Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
28-02-2017

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet en uren, SBI 2008

Uitzendbranche. Omzet en uitzenduren: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, 2005 KWI - 2016 kWIV

Actualisering
28-02-2017

Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Horeca; omzet. index 2010 =100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2016, 2005QI - 2016QIV

Actualisering
28-02-2017

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: 1981-2016; januari 1981 - januari 2017

Actualisering
28-02-2017

Producentenprijsindex (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, 2010 = 100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, periode: 2005-2016; januari 2005 - januari 2017

Actualisering
28-02-2017

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m december 2016

Actualisering
28-02-2017

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur, ultimo kwartaalcijfers
Frequentie: per drie maanden, periode: 2008 ultimo 1e kwartaal - 2016 ultimo 3e kwartaal

Actualisering
28-02-2017

Personen met een bijstandsuitkering; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2016 kwartaal 3

Actualisering
28-02-2017

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m december 2016

Actualisering
28-02-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - juni 2016

Actualisering
28-02-2017

Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers

Personen met een uitkering, aantal per uitkeringssoort Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - juni 2016

Actualisering
28-02-2017

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Januari 2007 - juni 2016

Actualisering
28-02-2017

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen per soort uitkering: werkloosheid-, bijstands-, AOW-, arbeidsongeschiktheidsuitkering; wijken en buurten 2016
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 2016

Actualisering
28-02-2017

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2016, 1998 januari - 2017 januari

Actualisering
28-02-2017

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2008 - januari 2017

Actualisering
28-02-2017

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - januari 2017

Actualisering
28-02-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 2008 - januari 2017

Actualisering
28-02-2017

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990

Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: januari 1990 - januari 2017

Actualisering
28-02-2017

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Branches informatie en communicatie. Omzet: indexcijfers 2010 = 100 ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, 2005 kWI - 2016 kwIV

Actualisering
28-02-2017

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Ontwikkeling van de omzet (waarde, prijs, volume) van de kappers en schoonheidsverzorging. Seizoen- en niet-seizoengecorrigeerd, SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016; QI 2005 - QIV 2016

Actualisering
28-02-2017

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, 2005 kWI - 2016 kwIV

Actualisering
28-02-2017

Detailhandel; omzet, koopdag- en seizoencorrectie, index 2010 = 100

Indexcijfers ongecorrigeerd, koopdag- en seizoengecorrigeerd naar bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - dec. 2016

Bijstelling
28-02-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Detailhandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling (waarde, prijs en volume). Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - dec. 2016

Bijstelling
28-02-2017

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100

Groothandelsbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2016 kWIV

Actualisering
28-02-2017

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - jan 2017

Actualisering
28-02-2017

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
28-02-2017

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod.
Frequentie: per maand, periode: 2002-2016; 1e kwartaal 2002-4e kwartaal 2016; januari 2002-december 2016

Actualisering
28-02-2017

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1990 - december 2016

Actualisering
28-02-2017

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 januari

Actualisering
28-02-2017

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.
Frequentie: per maand, periode: 2014 januari - 2017 januari

Actualisering
28-02-2017

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2016, 2005 kWI-2016 kWIV

Actualisering
28-02-2017

Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand, aantal beladen ritten in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2015

Correctie
28-02-2017

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NSTR

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort in het beroeps- en eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2015

Correctie
28-02-2017

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2015

Correctie
28-02-2017

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen, in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer
Frequentie: per jaar, periode: 1955-2015

Correctie
28-02-2017

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Overgeslagen vervoerd brutogewicht zeevaart naar Nederlandse zeehavens, richting (aanvoer, afvoer), soort lading (verschijningsvorm goederen)
Frequentie: per kwartaal, periode: kwartaal

Actualisering
27-02-2017

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - februari 2017

Actualisering
27-02-2017

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen en deelindicatoren bedrijvigheid, orderpostitie, voorraden en bedrijfstakken (SBI 2008)
Frequentie: per maand, periode: januari 1985 - februari 2017.

