Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Migratieachtergrond Migratieachtergrond, relatief Met migratieachtergrond Totaal met migratieachtergrond (%) Bevolking Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens Totaal aantal particuliere huishoudens (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (personen per 1 huishouden) Lokalisering Wijken (aantal) Lokalisering Buurten (aantal)
2019 Nederland 17.282.163 23,6 7.924.691 2,15 3.164 13.594
2020 Nederland 17.407.585 24,2 7.997.800 2,14 3.177 13.808
2021 Nederland 17.475.415 24,6 8.043.443 2,14 3.248 14.080
2019 Zuid-Nederland (LD) 3.660.943 20,1 1.676.018 2,15 704 2.850
2020 Zuid-Nederland (LD) 3.680.156 20,6 1.689.782 2,14 710 2.880
2021 Zuid-Nederland (LD) 3.689.821 21,0 1.699.437 2,14 716 2.932
2019 Overijssel (PV) 1.156.431 15,5 503.836 2,26 268 1.075
2020 Overijssel (PV) 1.162.406 15,8 508.409 2,25 267 1.067
2021 Overijssel (PV) 1.166.533 16,1 512.031 2,24 268 1.064
2019 Noord-Friesland (CR) 319.277 10,8 147.622 2,13 107 440
2020 Noord-Friesland (CR) 320.647 11,2 149.202 2,11 107 441
2021 Noord-Friesland (CR) 321.562 11,4 149.957 2,11 107 441
2019 Arnhem 159.265 32,1 80.150 1,94 24 83
2020 Arnhem 161.348 32,8 81.399 1,94 24 83
2021 Arnhem 162.424 33,3 82.259 1,93 24 83
2019 Heerhugowaard 56.742 21,6 23.386 2,37 21 39
2020 Heerhugowaard 57.587 22,2 23.770 2,37 21 39
2021 Heerhugowaard 58.387 22,6 24.166 2,36 21 39
2019 Zwijndrecht 44.639 22,7 20.059 2,20 9 92
2020 Zwijndrecht 44.737 23,2 20.162 2,19 9 92
2021 Zwijndrecht 44.775 23,7 20.215 2,19 9 92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 18 oktober 2021:

Bevolking
Migratieachtergrond: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Geboorte en sterfte: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Verhuizingen: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Bevolkingsgroei: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Particuliere huishoudens: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2021.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari. Betreft het geregistreerde aantal personen van Nederland.
Migratieachtergrond
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Migratieachtergrond, relatief
Met migratieachtergrond
Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren als percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari.
Totaal met migratieachtergrond
Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren, als percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari
Particuliere huishoudens
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Trendbreuk
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling.

Particuliere huishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of
samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften
voorzien.
Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoons-
huishoudens (niet-gehuwde paren met en zonder kinderen, echtparen met
en zonder kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens).
Gemiddelde huishoudensgrootte
Het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Wijken
Aantal wijken per gekozen regio.
Een wijk is een onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Buurten
Aantal buurten per gekozen regio.
Een buurt is een onderdeel van een gemeente, dat afgebakend is vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van één of meer buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.