Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg) Energieverbruik Totaal verbruik (mln kg) Energieverbruik Totaal energiebedrijven (mln kg) Energieverbruik Cokesfabrieken (mln kg) Energieverbruik Industrie, totaal (mln kg) Energieverbruik Waaronder ijzer- en staalindustrie (mln kg) Energieverbruik Totaal overige verbruikers (mln kg)
Steenkool 2019 3e kwartaal* 1.700 1.634 1.632 0 1.020 954 66 0 1.700 606 715 379 366 0
Steenkool 2019 oktober* 856 891 890 0 954 989 -35 0 856 506 210 140 135 0
Steenkool 2020 juli* 487 424 423 0 1.127 1.063 63 0 487 126 238 122 118 0
Steenkool 2020 augustus* 496 499 499 0 1.063 1.066 -3 0 496 147 247 103 98 0
Steenkool 2020 september* 647 402 401 0 1.066 820 246 0 647 354 211 82 78 0
Steenkool 2020 3e kwartaal* 1.630 1.324 1.323 0 1.127 820 306 0 1.630 628 696 307 294 0
Steenkool 2020 oktober* 633 633 633 0 820 820 1 0 633 290 228 116 112 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2019 3e kwartaal* 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2019 oktober* 14 13 0 0 0 0 0 0 14 11 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 juli* 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 augustus* 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 september* 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 3e kwartaal* 4 4 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2020 oktober* 13 13 0 0 0 0 0 0 13 11 2
Cokesovencokes 2019 3e kwartaal* 450 519 21 14 35 101 155 -55 0 450 450 439
Cokesovencokes 2019 oktober* 165 162 8 6 7 155 154 2 0 165 165 161
Cokesovencokes 2020 juli* 142 158 1 0 49 152 121 32 0 142 142 142
Cokesovencokes 2020 augustus* 130 159 6 3 45 121 110 10 0 130 130 129
Cokesovencokes 2020 september* 112 153 5 5 13 110 145 -34 0 112 112 111
Cokesovencokes 2020 3e kwartaal* 383 471 12 8 107 152 145 8 0 383 383 382
Cokesovencokes 2020 oktober* 147 159 1 1 19 145 138 7 0 147 147 147
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
Gegevens vanaf 2015 zijn definitief.
Gegevens van 2017 zijn nader voorlopig.
Gegevens vanaf 2018 zijn voorlopig

Wijzigingen per 24 december 2020
Door een nieuwe methodiek in de berekening van de in- en uitvoercijfers zijn de cijfers iets gewijzigd. Ook de methodiek voor de berekening van bruinkool en –briketten is aangepast, er is meer rekening gehouden met seizoenseffecten. Daarnaast zijn ook de cijfers van oktober 2020 toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van tabel Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018 (zie paragraaf 3). Aanleiding hiervoor is een verzoek van Eurostat waarbij de statistische verordening zo geïnterpreteerd wordt dat invoer van steenkool alleen betrekking heeft op steenkool voor binnenlands verbruik. Als gevolg daarvan is de uitvoer van steenkool nihil. Het verbruik van steenkool is niet aangepast. Het is niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaarcijfers terug te leggen voor verslagjaar 2014 en eerder.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.
Energieverbruik
Totaal verbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Totaal energiebedrijven
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Cokesfabrieken
Vervaardiging van cokesovenproducten, zoals cokes en cokesovengas.
Industrie, totaal
Industrie.
Waaronder ijzer- en staalindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243 Overige eerste verwerking van staal
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
Totaal overige verbruikers
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
- Diensten, afval, water en reparatie
- Woningen
- Landbouw
- Visserij
- Onbekend