Actualisering
27-02-2017

Industrie; voorraad gereed product, index 2010=100

Index en ontwikkeling voorraad gereed product in de industrie (SBI 2008) Maand-, kwartaal- en jaarcijfers op basis index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016; 2005 KW I - 2016 KW IV; 2005 januari - 2016 december

Actualisering
27-02-2017

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, brandstofsoort (benzine, diesel, elektriciteit), bouwjaarklasse bromfiets
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Actualisering
27-02-2017

Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari naar eigendom en leeftijd eigenaar, bouwjaar, provincie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Actualisering
24-02-2017

Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio

Loonkostensubsidies, WIW/ID-banen, participatieplaatsen Regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2014

Bijstelling
24-02-2017

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
24-02-2017

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven, bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
24-02-2017

Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar

Maandelijks verloop van de omvang van de bevolking van Nederland: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - januari 2017*

Actualisering
24-02-2017

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, periode: Januari 2002 - januari 2017*

Actualisering
24-02-2017

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, Woningen, niet-woningen, gebruiksfunctie, gemeenten, regio
Frequentie: per maand, periode: 2012 januari - 2017 januari

Herontwerp
24-02-2017

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Motorbranche en autobranche. Omzet:indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, 2005 kWI - 2016 kWIV

Actualisering
24-02-2017

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en arbeidskrachten op nationaal niveau
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
24-02-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
24-02-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
24-02-2017

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
24-02-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Herontwerp
24-02-2017

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Herontwerp
24-02-2017

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Herontwerp
24-02-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Herontwerp
24-02-2017

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2016

Actualisering
24-02-2017

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: onregelmatig, periode: 1998-2016

Herontwerp
24-02-2017

Motorvoertuigen; sloop van voertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

Sloop van auto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, bussen, speciale voertuigen, naar brandstofsoort zoals benzine, diesel, lpg
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
24-02-2017

Motorvoertuigen; sloop van personenauto's en bedrijfsauto's, gewichtsklasse

Sloop van personenauto's en bedrijfsauto's (bedrijfsmotorvoertuigen), aantal en gewicht naar gewichtsklasse van het voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
24-02-2017

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen naar leeftijd voertuig
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
24-02-2017

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsauto’s (bedrijfsmotorvoertuigen) naar gewicht voertuigen, provincie en landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
23-02-2017

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2016

Actualisering
23-02-2017

Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase

Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.
Frequentie: per maand, periode: 1995 - 2016; kw I 1995 - kw IV 2016; januari 1995 - december 2016

Actualisering
23-02-2017

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 2006 - 20 februari 2017

Actualisering
23-02-2017

Onderwijsinstellingen; financiën

Onderwijsfinanciën, personeelslasten, liquiditeit, kapitalisatiefactor. Baten, lasten, investeringen, kengetallen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2015

Actualisering
23-02-2017

Rijksfinanciën vanaf 1900

Rijksfinanciën, rijksuitgaven, rijksinkomsten, ministeries, historie. Uitgaven, inkomsten, belastingontvangsten, schuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Correctie
23-02-2017

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2015

Correctie
23-02-2017

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

Gegevens over het aantal vliegbewegingen, het vervoerde aantal passagiers en hoeveelheid vracht en post op de Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2016; 1999 kw I - 2016 kw IV; 1999 januari - 2017 januari.

Actualisering
23-02-2017

Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bedrijfsvoertuigen naar voertuigkenmerken (type, bouwjaar, gewicht laadvermogen, brandstof, cilinders) en eigenaar (provincie van vestiging)
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Actualisering
22-02-2017

Tussen gemeenten verhuisde personen

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2015

Herontwerp
22-02-2017

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of herkomstgroepering, huishoudens en bevolkingsgroei
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Actualisering
22-02-2017

Bouwvergunningen; bouwkosten en inhoud woningen

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en gemiddelde bouwkosten per m3 Huur- en koopwoningen per 12-maandsperiode
Frequentie: per maand, periode: 1995 december - 2016 december

Actualisering
22-02-2017

Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud, projectgrootte

Gemiddelde bouwkosten, inhoud en bouwkosten per m3 en projectgrootte. Naar huur - en koopwoningen per provincie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
22-02-2017

Bouwvergunningen; waarde en aantal naar soort gebouw per COROP-gebied

Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw. Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwsoort en gebouwbestemming.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Actualisering
22-02-2017

Bouwvergunningen naar opdrachtgever

Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwbestemming en opdrachtgever
Frequentie: per maand, periode: 1990 januari - 2016 december

Actualisering
22-02-2017

Bouwvergunningen naar provincie

Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwbestemming
Frequentie: per maand, periode: 1990 januari - 2016 december

