Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Gezondheid en zorggebruik Gezondheid Ervaren gezondheid (%) Gezondheid en zorggebruik Gezondheid Langdurige ziekten of aandoeningen Op enquêtedatum Dyslexie, 4 tot 12 jaar (%) Gezondheid en zorggebruik Gezondheid Langdurige ziekten of aandoeningen Afgelopen jaar of op enquêtedatum Astma (%) Gezondheid en zorggebruik Gezondheid Langdurige ziekten of aandoeningen Afgelopen jaar of op enquêtedatum Allergie (%) Gezondheid en zorggebruik Geboortekenmerken, 0 tot 5 jaar Lengte en gewicht bij geboorte Gewicht bij de geboorte Inclusief meerlingen Gemiddelde gewicht bij geboorte (gemiddelde) Gezondheid en zorggebruik Zorggebruik Consultatiebureau, 0 tot 5 jaar Kinderen met minimaal 1 contact (%) Leefstijl Onder-en overgewicht, 2 jaar of ouder Overgewicht (%) Leefstijl Onder-en overgewicht, 2 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%) Leefstijl Voeding, 1 jaar of ouder Consumptie van fruit Minimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 95,7 5,8 3,4 10,7 3.390 93,2 12,1 3,6 50,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 95,9 4,6 3,7 11,2 3.381 92,2 11,7 2,4 50,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 96,0 5,4 3,8 11,5 3.406 93,2 11,6 2,9 51,0
Mannen Totaal Waarde 2018 96,0 6,4 3,8 11,4 3.510 91,9 12,5 3,7 52,2
Mannen Totaal Waarde 2019 95,2 5,7 5,1 12,3 3.414 93,3 12,3 2,2 50,4
Mannen Totaal Waarde 2017/2019 95,7 6,3 4,7 12,7 3.491 93,1 11,9 2,7 51,3
Vrouwen Totaal Waarde 2018 95,3 5,2 3,0 9,9 3.255 94,7 11,6 3,5 48,6
Vrouwen Totaal Waarde 2019 96,5 3,5 2,2 10,1 3.348 91,1 11,1 2,6 51,0
Vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 96,4 4,4 2,8 10,1 3.310 93,3 11,2 3,1 50,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2020
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Vanwege een wijziging in de antwoordcategorieën van de vraagstelling over meeroken met ingang van 2019, zijn voor dit onderwerp enkele nieuwe variabelen opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2020.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en zorggebruik
Gezondheid
Ervaren gezondheid
Percentage personen met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind? De mogelijke antwoordcategorieënwaren: zeer goed, goed, gaat wel, slecht, zeer slecht. Voor kinderen tot 12 jaar wordt deze vraag beantwoord door een van de ouders of verzorgers.
Ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in kwestie. Deze onderliggende gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Voorbeelden zijn ziekten, lichamelijke beperkingen en handicaps, fitheid, vermoeidheid en depressieve gevoelens. Ook leefstijlfactoren, zoals voeding en lichamelijke activiteit kunnen het oordeel over de eigen gezondheid mede bepalen.
Langdurige ziekten of aandoeningen
Aan alle ouders/verzorgers wordt gevraagd: Heeft uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden een aantal aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd uw kind deze aandoening in de afgelopen 12 maanden heeft gehad.
Op enquêtedatum
Dyslexie, 4 tot 12 jaar
Percentage personen met de antwoordcategorie ‘ja’’ op de vraag: Heeft uw kind last van woordblindheid of dyslexie?
Afgelopen jaar of op enquêtedatum
Astma
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had uw kind in de afgelopen 12 maanden astma?
Allergie
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had uw kind in de afgelopen 12 maanden een allergie?
Geboortekenmerken, 0 tot 5 jaar
Lengte en gewicht bij geboorte
Gewicht bij de geboorte
Het aantal grammen dat de ouder/verzorger antwoordt op de vraag: Hoeveel gram woog uw kind bij de geboorte. Als u het niet precies weet mag u schatten?
