Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
23-10-2017

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2016; Kw I 1990 - Kw 3 2017.

Actualisering
23-10-2017

Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elektriciteit

Aantal onderbrekingen, duur stroomonderbrekingen Caribisch Nederland, Bonaire, Saba
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Herontwerp
23-10-2017

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2016*

Bijstelling
23-10-2017

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Actualisering
23-10-2017

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I; 1999 januari - 2017 September.

Actualisering
20-10-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - september 2017

Actualisering
20-10-2017

Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 3e kwartaal 2017

Actualisering
20-10-2017

Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1995 - 3e kwartaal 2017

Actualisering
20-10-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2017 kw2; 1995 januari - 2017 augustus

Actualisering
20-10-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - oktober 2017

Actualisering
20-10-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - oktober 2017

Actualisering
20-10-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 augustus

Actualisering
20-10-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - mei 2017

Correctie
20-10-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2017

Personen met een uitkering; per soort uitkering Wijken en buurten 2017
Frequentie: per kwartaal, periode: maart 2017

Nieuw
20-10-2017

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Bevolking op 1 januari naar nationaliteit, leeftijd en geslacht
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
20-10-2017

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Werkgelegenheid indicatoren in zorg en welzijn Type zorgaanbieders, beroepen in zorg en welzijn op basis BIG-registratie
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
19-10-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - september 2017

Actualisering
19-10-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - september 2017

Actualisering
19-10-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - september 2017

Actualisering
19-10-2017

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen,conjunctuurbeeld, faillissementen en structuurgegevens per bedijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2008 - 3e kwartaal 2017

Correctie
19-10-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - september 2017

Actualisering
19-10-2017

Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht

Immi - en emigratie en administratieve correcties naar geboorteland, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1995- 2016

Herontwerp
19-10-2017

Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Huwende personen (aantallen en verhoudingscijfers) naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat vóór huwelijkssluiting
Frequentie: per twee jaar, periode: 1950 - 2015

Herontwerp
19-10-2017

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2017

Actualisering
19-10-2017

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2017

Actualisering
19-10-2017

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2017 september

Actualisering
19-10-2017

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans
Frequentie: per twee jaar, periode: 2011/2014 - 2013/2016

Nieuw
19-10-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 16 oktober 2017

Actualisering
18-10-2017

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2010=100

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategoriën, per Caribisch eiland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2017

Actualisering
18-10-2017

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12)
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
18-10-2017

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Herontwerp
18-10-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2017

Actualisering
18-10-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2016

Actualisering
17-10-2017

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Aansluitingen productie elektriciteit, water, oliedoorvoer Caribisch Nederland Bonaire, Sint-Eustatius, Saba
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2016

Actualisering
16-10-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010=100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW II, jan. 2005 - augustus 2017

Actualisering
16-10-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW II, jan. 2005 - aug. 2017

Actualisering
16-10-2017

Pensioenfondsen; deelnemers en premies

Aantal pensioenfondsen en deelnemers, ontvangen premies, naar type pensioenfonds.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Pensioenfondsen; financiële gegevens

Balans en resultatenrekening. Vanaf 1997 naar bedrijfstak-, ondernemings- en overige pensioenfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1987 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Pensioenfondsen; pensioenuitkeringen

Uitkeringen, pensioenen van bedrijfstak- , ondernemings-, beroeps- en overige pensioenfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1997 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Levensverzekeraars; financiële gegevens

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten).
Frequentie: per jaar, periode: 1975 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Levensverzekeraars; premies

Deze statistiek geeft een specificatie van de premies van de levensverzekeraars.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Levensverzekeraars; rendement op beleggingen

Beleggingen levensverzekeraars; netto directe beleggingsopbrengsten en rendementen.
Frequentie: per jaar, periode: 1976 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; rendement op beleggingen

Gemiddeld belegd bedrag, netto directe opbrengsten en rendement, naar type belegging.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; brancheresultaten

Technisch resultaat, baten en lasten van schadeverzekeraars naar branche.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; financiële gegevens

