Nederlandse zeggenschap bedrijven; buiten en binnen EU-zone, bedrijfstak

Nederlandse zeggenschap bedrijven; buiten en binnen EU-zone, bedrijfstak

Landen Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Buitenlandse dochterondernemingen (aantal) Werkzame personen FTE (x 1 000) Omzet (mln euro) Personeelskosten (mln euro) Investeringen (mln euro)
Totaal landen B Delfstoffenwinning 2021 169 21 11.662 1.129 4.398
Totaal landen C Industrie 2021 3.693 548 338.691 26.596 13.861
Totaal landen D Energievoorziening 2021 268 4 6.277 . .
Totaal landen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 123 2 1.269 . 110
Totaal landen F Bouwnijverheid 2021 654 36 14.223 2.285 .
Totaal landen G Handel 2021 4.981 658 227.460 24.655 9.930
Totaal landen H Vervoer en opslag 2021 1.691 131 81.065 6.014 52.701
Totaal landen I Horeca 2021 286 13 1.036 303 .
Totaal landen J Informatie en communicatie 2021 1.523 60 10.447 3.825 .
Totaal landen K Financiële dienstverlening 2021 681 81 59.004 6.016 1.743
Totaal landen L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1.075 4 3.243 236 31.907
Totaal landen M Specialistische zakelijke diensten 2021 1.976 106 19.891 7.692 .
Totaal landen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1.933 252 53.294 8.499 9.844
Totaal landen P Onderwijs 2021 79 2 135 51 2
Totaal landen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 122 6 879 303 46
Totaal landen R Cultuur, sport en recreatie 2021 124 9 1.262 242 .
Totaal landen S Overige dienstverlening 2021 28 . 59 9 45
Niet-EU B Delfstoffenwinning 2021 111 20 10.587 1.084 .
Niet-EU C Industrie 2021 1.898 355 267.772 17.576 11.593
Niet-EU D Energievoorziening 2021 58 . . 4 .
Niet-EU E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 25 . . 28 39
Niet-EU F Bouwnijverheid 2021 165 18 6.706 1.216 .
Niet-EU G Handel 2021 2.160 436 147.618 16.091 6.843
Niet-EU H Vervoer en opslag 2021 882 77 69.558 3.960 32.331
Niet-EU I Horeca 2021 86 7 589 151 .
Niet-EU J Informatie en communicatie 2021 787 36 6.319 2.407 .
Niet-EU K Financiële dienstverlening 2021 380 38 42.718 3.392 701
Niet-EU L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 236 2 1.643 103 .
Niet-EU M Specialistische zakelijke diensten 2021 1.197 72 14.146 4.810 .
Niet-EU N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 792 174 23.364 4.621 4.194
Niet-EU P Onderwijs 2021 . . . . 1
Niet-EU Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 22 1 192 82 9
Niet-EU R Cultuur, sport en recreatie 2021 24 1 242 41 .
Niet-EU S Overige dienstverlening 2021 . . . . .
Europese Unie (exclusief Nederland) B Delfstoffenwinning 2021 58 1 1.075 44 .
Europese Unie (exclusief Nederland) C Industrie 2021 1.795 193 70.919 9.020 2.268
Europese Unie (exclusief Nederland) D Energievoorziening 2021 210 . . . .
Europese Unie (exclusief Nederland) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 98 . . . 71
Europese Unie (exclusief Nederland) F Bouwnijverheid 2021 489 17 7.517 1.070 376
Europese Unie (exclusief Nederland) G Handel 2021 2.821 222 79.842 8.564 3.087
Europese Unie (exclusief Nederland) H Vervoer en opslag 2021 808 53 11.507 2.054 20.369
Europese Unie (exclusief Nederland) I Horeca 2021 200 6 447 152 .
Europese Unie (exclusief Nederland) J Informatie en communicatie 2021 736 25 4.128 1.418 .
Europese Unie (exclusief Nederland) K Financiële dienstverlening 2021 301 43 16.285 2.624 1.042
Europese Unie (exclusief Nederland) L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 839 2 1.600 133 .
Europese Unie (exclusief Nederland) M Specialistische zakelijke diensten 2021 778 33 5.745 2.882 .
Europese Unie (exclusief Nederland) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1.141 78 29.931 3.878 5.650
Europese Unie (exclusief Nederland) P Onderwijs 2021 . . . . 1
Europese Unie (exclusief Nederland) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 100 5 687 221 37
Europese Unie (exclusief Nederland) R Cultuur, sport en recreatie 2021 101 9 1.020 201 .
Europese Unie (exclusief Nederland) S Overige dienstverlening 2021 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet, werkzame personen, personeelskosten, investeringen en het aantal buitenlandse dochterondernemingen waarover een Nederlandse institutionele eenheid zeggenschap heeft (Outward-FATS). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en het land waar de buitenlandse dochteronderneming zich bevindt.

De nationaliteit van een onderneming wordt bepaald door wereldwijd te beoordelen welke institutionele eenheid controle heeft over de ondernemingsgroep. Voor de gegevens in deze tabel geldt dat de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) van de ondernemingengroep in Nederland ligt.

De gegevens worden verzameld in het kader van de statistiek 'Foreign Affiliates Statistics' (FATS) van het statistische bureau van de Europese Unie (Eurostat).

De gegevens in deze tabel zijn gepubliceerd naar jaar, indeling van de economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en het land waar de buitenlandse dochteronderneming zich bevindt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november (23 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Buitenlandse dochterondernemingen
Buitenlandse dochterondernemingen:
Onder een buitenlandse dochteronderneming wordt verstaan een buitenlands bedrijf waarover overwegende zeggenschap uitgeoefend kan worden.
Werkzame personen FTE
Werkzame personen:
Personen die een baan hebben bij de buitenlandse dochteronderneming.
Uitgedrukt in FTE (fulltime equivalent)

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Het aantal werkzame personen wordt uitgedrukt in duizenden FTE.

Fulltime equivalent (FTE)
Onder Fulltime equivalent wordt verstaan het absoluut aantal werkzame personen, omgerekend naar volledige arbeidsjaren. Als in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig werken en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE.
Omzet
De netto omzet bestaat uit alle inkomsten tijdens het boekjaar in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de verkoop van goederen, verlening van diensten en/of verhuuropbrengsten van activa (De omzet bij verzekering bestaat uit 'Gross premiums written' en de omzet bij pensioenfondsen bestaat uit alle pensioenbijdragen). Van de netto omzet zijn uitgesloten: alle belastingen, rechten en heffingen die rechtstreeks verband houden met de inkomsten en alle inkomsten die niet voortvloeien uit de normale bedrijfsuitoefening.
De omzet wordt in deze tabel gepresenteerd in miljoenen Euro.

Personeelskosten
Personeelskosten omvatten alle uitgaven in verband met personeelsbeloningen tijdens het boekjaar. Personeelsbeloningen zijn alle vormen van vergoedingen in ruil voor de door de werknemers verrichte prestaties of voor de beëindiging van het dienstverband.
Investeringen
Bruto investeringen in materiële vaste activa omvatten alle toevoegingen aan materiële vaste activa die tijdens het boekjaar als zodanig zijn opgevoerd. Uitgezonderd zijn verhogingen van revaluaties, omkeringen van voordien opgenomen waardeverminderingsverliezen en herclassificaties (overdrachten) van andere materiële vaste activa. De materiële vaste activa worden in eigendom verworven door (huur)koop, financial of operational lease. Bij vervaardiging in eigen beheer betreft het de volledige productiekosten. Bij groot onderhoud betreft het de volledige onderhoudskosten.