Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Perioden Regio's Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Nabijheid voorzieningen Detailhandel Afstand tot grote supermarkt (km) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Naam (naam) Lokalisering Gemeenten (aantal)
2019 Nederland 17.282.163 0,9 355
2020 Nederland 17.407.585 0,9 355
2021 Nederland 17.474.693 352
2019 Zuid-Nederland (LD) 3.660.943 0,9 93
2020 Zuid-Nederland (LD) 3.680.156 0,9 93
2021 Zuid-Nederland (LD) 3.689.748 92
2019 Overijssel (PV) 1.156.431 1,1 LD02 Oost-Nederland 25
2020 Overijssel (PV) 1.162.406 1,0 LD02 Oost-Nederland 25
2021 Overijssel (PV) 1.166.478 LD02 Oost-Nederland 25
2019 Noord-Friesland (CR) 319.277 1,2 LD01 Noord-Nederland 11
2020 Noord-Friesland (CR) 320.647 1,2 LD01 Noord-Nederland 11
2021 Noord-Friesland (CR) 321.583 LD01 Noord-Nederland 11
2019 Arnhem 159.265 0,7 LD02 Oost-Nederland
2020 Arnhem 161.348 0,7 LD02 Oost-Nederland
2021 Arnhem 162.477 LD02 Oost-Nederland
2019 Heerhugowaard 56.742 0,8 LD03 West-Nederland
2020 Heerhugowaard 57.587 0,8 LD03 West-Nederland
2021 Heerhugowaard 58.389 LD03 West-Nederland
2019 Zwijndrecht 44.639 0,6 LD03 West-Nederland
2020 Zwijndrecht 44.737 0,6 LD03 West-Nederland
2021 Zwijndrecht 44.780 LD03 West-Nederland
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.


Wijzigingen per 31 maart 2021:

Bevolking
Totaal inwoners per 1 januari: de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Landbouw
Dieren en cultuurgrond: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Mest en mineralen: de voorlopige cijfers van 2020 en de definitieve cijfers van 2019 zijn toegevoegd. De cijfers van 2018 zijn licht bijgesteld door een kleine wijziging van het aantal dieren in de landbouwtelling 2018.

Verkeer en vervoer
Lengte van wegen: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
Kinderdagverblijven, supermarkten, bibliotheken, bioscopen, opritten hoofdverkeersweg: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Afstand tot treinstations: door gebruik van een nauwkeuriger bronbestand zijn de cijfers van 2019 licht gewijzigd.

Milieu
Afval van huishoudens: de definitieve cijfers van 2016 en de nader voorlopige cijfers van 2017, 2018 en 2019 zijn toegevoegd.

Lokalisering
De gegevens zijn toegevoegd tot en met 2021 op basis van de tabellen Gebieden in Nederland. Voortaan hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2021.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari. Betreft het geregistreerde aantal personen van Nederland.
Nabijheid voorzieningen
De afstand tot een voorziening is de gemiddelde afstand van alle
inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, berekend over de weg.
De afstand is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen.
Verbindingen via het buitenland worden echter niet meegenomen. Ook wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.
De verbindingen over de weg, gevormd door het netwerk van verharde (auto)wegen, zijn opgebouwd op basis van het Nationaal Wegen Bestand (Rijkswaterstaat).
De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in het gebied de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10
inwoners per gebied.
.
Een voorziening is een locatie die bezocht kan worden door personen.
De locatie sluit aan bij het gebruik in het dagelijks leven.
Het aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand is het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand van alle inwoners,
berekend over de weg. De vaste afstanden zijn bepaald op 1, 3, 5, 10 of 20 kilometer.
Afhankelijk van de dichtheid van de voorzieningen is een keuze gemaakt voor de meest relevante afstand.
Het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in het gebied de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Daarnaast geldt dat het aantal voorzieningen alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per gebied.
De adresgegevens van voorzieningen komen van verschillende (externe) instellingen:
- De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het Ministerie OCW) verstrekt de adressen van de schoolvestigingen.
LOCATUS levert locaties van detailhandel, horeca, bioscopen,
sportvoorzieningen (met uitzondering van kunstijsbanen) en recreatievoorzieningen.
Het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verstrekt de adressen van (apotheekhoudende) huisartsen.
Het Onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek heeft de adressen van de kinderopvang geïnventariseerd.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verstrekt de adressen van ziekenhuizen.
De VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) verstrekt de adressen van huisartsenposten.
De VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) publiceert de locaties van de bibliotheken en hun vestigingen.
.
Onder een inwoner wordt een persoon verstaan die behoort tot de bevolking van een bepaald gebied. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
.
Detailhandel
Afstand tot grote supermarkt
De gemiddelde afstand berekend over de weg van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt.
.
Een grote supermarkt is een winkel met verschillende soorten dagelijkse artikelen en met een minimale oppervlakte van 150 m2.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landsdelen
LD = Landsdeel
Lokalisering van gemeenten per landsdeel. Nederland telt 4 landsdelen:
Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Code
Codes van de landsdelen.
Naam
Namen van de landsdelen.
Gemeenten
Aantal gemeenten per gekozen regio.
Geeft een overzicht van de dynamiek als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland bestaat in 1995 uit 95 en in 2005 uit 86 gemeenten.