuishoudens, 2020
 124. Studieschulden 2011-2021
 125. Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021
 126. Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet Uitkeringenstatistiek (AOW)
 127. Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020
 128. Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
 129. Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
 130. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2020
 131. Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
 132. Invoer en uitvoer van goederen VK, 2016-2020
 133. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2021
 134. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 135. AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
 136. AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018
 137. AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
 138. Vervoer van levende dieren, 2020
 139. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2020
 140. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 141. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
 142. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
 143. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2019
 144. Jeugdreclassering 3e kw. 2021, voorlopige cijfers
 145. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 146. Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
 147. Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021
 148. Familiebedrijven in Nederland 2019-2020
 149. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2021
 150. Berekenwijze SES score per wijk/buurt
 151. CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen
 152. Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
 153. Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
 154. Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
 155. Statistisch Bulletin 2021-11
 156. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 157. Transformaties in de woningvoorraad 2020
 158. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 159. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2021
 160. Elektriciteitsproductie windturbines 2020
 161. Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
 162. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 163. Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*
 164. Vrijwilligerswerk 2020
 165. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 166. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 2
 167. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 2
 168. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2021
 169. Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020
 170. Inkomen naar regio, 2019
 171. Bedrijven in culturele sector naar regio
 172. Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
 173. Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*
 174. Gebruik van TOZO in Den Haag
 175. Regionaal-Economische Kengetallen mkb
 176. Gouden Standaard 2020
 177. Tabellen Tozo definitief, 2020
 178. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 179. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2020
 180. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 181. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021
 182. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2021
 183. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2020
 184. Jeugdhulp 1e halfjaar 2021
 185. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021
 186. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
 187. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019
 188. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2020
 189. Verdeling personenauto’s naar provincie, 2020
 190. AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
 191. Psychische gezondheid in Nederland
 192. Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
 193. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2020
 194. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021
 195. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 196. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 197. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 198. Cybercrime en online horizontale fraude, 2018-mrt 2021
 199. Energie en broeikasgassen; 1990-2020
 200. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 201. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 202. Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
 203. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 204. ODiN 2020 Utrecht
 205. Aantal stekkerauto’s, 2014-2021
 206. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 207. Omzetontwikkeling goederenvervoer per spoor in Nederland, 2015-2020
 208. Inkomenscijfers gemeente Nijmegen, 2019
 209. Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht
 210. Statistisch Bulletin 2021-10
 211. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 212. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
 213. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 augustus
 214. Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*
 215. Toelichting Wijk- en Buurtkaart, 2019, 2020 en 2021
 216. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 217. Tabellen voor de Agro-Nutri Monitor 2021
 218. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 219. Elektrische personenauto’s naar provincie, 2018-2021
 220. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 221. Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
 222. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 223. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020
 224. Scale-ups in Nederland, 2010-2020
 225. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 226. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 227. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 228. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 229. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 230. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 231. Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020
 232. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2013-2021
 233. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2018/’19
 234. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 235. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 236. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021
 237. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 238. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 239. ODiN 2020 Parkstad Limburg
 240. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 241. Hernieuwbare Energie in Nederland 2020
 242. Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen
 243. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 244. Van casuïstiek naar statistiek
 245. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 246. Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee
 247. Hulptabel AZW mbo instroom
 248. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021
 249. Moord en doodslag
 250. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 251. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 252. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 253. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 254. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2013 - 2021
 255. De woonsituatie na een scheiding
 256. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 257. De inkomenssituatie na een scheiding
 258. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 259. Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties
 260. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 261. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 262. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2021
 263. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020
 264. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 265. Invoer goederen bij specifieke bedrijfstakken, 2020.
