Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
24-05-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrensdefinitie)

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Nieuw
24-05-2017

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Werkzame personen, arbeidsjaren, ondernemingen met eigen R&D activiteiten Sectoren, bedrijven, instellingen, hoger onderwijs
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011-2015

Bijstelling
24-05-2017

Research en development; financiering uitgaven per sector van uitvoering

R&D uitgaven, herkomst en bestemming van middelen sector van uitvoering, financieringsbron, type R&D, kostensoort
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011-2015

Bijstelling
24-05-2017

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

Overledenen naar med. beslissing rond het levenseinde per behandelaar en leeftijd
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Actualisering
24-05-2017

Overledenen naar med. beslissing rond levenseinde en bekorting levensduur

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per bekorting levensduur en leeftijd
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Actualisering
24-05-2017

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde per leeftijd en doodsoorzaak
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2010 en 2015

Actualisering
24-05-2017

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en geslacht
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Actualisering
24-05-2017

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Actualisering
24-05-2017

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1921-2016

Actualisering
24-05-2017

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2017 april

Actualisering
24-05-2017

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - maart 2017

Actualisering
24-05-2017

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - februari 2017

Actualisering
24-05-2017

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 2017 februari

Actualisering
24-05-2017

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren
Frequentie: per maand, periode: Maart 2017

Actualisering
24-05-2017

Landbouw; vanaf 1851

Bedrijven, arbeidskrachten, dieren, gewassen, grondgebruik en productie.
Frequentie: per jaar, periode: 1851 - 2016

Actualisering
23-05-2017

Lange vakanties Nederland; bestemmingen naar vakantiekenmerken

Lange vakanties Nederland; bestemmingen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
23-05-2017

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Actualisering
23-05-2017

Levend geboren kinderen; herkomstgroepering moeder en leeftijd moeder

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar herkomstgroepering van de moeder en leeftijd van de moeder.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
23-05-2017

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I; 1999 januari - 2017 April.

Actualisering
23-05-2017

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
23-05-2017

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
23-05-2017

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
23-05-2017

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
23-05-2017

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - februari 2017

Actualisering
22-05-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - april 2017

Actualisering
22-05-2017

Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Overledenen naar geslacht, leeftijd op de laatste verjaardag en burgerlijke staat
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
22-05-2017

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2017 februari.

Actualisering
19-05-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2017 kw1; 1995 januari - 2017 maart

Actualisering
19-05-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; gecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie
Frequentie: per maand, periode: april 1986 - mei 2017

Actualisering
19-05-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

Verwachtingen van Nederlandse consumenten over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiën
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - mei 2017

Correctie
19-05-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 maart

Actualisering
19-05-2017

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Correctie
19-05-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - april 2017

Actualisering
19-05-2017

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Roken, meeroken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, groente, fruit, vis, seksuele gezondheid, mammografie, uitstrijkje, PSA test, griepprik
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
19-05-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 15 mei 2017

Actualisering
18-05-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - april 2017

Actualisering
18-05-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - april 2017

Actualisering
18-05-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - april 2017

Actualisering
18-05-2017

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 2e kw 2017

Actualisering
18-05-2017

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 2e kw 2017

Actualisering
18-05-2017

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 2e kw 2017

Actualisering
18-05-2017

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kw 2008 t/m 2e kw 2017

Actualisering
18-05-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - september 2016

Actualisering
18-05-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2016
Frequentie: per kwartaal, periode: september 2016

Actualisering
18-05-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2015

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2015
Frequentie: onregelmatig, periode: 2015

Herontwerp
18-05-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2014

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2014
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014

Herontwerp
18-05-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2013

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2013
Frequentie: onregelmatig, periode: 2013

Herontwerp
18-05-2017

Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder

Levendgeborenen en levend geboren eerste kinderen uit de moeder naar leeftijd van de vader (op 31 december)
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven; kerncijfers

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
18-05-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 maart

