Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Geslacht Mannen (aantal) Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Geslacht Vrouwen (aantal) Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Leeftijd Leeftijdsgroepen, relatief 80 jaar of ouder (%) Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Burgerlijke staat Bevolking 15 jaar of ouder Ongehuwd (% van inwoners 15 jaar of ouder) Milieu en bodemgebruik Bodemgebruik Oppervlakte Land (km²) Milieu en bodemgebruik Bodemgebruik Oppervlakte Water Water totaal (km²)
2022 Nederland 8.745.468 8.845.204 4,8 40,1 33.647,23 7.896,14
2023 Nederland 8.850.309 8.960.982 4,9 40,6 33.647,23 7.896,14
2024 Nederland 8.920.768 9.022.174 5,0 41,0 33.647,23 7.896,14
2022 Zuid-Nederland (LD) 1.857.439 1.853.737 5,4 37,7 7.046,17 245,73
2023 Zuid-Nederland (LD) 1.878.941 1.875.636 5,5 38,2 7.046,17 245,73
2024 Zuid-Nederland (LD) 1.891.958 1.886.036 5,6 38,6 7.046,17 245,73
2022 Overijssel (PV) 589.158 582.752 4,9 37,6 3.316,52 104,22
2023 Overijssel (PV) 594.954 589.379 5,0 38,0 3.316,52 104,22
2024 Overijssel (PV) 598.158 590.875 5,1 38,3 3.316,52 104,22
2022 Noord-Friesland (CR) 162.252 161.107 5,1 39,8 1.491,16 1.798,60
2023 Noord-Friesland (CR) 163.931 162.652 5,2 40,4 1.491,16 1.798,60
2024 Noord-Friesland (CR) 165.023 163.713 5,3 40,9 1.491,16 1.798,60
2022 Arnhem 82.032 81.856 3,6 50,1 97,74 3,80
2023 Arnhem 82.927 82.843 3,6 50,3 97,74 3,80
2024 Arnhem 83.841 83.791 3,6 50,6 97,74 3,80
2022 Haarlem 80.029 82.869 4,3 47,0 29,21 2,88
2023 Haarlem 81.110 84.286 4,3 47,4 29,21 2,88
2024 Haarlem 82.251 85.385 4,4 47,7 29,21 2,88
2022 Zwijndrecht 21.748 23.041 6,4 33,2 20,31 2,47
2023 Zwijndrecht 21.891 23.127 6,5 33,9 20,31 2,47
2024 Zwijndrecht 21.860 23.014 6,6 34,3 20,31 2,47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Voor deze StatLinetabel is besloten dat de indeling naar migratieachtergrond niet meer wordt bijgewerkt vanaf 2023. De nieuwe indeling zal in deze tabel worden opgenomen worden als er voldoende jaren beschikbaar zijn voor een nieuwe reeks. Regionale cijfers naar herkomstland zijn onder meer te vinden in de tabellen 'Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari' en 'Kerncijfers wijken en buurten 2023'. Koppelingen naar deze tabellen staan in paragraaf 3.


Wijzigingen per 31 mei 2024:

Correcties:
Woningen naar eigendom: In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2019 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd.

Nabijheid voorzieningen: Uit nadere analyse van de cijfers voor 2022 is geconstateerd dat deze door wijzigingen in de gebruikte GIS-software afwijken van voorgaande jaren. Omdat het herberekenen van de cijfers nog enige tijd zal kosten, worden de afwijkende cijfers voor 2022 teruggetrokken, totdat de nieuwe cijfers gereed zijn.

Nieuwe cijfers:

Totale bevolking: de voorlopige cijfers van 2024 zijn vervangen door definitieve cijfers.
Bevolking naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat: de definitieve cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
Bevolkingsdichtheid: de definitieve cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
Gemiddelde bevolking: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Onderwijs, leerlingen naar schoolgemeente: de definitieve cijfers van schooljaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers van schooljaar 2023/'24 zijn toegevoegd.
Landbouw, dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
Bodemgebruik, oppervlakte: de definitieve cijfers van 2024 zijn toegevoegd.


