Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 1.362.244 16.169 395.071 530.209 2.249.054 846.943 180.113 722.843
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 559 8.459 366.213 877.402 0 91.370 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2023* 1.283.002 943 178.896 102.027 342.931 0 88.743 722.843
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2023* 79.242 14.667 207.706 13.762 70.016 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023* 0 0 10 48.207 958.705 846.943 0 0
Totale binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2023* 793.579 54.301 844.682 1.040.253 1.262.477 2.373 691.535 478.640
Niet-financiële vennootschappen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 322.603 26 29 290.259 536.165 4.083 27.726 11.969
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 0 0 262.953 463.327 0 27.726 0
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2023* 322.502 26 29 26.402 39.545 0 0 11.969
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2023* 101 0 0 376 7.399 0 0 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023* 0 0 0 528 25.894 4.083 0 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Eindbalans 2023* 53.756 1.875 5.626 279.299 309.971 0 984 5.170
Financiële instellingen Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 376.479 15.957 390.289 231.733 1.641.035 836.395 127.856 646.987
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 559 7.657 102.672 403.741 0 49.391 0
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2023* 375.715 788 176.572 75.561 301.438 0 78.465 646.987
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2023* 764 14.610 206.050 5.915 46.612 0 0 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023* 0 0 10 47.585 889.244 836.395 0 0
Financiële instellingen Buitenland Eindbalans 2023* 721.791 48.543 830.250 760.954 933.707 2.373 655.574 429.270
Overheid Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 94.947 110 2.046 8.128 59.680 1.345 273 130
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 0 648 588 8.800 0 31 0
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2023* 16.601 110 885 64 1.740 0 242 130
Overheid Overheid Eindbalans 2023* 78.346 0 513 7.471 15.880 0 0 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023* 0 0 0 5 33.260 1.345 0 0
Overheid Buitenland Eindbalans 2023* 3.339 3.601 4.465 0 18.799 0 326 1.053
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 568.215 76 2.707 89 12.174 5.120 24.258 63.757
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 0 154 0 1.534 0 14.222 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2023* 568.184 19 1.410 0 208 0 10.036 63.757
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2023* 31 57 1.143 0 125 0 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023* 0 0 0 89 10.307 5.120 0 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Eindbalans 2023* 14.693 282 4.341 0 0 0 34.651 43.147
Buitenland Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 659.990 113.551 1.420.409 728.635 697.079 7.529 1.167.442 89.799
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 6.245 167.550 274.335 245.964 0 582.163 0
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2023* 659.107 89.183 1.099.961 453.315 425.637 0 585.279 89.799
Buitenland Overheid Eindbalans 2023* 883 18.123 152.898 985 12.842 0 0 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2023* 0 0 0 0 12.636 7.529 0 0
Buitenland Buitenland Eindbalans 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De jaargegevens van 1999 tot en met 2022 zijn definitief. Kwartaalgegevens vanaf 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
De eerste jaarcijfers komen beschikbaar 85 dagen na afloop van het verslagjaar als som van de cijfers van de vier kwartalen van het betreffende jaar. Vervolgens worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. Hiernaast worden bij de sectorrekeningen de financiële rekeningen en balansen voor alle verslagperioden jaarlijks gereviseerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in juli in ‘de Nationale rekeningen tabellenset' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni nieuwe jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.