Actualisering
17-05-2017

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
17-05-2017

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Herontwerp
17-05-2017

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

bouwkosten, aantal bouwvergunningen, indexcijfers aard werkzaamheden, gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2017

Actualisering
17-05-2017

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - maart 2017

Actualisering
17-05-2017

Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio

gemiddelde bouwkosten, inhoud, oppervlakte, woningen eigendom, landsdeel per 12-maandsperiode
Frequentie: per kwartaal, periode: januari 2012 - maart 2017

Nieuw
17-05-2017

Jongeren in provinciaal, AWBZ- en Zvw-gefinanc. jeugdzorg; samenloop, regio

Overlap in jeugdzorg naar regio Provinciaal gefinancierde zorg, Zvw-gefinancierde GGZ, AWBZ zorg
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Actualisering
17-05-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - maart 2017

Actualisering
16-05-2017

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo van Bonaire volgens de SITC-indeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2016, 2011 3e kwartaal - 2017 1e kwartaal.

Actualisering
16-05-2017

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2016, 2011 3e kwartaal - 2017 1e kwartaal.

Actualisering
16-05-2017

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2017, kw I 1997 - kw I 2017

Actualisering
16-05-2017

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2017, kw I 1997 - kw I 2017.

Actualisering
16-05-2017

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar particuliere bedrijven en overheid
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e Kwartaal 1997 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
16-05-2017

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 kw 1 - 2017 kw 1

Actualisering
16-05-2017

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2017, kw I 1997 - kw I 2017.

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw1 2017

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Herkomst, autochtoon, allochtoon, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; ouderen

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Ouderen (55 jaar of ouder), geslacht
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsparticipatie en arbeidsduur van paren Aantal (thuiswonende) kinderen en leeftijd jongste kind
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Positie huishouden, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal – 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Herontwerp
16-05-2017

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van positie binding arbeidsmarkt, dynamiek niet-beroepsbevolking
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 2e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling van werkgever, verandering van baan, tijdelijk en vast werk ander werk, wisseling tijdelijke en vaste arbeidsrelatie, wisseling baan
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 kwartaal II - 2017 kwartaal I

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling beroep, verandering beroep, functie wisseling, verandering functie, beroepsdynamiek, richting beroep, richting functie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 2003 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling beroep, verandering beroep, verandering functie, functieniveau functie wisseling, dynamiek beroep, beroepsniveau, baanwisseling
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 2e kwartaal-2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werknemers; combibanen

Werknemers Positie in eerste en tweede werkkring, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Werkzame beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur, geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw1 2017

Actualisering
16-05-2017

Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en herkomst

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking 15 tot 75 jaar laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010 = 100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010 = 100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mrt. 2017

Actualisering
16-05-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 maart.

Actualisering
16-05-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 maart

Actualisering
16-05-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 maart

Actualisering
16-05-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw I 2017

Actualisering
16-05-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw I 2017

Actualisering
16-05-2017

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Onderwijsniveau bevolking, opleidingsniveau, onderwijsrichting opleidingsrichting, behaald onderwijs naar geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
16-05-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, kwI 2005 - KwI 2017

Actualisering
16-05-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mrt. 2017

Actualisering
16-05-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; herkomst

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Nieuw
15-05-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2017 KW I, jan. 2014 - mrt. 2017

Actualisering
15-05-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010 = 100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mrt. 2017

Actualisering
15-05-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mrt. 2017

Actualisering
15-05-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006-december 2016

Actualisering
15-05-2017

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
15-05-2017

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, werkloze ouderen, lang werkloos
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
15-05-2017

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 1e kwartaal 2017. Jaargemiddelden 2003 - 2016.