Wijzigingen per 18 december 2023:
Correctie: Vanwege een wijziging in de brondata van de studieschulden zijn bij het onderwerp Vermogen de cijfers van 2019 en 2020 aangepast.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Leeftijd
Leeftijd per 1 januari.
Leeftijdsgroepen, relatief
80 jaar of ouder
Burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten zichtbaar (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd.
Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Bevolking 15 jaar of ouder
Ongehuwd
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
Milieu en bodemgebruik
Bodemgebruik
Oppervlakte
De gegevens over de totale oppervlakte volgens de regionale indelingen op 1 januari zijn berekend uit digitale bestanden van de gemeentegrenzen.
Met ingang van 2011 wordt het bestand Burgerlijke gemeentegrenzen van het Kadaster gebruikt als basis voor de gemeentegrenzen, in tegenstelling tot het bestand Topgrenzen, de gemeentegrenzen van de voormalige Topografische Dienst, wat in 2010 en voorgaande jaren is gebruikt.
Vanwege kleine grensverschillen tussen beide gemeentegrenzen-bestanden zullen daarom kleine afwijkingen in oppervlakte voor bijna alle gemeenten gerapporteerd worden, ook voor gemeenten waarvan de gemeentegrenzen niet officieel gewijzigd zijn.

De onderverdeling in land en water is berekend op grond van de meest recente gegevens afkomstig uit de statistiek van het Bodemgebruik (ook wel bodemstatistiek genoemd). Zo zijn de cijfers van:
- 2009 en 2010 gebaseerd op de bodemstatistiek 2006;
- 2011 en 2012 op de bodemstatistiek 2008;
- 2013 tot en met 2015 op de bodemstatistiek 2010;
- 2016 en 2017 op de bodemstatistiek 2012;
- 2018 tot en met 2021 op de bodemstatistiek 2015;
- vanaf 2022 op de bodemstatistiek 2017.

Met de overgang naar de bodemstatistiek 2000 is een tweetal verbeteringen doorgevoerd:
1) de brongegevens uit de bodemstatistiek zijn geharmoniseerd met de digitale topografische kaartbladen van de Topografische Dienst Kadaster, schaal 1:10.000;
2) de categorie binnen- en buitenwater bevat alle in de topografische kaart, schaal 1:10.000, weergegeven watervlakken groter dan 1 ha.
Water in delfstofwinning en vloei- en slibvelden wordt nu apart waargenomen en water in jachthavens wordt, in tegenstelling tot andere peiljaren, ingedeeld onder water met een recreatieve functie.

Naast oppervlaktecijfers van land en water volgens hier gehanteerde cijfers uit de statistiek van het Bodemgebruik worden ook in de publicatie 'Ruimtelijke maatstaven financiële verhoudingswet(Fvw)' cijfers over oppervlakten land en water gepubliceerd.
Deze publicatie bevat ruimtelijke peilgegevens ten behoeve van uitkeringen uit het Gemeentefonds. De oppervlaktecijfers kunnen licht afwijken van de oppervlaktecijfers van de statistiek van het Bodemgebruik.
Het verschil wordt veroorzaakt omdat bodemstatistiekcijfers een integrale beschrijving geven voor Nederland van een enkel peiljaar. Deze peiljaren volgen om de drie of vier jaar. Hierbij wordt het materiaal uit een ouder jaar ieder jaar herberekend naar de meest recente gemeentelijke indeling.
Voor de Fvw-cijfers daarentegen, worden de meest recente topografische kaartbladen 1:10 000 van de Topografische Dienst Kadaster gehanteerd volgens de omschrijving van de desbetreffende hoofdgroepen van de statistiek van het bodemgebruik. Jaarlijks wordt ongeveer 25% van de oppervlakte van Nederland door de Topografische Dienst Kadaster geactualiseerd.
Cijfers uit de publicatie 'Ruimtelijke maatstaven Fvw' kunnen daarom ieder jaar verschillen door de vernieuwing van een kwart van het oppervlak van Nederland.

De onderverdeling van de categorie 'water totaal' in binnen- en buitenwater is beschikbaar vanaf het jaar 2000.
Land
Totale oppervlakte land.
Binnenwater smaller dan 6 meter, kwelders, schorren, moerassen, rietlanden en dergelijke zijn tot land gerekend.
Water
Totale oppervlakte binnen- en buitenwater.
Binnenwater smaller dan 6 meter, kwelders, schorren, moerassen, rietlanden en dergelijke zijn tot land gerekend.
Water totaal
Totale oppervlakte binnen- en buitenwater.