Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg) Energieverbruik Totaal verbruik (mln kg) Energieverbruik Totaal energiebedrijven (mln kg) Energieverbruik Cokesfabrieken (mln kg) Energieverbruik Industrie, totaal (mln kg) Energieverbruik Waaronder ijzer- en staalindustrie (mln kg) Energieverbruik Totaal overige verbruikers (mln kg)
Steenkool 2020 april** 428 394 394 1.197 1.162 34 428 97 221 111 107 0
Steenkool 2020 mei** 445 273 273 1.162 990 172 445 119 225 102 98 0
Steenkool 2020 juni** 352 487 487 990 1.126 -135 352 82 193 76 73 0
Steenkool 2020 2e kwartaal** 1.225 1.154 1.154 1.197 1.126 71 1.225 297 639 289 277 0
Steenkool 2020 juli** 487 424 423 1.126 1.062 63 487 126 238 122 118 0
Steenkool 2021 april* 563 523 523 689 650 40 563 214 231 118 117 0
Steenkool 2021 mei* 524 467 467 650 593 57 524 156 234 133 132 0
Steenkool 2021 juni* 482 493 493 593 604 -11 482 151 219 112 111 0
Steenkool 2021 2e kwartaal* 1.569 1.484 1.483 689 604 85 1.569 521 684 364 361 0
Steenkool 2021 juli* 820 824 824 604 607 -3 820 466 244 110 109 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 april** 6 6 6 5 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 mei** 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 juni** 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 2e kwartaal** 10 10 10 7 3
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 juli** 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 april* 6 6 6 5 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 mei* 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juni* 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 2e kwartaal* 10 10 10 7 3
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juli* 2 2 2 1 1
Cokesovencokes 2020 april** 134 153 3 2 6 68 84 -17 134 134 131
Cokesovencokes 2020 mei** 138 158 4 3 27 84 82 3 138 138 134
Cokesovencokes 2020 juni** 88 153 8 8 3 82 152 -70 88 88 85
Cokesovencokes 2020 2e kwartaal** 361 465 16 12 35 68 152 -84 361 361 350
Cokesovencokes 2020 juli** 145 158 4 1 49 152 120 32 145 145 142
Cokesovencokes 2021 april* 141 152 3 1 32 47 -15 141 141 137
Cokesovencokes 2021 mei* 175 162 7 6 47 42 6 175 175 171
Cokesovencokes 2021 juni* 135 154 23 21 42 84 -43 135 135 131
Cokesovencokes 2021 2e kwartaal* 450 468 34 29 32 84 -52 450 450 440
Cokesovencokes 2021 juli* 154 163 8 2 84 101 -17 154 154 151
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
- tot en met 2018 definitief;
- 2019 en 2020 nader voorlopig;
- 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 30 september 2021:
Voorlopige cijfers over juli 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 16 september 2021:
De cijfers van uitvoer zijn aangepast vanaf jaar 2015. De uitvoercijfers van steenkool en bruinkool zijn aangepast van 0 naar blanco, conform internationale richtlijn over energiestatistiek.
Er kan geen sprake zijn van uitvoer van een energiedrager, als deze niet in dit land geproduceerd of gewonnen wordt.

Wijzigingen per augustus 2021:
Voorlopige cijfers over juni 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 24 december 2020
Door een nieuwe methodiek in de berekening van de in- en uitvoercijfers zijn de cijfers iets gewijzigd. Ook de methodiek voor de berekening van bruinkool en –briketten is aangepast, er is meer rekening gehouden met seizoenseffecten. Daarnaast zijn ook de cijfers van oktober 2020 toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van tabel Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018 (zie paragraaf 3). Aanleiding hiervoor is een verzoek van Eurostat waarbij de statistische verordening zo geïnterpreteerd wordt dat invoer van steenkool alleen betrekking heeft op steenkool voor binnenlands verbruik. Als gevolg daarvan is de uitvoer van steenkool nihil. Het verbruik van steenkool is niet aangepast. Het is niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaarcijfers terug te leggen voor verslagjaar 2014 en eerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.
Energieverbruik
Totaal verbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Totaal energiebedrijven
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Cokesfabrieken
Vervaardiging van cokesovenproducten, zoals cokes en cokesovengas.
Industrie, totaal
Industrie.
Waaronder ijzer- en staalindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243 Overige eerste verwerking van staal
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
Totaal overige verbruikers
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
- Diensten, afval, water en reparatie
- Woningen
- Landbouw
- Visserij
- Onbekend