Actualisering
15-05-2017

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Herontwerp
15-05-2017

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties, zoals politiek, overheid, Europa, financiële wereld, rechtssysteem en kerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012 -2016

Herontwerp
15-05-2017

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
15-05-2017

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2017 1e kwartaal

Actualisering
15-05-2017

Rijksmonumenten; regio (indeling 2016)

Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2013, 2014, 2015 en 2016

Herontwerp
12-05-2017

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: banen, detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per gemeente en regionale indeling
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006 - 2015

Actualisering
12-05-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - september 2016

Actualisering
12-05-2017

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - september 2016

Actualisering
12-05-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 17

Actualisering
12-05-2017

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

personen met verstrekte geneesmiddelen Geneesmiddelengroep (ATC), regio, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2015

Actualisering
12-05-2017

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
12-05-2017

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
12-05-2017

MBO; gediplomeerden, herkomstgroepering, generatie, leerweg, woonregio

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
12-05-2017

MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
12-05-2017

MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector, leerweg, niveau

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, woonregio Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
12-05-2017

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
12-05-2017

Gebieden in Nederland 2017

Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2017 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2017

Actualisering
11-05-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - april 2017

Actualisering
11-05-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2017

Actualisering
11-05-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m april 2017

Actualisering
11-05-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2017

Actualisering
11-05-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- april 2017

Actualisering
11-05-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2017

Actualisering
10-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Correctie
10-05-2017

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1990 - 2016; Kw I 1990 - Kw 1 2017.

Actualisering
10-05-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 maart

Actualisering
10-05-2017

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Herontwerp
10-05-2017

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Herontwerp
10-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspos partner, inkomen, kenmerken 2003-2014

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie partner
Frequentie: stopgezet, periode: 2003-2014

Stopgezet
09-05-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2017 KwI, januari 2005 - maart 2017

Actualisering
09-05-2017

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Gebruik leidingwater, verbruik, grondwater, oppervlaktewater, bedrijven. Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2014

Actualisering
09-05-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Inflatie; CPI, vanaf 1963

Inflatie vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Inflatie; Nederland, eurozone en Europese Unie, HICP 2015=100

Inflatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - april 2017

Actualisering
09-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2015 4e kwartaal

Herontwerp
09-05-2017

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsduur

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst en arbeidsduur

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; herkomst en arbeidsduur

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
09-05-2017

Gemiddelde bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio

Gemiddelde bevolking van Nederland leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
09-05-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; inkomen, leeftijd

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, inkomensgroep, verblijf
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Correctie
09-05-2017

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014-2016; 2014 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Bijstelling
08-05-2017

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio

Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio
Frequentie: per twee jaar, periode: 1988- 2014

Herontwerp
08-05-2017

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2016; 2006 kw I - 2016 kw IV

Actualisering
04-05-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - april 2017

Actualisering
04-05-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2017 kw I; 2010 jan - 2017 apr

Actualisering
04-05-2017

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2017

Actualisering
04-05-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, opdrachtgever, nieuwbouw per bouwfase naar opdrachtgever, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw IV 2016; januari 2015 - februari 2017

Nieuw
04-05-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, regio Per bouwfase naar regio, nieuwbouw naar bestemming
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw IV 2016; januari 2015 - februari 2017

Nieuw
04-05-2017

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

Kosten van totaal gebouwen, bouwfase, soort bouwwerk. Per bouwfase naar soort bouwwerk.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw IV 2016; januari 2015 - februari 2017

Nieuw
04-05-2017

pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - april 2017

Actualisering
04-05-2017

Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw: mineralen, mestsoorten

Mestexport, Mestverwerking, Afzet naar hobbybedrijven en particulieren Stikstof, fosfaat, mestsoort
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2015

Nieuw
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, Onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, Onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, Onderwijssoort in detail, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, Herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
03-05-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 februari.

Actualisering
03-05-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 februari.

Actualisering
03-05-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2016; 1996 januari - 2017 februari.

Actualisering
03-05-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2017 februari.

Actualisering
03-05-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2017 februari.

Actualisering
03-05-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - maart 2017*

Actualisering
03-05-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - maart 2017*

Actualisering
03-05-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2016 december.

Actualisering
03-05-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2016 december.

Actualisering
03-05-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2016 december.

Actualisering
03-05-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2016 december.