Het geboortegewicht wordt gevraagd aan de ouder/verzorger van kinderen die op het moment van enquêteren een leeftijd hebben van 0 tot 5 jaar. De leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar heeft dus betrekking op kinderen van 4 jaar.

Inclusief meerlingen
Geboortegewicht van kinderen van 0 tot 5 jaar inclusief meerlingen, inclusief meerlingen.
Gemiddelde gewicht bij geboorte
Het aantal grammen dat de ouder/verzorger antwoordt op de vraag: “Hoeveel gram woog uw kind bij de geboorte. Als u het niet precies weet mag u schatten?”
Het geboortegewicht wordt gevraagd aan de ouder/verzorger van kinderen die op het moment van enquêteren een leeftijd hebben van 0 tot 5 jaar.
Zorggebruik
Aan de ouder/verzorger wordt gevraagd of hun kind contact heeft gehad met de huisarts, de specialist, de tandarts, de mondhygiënist, de orthodontist , de fysio- en oefentherapeut, de psycholoog, psychotherapeut of psychiater, en of zij behandeld zijn door een alternatief genezer. Ook wordt gevraagd naar ziekenhuisopnamen of dagopnamen, of mensen thuiszorg hebben ontvangen of dat ze zorg in het buitenland hebben gehad.
Consultatiebureau, 0 tot 5 jaar
Percentage kinderen die op het moment van enquêteren een leeftijd hebben van 0 tot 5 jaar van wie de ouder/verzorger meer dan “0” antwoordt op de vraag: “Hoe vaak is uw kind in de afgelopen 12 maanden naar het consultatiebureau geweest?”. De leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar heeft dus betrekking op kinderen van 4 tot 5 jaar.
Kinderen met minimaal 1 contact
Percentage kinderen dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact heeft gehad
Leefstijl
Onder-en overgewicht, 2 jaar of ouder
Voor kinderen van 2 tot 12 jaar wordt bepaald of kinderen ondergewicht, een normaal gewicht of overgewicht hebben. Voor overgewicht wordt ook de mate van overgewicht; matig overgewicht of obesitas.
Op basis internationale groeistudies zijn er criteria opgesteld voor het vaststellen van ondergewicht en overgewicht voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De criteria voor ondergewicht zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI lager dan 17 kg/m2 voor volwassenen. De criteria voor normaal gewicht zijn zo gekozen dat deze in overeenstemming zijn met een BMI tussen 17 kg/m2 en 25 kg/m2 voor volwassenen. De criteria voor matig overgewicht corresponderen met een BMI van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen en voor ernstig overgewicht met een BMI >= 30 kg/m2 voor volwassenen.
Deze criteria zijn te vinden in de artikels: “Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey” en “Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide. International survey.”
In de tabel zijn de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte niet betrokken. In dit laatste geval betreft het kinderen met een BMI corresponderend met een BMI voor volwassenen van kleiner dan 10 of groter dan 50. Vanaf 2018 wordt er geen bovengrens meer gehanteerd, de ondergrens voor de BMI verandert niet.

De leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar heeft betrekking op de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Overgewicht
Percentage kinderen met overgewicht.
Mate van overgewicht
Ernstig overgewicht
Percentage kinderen met ernstig overgewicht.
Voeding, 1 jaar of ouder
Aan de ouder/verzorger van kinderen van 1 jaar tot 12 jaar worden vragen gesteld over de consumptie van fruit, groente en vis van het kind. De leeftijdscategorie 0-4 jaar heeft daarom betrekking op de leeftijdsgroep van 1-4 jaar
Consumptie van fruit
Aan de ouder/verzorger van kinderen van 1 tot 12 jaar wordt gevraagd naar de consumptie van fruit in een normale week in de afgelopen maanden van het kind.
Minimaal 5 dagen p.w. voldoende fruit
Percentage kinderen dat minstens 5 dagen per week minimaal 2 stuks fruit per dag eet (9 tot 12 jaar) of anderhalf stuk fruit (kinderen van 1 t/m 8 jaar). Eén stuk fruit komt overeen met 100 gram.