Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Geslacht Leeftijd Geboorteland Herkomstland Samenstelling huishouden Sociaaleconomische categorie Perioden Totaal toevoegingen Toevoeging totaal (aantal) Totaal toevoegingen Bestuursrecht totaal (aantal) Totaal toevoegingen Civiel recht totaal (aantal) Totaal toevoegingen Strafrecht totaal (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies totaal (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies bestuursrecht (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies civiel recht (aantal) Lichte adviestoevoeging Licht advies strafrecht (aantal) Mediationtoevoeging Mediation totaal (aantal) Mediationtoevoeging Mediation bestuursrecht (aantal) Mediationtoevoeging Mediation civiel recht (aantal) Mediationtoevoeging Mediation strafrecht (aantal) Reguliere toevoeging Regulier totaal (aantal) Reguliere toevoeging Regulier bestuursrecht (aantal) Reguliere toevoeging Regulier civiel recht (aantal) Reguliere toevoeging Regulier strafrecht (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2022* 197.600 32.250 115.710 62.560 8.640 2.730 3.370 2.600 12.740 0 12.730 0 182.760 30.850 102.670 61.370
Mannen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2022* 113.400 17.030 51.230 54.160 4.760 1.330 1.320 2.150 4.990 0 4.990 0 107.010 16.230 46.040 53.270
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal Totaal Totaal Totaal 2022* 84.200 15.230 64.480 8.400 3.880 1.400 2.050 450 7.750 0 7.740 0 75.750 14.630 56.630 8.110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over personen die gebruik maken van tweedelijns-gesubsidieerde rechtsbijstand, onderscheiden naar soort toevoeging, rechtsgebied, geslacht, leeftijd, herkomst, samenstelling huishouden en sociaaleconomische categorie.

Van personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken persoonsgegevens. Deze personen zijn niet meegeteld in de tabel. Dit geldt met name voor asiel, vreemdelingenrecht en ambtshalve toevoegingen.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke rechtsbijstandsgebruikers per soort toevoeging en rechtsgebied worden gepresenteerd, telt het aantal personen per rechtsgebied op tot meer dan het totaal aantal personen en het aantal per soort toevoeging en rechtsgebied tot meer dan het totaal aantal per soort toevoeging.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging heeft gehad, wordt slechts 1 keer geteld in het totaal aantal personen met toevoegingen. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.
Voorbeeld: een persoon die in 2012 twee reguliere toevoegingen op het terrein van het civiel recht en drie lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht krijgt, wordt
- 1 maal geteld in Totaal,
- 1 maal in Totaal civiel recht,
- 1 maal in Totaal bestuursrecht,
- 1 maal in Regulier totaal,
- 1 maal in Licht advies totaal,
- 1 maal in Regulier civiel recht en
- 1 maal in Licht advies bestuursrecht.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Wijzigingen per november 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel ‘Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2018 tot en met 2021 verschijnen in het eerste kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal toevoegingen
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Toevoeging totaal
Totaal aantal personen met één of meer toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij een toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied. Vanaf verslagjaar 2012 wordt deze persoon bovendien per soort toevoeging 1 keer geteld en daarbinnen per rechtsgebied.


Bestuursrecht totaal
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Civiel recht totaal
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het civiel recht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het civiel recht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Strafrecht totaal
Totaal personen met één of meer toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Lichte adviestoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De lichte adviestoevoeging is een tussenvoorziening tussen de eerstelijns rechtsbijstand van het Juridisch Loket en reguliere toevoegingen. Het gaat om zaken die relatief eenvoudig van aard zijn, maar niet zo eenvoudig dat ze binnen de context van de spreekuurvoorziening van het Juridisch Loket kunnen worden afgedaan.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Licht advies totaal
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 lichte adviestoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Licht advies bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Licht advies strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer lichte adviestoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een lichte adviestoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediationtoevoeging
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelingsdeskundige ingeschakeld die partijen helpt bij het oplossen van hun conflict.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met mediationtoevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Mediation totaal
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 mediationtoevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Mediation bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Mediation strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer mediationtoevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een mediationtoevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Reguliere toevoeging
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Het onderscheid naar soort toevoeging kan worden gemaakt vanaf verslagjaar 2012.
---
Inclusief personen met reguliere toevoegingen op een onbekend rechtsgebied en exclusief personen die zonder identificeerbare persoonsinformatie zijn geregistreerd of die niet voorkomen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Regulier totaal
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging heeft gehad, wordt hier slechts 1 keer geteld. Daarnaast wordt deze persoon voor ieder rechtsgebied waarvoor hij tenminste 1 reguliere toevoeging heeft gehad 1 keer geteld in het betreffende rechtsgebied.
Regulier bestuursrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het bestuursrecht.
---
Bestuursrecht is het onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een belanghebbende bijvoorbeeld een beslissing van het bestuur aanvechten bij de rechter.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het bestuursrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier civiel recht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het civielrecht.
---
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het civielrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.
Regulier strafrecht
Totaal aantal personen met één of meer reguliere toevoegingen op het terrein van het strafrecht.
---
Strafrecht is het onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op strafbare feiten.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer een reguliere toevoeging krijgt op het terrein van het strafrecht, wordt hier slechts 1 keer geteld.