Actualisering
22-02-2017

Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw

Bouwsom, inhoud, oppervlakte en aantal vergunningen naar woongebouwen, bedrijfsgebouwen, marktsector en budgetsector
Frequentie: per maand, periode: 1990 januari - 2016 december

Actualisering
22-02-2017

Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm

Afgegeven bouwvergunningen nieuwbouwwoningen Opdrachtgever; eigendom; regio (provincie,stadsgewesten,COROP,gemeenten)
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2016 december

Actualisering
22-02-2017

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016

Herontwerp
22-02-2017

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Nieuw
22-02-2017

Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen

Begrote opbrengsten waterschapsheffingen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Actualisering
22-02-2017

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Actualisering
22-02-2017

Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Kenmerken motorfietsen zoals bouwjaar, aantal cilinders, cilinderinhoud, naar provincie en leeftijd (in klassen) van de eigenaar van de motorfiets
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Actualisering
22-02-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014

Revisie
21-02-2017

Caribisch Nederland, Bonaire; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo, SITC

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo van Bonaire volgens de SITC-indeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2016, 2011 3e kwartaal - 2016 4e kwartaal.

Actualisering
21-02-2017

Caribisch Nederland; in-, uitvoerwaarde en handelssaldo per eiland

In-, uitvoerwaarde en handelssaldo Caribisch Nederland per eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2016, 2011 3e kwartaal - 2016 4e kwartaal.

Actualisering
21-02-2017

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - januari 2017

Actualisering
21-02-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrens)

Beroepsbevolking, werkzame personen en ingeschrevenen bij het UWV naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Correctie
21-02-2017

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten
Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2016

Nieuw
21-02-2017

Bestaande woningen in verkoop; kerncijfers, regio

Aanbod bestaande woningen, aanbodtijd, vraagprijs woningtype, regio
Frequentie: per maand, periode: 2013 februari - 2016 december

Actualisering
21-02-2017

Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen van consumentenartikelen vanaf 2000

Gemiddelde prijzen van consumentenartikelen zoals brandstoffen, eten en drinken in de horeca, levensmiddelen en diensten
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016

Actualisering
21-02-2017

Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen voedingsmiddelen vanaf 1800

Gemiddelde prijzen voedingsmiddelen: aardappelen, hamlappen, kippeneieren brood, bier, kaas, koffie, margarine, melk, riblappen, rijst, roomboter
Frequentie: per jaar, periode: 1800 - 2016

Actualisering
21-02-2017

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Actualisering
20-02-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2016 kw4; 1995 januari - 2016 december

Actualisering
20-02-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van consumenten.
Frequentie: per maand, periode: 1972 - 2016, kw.II 1986 - kw.IV 2016, mei 1972 - februari 2017

Actualisering
20-02-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2016 december

Actualisering
20-02-2017

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2015

Correctie
20-02-2017

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers, autobussen, aanhangwagens, opleggers, motorfietsen, leeftijdsklassen voertuigen.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2017

Actualisering
20-02-2017

Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort

Nieuw tweedehands verkochte motorvoertuigen, voertuigsoort (personenauto, bestelauto, vrachtauto, trekker, bus, speciaal voertuig, motorfiets)
Frequentie: per maand, periode: 2007-2015 maand, kwartaal en jaar; 2016 maand- en kwartaalcijfers

Bijstelling
17-02-2017

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Actualisering
17-02-2017

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, Arbeidskenmerken, Startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2013

Nieuw
17-02-2017

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2012

Nieuw
17-02-2017

VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, Uitkeringen, Startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2013

Nieuw
17-02-2017

Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom

Uitkeringsontvangers en hun inkomstenbron vóór instroom en na uitstroom Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, inkomstenbron
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Actualisering
17-02-2017

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,
Frequentie: pertweeweken, periode: 1995 week 1 - 2017 week 5

Actualisering
17-02-2017

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie, verbruik via het hoofdnet, LNG verbruik via regionale netten, verbruik door winningsbedrijven, fakkels.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - 2016

Actualisering
17-02-2017

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 - 2016; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2016 november.