Balans (bezittingen en schulden) en resultatenrekening (baten en lasten).
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Schadeverzekeraars; schadepercentages per branche

Verdiende premie, geleden schade en schadepercentage, per branche.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Verzekeraars; aantal verzekeringsmaatschappijen einde jaar

Deze statistiek geeft een overzicht van het aantal verzekeraars (schadeverzekeraars en levensverzekeraars inclusief spaarkassen).
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2015

Actualisering
16-10-2017

Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100

Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, periode: kw III 2001 - kw III 2017, jaargemiddelden 2002 - 2016.

Actualisering
13-10-2017

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Actualisering
13-10-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2017 KW II, jan. 2014 - aug. 2017

Actualisering
13-10-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010=100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW II, jan. 2005 - aug. 2017

Actualisering
13-10-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW II, jan. 2005 - aug. 2017

Actualisering
13-10-2017

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2017 juni

Actualisering
13-10-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - maart 2017

Actualisering
13-10-2017

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - maart 2017

Actualisering
13-10-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - maart 2017

Actualisering
13-10-2017

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
13-10-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 39

Actualisering
13-10-2017

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2015/'16

Herontwerp
13-10-2017

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2016/'17

Herontwerp
13-10-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - augustus 2017

Actualisering
13-10-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 augustus

Actualisering
13-10-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 augustus

Actualisering
13-10-2017

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2017

Actualisering
13-10-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, Onderwijssoort in detail, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
13-10-2017

VO; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2016/'17

Correctie
13-10-2017

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Door overheid bekostigde onderwijsinstellingen, leerlingen en studenten, onderwijssoort, grootte, levensbeschouwelijke grondslag van de instelling
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Correctie
13-10-2017

Verkeersprestaties personenauto's, leeftijd uitgebreid, brandstof

Kilometers, gemiddeld jaarkilometrage en aantal voertuigen leeftijd voertuig uitgebreid en brandstof
Frequentie: per jaar, periode: 2016

Actualisering
12-10-2017

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Emissies naar lucht, milieurekeningen, broeikasgassen, klimaatverandering luchtvervuiling, CO2, luchtverontreiniging, fijnstof, luchtemissies
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Actualisering
12-10-2017

Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2010=100

Groothandelsbedrijven. Voorraad: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2017 kWII

Actualisering
12-10-2017

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2016; 1e kwartaal 2002-2e kwartaal 2017; januari 2002-augustus 2017

Actualisering
12-10-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 augustus.

Actualisering
12-10-2017

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Geregistreerde en aangehouden verdachten van misdrijven, naar recidive, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2016

Actualisering
11-10-2017

Productieproces; bedrijfstak en regio; nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Actualisering
11-10-2017

Korte vakanties Nederland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

Korte vakanties Nederland. Logiesvormen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
10-10-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - september 2017

Actualisering
10-10-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - september 2017

Actualisering
10-10-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m september 2017

Actualisering
10-10-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - september 2017

Actualisering
10-10-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- september 2017

Actualisering
10-10-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - september 2017

Actualisering
10-10-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2017 KwII, januari 2005 - augustus 2017

Actualisering
10-10-2017

Provincierekeningen; balans naar regio en per provincie

Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2016

Actualisering
10-10-2017

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
09-10-2017

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2016; 2006 kw I - 2017 kw II

Actualisering
09-10-2017

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw I 1996 - Kw II 2017

Actualisering
06-10-2017

Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Bevolking op 1 januari geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Nieuw
06-10-2017

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
06-10-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - september 2017

Actualisering
06-10-2017

Rundveestapel

Rundveestapel stand van melkvee en vleesvee op basis van Landbouwtelling CBS en oormerkregistratie van RVO EZ
Frequentie: twee maal per jaar, periode: December 2008 - april 2017

Actualisering
06-10-2017

Varkensstapel

Omvang varkensstapel naar biggen, vleesvarkens en fokvarkens. Op peildata april en december.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: April 1981 - april 2017

