Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg) Energieverbruik Totaal verbruik (mln kg) Energieverbruik Totaal energiebedrijven (mln kg) Energieverbruik Cokesfabrieken (mln kg) Energieverbruik Industrie, totaal (mln kg) Energieverbruik Waaronder ijzer- en staalindustrie (mln kg) Energieverbruik Totaal overige verbruikers (mln kg)
Steenkool 2021 november** 897 733 733 604 441 163 897 555 226 116 114 0
Steenkool 2021 december** 981 1.085 1.084 441 546 -104 981 672 205 104 101 0
Steenkool 2022 januari* 855 995 995 546 686 -141 855 501 227 126 124 0
Steenkool 2022 november* 702 744 743 725 767 -42 702 366 217 119 117 0
Steenkool 2022 december* 790 774 773 767 751 16 790 506 200 84 81 0
Steenkool 2023 januari* 720 955 954 751 986 -235 -1 720 395 210 115 113 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 november** 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 december** 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 januari* 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 november* 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 december* 2 2 2 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2023 januari* 2 2 2 1 1
Cokesovencokes 2021 november** 154 154 4 3 102 106 -4 154 154 150
Cokesovencokes 2021 december** 149 164 4 3 106 124 -19 149 149 145
Cokesovencokes 2022 januari* 171 162 4 3 124 119 6 171 171 168
Cokesovencokes 2022 november* 141 146 3 2 6 87 90 -3 141 141 138
Cokesovencokes 2022 december* 127 144 4 3 4 90 107 -17 127 127 124
Cokesovencokes 2023 januari* 157 153 2 1 4 107 100 6 157 157 155
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
- tot en met 2020 definitief;
- 2021 nader voorlopig;
- 2022 voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2023:
Voorlopige cijfers over januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2020 zijn definitief.
Cijfers over 2015 t/m 2021 zijn gereviseerd.
De revisie betreft de jaren 2015 t/m 2019 en het gaat om een technische aanpassing van de rekenwijze voor het bepalen van de invoer en uitvoer van cokesovencokes van 2015 t/m 2021. Daardoor veranderen invoer en uitvoer met maximaal 10 miljoen kg per jaar, wat overeenkomt met ongeveer 0,5 procent van het verbruik. De productie en het verbruik van cokesovencokes zijn hetzelfde gebleven.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.
Energieverbruik
Totaal verbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Totaal energiebedrijven
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Cokesfabrieken
Vervaardiging van cokesovenproducten, zoals cokes en cokesovengas.
Industrie, totaal
Industrie.
Waaronder ijzer- en staalindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243 Overige eerste verwerking van staal
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
Totaal overige verbruikers
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
- Diensten, afval, water en reparatie
- Woningen
- Landbouw
- Visserij
- Onbekend