Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Naam (naam) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Naam (naam) Lokalisering Gemeenten (aantal) Lokalisering Koppelvariabele regio (code) (code)
2020 Nederland 17.407.585 355 NL01
2021 Nederland 17.475.415 352 NL01
2022 Nederland 17.591.394 345 NL01
2020 Zuid-Nederland (LD) 3.680.156 93 LD04
2021 Zuid-Nederland (LD) 3.689.821 92 LD04
2022 Zuid-Nederland (LD) 3.711.133 87 LD04
2020 Overijssel (PV) 1.162.406 25 PV23
2021 Overijssel (PV) 1.166.533 25 PV23
2022 Overijssel (PV) 1.171.715 25 PV23
2020 Noord-Friesland (CR) 320.647 11 CR04
2021 Noord-Friesland (CR) 321.562 11 CR04
2022 Noord-Friesland (CR) 323.390 11 CR04
2020 Arnhem 161.348 AM07 Midden-Gelderland VR07 Gelderland-Midden 1 GM0202
2021 Arnhem 162.424 AM07 Midden-Gelderland VR07 Gelderland-Midden 1 GM0202
2022 Arnhem 163.964 AM07 Midden-Gelderland VR07 Gelderland-Midden 1 GM0202
2020 Haarlem 162.902 AM37 Zuid-Kennemerland en IJmond VR12 Kennemerland 1 GM0392
2021 Haarlem 162.543 AM37 Zuid-Kennemerland en IJmond VR12 Kennemerland 1 GM0392
2022 Haarlem 162.889 AM37 Zuid-Kennemerland en IJmond VR12 Kennemerland 1 GM0392
2020 Zwijndrecht 44.737 AM23 Drechtsteden VR18 Zuid-Holland-Zuid 1 GM0642
2021 Zwijndrecht 44.775 AM23 Drechtsteden VR18 Zuid-Holland-Zuid 1 GM0642
2022 Zwijndrecht 44.772 AM23 Drechtsteden VR18 Zuid-Holland-Zuid 1 GM0642
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 31 maart 2022:

Bevolking
Totale bevolking per 1 januari: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Inkomen en vermogen
De definitieve cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Uitkeringsontvangers
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Afval van huishoudens
De nader voorlopige cijfers van 2017 zijn ongewijzigd definitief geworden, de nader voorlopige cijfers van 2018, 2019 en 2020 zijn toegevoegd.

Lokalisering
De regionale indelingen van 2022 zijn toegevoegd. De Regionale eenheden (Politie) van 2022 ontbreken nog en worden bij een volgende update toegevoegd.
De koppelvariabele (code) en het aantal gemeenten van 2022 is toegevoegd. Vanaf 1995 is bij iedere gemeente een 1 opgenomen als die gemeente bestaat in de gekozen periode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2022.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Arbeidsmarktregio's
AM = Arbeidsmarktregio
Een indeling in regio's van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio's.

Met ingang van 1-1-2021 is de gemeente Vijfheerenlanden in zijn geheel toebedeeld aan de Arbeidsmarktregio 'Gorinchem', code AM35. In de jaren hiervoor was de gemeente over meerdere Arbeidsmarktregio's verdeeld en staat daarom voor die jaren in deze tabel als 'Niet in te delen', code AM99.
Code
Codes van de arbeidsmarktregio's.
Naam
Namen van de arbeidsmarktregio's.
Veiligheidsregio's
VR = Veiligheidsregio
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Veiligheidsregio's zijn in deze tabel opgenomen vanaf 2011.
Code
Codes van de veiligheidsregio's.
Naam
Namen van de veiligheidsregio's.
Gemeenten
Aantal gemeenten per gekozen regio.
Geeft een overzicht van de dynamiek als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland bestaat in 1995 uit 95 en in 2005 uit 86 gemeenten.
Koppelvariabele regio (code)
Vergemakkelijkt het koppelen met andere tabellen.