 266. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 267. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2008/’09-2019/’20
 268. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20
 269. Inschrijvingen vakantieparken per gemeente, 2017-2021
 270. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 271. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 272. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 273. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 274. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2019
 275. Lichaamslengte
 276. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 277. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 278. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 279. Achterstandsscores scholen 2020 na 2e lichting bezwaren
 280. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 281. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 282. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 283. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 284. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 285. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 286. Aardgas data KEV 2021
 287. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Gemeenten
 288. Statistisch Bulletin 2021-09
 289. Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
 290. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 291. Buurt, wijk en gemeente 2021 voor postcode huisnummer
 292. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 293. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 294. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 295. Overheidsfinanciën 2020
 296. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 297. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 298. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 299. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4
 300. Gescheiden Statushouders
 301. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 302. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 303. Labour Market Policy Database, 2020
 304. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 305. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 306. Bevolkingsdata 1-1-2021 op PC4, PC6, Buurt en gemeente
 307. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 308. Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019
 309. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 310. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 311. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 312. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 313. Keuzes rond de zorgverzekering
 314. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 315. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 316. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 317. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 318. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 319. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 320. Corona en de horeca
 321. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 322. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021
 323. Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019
 324. Voorpublicatie energielevering aardgaswoningen, 2020
 325. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 326. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 327. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 328. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 329. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2020
 330. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2020-2021
 331. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 332. Doodsoorzaken 2000-2020
 333. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2020-2021
 334. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 335. Dierlijke mest en mineralen 2020
 336. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 337. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 338. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 339. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 340. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 341. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 342. Statistisch Bulletin 2021-08
 343. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 344. Culturele diversiteit NTR, 2020
 345. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 346. Omzetontwikkeling, 2020
 347. Kerncijfers wijken en buurten 2021
 348. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 349. Aantal vakanties van Nederlanders in 2020
 350. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050
 351. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 352. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q4
 353. Omzetontwikkeling Venlo Centrum, 2015-2020
 354. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 355. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 356. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 357. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 358. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 359. Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018
 360. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 361. Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 362. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2019/2020
 363. Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies
 364. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 365. Kerkelijke gezindte, Noord-Brabant, 2016-2019
 366. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2018/19-2019/20
 367. Verspreidingstrends sprinkhanen, 1990-2019
 368. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 369. Energieverbruik naar bedrijfsprofiel
 370. Warmteleveringen gebouwde omgeving
 371. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 372. Verdrinkingen, 2020
 373. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 374. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 375. AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2019-2020
 376. AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019
 377. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 18/’19
 378. Omzet per 2-digit SBI en bedrijfsgrootte, 2018-2020
 379. Grootste exporteurs van bier in de EU, 2020
 380. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 381. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 382. Overheidsuitgaven geconsolideerd 1995-2020
 383. De mensen van Groningen
 384. Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019
 385. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 386. Talen en dialecten in Nederland
 387. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 388. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2019/’20
 389. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2019/’20
 390. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 391. ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 392. Economische groei in Leiden, 2020*
 393. Productie grootvermogen zonnestroom, 2019 en 2020
 394. Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018
 395. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 396. Satellietrekening cultuur en media 2018
 397. Personen wees geworden in diverse jaren
 398. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 399. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 400. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 401. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 402. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 403. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 mei
 404. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 405. Levering aardgas en elektriciteit aan bedrijventerreinen, 2019
 406. Statistisch Bulletin 2021-07
 407. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 408. Cliënten beschermd wonen, 2020
 409. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 410. Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek, 2015-2020*
 411. Totale vervoersprestatie naar vervoerwijze, 2018-2020
 412. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 413. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2020*
 414. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 415. Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020
 416. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 417. Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.
 418. Nieuwbouwmonitor (2015-2020)
 419. Rapportage Nieuwbouwmonitor
 420. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2018/2019
 421. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2019/2020
 422. Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2019*-2020*
 423. Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2020
 424. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 425. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 426. Prijsindices voor de uitgaven van Defensie, 2011-2020
 427. Bedrijfsopheffingen, faillissementen en coronasteunmaatregelen
 428. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 429. Inkomen tot 120% sociaal minimum per postcode 4 gebied, 2016-2019
 430. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2020
 431. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2021
 432. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 433. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 434. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 435. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 436. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 437. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 438. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 439. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 440. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs
 441. ODiN 2020 Noordvleugel
 442. Mobiliteit in Nederland 2019-2020
 443. Schuldenproblematiek in beeld
 444. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Onderzoeksbeschrijving
 445. Rapportage Waarschuwingen 2020
 446. Onderweg in Nederland (ODiN) 2020 Plausibiliteitsrapportage
 447. BATlab notitie: Gebruik van coronasteunmaatregelen
 448. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 449. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 450. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 451. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 452. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 453. Afstand naar reismotief, 2018/2019
 454. Reisduur per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 455. Afstand per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 456. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 457. Reisduur per verplaatsing naar reismotief, 2018/2019
 458. Afstand per verplaatsing naar vervoerwijze, 2018/2019
 459. Reisduur naar reismotief, 2018/2019
 460. Afstand naar vervoerwijze, 2018/2019
 461. Verplaatsingen naar vervoerwijze, 2018/2019
 462. Goederenoverslag bulkgoederen
 463. Goederenaanvoer per land
 464. Reisduur naar vervoerwijze, 2018/2019
 465. Verplaatsingen naar reismotief, 2018/2019
 466. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 467. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 468. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf Europees vergeleken
 469. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 470. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 471. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2021
 472. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 473. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 474. Omzetontwikkeling en werknemers in Gouda, 2018 - 2020
 475. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 476. Arbeidsmarktanalyse sport
 477. Kernindicatoren Integratie 2021
 478. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 479. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 480. Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire
 481. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 482. Nabijheid van OV-haltes (excl. trein) in 2020
 483. Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2019
 484. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 485. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 486. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2019-2020
 487. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 488. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19
 489. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties
 490. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 491. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 492. Aantal taxi’s in gebruik en afgelegde kilometers, 2015 t/m 2019
 493. Jaarmonitor wegvoertuigen 2020
 494. Achterstandsscores scholen 2020 na 1e lichting bezwaren
 495. Statistisch Bulletin 2021-06
 496. Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019
 497. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 498. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 499. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 500. Economische indicatoren elektrisch vervoer, 2008-2019
 501. Maatschappelijke Diensttijd 2019
 502. Culturele diversiteit Politie, 2020
 503. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 504. Monitor online platformen 2020
 505. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 506. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
 507. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 508. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 509. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 510. Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020
 511. Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019
 512. Omzetontwikkeling horeca in Rotterdam, 2017-2020
 513. Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie
 514. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021
 515. Conjunctuur en relatievorming en -ontbinding
 516. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 517. Aantal vrachtvoertuigen naar jaarkilometrageklasse, 2019
 518. Inkomen in 8 gemeenten, 2018 en 2019
 519. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 520. Grensoverschrijdende digitale handel
 521. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 522. Prijsontwikkeling van gezondere en ongezondere voedingsmiddelen, 2010-2020
 523. Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?