Actualisering
03-05-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2016; 2008 januari - 2016 december.

Actualisering
02-05-2017

Lange vakanties in Nederland naar achtergrondkenmerken

Lange vakanties binnenland; verblijfsduur en achtergrondkenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties buitenland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

Lange vakanties buitenland. Logiesvormen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken

Vakanties binnen - en buitenland, Winter/zomer, kort/lang.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016.

Correctie
02-05-2017

Wintersportvakanties; achtergrond- en vakantiekenmerken

Wintersportvakanties. Kenmerken deelnemers.
Frequentie: per jaar, periode: 1989/'90 - 2015/'16.

Correctie
02-05-2017

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Overledenen als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar provincie van ongeval
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
02-05-2017

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

Overledenen als gevolg van verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar wijze van deelname aan het verkeer
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
02-05-2017

Allochtonen; geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

Allochtonen in Nederland op 1 januari naar generatie, herkomstgroepering, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1972 - 2017

Actualisering
02-05-2017

Inkomensongelijkheid; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

Inkomensongelijkheid van huish. van het (gestandaardiseerd) besteed - baar inkomen naar kenmerken van huishoudens.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001-2013, 2014.

Actualisering
02-05-2017

Inkomensongelijkheid; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken

Inkomensongelijkheid van personen van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 - 2013, 2014.

Actualisering
01-05-2017

Deelname korte en lange vakanties; persoonskenmerken

Deelname aan korte en lange vakanties Geslacht, leeftijd, inkomensklasse, opleidingsniveau, stedelijkheid
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2016

Actualisering
01-05-2017

Ontwikkeling van de deelname aan vakanties

Aantallen Nederlandse vakantiegangers korte en lange vakanties, binnen- en buitenland
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties Nederland; achtergrondkenmerken

Korte vakanties Nederland naar achtergrondkenmerken. leeftijd, geslacht, inkomen, onderwijsniveau, woonprovincie
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties Nederland; bezochte bestemmingen naar vakantiekenmerken

Korte vakanties Nederland. Bestemmingen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties Nederland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken

Korte vakanties Nederland. Duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties Nederland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

Korte vakanties Nederland. Logiesvormen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties Nederland; vervoermiddelen naar vakantiekenmerken

Korte vakanties Nederland; vervoermiddel naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties Nederland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken

Lange vakanties Nederland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties Nederland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

Lange vakanties Nederland. Logiesvormen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties Nederland; vervoermiddelen naar vakantiekenmerken

Lange vakanties Nederland. Vervoermiddelen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken

Korte vakanties buitenland naar achtergrondkenmerken. Naar leeftijd,geslacht, inkomen, onderwijsniveau en woonprovincie.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties buitenland; bestemmingen naar vakantiekenmerken

Korte vakanties buitenland. Bestemmingen naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties buitenland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken

Korte vakanties buitenland. Duur en uitgaven naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Korte vakanties buitenland; organisatie en vervoer naar vakantiekenmerken

Korte vakanties buitenland. Organisatie en vervoer naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken

Lange vakanties buitenland. Naar achtergrondkenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties buitenland; bestemmingen naar vakantiekenmerken

Lange vakanties buitenland; bezochte vakantielanden en vakanties naar logies - en organisatievormen,vervoermiddelen,
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties buitenland; duur en uitgaven naar vakantiekenmerken

Lange vakanties buitenland. Duur, uitgaven naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Lange vakanties buitenland; organisatie en vervoer naar vakantiekenmerken

Lange vakanties buitenland. Vervoerswijze naar vakantiekenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Vakanties; kerncijfers

Vakanties van Nederlanders in binnen- en buitenland Vakantiebestemming, logiesvorm, soort vervoermiddel, uitgaven
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Historische reeks van de lange vakanties van Nederlanders

Lange vakanties van Nederlanders. Bestemming en uitgaven.
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
01-05-2017

Vakantiespreiding; naar achtergrondkenmerken vakantiegangers

Vakantiespreiding. Naar kenmerken vakantiegangers.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Actualisering
01-05-2017

Spreiding vakantiedagen naar bestemming

Korte en lange vakanties in Nederland en het buitenland. Naar seizoen - of weekindeling.Vakantieseizoen
Frequentie: per jaar, periode: 1999/'00 - 2015/'16.

