Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Zelfstandigen (aantal) Bedrijven (aantal) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financieel resultaat Rentebaten (mln euro) Financieel resultaat Rentelasten (mln euro) Financieel resultaat Overig financieel resultaat (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Resultaat uit deelnemingen (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belasting (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2020** 11.630 480 3.437 0 13 6 -7 13 21 17 4 1.478
86221 Praktijken overige specialisten 2020** 2.670 5.830 3.576 1 14 23 10 64 12 2 10 1.078
86222 Praktijken van psychiaters 2020** 1.010 140 500 0 5 3 -2 7 0 0 0 139
86231 Praktijken van tandartsen 2020** 6.660 1.590 3.186 2 63 22 -40 67 43 3 40 950
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2020** 170 280 317 0 2 8 6 19 1 1 0 130
86911 Praktijken van verloskundigen 2020** 2.470 20 249 0 1 1 0 1 2 1 1 146
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2020** 9.650 560 1.577 0 15 2 -12 13 . . 22 590
86913 Praktijken van psychologen 2020** 5.000 270 816 0 3 1 -2 10 4 1 3 337
86919 Overige paramedische praktijken 2020** 1.210 10 60 0 0 0 0 0 1 0 1 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

In verband met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd. Dit betreft onder andere (met tussen haakjes de uitvoerende partij):
- NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
- TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (gemeente)
- Zorgbonus: subsidieregeling voor zorgprofessionals die uitzonderlijke prestaties leverden in strijd tegen corona (Rijk/Sociale Verzekeringsbank)
- Continuïteitsbijdrage corona (zorgverzekeraar)
- Meerkosten corona (zorgverzekeraar)

Veel zorgpraktijken hebben deze steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis ontvangen. Deze tegemoetkomingen vanwege Corona zijn in de belastingaangiften van bedrijven over 2020 veelal geboekt onder de niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten, de buitengewone baten en de loonkostensubsidies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 30 mei 2023:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 verschijnen er definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandigen
Alle personen met inkomsten uit arbeid als zelfstandige en/of
directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een zelfstandige is een persoon met
als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in
een eigen bedrijf, praktijk of in een zelfstandig uitgeoefend beroep. Een
DGA is eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het
eigen bedrijf.

In deze tabel worden alleen de zelfstandigen met een BIG/SKP-registratie weergegeven. Bedrijven met een DGA worden in deze tabel niet bij het aantal zelfstandigen meegeteld.
Bedrijven met een DGA met een BIG/SKP-registratie, worden meegeteld in het aantal bedrijven.

Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Dit betreft bedrijven (BV's e.d.) in de betreffende bedrijfsklasse waarvan de rechtsvorm geen eenmanszaak, maatschap, VOF e.d. is, en waarbij minimaal 1 beroepsspecifieke zorgverlener in loondienst is.
Met 'beroepsspecifieke zorgverlener in loondienst' wordt bijvoorbeeld bij de sbi 'Praktijken van tandartsen' bedoeld dat alleen die bedrijven uit de betreffende bedrijfsklasse worden meegenomen, waar minimaal 1 tandarts in loondienst is.

In deze tabel worden (bedrijven van) directeur-grootaandeelhouders (DGA's) meegenomen bij de bedrijven.

In het geval van de huisartsenpraktijken bestaat de doelpopulatie ook nog uit alle huisartsen dienstenstructuren (HDS'en) in de betreffende SBI-klasse. Dit zijn stichtingen waarin de avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen regionaal worden georganiseerd. Ook worden Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) meegeteld uit de SBI-klasse 'praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra'.

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Financieel resultaat
Rentebaten
Opbrengsten van rente op banktegoeden.
Rentelasten
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten.
Overig financieel resultaat
Ontvangen dividenden, winst- en verlies op beleggingen, kosten van leningen en overige financiële baten en lasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Financiële baten: rentebaten, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten: rentelasten, kosten van leningen en verlies op beleggingen.

Resultaat uit deelnemingen
Winst op deelnemingen minus verlies op deelnemingen
Buitengewoon resultaat
Buitengewone baten
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone baten worden onder andere beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone lasten worden onder andere beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Toelichting:
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals onder andere koersverschillen, resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.

Resultaat voor belasting
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het
buitengewoon resultaat en het resultaat uit deelnemingen.