Actualisering
17-02-2017

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - december 2016

Actualisering
17-02-2017

Personen naar combinaties van inkomstenbronnen; arbeid, uitkering, pensioen

Personen met arbeid, uitkering en/of pensioen of geen inkomsten Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en huishouden.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Actualisering
17-02-2017

Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen

Werknemers, zelfstandigen, personen met een uitkering en/of pensioen. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Actualisering
17-02-2017

Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Aangevoerde hoeveelheid Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: onregelmatig, periode: januari 1994 - december 2015

Nieuw
17-02-2017

Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Prijzen Vissoorten, schaal- en schelpdieren
Frequentie: onregelmatig, periode: januari 1994 - december 2015

Nieuw
17-02-2017

MBO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, leerweg, niveau, regio

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
17-02-2017

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
17-02-2017

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector, leerweg, niveau

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
17-02-2017

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Actualisering
17-02-2017

MBO; gediplomeerden, herkomstgroepering, generatie, leerweg, woonregio

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
17-02-2017

MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
17-02-2017

MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector, leerweg, niveau

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, woonregio gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
17-02-2017

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2014/'15

Actualisering
17-02-2017

Branden; reactietijden van de brandweer, regio

Starttijd, Alarmtijd, Uitruktijd, Rijtijd, Responstijd,brandweer, branden provincie, veiligheidsregio
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2016

Actualisering
17-02-2017

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
17-02-2017

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
16-02-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - januari 2017

Actualisering
16-02-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - Januari 2017

Herontwerp
16-02-2017

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - januari 2017

Herontwerp
16-02-2017

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 1e kw 2017

Actualisering
16-02-2017

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 1e kw 2017

Actualisering
16-02-2017

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 1e kw 2017

Actualisering
16-02-2017

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kw 2008 t/m 1e kw 2016

Actualisering
16-02-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006-september 2016

Actualisering
16-02-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2016, kwI 2005 - Kw42016

Actualisering
16-02-2017

Bouwnijverheid; toegevoegde waarde in basisprijzen, volume-index 2010 = 100

Procentuele volumemutatie bouwnijverheid t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar, volume-indexcijfers 2010 = 100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - dec. 2016

Actualisering
16-02-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 kW I - 2016 KW IV, jan. 2005 - dec. 2016

Actualisering
16-02-2017

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2015

Revisie
15-02-2017

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - oktober 2016

Actualisering
15-02-2017

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 1944 - november 2016

Actualisering
15-02-2017

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad

Aardolieproducten; aanbod en verbruik Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad
Frequentie: per maand, periode: 2016 november

Actualisering
15-02-2017

Inkomensklassen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken

Personen ingedeeld in klassen van het persoonlijk primair, persoonlijk bruto- en persoonlijk inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001-2014.

Actualisering
15-02-2017

Rundveestapel

Rundveestapel stand van melkvee en vleesvee op basis van Landbouwtelling CBS en oormerkregistratie van RVO EZ
Frequentie: twee maal per jaar, periode: December 2008 - December 2016

Actualisering
15-02-2017

Varkensstapel

Omvang varkensstapel naar biggen, vleesvarkens en fokvarkens. Op peildata april en december.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: April 1981 - december 2016

Actualisering
15-02-2017

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

Het aantal vliegtuigbewegingen op overland - en terreinvluchten op de kleine Nederlandse luchthavens.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 1998 kw I - 2016 kw IV; 1998 januari - 2016 december.

Actualisering
15-02-2017

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden
Frequentie: per maand, periode: januari 2010-januari 2017; 2010 kw I - 2016 kw IV; 2010-2016

Actualisering
14-02-2017

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar particuliere bedrijven en overheid
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e Kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
14-02-2017

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2016, kw I 1997 - kw IV 2016

Actualisering
14-02-2017

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2016, kw I 1997 - kw IV 2016.

Actualisering
14-02-2017

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 kw 1 - 2016 kw 4

Actualisering
14-02-2017

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2016, kw I 1997 - kw IV 2016.

