Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Aanbod Totaal (mln kg) Aanbod Winning (mln kg) Aanbod Andere bronnen (mln kg) Aanbod Productie Totaal (mln kg) Aanbod Productie Raffinaderijen (mln kg) Aanbod Productie Petrochemie (mln kg) Aanbod Productie Overige oliebedrijven (mln kg) Aanbod Invoer Totaal (mln kg) Aanbod Invoer Binnenland (mln kg) Aanbod Invoer Entrepot (mln kg) Aanbod Uitvoer Totaal (mln kg) Aanbod Uitvoer Binnenland (mln kg) Aanbod Uitvoer Entrepot (mln kg) Aanbod Bunkering Totaal (mln kg) Aanbod Bunkering Internationale zeevaart (mln kg) Aanbod Bunkering Internationale binnenvaart (mln kg) Aanbod Bunkering Internationale luchtvaart (mln kg) Aanbod Voorraadmutatie (mln kg) Verbruik Totaal (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Totaal (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Olieomzetting raffinaderijen (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Olieomzetting petrochemie (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Olieomzetting overige oliebedrijven (mln kg) Verbruik Inzet energie voor omzetting Overige omzetting (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Totaal (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Raffinaderijen (eigen verbruik) (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Petrochemie Finaal energieverbruik (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Petrochemie Niet-energetisch gebruik (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Overige oliebedrijven fin. energieverbr. (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Vervoer finaal energieverbruik Totaal (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Vervoer finaal energieverbruik Wegverkeer (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Vervoer finaal energieverbruik Railverkeer (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Vervoer finaal energieverbruik Binnenlandse scheepvaart (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Vervoer finaal energieverbruik Binnenlandse luchtvaart (mln kg) Verbruik Finaal verbruik Overige afnemers (mln kg) Entrepotstromen Entrepotuitslag naar het binnenland (mln kg) Voorraad Beginvoorraad Totaal (mln kg) Voorraad Beginvoorraad Binnenland (mln kg) Voorraad Beginvoorraad Entrepot (mln kg) Voorraad Eindvoorraad Totaal (mln kg) Voorraad Eindvoorraad Binnenland (mln kg) Voorraad Eindvoorraad Entrepot (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) Totaal in Nederland en in het buitenland (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) In Nederland Totaal (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) In Nederland COVA (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) In Nederland Bedrijven (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) In het buitenland Totaal (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) In het buitenland COVA (mln kg) Verplichte voorraad (WVA) In het buitenland Bedrijven (mln kg) Voorraad aangehouden voor andere landen (mln kg) Statistische verschillen (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2023 maart** 9.565 86 128 7.406 4.996 308 2.101 15.701 . . 12.779 . . 1.029 689 76 255 52 9.565 7.510 5.058 308 2.101 43 2.055 190 171 644 0 831,91 794,14 1,97 35,00 0,80 217,84 . 17.139 . . 17.087 . . 4.794 2.460 1.667 793 2.334 2.211 123 3.659 0
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2023 november** 9.224 87 150 7.069 4.897 267 1.905 15.294 . . 11.787 . . 1.015 685 67 251 -573 9.225 7.169 4.951 267 1.905 46 2.056 182 165 733 0 758,01 734,39 1,91 20,99 0,71 217,29 . 15.550 . . 16.122 . . 5.060 2.718 1.667 1.051 2.342 2.211 131 4.328 0
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2023 december** 9.897 94 193 7.725 5.302 282 2.141 15.866 . . 12.685 . . 1.371 1.029 68 266 76 9.897 7.845 5.376 282 2.141 45 2.053 217 166 687 0 764,76 732,33 1,97 29,96 0,50 217,44 . 16.122 . . 16.047 . . 5.035 2.682 1.643 1.039 2.353 2.211 142 4.456 0
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2024 januari* 9.723 93 102 7.689 5.159 350 2.180 15.020 . . 12.414 . . 1.265 927 64 265 498 9.723 7.786 5.212 350 2.180 44 1.937 186 174 612 753,80 725,30 1,97 23,53 3,01 210,29 . 16.047 . . 15.549 . . 4.731 2.430 1.643 787 2.301 2.211 90 4.088 0
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2024 februari* 8.715 76 117 6.713 4.487 261 1.965 14.816 . . 11.687 . . 1.010 679 65 257 -311 8.715 6.813 4.542 261 1.965 45 1.902 143 135 744 0 674,22 651,46 1,84 17,69 3,23 204,80 . 15.549 . . 15.859 . . 4.705 2.400 1.643 757 2.305 2.211 94 4.032 0
Totaal aardoliegrondstoffen, -producten 2024 maart* 8.356 88 24 6.360 4.399 290 1.647 16.294 . . 12.587 . . 1.397 1.038 69 280 -426 8.356 6.460 4.458 290 1.647 66 1.895 149 177 632 0 730,50 707,38 1,97 17,79 3,37 206,23 . 15.859 . . 16.285 . . 4.735 2.430 1.667 763 2.305 2.211 94 4.033 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petaJoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Cijfers t/m 2021 zijn definitief.
Cijfers over 2022 en 2023 zijn nader voorlopig.
Cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
Cijfers over maart 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 30 april 2024:
Cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
De cijfers vanaf 2015 tot en met 2021 zijn gereviseerd voor diesel en stookolie.
De revisie betreft het verbruik van diesel en werkt door in de bovenliggende energiedragers (totaal gas-dieselolie, aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten en totaal energiedragers).
Nieuwe gegevens over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van diesel bij de overige afnemers (bouw, diensten en landbouw) omhoog. Dit werkt door op finaal energieverbruik wegverkeer wat daardoor omlaag gaat.
Daarnaast is door analyse van verbeterde gegevens voor 2015 de hoeveelheid gebunkerde hoogzwavelige zware stookolie verlaagd met ruim 800 kt en is de uitvoer met dezelfde hoeveelheid verhoogd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus andere bronnen plus productie plus invoer minus uitvoer minus bunkering plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.
Totaal
Totaal van de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik.
Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur.

Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Productie
Aardolieproducten verkregen door omzetting van aardoliegrondstoffen of andere aardolieproducten. Een voorbeeld is het produceren van benzine door het raffineren van ruwe aardolie.
Totaal
Totale productie van aardolieproducten bij de raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Raffinaderijen
Een raffinaderij zet ruwe aardolie en andere grondstoffen om in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Petrochemie
Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Overige oliebedrijven
Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland.
Totaal
Binnenland
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het binnenland.
Entrepot
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het entrepot.
Uitvoer
Afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar het buitenland.
Totaal
Binnenland
Afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het binnenland naar het buitenland.
Entrepot
Afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het entrepot naar het buitenland.
Bunkering
Levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkering wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland.
Totaal
Internationale zeevaart
Levering van brandstof voor de internationale scheepvaart. Dit betreft schepen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse havens. De post bunkering wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland.
Internationale binnenvaart
Levering van brandstof voor de internationale binnenvaart (Rijnvaart e.a.). Dit betreft schepen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse havens. De post bunkering wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland
Internationale luchtvaart
Levering van brandstof voor de internationale luchtvaart. Dit betreft vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse luchthavens en aankomen in/op buitenlandse luchthavens. De post bunkering wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die zijn afgeleverd aan verbruikers binnen de landsgrenzen van Nederland. Het verbruik bestaat zowel uit de component inzet als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal energieverbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).
Totaal
Dit is de som van inzet voor energieomzettingen en finaal verbruik.
Inzet energie voor omzetting
De ingezette hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten. Stookolie kan bijvoorbeeld worden gedestilleerd in een raffinaderij. Daarnaast kunnen producten worden gemengd (geblend) tot andere producten, zoals bijvoorbeeld propaan en butaan tot autogas.
Totaal
Dit is de som van olieomzetting raffinaderijen, olieomzetting petrochemie, olieomzetting overige oliebedrijven en overige omzettingen.
Olieomzetting raffinaderijen
Olieomzetting door een raffinaderij. Een raffinaderij is een bedrijf die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzet in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Olieomzetting petrochemie
Olieomzetting door een petrochemisch bedrijf. Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Olieomzetting overige oliebedrijven
Olieomzetting door overige oliebedrijven. Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Overige omzetting
De verbruikte hoeveelheid energie om andere energiedragers mee te produceren. Het kan een omzetting zijn van een brandstof in warmte of elektriciteit. Het kan ook een fysieke bewerking van de ene in de andere brandstof zijn, zoals de omzetting van ruwe aardolie in benzine.

In deze tabel worden twee soorten omzettingen onderscheiden, olieomzettingen die leiden tot (andere) olieproducten (zoals raffinage, of menging door handelaren) en overige omzettingen (zoals productie van elektriciteit).


Finaal verbruik
Finaal verbruik is verbruik waarna geen andere energiedragers overblijven. Dit kan finaal energieverbruik zijn, zoals benzine in een auto, of niet-energetisch gebruik, zoals nafta in de petrochemie.
Totaal
Totaal finaal verbruik als grondstof in vooral de petrochemie of als brandstof voor raffinaderijen, petrochemie, het vervoer, visserij en overige afnemers.

In deze tabel bevat finaal verbruik ook het eigen verbruik van raffinaderijen. In de Energiebalans wordt dit geboekt bij 'Eigen verbruik'.
Raffinaderijen (eigen verbruik)
Verbruik voor het ondersteunen van het bedrijfsproces, zoals ondervuring bij de destillatie. Het betreft vooral verbruik van restproducten die bij de raffinage vrijkomen, zoals raffinaderijgas en stookolie.

