Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Geslacht Leeftijd Geboorteland Herkomstland Samenstelling huishouden Sociaaleconomische categorie Perioden Totaal toevoegingen Toevoeging totaal (aantal) Totaal toevoegingen Bestuursrecht totaal (aantal) Totaal toevoegingen Civiel recht totaal (aantal) Totaal toevoegingen Strafrecht totaal (aantal) Totaal toevoegingen, relatief Toevoeging totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Totaal toevoegingen, relatief Bestuursrecht totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Totaal toevoegingen, relatief Civiel recht totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Totaal toevoegingen, relatief Strafrecht totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Lichte adviestoevoeging Licht advies totaal (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies bestuursrecht (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies civiel recht (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies strafrecht (aantal) Lichte adviestoevoeging, relatief Licht advies totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Lichte adviestoevoeging, relatief Licht advies bestuursrecht, relatief (per 100 000 inwoners) Lichte adviestoevoeging, relatief Licht advies civiel recht, relatief (per 100 000 inwoners) Lichte adviestoevoeging, relatief Licht advies strafrecht, relatief (per 100 000 inwoners) Mediationtoevoeging Mediation totaal (aantal) Mediationtoevoeging Mediation bestuursrecht (aantal) Mediationtoevoeging Mediation civiel recht (aantal) Mediationtoevoeging Mediation strafrecht (aantal) Mediationtoevoeging, relatief Mediation totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Mediationtoevoeging, relatief Mediation bestuursrecht, relatief (per 100 000 inwoners) Mediationtoevoeging, relatief Mediation civiel recht, relatief (per 100 000 inwoners) Mediationtoevoeging, relatief Mediation strafrecht, relatief (per 100 000 inwoners) Reguliere toevoeging Regulier totaal (aantal) Reguliere toevoeging Regulier bestuursrecht (aantal) Reguliere toevoeging Regulier civiel recht (aantal) Reguliere toevoeging Regulier strafrecht (aantal) Reguliere toevoeging, relatief Regulier totaal, relatief (per 100 000 inwoners) Reguliere toevoeging, relatief Regulier bestuursrecht, relatief (per 100 000 inwoners) Reguliere toevoeging, relatief Regulier civiel recht, relatief (per 100 000 inwoners) Reguliere toevoeging, relatief Regulier strafrecht, relatief (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2018* 218.150 37.530 134.740 60.970 1.356 233 838 379 7.080 1.440 4.790 900 44 9 30 6 16.890 10 16.880 0 105 0 105 0 200.390 36.730 117.490 60.630 1.246 228 730 377
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2019* 206.720 35.130 125.780 59.930 1.276 217 777 370 6.710 1.550 4.270 940 41 10 26 6 15.860 0 15.850 0 98 0 98 0 189.780 34.220 109.440 59.660 1.172 211 676 368
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2020* 199.160 31.670 123.830 57.100 1.222 194 760 350 6.100 1.460 3.770 930 37 9 23 6 14.110 0 14.090 0 87 0 86 0 184.200 30.940 109.290 56.850 1.131 190 671 349
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2021* 189.680 31.990 109.780 60.300 1.158 195 670 368 5.980 1.150 3.560 1.300 36 7 22 8 12.250 0 12.230 0 75 0 75 0 176.210 31.310 96.940 59.810 1.076 191 592 365
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2022* 197.600 32.250 115.710 62.560 1.201 196 703 380 8.640 2.730 3.370 2.600 52 17 20 16 12.740 0 12.730 0 77 0 77 0 182.760 30.850 102.670 61.370 1.111 187 624 373
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over personen die gebruik maken van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, onderscheiden naar soort toevoeging, rechtsgebied, geslacht, leeftijd, herkomst, samenstelling huishouden en sociaaleconomische categorie.

Van personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken persoonsgegevens. Deze personen zijn niet meegeteld in de tabel. Dit geldt met name voor asiel, vreemdelingenrecht en ambtshalve toevoegingen.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke rechtsbijstandsgebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied worden gepresenteerd, telt het aantal personen per rechtsgebied op tot meer dan het totaal aantal personen en het aantal per soort toevoeging en rechtsgebied tot meer dan het totaal aantal per soort toevoeging.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging heeft gehad, wordt slechts 1 keer geteld in het totaal aantal personen met toevoegingen. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.
Voorbeeld: een persoon die in 2012 twee reguliere toevoegingen op het terrein van het civiel recht en drie lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht krijgt, wordt
- 1 maal geteld in Totaal,
- 1 maal in Totaal civiel recht,
- 1 maal in Totaal bestuursrecht,
- 1 maal in Regulier totaal,
- 1 maal in Licht advies totaal,
- 1 maal in Regulier civiel recht en
- 1 maal in Licht advies bestuursrecht.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per april 2023:
De tabel is aangevuld met relatieve cijfers en met de jaren 2018 tot en met 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 verschijnen in het derde kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal toevoegingen
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Toevoeging totaal
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.


Bestuursrecht totaal
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Civiel recht totaal
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het civiel recht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het civiel recht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Strafrecht totaal
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Totaal toevoegingen, relatief
De relatieve cijfers per 100.000 inwoners worden gemaakt door het aantal personen met toevoegingen te relateren aan het aantal Wrb-gerechtigden. De Wrb staat voor Wet voor de rechtsbijstand. De Wrb-gerechtigden zijn mensen die volgens hun inkomens- en vermogensgrens recht hebben op rechtsbijstand volgens deze wet. De populatie wordt ieder jaar door het CBS samengesteld omdat de inkomens- en vermogensgrenzen per jaar opnieuw kunnen worden vastgesteld.

In alle mogelijke uitsplitsingen van de relatieve aantallen waarbij er minder dan 10 personen in de Wrb-populatie zitten voor de betreffende uitsplitsing (in de noemer), wordt een punt getoond.

Bij kleine absolute aantallen kunnen er grotere fluctuaties in de relatieve aantallen zijn door de tijd heen. Deze aantallen dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie
Alle relatieve aantallen zijn bij deze categorieën weggepunt. Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie worden op een vast peilmoment bepaald. Voor een behoorlijk deel van de doelpopulatie is dit niet beschikbaar op peilmoment, wat voor vertekening kan zorgen in de relatieve aantallen.
Toevoeging totaal, relatief
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.
Bestuursrecht totaal, relatief
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Civiel recht totaal, relatief
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het civiel recht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het civiel recht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Strafrecht totaal, relatief
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het strafrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Lichte adviestoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en reguliere toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket kunnen worden afgedaan.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Licht advies totaal
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 lichte adviestoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Licht advies bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Lichte adviestoevoeging, relatief
De relatieve cijfers per 100.000 inwoners worden gemaakt door het aantal personen met toevoegingen te relateren aan het aantal Wrb-gerechtigden. De Wrb staat voor Wet voor de rechtsbijstand. De Wrb-gerechtigden zijn mensen die volgens hun inkomens- en vermogensgrens recht hebben op rechtsbijstand volgens deze wet. De populatie wordt ieder jaar door het CBS samengesteld omdat de inkomens- en vermogensgrenzen per jaar opnieuw kunnen worden vastgesteld.

In alle mogelijke uitsplitsingen van de relatieve aantallen waarbij er minder dan 10 personen in de Wrb-populatie zitten voor de betreffende uitsplitsing (in de noemer), wordt een punt getoond.

Bij kleine absolute aantallen kunnen er grotere fluctuaties in de relatieve aantallen zijn door de tijd heen. Deze aantallen dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie
Alle relatieve aantallen zijn bij deze categorieën weggepunt. Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie worden op een vast peilmoment bepaald. Voor een behoorlijk deel van de doelpopulatie is dit niet beschikbaar op peilmoment, wat voor vertekening kan zorgen in de relatieve aantallen.
Licht advies totaal, relatief
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 lichte adviestoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Licht advies bestuursrecht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies civiel recht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het civielrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies strafrecht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het strafrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediationtoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met mediationtoevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Mediation totaal
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 mediationtoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Mediation bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediationtoevoeging, relatief
De relatieve cijfers per 100.000 inwoners worden gemaakt door het aantal personen met toevoegingen te relateren aan het aantal Wrb-gerechtigden. De Wrb staat voor Wet voor de rechtsbijstand. De Wrb-gerechtigden zijn mensen die volgens hun inkomens- en vermogensgrens recht hebben op rechtsbijstand volgens deze wet. De populatie wordt ieder jaar door het CBS samengesteld omdat de inkomens- en vermogensgrenzen per jaar opnieuw kunnen worden vastgesteld.

In alle mogelijke uitsplitsingen van de relatieve aantallen waarbij er minder dan 10 personen in de Wrb-populatie zitten voor de betreffende uitsplitsing (in de noemer), wordt een punt getoond.

Bij kleine absolute aantallen kunnen er grotere fluctuaties in de relatieve aantallen zijn door de tijd heen. Deze aantallen dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie
Alle relatieve aantallen zijn bij deze categorieën weggepunt. Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie worden op een vast peilmoment bepaald. Voor een behoorlijk deel van de doelpopulatie is dit niet beschikbaar op peilmoment, wat voor vertekening kan zorgen in de relatieve aantallen.
Mediation totaal, relatief
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 mediationtoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Mediation bestuursrecht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation civiel recht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het civielrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation strafrecht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het strafrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Reguliere toevoeging
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met reguliere toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Regulier totaal
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 reguliere toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Regulier bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Reguliere toevoeging, relatief
De relatieve cijfers per 100.000 inwoners worden gemaakt door het aantal personen met toevoegingen te relateren aan het aantal Wrb-gerechtigden. De Wrb staat voor Wet voor de rechtsbijstand. De Wrb-gerechtigden zijn mensen die volgens hun inkomens- en vermogensgrens recht hebben op rechtsbijstand volgens deze wet. De populatie wordt ieder jaar door het CBS samengesteld omdat de inkomens- en vermogensgrenzen per jaar opnieuw kunnen worden vastgesteld.

In alle mogelijke uitsplitsingen van de relatieve aantallen waarbij er minder dan 10 personen in de Wrb-populatie zitten voor de betreffende uitsplitsing (in de noemer), wordt een punt getoond.

Bij kleine absolute aantallen kunnen er grotere fluctuaties in de relatieve aantallen zijn door de tijd heen. Deze aantallen dienen met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie
Alle relatieve aantallen zijn bij deze categorieën weggepunt. Samenstelling huishouden en Sociaaleconomische categorie worden op een vast peilmoment bepaald. Voor een behoorlijk deel van de doelpopulatie is dit niet beschikbaar op peilmoment, wat voor vertekening kan zorgen in de relatieve aantallen.
Regulier totaal, relatief
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 reguliere toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Regulier bestuursrecht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier civiel recht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het civielrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier strafrecht, relatief
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het strafrecht per 100 000 inwoners van de betreffende bevolkingsgroep.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.