Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

Geslacht Leeftijd Geboorteland Herkomstland Samenstelling huishouden Sociaaleconomische categorie Perioden Klanten naar rechtsgebied, totaal Totaal klanten (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Ambtenarenrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Fiscaal recht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Milieurecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Sociale verzekeringen (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Sociale voorzieningen (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: asielrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Vreemdelingenrecht: overige (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Woonrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Bestuursrecht Bestuursrecht overige en onbekend (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Arbeidsrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht BOPZ (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Erfrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Faillissementsrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Goederenrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Huurrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Personen- en familierecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Verbintenissenrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Civiel recht Civielrecht overige en onbekend (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Strafrecht (aantal) Klanten naar rechtsgebied, totaal Onbekend (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2022 100.460 30 1.350 20 3.630 2.740 110 5.100 310 3.260 24.730 220 2.200 70 2.150 15.780 16.640 23.050 2.060 4.080 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de unieke geïdentificeerde klanten van Het Juridisch Loket naar rechtsgebied. Anonieme klanten van het Loket blijven buiten beschouwing. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, samenstelling van het huishouden en de sociaaleconomische categorie.
Het totaal aantal unieke klanten ligt hoger, maar het aantal is niet bekend. Klanten kunnen meerdere contacten hebben op meerdere rechtsgebieden. Het totaal aan klanten is hierdoor lager dan de som van het aantal klanten binnen de onderliggende rechtsgebieden.

In 2004 is Stichting Het Juridisch Loket opgericht. Bij deze onafhankelijke stichting kan elke burger via verschillende kanalen juridisch advies krijgen, zonder enige vorm van belangenverstrengeling. Vanaf de zomer van 2006 zijn alle 30 vestigingen open. Het Juridisch Loket wordt gefinanciëerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Sinds juli 2011 krijgen rechtszoekenden korting op hun eigen bijdrage als ze met hun juridisch probleem eerst Het Juridisch Loket bezoeken en naar een advocaat worden doorverwezen. Om de inspanningen aan te tonen die zijn verricht voordat Het Juridisch Loket een klant doorverwijst naar een advocaat, moeten de juridische medewerkers sinds 1 juli 2011 onder meer van alle klanten de belangrijkste persoonsgegevens vastleggen. Tot die tijd bleef meer dan 50 procent van de klanten anoniem bij de registratie van de dienstverlening. Door deze wijziging kan vanaf 2011/2012 een aanzienlijk groter deel van de klanten van Het Juridisch Loket worden geïdentificeerd en in deze tabel worden opgenomen. Relatief zijn er weinig veranderingen in kenmerken van klanten van Het Juridisch Loket te zien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van ‘Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2018 tot en met 2021 verschijnen in het eerste kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Klanten naar rechtsgebied, totaal
Het probleem waarmee iemand contact zoekt met Het Juridisch Loket wordt gecategoriseerd naar een bepaald rechtsgebied.
Totaal klanten
Het totaal aantal geïdentificeerde personen dat contact heeft gehad met Het Juridisch Loket. De anonieme klanten van het Loket blijven hierbij buiten beschouwing. Het totaal aantal klanten ligt hoger, maar het aantal is niet bekend.
Om de inspanningen aan te tonen die zijn verricht voordat Het Juridisch Loket een klant doorverwijst naar een advocaat, moeten de juridische medewerkers sinds 1 juli 2011 onder meer van alle klanten de belangrijkste persoonsgegevens vastleggen. Tot die tijd bleef meer dan 50 procent van de klanten anoniem bij de registratie van de dienstverlening. Door deze wijziging kan vanaf 2011/2012 een aanzienlijk groter deel van de klanten van Het Juridisch Loket worden geïdentificeerd en in deze tabel worden opgenomen.
Deze eerstelijns rechtshulp bestaat uit het geven van eenvoudige adviezen, waarbij geen sprake is van vertegenwoordiging, uit informatieverstrekking en vraagverheldering en uit het verwijzen naar ter zake doende instanties en rechtsbijstandverleners.
Bestuursrecht
Onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
Ambtenarenrecht
Onderdeel van het bestuursrecht dat de rechtspositie regelt van werknemers in (semi-)overheidsdienst.
Fiscaal recht
Onderdeel van het bestuursrecht dat de heffing en de invordering van belastingen regelt.
Milieurecht
Onderdeel van het recht dat tot doel heeft het leefmilieu te beschermen.
Sociale verzekeringen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat betrekking heeft op volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen zijn onder meer Algemene Ouderdomswet (AOW); Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Algemene
nabestaandenwet (Anw). De volksverzekeringen gelden voor alle ingezetenen van Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Werknemersverzekeringen zijn onder meer Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); Werkloosheidswet (WW) en Ziektewet (ZW). De werknemersverzekeringen gelden uitsluitend voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies.
Sociale voorzieningen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat uitsluitend wordt gefinancierd door belastingen: Wet werk en bijstand (WWB), voorheen Algemene bijstandswet (Abw); Algemene Kinderbijslagwet (AKW); Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De sociale voorzieningen gelden in de regel voor alle ingezetenen van Nederland.
Vreemdelingenrecht: asielrecht
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan.
Vreemdelingenrecht: overige
Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht, dat betrekking heeft op de rechten en plichten van niet-Nederlanders.
Woonrecht
Het recht van bewoning. Dit wordt in het Burgerlijk wetboek in een zeer beperkt aantal wetsartikelen geregeld.
Bestuursrecht overige en onbekend
Civiel recht
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
Arbeidsrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over een conflict over de betaling van het loon.
BOPZ
Zaak met betrekking tot gedwongen opname en behandeling in psychiatrische ziekenhuizen. De Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) regelt de gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Erfrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat regelt hoe moet worden omgegaan met de rechten en plichten van een overledene en de overgang daarvan op nabestaanden.
Faillissementsrecht
Onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met een (collectieve) verhaalsprocedure door middel van beslag op het vermogen en de inkomsten van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.
Goederenrecht
Deel van het vermogensrecht, onderdeel van het burgerlijk recht, dat gaat over gradaties van zeggenschap over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden.
Huurrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Het is een overeenkomst tussen huurders en verhuurders. De huurders moeten een tegenprestatie leveren. Huurovereenkomsten hebben bijvoorbeeld betrekking op het huren van een huis, een auto tijdens de vakantie of een dvd bij een videotheek.
Personen- en familierecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Verbintenissenrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de juridische gevolgen van handelingen tussen(rechts)personen.
Civielrecht overige en onbekend
Strafrecht
Onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
Onbekend