Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Perioden Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (x 1000) Werkloosheidsuitkeringen Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloosheidsuitkeringen Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloosheidsuitkeringen IOW-uitkeringen (x 1000) Bijstands(gerelateerde) uitkeringen Bijstandsuitkeringen Totaal bijstandsuitkeringen (x 1000) Bijstands(gerelateerde) uitkeringen Bijstandsuitkeringen Bijstandsuitkeringen tot de AOW-leeftijd (x 1000) Bijstands(gerelateerde) uitkeringen Bijstandsuitkeringen Bijstandsuitkeringen vanaf AOW-leeftijd (x 1000) Uitkeringen volksverzekeringen AOW-uitkeringen (x 1000) Uitkeringen volksverzekeringen Anw-uitkeringen (x 1000)
2021 januari* . 288,5 . 9,6 416,3 366,0 50,3 3.517,2 25,9
2021 februari* . 286,1 . 9,7 417,5 367,0 50,4 3.518,5 25,8
2021 maart* . 282,2 . 9,8 417,4 366,9 50,6 3.522,3 25,6
2021 april* . 266,4 . 9,8 416,4 365,8 50,6 3.526,6 25,5
2021 mei* . 249,6 . 9,7 419,0 369,0 51,0 3.535,1 25,2
2021 juni* . 238,3 . 9,7 418,0 367,0 51,0 3.539,9 25,1
2021 juli* . 224,2 . 9,5 416,0 365,0 51,0 3.548,8 25,0
2021 augustus* . . . . . . . 3.554,4 24,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid.
De cijfers hebben betrekking op uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en
kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers:
De cijfers kunnen zowel een voorlopig, nader voorlopig als definitief karakter hebben. De maand- en kwartaalcijfers zijn ultimo standcijfers, de jaarcijfers zijn gemiddelden. Bij de bijstand zijn de nieuwste cijfers gebaseerd op een raming en daarom voorlopig. Na drie maanden worden deze voorlopige cijfers overschreven door nader voorlopige cijfers. Na een tot twee jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 30 september 2021:
Toegevoegd zijn:
- de voorlopige cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van augustus 2021;
- de voorlopige cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van juli 2021;
- de voorlopige cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van juli 2021.

Nader voorlopig geworden zijn:
- de cijfers van de bijstandsuitkeringen en bijstandsgerelateerde uitkeringen van april 2021.

Definitief geworden zijn:
- de cijfers van de AOW- en Anw-uitkeringen van juni 2021;
- de cijfers van de niet-seizoengecorrigeerde werkloosheidsuitkeringen en de IOW-uitkeringen van mei 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in oktober 2021.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet wajong), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
Het gaat om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen op grond van de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA).
Werkloosheidsuitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW).
De WW is een werknemersverzekering tegen de financiële gevolgen van werkloosheid.
Het gaat om uitkeringen die in de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
De aantallen zijn inclusief de uitkeringen van uitkeringsontvangers waarvan het geslacht of de woon- of verblijfplaats van de aanvrager onbekend is of als de uitkeringsontvanger zich in het buitenland bevindt.
Niet-seizoengecorrigeerd
Het aantal - niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde - uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW).
Seizoengecorrigeerd
Het aantal - voor seizoensinvloeden gecorrigeerde - uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW).
Gedurende het lopende jaar gaat het om voorlopige gegevens.
IOW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW).
Het gaat om uitkeringen die aan het einde van de verslagperiode niet waren beëindigd (lopende uitkeringen).

De IOW geeft oudere werklozen en oudere gedeeltelijk gehandicapten na afloop van hun WW-uitkering respectievelijk (loongerelateerde) WGA-uitkering recht op een vervolguitkering.
De wet is in werking getreden per 1 december 2009.
Bijstands(gerelateerde) uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (t/m 2014), Participatiewet (vanaf 2015), de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere gewezen zelfstandigen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Bijstandsuitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) of de Participatiewet (vanaf 2015) op het einde van de verslagmaand.

De Wet werk en bijstand is sinds januari 2004 opvolger van de Algemene bijstandswet (Abw).
Van 1 oktober 2009 tot 1 januari 2012 zijn uitkeringen op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ) bij het aantal WWB-uitkeringen opgeteld. De WIJ is op 1 oktober 2009 in werking getreden en met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken.
De Wet werk en bijstand is ingaande 2015 opgegaan in de Participatiewet.

Totaal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (t/m 2014), Participatiewet (vanaf 2015).
Bijstandsuitkeringen tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:

Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Bijstandsuitkeringen vanaf AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:

Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Uitkeringen volksverzekeringen
Volksverzekering
Wettelijke regeling die onder nadere voorwaarden alle ingezetenen aanspraak op een sociale uitkering geeft.
Volksverzekeringen zijn o.a. de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
AOW-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW).
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:

Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.
Anw-uitkeringen
Het aantal uitkeringen op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

De Anw regelt het recht op uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen. Er bestaat alleen recht op een Anw-uitkering als de overledene op de dag van overlijden voor de Anw verzekerd was.
Het gaat om uitkeringen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.
Per 1 juli 2013 is door een wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering vervallen. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt een overgebleven ouder met een kind jonger dan 18 jaar een hogere nabestaandenuitkering. Voor wie dan al een halfwezenuitkering had, gaat de wijziging per 1 oktober 2013 in.