Actualisering
06-10-2017

Brugklascohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Leerlingen met en zonder diploma , studievoortgang na startjaar herkomstgroepering, onderwijspositie, brugklastype startjaar
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010

Actualisering
06-10-2017

Brugklascohorten; niveauverandering, achtergrondkenmerken

Niveauverandering naar leerlingkenmerken Herkomstgroepering, brugklastype, startjaar, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014

Actualisering
06-10-2017

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken

Vertraging naar leerlingkenmerken Herkomstgroepering, brugklastype, startjaar, peilmoment
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014

Actualisering
06-10-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-september 2017; 2010 kw I - 2017 kw III; 2010-2017

Actualisering
06-10-2017

Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, 2002-2016

Bevolking Caribisch Nederland Geslacht, leeftijd
Frequentie: stopgezet, periode: 2002-2016

Stopgezet
05-10-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2017 kw III; 2010 jan - 2017 sep

Actualisering
05-10-2017

Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963

Jaarmutatie volgens consumentenprijsindex (CPI) vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de jaarmutatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Jaarmutatie HICP; Nederland, eurozone en Europese Unie, 2015=100

Jaarmutatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - Mei 2017

Actualisering
05-10-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - september 2017

Actualisering
05-10-2017

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie, milieudiensten, recycling Milieuactiviteiten, Milieusector, EGSS, milieuonderwijs, milieubeheer
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Actualisering
05-10-2017

Milieusector naar bedrijfstak; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde en productie van de milieusector, EGSS Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Actualisering
05-10-2017

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
05-10-2017

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
05-10-2017

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
05-10-2017

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
05-10-2017

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Actualisering
04-10-2017

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Datum van ontstaan en opheffing van gebieden en gemeenten. Bevat gebieds- en gemeentecodes.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2018

Herontwerp
03-10-2017

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp)

Bbp, Caribisch Nederland Bonaire, Saba, St Eustatius
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2015

Nieuw
03-10-2017

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2017 juni.

Actualisering
03-10-2017

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994 - 2017

Actualisering
03-10-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 augustus

Actualisering
03-10-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 augustus

Actualisering
02-10-2017

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

AWBZ, ZZP, intramurale zorg, extramurale zorg, nacalculatie, afspraken uitgaven, volume
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Herontwerp
02-10-2017

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016

Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio
Frequentie: per jaar, periode: 2016

Nieuw
02-10-2017

Pijpleidingvervoer; gewicht, aardolie(producten) naar Duitsland en België

Vervoer per pijpleiding van ruwe aardolie en aardolieproducten naar Duitsland en België en tonkilometers op Nederlands gebied.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1985 - 2016; 1993 kw I - 2017 kw II; 1993 januari - 2017 juni

Actualisering
29-09-2017

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Caribisch Nederland, samenstelling huishouden, leeftijd hoofdkostwinner
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2015

Actualisering
29-09-2017

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Personen, persoonlijk inkomen, bruto inkomen Caribisch Nederland, kenmerken personen
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2015

Correctie
29-09-2017

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Huishoudens, Gini-coëfficiënt, Ratio 80/20 Caribisch Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2015

Actualisering
29-09-2017

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2015

Nieuw
29-09-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - augustus 2017

Actualisering
29-09-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - augustus 2017

Actualisering
29-09-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2017 augustus

Actualisering
29-09-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m juli 2017

Actualisering
29-09-2017

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2016

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2016
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2016

Actualisering
29-09-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m juli 2017

Actualisering
29-09-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2016
Frequentie: per kwartaal, periode: december 2016

Revisie
29-09-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2015

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2015
Frequentie: onregelmatig, periode: 2015

Revisie
29-09-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2014

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2014
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014

Revisie
29-09-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2013

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2013
Frequentie: onregelmatig, periode: 2013

Revisie
29-09-2017

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m juli 2017

Actualisering
29-09-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 augustus

Actualisering
29-09-2017

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
29-09-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - augustus 2017

Actualisering
29-09-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - augustus 2017

Actualisering
29-09-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - augustus 2017

Actualisering
29-09-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - augustus 2017

Actualisering
29-09-2017

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Actualisering
29-09-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW II, jan. 2005 - aug 2017

Actualisering
29-09-2017

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2007 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
29-09-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 juli.

