Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) per inwoner

Caribisch Nederland; bruto binnenlands product (bbp) per inwoner

Caribisch Nederland Perioden Bruto binnenlands product per inwoner (USD)
Caribisch Nederland 2012 26.000
Caribisch Nederland 2013 25.900
Caribisch Nederland 2014 25.800
Caribisch Nederland 2015 26.300
Caribisch Nederland 2016 27.200
Caribisch Nederland 2017 27.100
Caribisch Nederland 2018 27.100
Caribisch Nederland 2019 28.200
Caribisch Nederland 2020 24.100
Caribisch Nederland 2021 27.000
Bonaire 2012 24.600
Bonaire 2013 24.300
Bonaire 2014 24.200
Bonaire 2015 24.300
Bonaire 2016 25.300
Bonaire 2017 24.800
Bonaire 2018 25.400
Bonaire 2019 27.000
Bonaire 2020 23.700
Bonaire 2021 26.300
Sint Eustatius 2012 34.500
Sint Eustatius 2013 34.600
Sint Eustatius 2014 33.100
Sint Eustatius 2015 37.800
Sint Eustatius 2016 40.600
Sint Eustatius 2017 43.000
Sint Eustatius 2018 39.500
Sint Eustatius 2019 38.400
Sint Eustatius 2020 28.200
Sint Eustatius 2021 33.400
Saba 2012 21.600
Saba 2013 23.800
Saba 2014 25.400
Saba 2015 25.100
Saba 2016 24.500
Saba 2017 22.900
Saba 2018 23.500
Saba 2019 24.300
Saba 2020 22.800
Saba 2021 24.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner op jaarbasis van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en voor heel Caribisch Nederland. Het bbp is een macro-economisch begrip.

Let op: het bbp per inwoner is in alle jaren berekend met de meest actuele cijfers van het bbp en de bevolkingsomvang. Er is niet gecorrigeerd voor de volgende twee trendbreuken in de bevolkingsomvang:
- Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 heeft er een opschoning van de bevolkingsadministratie plaatsgevonden op Sint Eustatius. Daarbij zijn ongeveer 600 personen als emigrant aangemerkt. Deze personen stonden in 2015 nog ingeschreven in de bevolkingsadministratie van Sint Eustatius, maar bleken bij controle niet langer op dit eiland te wonen.
- Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 heeft er een opschoning van de bevolkingsadministratie plaatsgevonden op Sint Eustatius en Saba. Daarbij zijn op Sint Eustatius ongeveer 200 personen en op Saba ruim 200 personen als emigrant aangemerkt. Deze personen stonden in 2018 nog ingeschreven in de bevolkingsadministratie van respectievelijk Sint Eustatius en Saba, maar bleken bij controle niet langer op deze eilanden te wonen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2023
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het bruto binnenlands product per inwoner van 2022 wordt in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product per inwoner
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).

De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode.