Overheidsbalans; activa en passiva


Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals bedrijfsgebouwen of grond-, weg- en waterbouwkundige werken). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De Overheidsbalans is geconsolideerd op het niveau van de overheid. Dat wil zeggen dat de vorderingen en schulden tussen overheidsinstellingen onderling zijn geëlimineerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2018 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2017 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt elk jaar in de zomer (juli/augustus) geactualiseerd. Dan worden de cijfers over het voorafgaande jaar toegevoegd, en de voorlopige jaarcijfers herzien.
Informatie over het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsbalans; activa en passiva

Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN Totaal niet-financiële activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN11 Vaste activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN111 Woningen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1121 Bedrijfsgebouwen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig.. (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1123 Overdrachtskosten op grond (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1131 Vervoermiddelen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1131A Personenauto's (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1131B Overige wegvervoermiddelen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1131C Treinen en trams (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1131D Schepen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1131E Vliegtuigen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1132A Computers (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1132B Telecommunicatie apparatuur (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1139 Machines en installaties (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN11O Overige materiële vaste activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN115 In cultuur gebrachte activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1171 Onderzoek en ontwikkeling (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN1173 Computerprogrammatuur en databa.. (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN2O Overige immateriële activa (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN12 Voorraden (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN211 Grond (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN2111A Grond onder woningen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN2111B Grond onder bedrijfsgebouwen (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN2112 Landbouwgrond (mln euro) ActivaNiet-financiële activaAN212 Olie- en gasreserves (mln euro) ActivaFinanciële activaAF Totaal financiële activa (mln euro) ActivaFinanciële activaAF2 Chartaal geld en deposito's (mln euro) ActivaFinanciële activaAF21 Chartaal geld (mln euro) ActivaFinanciële activaAF22 Girale deposito's (mln euro) ActivaFinanciële activaAF29 Overige deposito's (mln euro) ActivaFinanciële activaAF3 Schuldbewijzen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF31 Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF32 Langlopende schuldbewijzen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF4 Leningen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF41 Kortlopende leningen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF42 Langlopende leningen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF5 Aandelen en overige deelnemingen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF51 Deelnemingen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF511 Beursgenoteerde aandelen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF512 Niet-beursgenoteerde aandelen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF519 Overige deelnemingen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF52 Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro) ActivaFinanciële activaAF71 Financiële derivaten (mln euro) ActivaFinanciële activaAF8 Overige vorderingen/schulden (mln euro) PassivaTotaal passiva (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF Totaal financiële passiva (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF2 Chartaal geld en deposito's (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF22 Girale deposito's (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF29 Overige deposito's (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF3 Schuldbewijzen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF31 Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF32 Langlopende schuldbewijzen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF4 Leningen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF41 Kortlopende leningen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF42 Langlopende leningen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF51 Deelnemingen (mln euro) PassivaFinanciële passivaAF8 Overige vorderingen/schulden (mln euro) PassivaVermogenssaldoB90 Totaal vermogenssaldo (mln euro) PassivaVermogenssaldoB90 Vermogenssaldo vorig jaar (mln euro) VermogenssaldoMutatie in vermogenssaldoB10 Totaal mutatie in vermogenssaldo (mln euro) VermogenssaldoMutatie in vermogenssaldoB101 Exploitatiesaldo (mln euro) VermogenssaldoMutatie in vermogenssaldoOverig (mln euro)
1995 430.704 294.661 204.693 1.530 55.443 120.451 836 3.640 574 699 . 1.102 1.266 1.395 204 7.796 1.357 0 10.181 1.859 0 842 26.544 470 24.173 1.901 62.582 136.043 20.584 167 14.420 5.997 2.419 542 1.877 36.074 254 35.820 42.402 42.341 6.824 31.072 4.445 61 -68 34.632 430.704 281.338 2.068 859 1.209 172.169 7.327 164.842 88.652 5.892 82.760 1 18.448 149.366 . . . .
2000 523.334 372.335 245.617 1.829 64.798 143.511 1.946 3.900 550 938 . 1.025 1.388 1.736 292 9.051 3.425 0 11.715 3.413 0 1.242 38.908 1.951 33.718 3.239 86.568 150.999 18.137 50 8.503 9.584 3.456 542 2.914 32.357 594 31.763 56.733 56.616 11.269 40.815 4.532 117 -68 40.384 523.334 280.635 2.655 1.359 1.296 193.324 6.822 186.502 54.220 5.900 48.320 2 30.434 242.699 197.032 45.667 8.238 37.429
2005 641.496 487.416 305.256 2.417 78.525 180.997 2.601 3.683 544 1.154 . 984 1.001 2.189 223 9.991 5.082 0 14.907 4.641 0 1.788 40.027 2.767 35.150 2.110 140.345 154.080 21.770 50 7.484 14.236 2.797 628 2.169 29.983 484 29.499 56.115 54.509 4.136 49.453 920 1.606 735 42.680 641.496 326.389 3.021 827 2.194 241.346 18.995 222.351 49.518 4.118 45.400 2 32.502 315.107 271.765 43.342 -45 43.387
2010 803.957 572.159 378.384 3.317 95.564 229.582 2.626 3.728 577 1.428 . 921 803 2.584 274 11.462 5.176 0 17.381 6.690 0 2.557 39.434 3.156 33.318 2.960 151.784 231.798 15.935 27 11.344 4.564 23.696 473 23.223 46.972 59 46.913 86.750 84.926 98 83.730 1.098 1.824 1.762 56.683 803.957 444.262 1.369 719 650 320.271 53.650 266.621 80.793 12.177 68.616 9 41.820 359.695 400.700 -41.005 -27.673 -13.332
2011 832.650 601.110 388.930 3.325 95.556 239.586 2.184 3.646 564 1.469 . 861 750 2.598 354 11.785 5.137 0 17.919 6.840 0 2.803 36.705 3.145 30.607 2.953 172.672 231.540 15.804 38 10.865 4.901 22.638 1.079 21.559 47.931 32 47.899 82.173 80.550 89 79.322 1.139 1.623 9.000 53.994 832.650 479.477 1.740 970 770 350.271 44.074 306.197 87.549 17.528 70.021 4 39.913 353.173 359.695 -6.522 -24.284 17.762
2012 876.665 625.278 396.709 3.369 94.966 247.685 1.813 3.584 579 1.434 . 810 761 2.644 401 12.014 5.122 0 18.184 6.928 0 3.325 33.146 2.852 27.186 3.108 192.098 251.387 17.045 41 11.918 5.086 20.263 815 19.448 56.378 49 56.329 90.982 89.656 90 86.348 3.218 1.326 12.658 54.061 876.665 518.841 1.095 384 711 379.788 32.623 347.165 97.578 26.427 71.151 4 40.376 357.824 353.173 4.651 -22.441 27.092
2013 851.630 605.851 403.490 3.371 95.546 253.843 1.712 3.480 599 1.412 . 778 691 2.677 415 11.702 5.012 0 18.587 7.146 0 2.994 30.220 2.570 24.526 3.124 169.147 245.779 13.010 45 9.457 3.508 14.395 435 13.960 65.952 1.195 64.757 89.651 89.075 119 83.346 5.610 576 9.660 53.111 851.630 521.226 1.139 444 695 379.634 26.135 353.499 96.026 25.540 70.486 31 44.396 330.404 357.824 -27.420 -17.661 -9.759
2014 828.904 573.427 405.981 3.302 94.763 257.260 1.671 3.366 555 1.408 . 751 653 2.591 427 11.489 4.994 0 18.927 7.191 0 2.590 30.348 2.775 24.323 3.250 134.508 255.477 11.861 30 7.978 3.853 9.930 323 9.607 66.751 1.266 65.485 89.017 88.517 137 81.783 6.597 500 23.558 54.360 828.904 559.348 982 218 764 418.616 23.443 395.173 95.263 26.143 69.120 31 44.456 269.556 330.404 -60.848 -14.349 -46.499
2015 800.257 554.412 407.611 3.212 91.499 260.730 1.610 3.233 582 1.319 . 716 616 2.546 439 12.144 4.906 0 19.527 7.765 0 2.116 31.078 3.067 24.589 3.422 113.607 245.845 11.447 24 7.979 3.444 9.076 248 8.828 61.161 114 61.047 95.400 94.871 93 88.320 6.458 529 17.843 50.918 800.257 548.917 1.820 1.065 755 404.181 14.061 390.120 94.449 26.432 68.017 31 48.436 251.340 269.556 -18.216 -13.396 -4.820
2016 730.203 482.316 408.604 3.212 89.841 262.516 1.470 3.306 648 1.286 . 698 577 2.553 445 12.151 4.667 0 20.132 8.312 0 2.016 33.452 3.437 26.504 3.511 38.244 247.887 12.359 22 8.437 3.900 8.450 993 7.457 55.975 141 55.834 98.710 98.047 2.265 89.370 6.412 663 15.551 56.842 730.203 549.281 3.844 3.289 555 404.852 16.641 388.211 91.875 24.173 67.702 2 48.708 180.922 251.340 -70.418 425 -70.843
2017 719.042 473.564 418.318 3.238 89.068 271.651 1.433 3.256 688 1.290 . 638 539 2.768 419 12.506 4.332 0 20.775 8.872 0 2.108 35.592 3.966 28.082 3.544 17.546 245.478 14.653 18 10.530 4.105 7.603 745 6.858 56.970 18 56.952 98.759 98.320 1.714 90.236 6.370 439 11.755 55.738 719.042 522.411 1.930 1.359 571 386.049 16.977 369.072 84.490 19.933 64.557 2 49.940 196.631 180.922 15.709 9.155 6.554
2018* 729.259 487.992 430.993 3.414 89.728 282.205 1.445 3.220 763 1.282 . 590 486 2.798 399 12.585 4.236 0 21.410 9.553 0 2.137 36.128 4.478 28.150 3.500 18.734 241.267 13.099 20 8.894 4.185 8.529 2.007 6.522 58.485 68 58.417 96.993 96.852 1.334 89.094 6.424 141 7.770 56.391 729.259 507.529 1.579 1.011 568 376.727 21.899 354.828 79.922 15.612 64.310 2 49.299 221.730 196.631 25.099 11.111 13.988
Bron: CBS.
Verklaring van tekens