Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Bouwen en wonen Woningvoorraad Voorraad op 1 januari (aantal) Bouwen en wonen Woningvoorraad Woningdichtheid (aantal woningen per km²) Lokalisering Wijken (aantal) Lokalisering Buurten (aantal)
2020 Nederland 17.407.585 7.891.786 234 3.177 13.808
2021 Nederland 17.475.415 7.966.331 237 3.248 14.080
2022 Nederland 17.590.672 8.045.580 239 3.340 14.317
2020 Zuid-Nederland (LD) 3.680.156 1.673.842 237 710 2.880
2021 Zuid-Nederland (LD) 3.689.821 1.688.043 239 716 2.932
2022 Zuid-Nederland (LD) 3.711.176 1.704.849 242 717 2.936
2020 Overijssel (PV) 1.162.406 510.296 154 267 1.067
2021 Overijssel (PV) 1.166.533 514.993 155 268 1.064
2022 Overijssel (PV) 1.171.910 518.558 156 269 1.065
2020 Noord-Friesland (CR) 320.647 151.788 102 107 441
2021 Noord-Friesland (CR) 321.562 152.754 103 107 441
2022 Noord-Friesland (CR) 323.359 153.872 103 107 444
2020 Arnhem 161.348 76.737 784 24 83
2021 Arnhem 162.424 77.839 796 24 83
2022 Arnhem 163.888 79.065 809 24 83
2020 Haarlem 162.902 76.436 2.621 21 111
2021 Haarlem 162.543 77.201 2.647 21 111
2022 Haarlem 162.898 77.499 2.653 21 111
2020 Zwijndrecht 44.737 20.537 1.012 9 92
2021 Zwijndrecht 44.775 20.720 1.021 9 92
2022 Zwijndrecht 44.789 20.750 1.022 9 92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 24 augustus 2022:

Bevolking
Migratieachtergrond: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Verhuizingen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Bouwen en wonen
Woningvoorraad per 1 januari en woningdichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Nieuwbouwwoningen en saldo vermeerdering woningen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Onderwijs, naar woongemeente
Leerlingen/studenten: de definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.
Gediplomeerden: de definitieve cijfers over het schooljaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd voor de onderwerpen huisartsenpraktijken, kinderdagverblijven, scholen, grote supermarkten, restaurants, bibliotheken, bioscopen en zwembaden.

Bodemgebruik naar functie
De definitieve cijfers van het Bestand Bodemgebruik (BBG) over 2017 zijn toegevoegd. Een koppeling naar de onderzoeksbeschrijving van dit onderwerp staat in paragraaf 4.

Wijken en buurten
De definitieve cijfers van 2022 over het aantal wijken en buurten per regio zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Bouwen en wonen
Woningvoorraad
De gegevens zijn vanaf 2012 gebaseerd op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
De woningvoorraadcijfers zijn van 1995 tot en met 2011 gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.

De verandering van de bron van de gegevens (BAG) vanaf 2012 betekent ook een aantal verschillen in definities en classificaties. De belangrijkste zijn:
- Tijdelijke bouwwerken (bouwwerken met een aangeduide instandhoudingtermijn in de verleende bouwvergunning) werden in de woningvoorraadregistratie niet als woonruimte aangemerkt. De BAG kent dit onderscheid niet. Tijdelijke bouwwerken c.q. objecten worden in het vervolg meegeteld in de voorraden.
- Wooneenheden (onzelfstandige woningen), zoals studentenflats, werden in de woningvoorraadregistratie aangemerkt als aparte categorie woonruimten. In de BAG worden ze alleen als woning gezien als ze een eigen adres hebben.
- Recreatiewoningen werden in de woningvoorraadregistratie waargenomen als aparte categorie woonruimten. De recreatiewoningen kunnen in de BAG aangemerkt worden als woning of als niet-woning met een logiesfunctie.
- De bewoningscapaciteit (aantal huisvestingsplaatsen voor permanente bewoning) van bijzondere woongebouwen, zoals verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, was in de woningvoorraadregistratie ook een aparte categorie woonruimten. Per adres van het bijzondere woongebouw was de bewoningscapaciteit bekend. In de BAG is informatie over de bewoningscapaciteit niet meer voorhanden. Daarnaast worden bijzondere woongebouwen in de BAG niet altijd aangeduid met een woonfunctie. Net als de recreatiewoningen worden dergelijke objecten dan niet meer meegeteld in de voorraad woningen.
Voorraad op 1 januari
Het aantal woningen op 1 januari.
Een woning is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.
Woningdichtheid
Totaal aantal woningen per km² land op 1 januari.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Wijken
Aantal wijken per gekozen regio.
Een wijk is een onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit een of meer buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Buurten
Aantal buurten per gekozen regio.
Een buurt is een onderdeel van een gemeente, dat afgebakend is vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van een of meer buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.