Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Ervaren gezondheid: goed of zeer goed (%) Psychische klachten (MHI-5<60), 12 plus (%) Pijn, 12 jaar of ouder Pijn (%) Slaapproblemen, 12 jaar oud ouder Belemmerd door slaapproblemen (%) Langdurige aandoeningen 1 of meer langdurige aandoeningen (%)
Totaal personen Waarde 2022 77,2 13,8 23,3 11,9 30,5
Geslacht: Mannen Waarde 2022 79,2 11,5 18,6 10,1 28,2
Geslacht: Vrouwen Waarde 2022 75,2 16,2 28,0 13,7 32,8
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2022 96,7 . . . 5,9
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2022 97,2 . . . 10,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2022 92,2 8,5 12,6 7,1 11,5
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2022 85,7 17,6 14,9 11,3 14,0
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2022 80,5 19,3 18,0 13,0 19,7
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2022 82,1 13,7 18,2 13,5 23,8
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2022 77,0 15,0 23,9 12,6 31,8
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2022 73,0 14,1 27,4 13,8 38,1
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2022 68,5 14,2 29,3 14,2 45,0
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2022 66,5 9,2 26,5 8,6 48,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2022 55,6 9,8 31,1 8,8 52,8
Laag onderwijsniveau Waarde 2022 58,4 17,7 33,3 15,5 46,2
Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2022 73,4 12,8 26,2 11,4 38,6
Hoog onderwijsniveau Waarde 2022 81,4 10,3 17,7 10,4 31,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 9 juni:
De cijfers van ‘Personen met beperking in bewegen’ zijn gecorrigeerd omdat de missende waarden niet goed werden meegenomen in de berekening van de percentages. De correcte percentages wijken echter nauwelijks af (maximaal 0,1 procent) van de eerder gepubliceerde percentages.
Enkele marges zijn aangepast zodat bij een percentage de bovengrens niet boven de 100 uitkomt.
Het persoonskenmerk ‘Herkomstland’ is toegevoegd.
De naam van het onderwerp ‘Psychische klachten (MHI-5), 12 of ouder’ is aangepast naar ‘Psychische klachten (MHI-5<60), 12 plus’ om duidelijker aan te geven welke grenswaarde van de MHI-5 is gehanteerd bij het bepalen of iemand wel of niet wordt gecategoriseerd als iemand met psychische klachten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2024 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2023.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid: goed of zeer goed
Percentage personen met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind?' Voor kinderen tot 12 jaar wordt deze vraag beantwoord door een van de ouders of verzorgers.
Psychische klachten (MHI-5<60), 12 plus
Percentage personen van 12 jaar of ouder dat minder dan 60 scoort op de Mental Health Inventory (MHI) voor adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen. De cijfers hebben betrekking op de 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5'. Dit is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische klachten, bestaande uit 5 vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 ofwel SF-36, een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid. De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde.

Gevraagd is:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?

Iedere vraag heeft de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit. Bij de positief geformuleerde vragen van de MHI vragenlijst (vraag 3 en 5) zijn voor de antwoordcategorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Een score van 60 of meer betekent dat een respondent geen psychische klachten heeft. Een score van minder dan 60 betekent dat iemand wel psychische klachten heeft.

Tot 2023 werd, in plaats van ‘psychische klachten’, de term ‘psychisch ongezond’ gebruikt.
Pijn, 12 jaar of ouder
Pijn
Percentage personen van 12 jaar of ouder met de antwoordcategorie ‘niet veel maar ook niet weinig’, ‘veel’ of ‘heel veel’ op de vraag ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad? Is dat ‘geen’, ‘heel weinig’, ‘weinig’, ‘niet veel maar ook niet weinig’, ‘veel’, ‘heel veel’.
Slaapproblemen, 12 jaar oud ouder
Belemmerd door slaapproblemen
Percentage personen van 12 jaar of ouder die in de afgelopen twee weken belemmerd waren in het dagelijks functioneren. Dit zijn de mensen met de antwoordcategorie ‘nogal’, ‘veel’ of ‘heel veel’ op de vraag ‘In welke mate heeft u in de afgelopen 2 weken last gehad van problemen met slapen? Denkt u hierbij aan moeite met in slaap vallen, moeite om door te slapen, of te vroeg wakker worden. En op de vraag ‘In welke mate hebben uw slaapprobleem u de afgelopen 2 weken belemmerd bij uw dagelijks functioneren?’ ook antwoordden met ‘nogal’, ‘veel’ of ‘heel veel’.
Langdurige aandoeningen
Aan alle respondenten wordt gevraagd: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden 23 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt (uitgebreider) gevraagd naar suikerziekte (diabetes). De meeste vragen naar specifieke langdurige aandoeningen worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Aandoeningen die niet vaak voorkomen bij jongeren worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
1 of meer langdurige aandoeningen
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.