 524. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 525. Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019
 526. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 527. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 528. Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019
 529. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 530. Energieverbruik grootschalig logistiekvastgoed, 2019
 531. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 532. De financiën van Nederlandse huishoudens in 2020
 533. Verkamering Oegstgeest
 534. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 535. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 536. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 537. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 538. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2020
 539. Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021
 540. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 541. leenstelsel
 542. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2021
 543. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 544. Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?
 545. Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019
 546. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 547. Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020
 548. Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken
 549. Herziening onderwijsachterstandenindicator vo
 550. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 551. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland, 2016-2020
 552. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 553. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 554. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 555. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 556. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 557. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 558. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 559. Statistisch Bulletin 2021-05
 560. De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief
 561. Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020
 562. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 563. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 564. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 565. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 566. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 567. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 568. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 569. Aantal vestigingen per gemeente, 2021
 570. Biomassa regionaal, 2019
 571. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021
 572. Inwoners en bromfietsen in provincie Utrecht, 2020
 573. Internationale goederenstromen in 2019
 574. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 575. Luchtvaartgegevens van de vijf nationale luchthavens
 576. Prijsindex woningen Bonaire, 2020
 577. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 578. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 579. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 580. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 581. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
 582. Jeugdhulp 2020
 583. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 584. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 585. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
 586. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 587. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 588. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2020Q3
 589. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 590. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2020
 591. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 592. Viermeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2020
 593. Overledenen per week, 2020-2021 (t/m week 12)
 594. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 595. Contact met tandarts, 2020
 596. Bevolkingsontwikkeling Caribisch Nederland
 597. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020
 598. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 599. Regionale economische ontwikkeling 2020
 600. Energiearmoede in Zuid-Holland 2018
 601. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 602. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)
 603. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 604. Zelfdodingen, 2020*
 605. Herziening statistieken Aanmerkelijk Belang vanaf 2006
 606. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 607. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2020-2021
 608. Energiematrix Zaanstad, 2018 (uitgebreid)
 609. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 610. Financiële gevolgen van verweduwing
 611. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 612. Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020
 613. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 614. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 615. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 616. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 617. Bevolking 15 tot 75 jaar naar onderwijsniveau
 618. Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020
 619. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 620. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 621. Economische groei en het inkomen van Nederlanders
 622. Verkeersdoden 2020
 623. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 624. De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen
 625. Schooladviezen
 626. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 627. Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs
 628. Landbouwindicatoren voor Overijssel, 2018-2020
 629. Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016
 630. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 631. Marktprijzen Energie 2000-2020
 632. Gebruik van steunmaatregelen corona per 28 februari
 633. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 634. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2019
 635. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 636. Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek
 637. Bruto Eindverbruik Aardwarmte per provincie, 2014-2020
 638. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 639. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2018
 640. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 641. Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2018
 642. The need for timely official statistics
 643. Fluctuaties achterstandsscores scholen
 644. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2019
 645. De Nederlandse economie in 2020
 646. Aantal grote ondernemingen per bedrijfstak, 2019
 647. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 648. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020
 649. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 650. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 651. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 652. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020
 653. Persoonlijk welzijn, 2020
 654. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 655. Schoolweging, 2018-2020
 656. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 657. Verdeelmodel BUIG-budget
 658. Culturele diversiteit APG december 2020
 659. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2020
 660. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 661. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 662. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 663. Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk, buurt 2019
 664. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 665. Energiematrix Dordrecht, 2018
 666. Energiematrix IJsselstein, 2018
 667. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 668. CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken
 669. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 670. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 671. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 672. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 673. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 674. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie
 675. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 676. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 677. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 678. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 679. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 680. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 681. Omzetontwikkeling gemeente Groningen, 2010-2020
 682. Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020
 683. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020
 684. Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019
 685. Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020