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2016, kw1 1995-kw4 2016

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; herkomst

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Herkomst, autochtoon, allochtoon, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; ouderen

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Ouderen (55 jaar of ouder), geslacht
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; paren

Arbeidsparticipatie en arbeidsduur van paren Aantal (thuiswonende) kinderen en leeftijd jongste kind
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Positie huishouden, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal – 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Werknemers; combibanen

Werknemers Positie in eerste en tweede werkkring, geslacht, leeftijd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Werknemers; mate van overwerken

Werknemers Mate van overwerken, geslacht en andere persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2016

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken

Werkzame beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur, geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Herontwerp
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Herontwerp
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Actualisering
14-02-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2016, kw1 1995-kw4 2016

Actualisering
14-02-2017

Bevolking; hoogst behaald onderwijsniveau; geslacht, leeftijd en herkomst

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking 15 tot 75 jaar laag, middelbaar, hoog onderwijs naar soort en herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten

Arbeidsdeelname, arbeidsgehandicapten geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroepskenmerken

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
14-02-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC(secties) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2016; 2002 januari - 2016 december.

Actualisering
14-02-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2016 december

Actualisering
14-02-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2016 december

Actualisering
14-02-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw IV 2016

Actualisering
14-02-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw IV 2016

Actualisering
14-02-2017

Jongeren; voortijdig schoolverlaters (totale omvang), geslacht en herkomst

Jongeren 18 tot 25 jaar Voortijdig schoolverlaten, geslacht, herkomst, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2016

Herontwerp
14-02-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers provincie

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2016

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2016

Nieuw
14-02-2017

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal-2016 4e kwartaal

Herontwerp
14-02-2017

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van positie binding arbeidsmarkt, dynamiek niet-beroepsbevolking
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 2e kwartaal-2016 4e kwartaal

Actualisering
14-02-2017

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling van werkgever, verandering van baan, tijdelijk en vast werk ander werk, wisseling tijdelijke en vaste arbeidsrelatie, wisseling baan
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 kwartaal II - 2016 kwartaal IV

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling beroep, verandering beroep, functie wisseling, verandering functie, beroepsdynamiek, richting beroep, richting functie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 2003 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling beroep, verandering beroep, verandering functie, functieniveau functie wisseling, dynamiek beroep, beroepsniveau, baanwisseling
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 2e kwartaal-2016 4e kwartaal

Actualisering
13-02-2017

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2013=100

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2016, 2014 KW I - 2016 KW IV, jan. 2014 - dec. 2016

Actualisering
13-02-2017

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
13-02-2017

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken

Werkloosheidsduur werklozen langdurig werklozen geslacht, leeftijd, herkomst en opleidingsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2016

Actualisering
13-02-2017

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, werkloze ouderen, lang werkloos
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
13-02-2017

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

Opheffingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007- 2015

Nieuw
13-02-2017

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Oprichtingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2015

Nieuw
13-02-2017

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Bevolking, huishoudens, levendgeborenen, overledenen, verhuisde personen en bevolkingsgroei in gemeenten met 100 000 of meer inwoners
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2016

Actualisering
13-02-2017

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
13-02-2017

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 4e kwartaal 2016. Jaargemiddelden 2003 - 2016.

Actualisering
13-02-2017

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, achtergrondkenmerken

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Herkomstgroepering, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012

Herontwerp
13-02-2017

Mbo-cohorten; eerst behaald diploma, studierichting startjaar

Eerst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Studierichting startjaar, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012

Herontwerp
13-02-2017

Mbo-cohorten; hoogst behaald diploma, vooropleiding

Hoogst behaalde diploma, studievoortgang na startjaar Vooropleiding, onderwijspositie, studierichting diploma
Frequentie: per jaar, periode: 2010, 2012

Herontwerp
10-02-2017

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - januari 2017

Actualisering
10-02-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2017

Actualisering
10-02-2017

Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2017

Actualisering
10-02-2017

Uitgesproken faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- januari 2017

Actualisering
10-02-2017

Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - januari 2016

Actualisering
10-02-2017

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: Intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2015
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Correctie
09-02-2017

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index (2010=100)

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2016, 2005 KwI - 2016 KwIV, januari 2005 - december 2016

Actualisering
09-02-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100

Bijdrage en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar ontwikkeling, wegingscoëfficient, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Consumentenprijzen; bijdrage en impact, HICP 2015=100

Bijdrage aan en impact op de inflatie volgens CPI 2015 = 100 Jaar op jaar ontwikkeling, wegingscoëfficiënt, bijdrage en impact
Frequentie: per maand, periode: Januari - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficient
Frequentie: per maand, periode: Januari 1996 - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Inflatie; CPI, vanaf 1963

