Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg) Energieverbruik Totaal verbruik (mln kg) Energieverbruik Totaal energiebedrijven (mln kg) Energieverbruik Cokesfabrieken (mln kg) Energieverbruik Industrie, totaal (mln kg) Energieverbruik Waaronder ijzer- en staalindustrie (mln kg) Energieverbruik Totaal overige verbruikers (mln kg)
Steenkool 2023 januari* 728 949 949 764 986 -222 728 403 210 114 113 0
Steenkool 2023 oktober* 567 510 510 856 799 57 567 291 189 87 85 0
Steenkool 2023 november* 579 653 653 799 873 -74 579 328 179 72 71 0
Steenkool 2023 december* 585 591 591 873 879 -6 585 296 190 99 98 0
Steenkool 2023* 6.371 6.487 6.487 764 879 -115 6.371 2.893 2.476 1.003 987 0
Steenkool 2024 januari* 577 617 617 879 919 -40 577 310 204 63 63 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2023 januari* 1 1 1 1 0 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2023 oktober* 1 1 1 1 0 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2023 november* 1 1 1 1 0 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2023 december* 1 1 1 1 0 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2023* 13 13 13 13 0 13
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2024 januari* 0 0 0 0 0
Cokesovencokes 2023 januari* 159 153 4 4 4 107 101 6 159 159 155
Cokesovencokes 2023 oktober* 116 151 4 4 22 117 135 -17 116 116 112
Cokesovencokes 2023 november* 108 130 4 3 44 135 116 19 108 108 105
Cokesovencokes 2023 december* 121 140 4 4 25 116 114 2 121 121 117
Cokesovencokes 2023* 1.395 1.761 46 41 405 107 114 -7 1.395 1.395 1.350
Cokesovencokes 2024 januari* 124 140 1 1 24 114 106 8 124 124 124
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
- tot en met 2021 definitief;
- 2022 zijn nader voorlopig;
- 2023 en 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
Cijfers over januari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Cijfers van 2015 t/m 2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. De verschillen zijn maximaal 5%. Cijfers van 2021 t/m 2023 zijn geactualiseerd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.
Energieverbruik
Totaal verbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Totaal energiebedrijven
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.
Cokesfabrieken
Vervaardiging van cokesovenproducten, zoals cokes en cokesovengas.
Industrie, totaal
Industrie.
Waaronder ijzer- en staalindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243 Overige eerste verwerking van staal
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
Totaal overige verbruikers
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
- Diensten, afval, water en reparatie
- Woningen
- Landbouw
- Visserij
- Onbekend