 686. Verhuisbewegingen, Stedelijk gebied Eindhoven, 2020
 687. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 688. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 689. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 690. Gebouwenmatrix 1-1-2014, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020
 691. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2021
 692. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2013-2020
 693. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 694. Tabel Leefstijl, 2020
 695. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 696. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 697. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 698. Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2021
 699. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom mbo entree, AMR, 2016-‘17
 700. Lengte van autowegen binnen en buiten de bebouwde kom
 701. Statistische gegevens per vierkant en postcode 2020-2019-2018
 702. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 703. Culturele diversiteit VPRO 2019
 704. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 705. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 706. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2021
 707. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 708. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 709. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 710. Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie
 711. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*
 712. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 713. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 714. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 715. Kiesgerechtigden 2021
 716. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 717. Regionaal-Economische Kengetallen
 718. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 719. Personenauto’s naar leeftijd voertuig, 2008-2020
 720. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 721. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019
 722. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 723. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 724. Uurlonen, 2006-2019
 725. Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2018
 726. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 727. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 728. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 729. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19
 730. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2021
 731. Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar
 732. Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2020*
 733. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 734. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2019-2020)
 735. Verhuisde personen tussen Randstad en andere regio's, 2015 - 2020
 736. Regionale economische ontwikkeling 2020
 737. Bouwvergunningen, gerespondeerde gemeenten, 2019-2020
 738. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 739. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
 740. Uitgaven aan energie door bedrijven en huishoudens 2010-2019
 741. Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020
 742. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 743. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 744. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2021
 745. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 746. Lagere energierekening, effecten van lagere prijzen en energiebesparing
 747. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 748. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 749. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 750. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 751. Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019
 752. De eerste, de beste?
 753. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019
 754. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020*
 755. Korteketenverkoop per bedrijfstype
 756. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 757. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 758. Avocado-import, 2000-2020
 759. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 760. Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)
 761. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 762. Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december
 763. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2021
 764. Korte ketenverkoop, 1 april 2020
 765. Personenauto’s naar brandstof, 2016-2020
 766. Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2021
 767. Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2021
 768. De gevolgen van de coronacrisis voor het wegingsschema van de CPI
 769. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 770. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 771. Achterstandsscores per school – na fusies, 2019
 772. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
 773. Bescherming persoonlijke gegevens op internet
 774. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 775. Interlandelijke adoptie in Nederland
 776. Uitkomsten EMU-enquête 2021
 777. Achterstandsscores per school, 2020
 778. Maandcijfers overledenen suïcide t/m oktober 2020
 779. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 780. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 781. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2021
 782. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 783. ICT-kenmerken van DTC-bedrijven 2019 en 2020
 784. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 785. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 786. Autobezit per huishouden, januari 2019
 787. Leveringszekerheid ingevoerde goederen, 2019
 788. Culturele diversiteit NTR 2019
 789. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2020
 790. Inkomen per gemeente en wijk, 2018
 791. Culturele diversiteit ASR november 2020
 792. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 793. Culturele diversiteit RDW november 2020
 794. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2021
 795. Overledenen, 2020
 796. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 797. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2018
 798. Kosten van kinderen naar inkomensklassen, 2015
 799. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 800. Methodeadvies steekproef controletellingen verkiezingen
 801. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 802. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 803. Rapportage corona-uitvraag financiën gemeenten t/m Q3 2020
 804. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2021
 805. Tozo voorlopig november 2020
 806. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 4 2019-2020
 807. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 808. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 809. Vleeskalverenbedrijven in Noord Brabant 2000-2020
 810. Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2019
 811. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 812. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 813. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 814. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 815. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 816. Inkomens en economische zelfstandigheid naar wijk en buurt 2018-2019
 817. Woonsituatie 75-plussers, 2020
 818. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2019/’20
 819. Nieuwsbrief ConjunctuurBekerStrijd, december 2020
 820. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting
 821. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 53, 2020
 822. Overledenen per regio, leeftijd, geslacht en Wlz-zorggebruik, 2020
 823. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 824. Faillissementen; bedrijven en instellingen, week
 825. Energie-indicatoren naar regio, 2018
 826. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019
 827. In - en uitvoer van goederen
 828. Bronneninventarisatie
 829. Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven
 830. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 831. Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata
 832. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020
 833. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 834. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 835. De waarde van data 2001-2017
 836. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 837. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2020
 838. Verplaatsingen regio Groningen-Assen, 2018 - 2019
 839. Nederlandse vrouwelijke ondernemers gesteund door RVO
 840. Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020
 841. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2018
 842. Kosten van kinderen naar één- en tweeverdieners, 2015
 843. Startups Almere