Inflatie vanaf 1963.
Frequentie: per maand, periode: januari 1963 - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Inflatie; Nederland, eurozone en Europese Unie, HICP 2015=100

Inflatie Nederland, eurozone en Europese Unie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex 2015 = 100
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2015=100

Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, consumentenbestedingen Prijsindex, maand en jaar ontwikkeling en wegingscoëfficiënt
Frequentie: per maand, periode: Januari 1995 - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Consumentenprijzen; basisjaren vanaf 1969

Prijsindexcijfer basisjaren 1969-2015 CPI
Frequentie: per maand, periode: januari 1969 - januari 2017

Actualisering
09-02-2017

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2016

Bijstelling
09-02-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering
09-02-2017

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
09-02-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering
09-02-2017

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
09-02-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2014

Actualisering
09-02-2017

Ketelkolen; invoerprijs uit niet EU-landen

Invoerprijs ketelkolen uit niet - EU landen Invoerprijs, netto verbrandingswaarde
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1981 - 3e kwartaal 2016

Actualisering
09-02-2017

pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: 2006 - januari 2017

Actualisering
08-02-2017

Huwenden; leeftijd (op 31 december), voorgaande burgerlijke staat

Huwende personen (aantallen en verhoudingscijfers) naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat vóór huwelijkssluiting
Frequentie: per twee jaar, periode: 1950 - 2015

Actualisering
08-02-2017

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen kenmerken van het huishouden
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Actualisering
08-02-2017

Laag en langdurig laag inkomen; particuliere huishoudens naar kenmerken

Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen naar kenmerken van het huishouden.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 - 2014.

Actualisering
08-02-2017

Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

Gemiddeld primair, bruto -, besteedbaar en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens en samenstelling huishouden.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 – 2014

Actualisering
08-02-2017

Inkomensgroepen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

Hoogste en gemiddeld primair, bruto-, besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen van huishoudens naar kenmerken van huishoudens en inkomensgroep.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 - 2014.

Actualisering
08-02-2017

Inkomensklassen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

Huishoudens ingedeeld in klassen van het primair, bruto- en besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 - 2014.

Actualisering
08-02-2017

Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

Samenstelling van het inkomen van huishoudens naar inkomensbestanddelen en kenmerken van huishoudens.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2014.

Actualisering
08-02-2017

Uitkeringsafhankelijkheid; huishoudens naar uitkeringsaandeel in inkomen

Aantal personen en huishoudens naar langdurig met uitkering, uitkeringsaandeel en huishoudenskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2014

Actualisering
08-02-2017

Zelfstandigen; voornaamste inkomen, vermogen, bedrijfstak

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige en bedrijfstak
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2015

Herontwerp
08-02-2017

Zelfstandigen; voornaamste inkomen, vermogen, bedrijfstak, regio

Zelfstandige volgens voornaamste inkomensbron Type zelfstandige, Branche, Regio, Jaar
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2015

Herontwerp
08-02-2017

Gemiddeld inkomen; personen in particuliere huishoudens naar kenmerken

Gemiddeld persoonlijk en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen naar sociaal economische categorie en andere persoonskenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 - 2014.

Actualisering
08-02-2017

Laag en langdurig laag inkomen; personen in particuliere huishoudens

Personen in huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2000*, 2001 - 2014.

Actualisering
08-02-2017

Uitkeringsafhankelijkheid; personen naar uitkeringsaandeel in inkomen

Aantal personen naar langdurig met uitkering, uitkeringsaandeel en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2014

Actualisering
08-02-2017

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2015; 2006 kw I - 2016 kw III

Actualisering
08-02-2017

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2016

Actualisering
08-02-2017

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba)
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012-2016; 2012 kw I - 2016 kw IV; 2012 januari - 2016 december.

