Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

Cao-sectoren Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Versie Perioden Indexcijfers Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (2020=100) Indexcijfers Contractuele loonkosten per uur (2020=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Contractuele loonkosten per uur (%)
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 100,0 100,0 2,9 2,9
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2021 102,1 102,0 2,1 2,0
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2022 105,4 105,7 3,2 3,6
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2023 111,8 111,7 6,1 5,7
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2024 januari* 117,1 117,1 6,9 7,0
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2024 februari* 117,2 117,2 6,7 6,8
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2024 maart* 117,4 117,4 6,4 6,6
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2024 april* 117,7 117,7 6,3 6,4
Totaal cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2024 mei* 117,8 117,9 6,2 6,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over indexcijfers van cao-lonen (per maand en per uur; exclusief bijzondere beloningen en inclusief bijzondere beloningen), indexcijfers van de contractuele loonkosten (per maand en per uur) en indexcijfers van de contractuele arbeidsduur van werknemers in Nederland die vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarnaast bevat de tabel gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. Tot slot omvat de tabel het percentage afgesloten cao's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972, voor de jaarcijfers (tot en met 2019 in beperkte mate) en vanaf 2020, voor de maand en kwartaalcijfers. Voor 1972-2019 zijn nog geen indexcijfers op basis van 2020=100 beschikbaar, die cijfers worden later in deze tabel toegevoegd.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1972 tot en met 2023 zijn definitief. De cijfers van 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 juni 2024:
De voorlopige cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd en de voorlopige cijfers van januari t/m april 2024 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerstgepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het voorlopige indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao's totdat in het tweede kwartaal de indexcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief geworden zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Indexcijfer

Een indexcijfer is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen twee waarden, waarbij het basisjaar gelijk is aan 100. Het gebruik van indexcijfers maakt het eenvoudiger en overzichtelijker om de ontwikkelingen van bepaalde grootheden (lonen, prijzen) in de tijd te bekijken en te vergelijken.
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen

Dit is het cao-loon inclusief bijzondere beloningen waarbij de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur is inbegrepen.
Het cao-loon omvat de volgende elementen:
- het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers.
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen.

Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao's voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.

Bijzondere beloningen zijn alle bindend (verplicht) voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen die tot het bruto loon behoren, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eenmalige beloningen en de tegemoetkoming in de ziektekosten.
Contractuele loonkosten per uur
Contractuele loonkosten per uur

De ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor werkgevers waarbij rekening is gehouden met de jaarlijkse arbeidsduur. Hiertoe wordt het cao-loon inclusief bijzondere beloningen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen. Zowel wijzigingen in het cao-loon als wijzigingen in de werkgeverspremies of veranderingen in de jaarlijkse arbeidsduur komen in deze contractuele loonkostencijfers tot uiting.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder

Procentuele mutatie ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hierbij wordt altijd gedeeld door de versie huidige cijfers.
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen

Dit is het cao-loon inclusief bijzondere beloningen waarbij de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur is inbegrepen.
Het cao-loon omvat de volgende elementen:
- het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers.
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen.

Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao's voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.

Bijzondere beloningen zijn alle bindend (verplicht) voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen die tot het bruto loon behoren, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eenmalige beloningen en de tegemoetkoming in de ziektekosten.
Contractuele loonkosten per uur
Contractuele loonkosten per uur

De ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor werkgevers waarbij rekening is gehouden met de jaarlijkse arbeidsduur. Hiertoe wordt het cao-loon inclusief bijzondere beloningen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen. Zowel wijzigingen in het cao-loon als wijzigingen in de werkgeverspremies of veranderingen in de jaarlijkse arbeidsduur komen in deze contractuele loonkostencijfers tot uiting.