Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Zelfstandigen (aantal) Bedrijven (aantal) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultaat voor belasting (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2017* 10.700 390 2.890 1.194
86222 Praktijken van psychiaters 2017* 920 120 334 99
86231 Praktijken van tandartsen 2017* 6.450 1.520 3.039 938
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2017* 170 260 293 120
86911 Praktijken van verloskundigen 2017* 2.270 20 201 113
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2017* 10.140 550 1.528 602
86913 Praktijken van psychologen 2017* 4.720 200 623 269
86919 Overige paramedische praktijken 2017* 1.300 10 59 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief. Vanwege de overgang op een nieuwe verwerkingsmethode valt de publicatie van gegevens over 2015, 2016 en 2017 samen. Het betreft hier voorlopige cijfers die bij publicatie van de cijfers over 2018 definitief worden. Bovenstaande is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie.

Wijzigingen per 24 juli 2020:
De voorlopige cijfers over 2015-2017 zijn geüpdatet, maar houden de status voorlopig. De voorlopige cijfers over 2018 volgen in het 1e kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2015-2017 en voorlopige cijfers over 2018 worden in het 1e kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandigen
Alle personen met inkomsten uit arbeid als zelfstandige en/of
directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een zelfstandige is een persoon met
als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in
een eigen bedrijf, praktijk of in een zelfstandig uitgeoefend beroep. Een
DGA is eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het
eigen bedrijf.

In deze tabel worden alleen de zelfstandigen met een BIG/SKP-registratie weergegeven. Bedrijven met een DGA worden in deze tabel niet bij het aantal zelfstandigen meegeteld.
Bedrijven met een DGA met een BIG/SKP-registratie, worden meegeteld in het aantal bedrijven.

Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Dit betreft bedrijven (BV's e.d.) in de betreffende bedrijfsklasse waarvan de rechtsvorm geen eenmanszaak, maatschap, VOF e.d. is, en waarbij minimaal 1 beroepsspecifieke zorgverlener in loondienst is.
Met 'beroepsspecifieke zorgverlener in loondienst' wordt bijvoorbeeld bij de sbi 'Praktijken van tandartsen' bedoeld dat alleen die bedrijven uit de betreffende bedrijfsklasse worden meegenomen, waar minimaal 1 tandarts in loondienst is.

In deze tabel worden (bedrijven van) directeur-grootaandeelhouders (DGA's) meegenomen bij de bedrijven.

In het geval van de huisartsenpraktijken bestaat de doelpopulatie ook nog uit alle huisartsen dienstenstructuren (HDS'en) in de betreffende SBI-klasse. Dit zijn stichtingen waarin de avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen regionaal worden georganiseerd. Ook worden Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) meegeteld uit de SBI-klasse 'praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra'.

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Resultaat voor belasting
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, het
buitengewoon resultaat en het resultaat uit deelnemingen.