Actualisering
29-09-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 juli.

Actualisering
29-09-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 juli.

Actualisering
29-09-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 juli.

Actualisering
29-09-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 mei.

Actualisering
29-09-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 mei.

Actualisering
29-09-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 mei.

Actualisering
29-09-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 mei.

Actualisering
29-09-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 mei.

Actualisering
29-09-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 juli.

Actualisering
29-09-2017

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en arbeidskrachten op nationaal niveau
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2017

Actualisering
29-09-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - juli 2017

Actualisering
29-09-2017

Overheid; alternatieve onkruidbeheersmethoden beplantingen en verhardingen

Bodembedekkers, mechanische en thermische onkruidbestrijdingsmethoden. Alternatieve beheersmethoden, type instelling, toepassingssectoren.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009 en 2013

Herontwerp
29-09-2017

Chemische bestrijding door de overheid

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Werkzame stoffen, type instelling, toepassingssectoren.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009 en 2013

Herontwerp
29-09-2017

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2013

Actualisering
29-09-2017

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

Instromers mbo per sector en niveau leeftijd, sector, arbeidsmarktpositie 1 jaar eerder
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2013

Actualisering
29-09-2017

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Migratieachtergrond, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014

Herontwerp
29-09-2017

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Eerst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Studierichting startjaar, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012, 2014

Herontwerp
29-09-2017

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Vooropleiding, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012

Actualisering
29-09-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 augustus

Actualisering
29-09-2017

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2017 2e kw

Actualisering
29-09-2017

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kw - 2017 2e kw

Actualisering
29-09-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 augustus

Actualisering
29-09-2017

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 1998 kw I - 2017 kw II; 1998 januari - 2017 juni.

Bijstelling
29-09-2017

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2017 2e kwartaal

Actualisering
28-09-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - september 2017

Actualisering
28-09-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - september 2017.

Actualisering
28-09-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2017 KW II; 2005 januari - 2017 juli

Actualisering
28-09-2017

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Geslacht en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar herkomst per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Herkomst
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Wanbetalers zorgverzekering met een zorgtoeslag Leeftijd en herkomst
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Provincies en 4 grote gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juli 2017

Actualisering
28-09-2017

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - juni 2017

Actualisering
28-09-2017

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juni 2017

Actualisering
27-09-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juli 2017

Actualisering
27-09-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juli 2017

Actualisering
27-09-2017

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juli 2017

Actualisering
27-09-2017

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Actualisering
27-09-2017

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

Totale beleggingen en procentuele verdeling naar type belegging Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

Beleggingen in het buitenland naar type belegging. Pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

Beleggingen van institutionele beleggers. Institutionele beleggers; aandelen in Nederlnadse beleggingsfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 2009 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Aankoop en verkoop vastgoedbeleggingen, overige veranderingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2016, 2003 kw I - 2017 kw II

Actualisering
27-09-2017

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Actualisering
27-09-2017

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers

Financiële balansen decentrale overheden; gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 kw I - 2017 kw II

Actualisering
25-09-2017

Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen

Kerncijfers over productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw van Europese lidstaten.
Frequentie: per jaar, periode: Vanaf 1995

Actualisering
25-09-2017

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw
Frequentie: per jaar, periode: Vanaf 1995

Actualisering
25-09-2017

Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen

Landbouw, investeringen en voorraden in Nederland. Veestapel, plantopstanden, gebouwen en andere activa in de landbouw.
Frequentie: per jaar, periode: Vanaf 1995

Actualisering
25-09-2017

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.
Frequentie: per jaar, periode: Vanaf 1995

Actualisering
25-09-2017

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2016/'17

Herontwerp