Actualisering
07-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen Geslacht, persoonskenmerken, positie werkkring en arbeidspositie partner
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2014

Nieuw
07-02-2017

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - januari 2017

Actualisering
07-02-2017

Logiesaccommodaties; gasten, overnachtingen, bezettingsgraad, kerncijfers

Gasten, overnachtingen en bezettingsgraad in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per logiesvorm
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2016

Actualisering
07-02-2017

Hotels; zakelijke overnachtingen, regio

Zakelijke overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2016

Actualisering
07-02-2017

Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio

Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2016

Actualisering
07-02-2017

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2016

Actualisering
07-02-2017

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - november 2016

Actualisering
06-02-2017

Steenkoolbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik door elektriciteitscentrales en industrie.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1991 - november 2016

Actualisering
06-02-2017

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Productie centraal en decentraal, invoer, uitvoer, verbruik, openbare net, regionale netten, netverliezen.
Frequentie: per maand, periode: 1920 - 2016

Actualisering
03-02-2017

Doorstroom van VO naar MBO naar persoonskenmerken

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, herkomstgroepering, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2010/'11-2011/'12

Actualisering
03-02-2017

Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking

Vertrouwen van burgers uit Europese landen in mensen en organisaties EP, VN, politie, justitie en politieke partijen naar kenmerken
Frequentie: onregelmatig, periode: 2002-2014

Herontwerp
02-02-2017

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie

In-, uitvoerwaarde en handelsbalans van energie; uitgesplitst naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2015; 1996 januari - 2016 november.

Actualisering
02-02-2017

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde van energie per drager

In- en uitvoerwaarde van energie; onderverdeeld naar olie, gas, kolen en elektriciteit.
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2015; 1996 januari - 2016 november.

Actualisering
02-02-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen)

In- en uitvoerwaarde van goederen; naar SITC (3 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 1996 - 2015; 1996 januari - 2016 november.

Actualisering
02-02-2017

Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en landen

In-, uitvoer en handelsbalans naar SITC (1 digit) en landen.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 november.

Actualisering
02-02-2017

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

In-, uit- en wederuitvoerwaarde naar SITC (1 digit) en landen(groepen).
Frequentie: per maand, periode: 2002 - 2015; 2002 januari - 2016 november.

Actualisering
02-02-2017

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2016; 2010 kw I - 2016 kw IV; 2010 jan - 2017 jan

Actualisering
02-02-2017

AOW-uitkeringen

AOW-uitkeringen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland.
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2016 december

Actualisering
02-02-2017

AOW-uitkeringen naar regio

AOW - uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio. Geslacht, leeftijd en Regio
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw IV 2006 - kw IV 2016.

Actualisering
02-02-2017

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - December 2016

Herontwerp
02-02-2017

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Historie van totaal,eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2016

Actualisering
02-02-2017

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2015

Bijstelling
02-02-2017

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Totale in- en uitvoerwaarde van goederensoorten naar EU en niet-EU.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 september.

Actualisering
02-02-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; natuur, voeding en tabak.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 september.

Actualisering
02-02-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; minerale brandstoffen en chemie.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 september.

Actualisering
02-02-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; hout, textiel, edelstenen en metaal.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 september.

Actualisering
02-02-2017

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-, niet EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.
Frequentie: per maand, periode: 2008 - 2015; 2008 januari - 2016 september.

Actualisering
01-02-2017

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht vanaf 1950

Bevolking naar geslacht op de eerste dag van de maand
Frequentie: per kwartaal, periode: 1 januari 1950 - 1 januari 2017*

Actualisering
01-02-2017

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers

Mestproductie, stikstof en fosfaat in dierlijke mest, stikstofverliezen, mestverwerking, mestexport en mestgebruik
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Actualisering
01-02-2017

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio

Soorten mest en mineralen, productie, transport en plaatsingsruimte. Mestproductie, mesttransport, mestgebruik, ammoniakemissie.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2015

Actualisering
01-02-2017

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2007 - 2017

Actualisering
31-01-2017

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, periode: januari t/m september 2016

Actualisering
31-01-2017

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

Personen met verstrekte geneesmiddelen naar geneesmiddelengroep (ATC-klasse), inkomen, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2015

Actualisering
31-01-2017

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994 - 2016

Actualisering
31-01-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2016 december

Actualisering
31-01-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2016 december

Actualisering
31-01-2017

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers
Frequentie: per kwartaal, periode: 1986 - 2016 3e kwartaal

Actualisering
30-01-2017

Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Fusies en overnames van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstak ken/branches (SBI 2008)
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 - 2016; 2007 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Actualisering
30-01-2017

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken/ branches (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2015

Bijstelling
30-01-2017

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Productie elektr. en warmte. Inzet van brandstoffen. Opgesteld vermogen. Naar bedrijfsgroepen, type installatie en warmtekrachtopwekking.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2015

Actualisering