Actualisering
01-05-2017

Historie werkstakingen

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Verslagjaar
Frequentie: per jaar, periode: 1901 - 2016

Actualisering
01-05-2017

Werkstakingen; diverse kenmerken

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Economische activiteit en oorzaak geschil
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2016

Actualisering
28-04-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - maart 2017

Actualisering
28-04-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - maart 2017

Actualisering
28-04-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2017 maart

Actualisering
28-04-2017

AOW-uitkeringen naar regio

AOW - uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio. Geslacht, leeftijd en Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw IV 2006 - kw I 2017.

Actualisering
28-04-2017

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: oktober t/m december 2016

Actualisering
28-04-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m februari 2017

Actualisering
28-04-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m februari 2017

Actualisering
28-04-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 maart

Actualisering
28-04-2017

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
28-04-2017

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en gemeente.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Actualisering
28-04-2017

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar vestigingsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Actualisering
28-04-2017

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
28-04-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - maart 2017

Actualisering
28-04-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - maart 2017

Actualisering
28-04-2017

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Herontwerp
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Herontwerp
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2016

Revisie
28-04-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar persoonskenmerken en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB)

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
28-04-2017

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Actualisering
28-04-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2017 KW I, jan. 2005 - mrt 2017

Actualisering
28-04-2017

Energiebalans; kerncijfers

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1946 - 2016

Actualisering
28-04-2017

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Winning, invoer en uitvoer en aanbod van steenkool en productie van steenkoolbriketten, cokes, gasfabrieksgas
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2016

Actualisering
28-04-2017

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994 - 2016

Actualisering
28-04-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - februari 2017

Actualisering
28-04-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 maart

Actualisering
28-04-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 maart

Actualisering
28-04-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Actualisering
28-04-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-maart 2017; 2010 kw I - 2017 kw I; 2010-2016

Actualisering
26-04-2017

Personen naar economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid

Eigen inkomen, economisch zelfstandig/financieel onafhankelijk zijn Bevolking in particuliere huishoudens, 15-64 jaar
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2013, 2014

Actualisering
26-04-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - april 2017

Actualisering
26-04-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - april 2017.

Actualisering
26-04-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2016 KW IV; 2005 januari - 2017 februari

Actualisering
26-04-2017

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
26-04-2017

Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari

Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2017

Herontwerp
26-04-2017

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's

Aantal, capaciteit en typen zuiveringsinstallaties bij bedrijven, afgevoerd zuiveringsslib en drogestof naar bestemming, per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2015

Actualisering
26-04-2017

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008)

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per bedrijfstak (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2015

Actualisering
26-04-2017

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties naar effluentbestemming

Aantal en capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, naar type zuivering, per lozingsbestemming
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2015

Actualisering
26-04-2017

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties naar type slibontwatering

Aantal en capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties; installaties per type zuivering naar methode van slibontwatering
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2015

Actualisering
26-04-2017

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib naar bestemming

Afzet van zuiveringsslib door particuliere afvalwaterzuiverings- installaties, naar bestemming, per zuiveringstype of slibsoort.
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, regio

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming, per regio,
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990-2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming per zuiveringstype en droge stofklasse,
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per provincie of stroomgebied.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - ontwatering per ontwateringsmethode.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: specifieke procesgegevens van slib - stabilisatie per zuiveringstype of per stabilisatiemethode.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2015

Actualisering
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Correctie
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2015

Actualisering
26-04-2017

Strafzaken; bijzondere procedures

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Herontwerp
26-04-2017

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2017

Herontwerp