In deze tabel wordt het eigen verbruik van raffinaderijen ook tot finaal verbruik gerekend, terwijl in de StatLinetabellen over de Energiebalans dit wordt gerapporteerd onder het kopje 'Eigen verbruik'.
Petrochemie
De petrochemie omvat bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten.
Finaal energieverbruik
Verbruik voor het ondersteunen van het bedrijfsproces, zoals het verwarmen van ketels. Het betreft vooral verbruik van restproducten die bij het verwerkingsproces vrijkomen, zoals chemisch restgas.
Niet-energetisch gebruik
Niet-energetisch gebruik bij de petrochemie, zoals olie die is omgezet in een chemisch product, bijvoorbeeld als grondstof voor plastics.
Overige oliebedrijven fin. energieverbr.
Finaal energieverbruik door overige oliebedrijven. Verbruik voor het opwarmen van hele zware oliën fracties (bitumenachtige teerachtige) om deze te kunnen verpompen.
Vervoer finaal energieverbruik
Finaal verbruikte hoeveelheden energiedragers voor de aandrijving van vervoermiddelen. Hiertoe behoren motorbenzine, diesel, kerosine, en stookolie. Aardgas, elektriciteit, pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Totaal
Verbruikte hoeveelheden energiedragers bij het binnenlandse vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht.

Vervoer op het eigen bedrijfsterrein, visserij, landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer.
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke. Hieronder vallen niet het vervoer op het eigen bedrijfsterrein en verbruik door mobiele werktuigen zoals tractoren en mobiele machines voor de (land)bouw (die doorgaans niet op de openbare weg opereren).
Railverkeer
Alle vervoer van personen en goederen via railverbindingen, zoals trein, tram en metro. Vervoer op het eigen bedrijfsterrein valt hier niet onder. Trolleybussen vallen onder het wegverkeer.
Binnenlandse scheepvaart
Alle binnenlandse vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart die vertrekken uit en aankomen in Nederlandse havens. Dit is inclusief werk op zee, zoals baggeractiviteiten en bouw van en onderhoud aan boorplatforms en windmolens op zee. Visserij valt hier niet onder.
Binnenlandse luchtvaart
Alle binnenlandse vervoer van personen en goederen via de lucht die vertrekken uit en aankomen op Nederlandse luchthavens.
Overige afnemers
Verbruikte hoeveelheden olieproducten bij overige afnemers, zoals bijvoorbeeld de detailhandel, landbouw, bouwnijverheid, defensie en dienstverlening. De meeste olieproducten worden verbruikt als motorbrandstof voor het vervoer. Daarnaast zijn er producten met een andere bestemming, zoals bijvoorbeeld bitumen (asfalt) voor dakbedekking, terpentine als verdunner in verf of smeerolie in machines en motoren.
Entrepotstromen
Goederenstromen van douane-entrepot naar het binnenland.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Buitenlandse goederen die via een douane-entrepot voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Voorraad
De in Nederland opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten aan het begin en het einde van de betreffende verslagperiode.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten aan het begin van de verslagperiode
Totaal
Totale beginvoorraad in het binnenland en in het entrepot.
Binnenland
Beginvoorraad in het binnenland.
Entrepot
Beginvoorraad in het entrepot.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten aan het einde van de verslagperiode.
Totaal
Totale eindvoorraad in het binnenland en in het entrepot.
Binnenland
Eindvoorraad in het binnenland.
Entrepot
Eindvoorraad in het entrepot.
Verplichte voorraad (WVA)
Verplichte voorraad olieproducten aangehouden in het kader van de Wet Voorraadvormig Aardolieproducten. Nederland is als OECD-land verplicht een strategische hoeveelheid olie als noodvoorziening aan te houden.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Totaal in Nederland en in het buitenland
Verplichte voorraad olieproducten aangehouden in Nederland en in het buitenland.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
In Nederland
De hoeveelheid van de strategische voorraad olie die in Nederland aangehouden wordt.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Totaal
Totaal van COVA en Bedrijven in Nederland.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
COVA
Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten. Overheidsorganisatie die 80% van strategische olievoorraad uit de WVA-verplichting op zich neemt.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Bedrijven
Het 20% deel van de strategische olievoorraad uit de WVA-verplichting dat bij de Nederlandse bedrijven ligt.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
In het buitenland
De hoeveelheid van de strategische voorraad olie die in het buitenland aangehouden wordt.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Totaal
Totaal van COVA en Bedrijven in het buitenland.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
COVA
Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten. Overheidsorganisatie die 80% van strategische olievoorraad uit de WVA-verplichting op zich neemt.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Bedrijven
Het 20% deel van de strategische olievoorraad uit de WVA-verplichting dat bij de Nederlandse bedrijven ligt.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Voorraad aangehouden voor andere landen
De hoeveelheid olie die andere OECD-landen voor hun strategische voorraad in Nederland opgeslagen hebben.

Cijfers over de verslagjaren 2015 tot en met 2017 zijn niet opgenomen in deze tabel.
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.