Industrie; voorraad gereed product, index 2021=100

Industrie; voorraad gereed product, index 2021=100

Perioden Indexcijfers voorraad gereed product (2021=100) Ontwikkeling voorraad gereed product (%)
2023 maart 111,3 7,2
2023 april 113,9 9,2
2023 mei 113,6 7,1
2023 juni 110,8 1,8
2023 juli 113,1 4,6
2023 augustus 110,7 -1,3
2023 september 109,5 -1,4
2023 oktober 112,3 -0,7
2023 november 109,7 -3,3
2023 december* 110,4 -0,6
2024 januari* 109,1 -2,5
2024 februari* 109,1 -4,4
2024 maart* 110,0 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product bij de bedrijfstak industrie, aangegeven met de code Sectie C volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2018.

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste vijf maanden zijn voorlopig, de overige definitief.

Wijzigingen per 27 juni 2024:
De voorlopige cijfers over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste voorlopige uitkomsten worden circa twee maanden na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. In de maanden daarna kunnen de cijfers wijzigen door het toenemen van de respons. Definitieve cijfers komen doorgaans zeven maanden na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers voorraad gereed product
Het indexcijfer geeft de verhouding weer tussen het volume van de voorraad gereed product in een bepaalde periode en die in de basisperiode. De basisperiode heeft het indexcijfer 100. De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. Volumes zijn berekend door de balanswaarden te corrigeren voor prijsontwikkeling.
Ontwikkeling voorraad gereed product
De verandering in procenten van het volume van de voorraad gereed product in een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van die van dezelfde periode in het jaar ervoor. Het CBS berekent de ontwikkeling op basis van niet afgeronde indexcijfers. De voorraad betreft de balanswaarde zoals die in de administratie van ondernemers is opgenomen. Volumes zijn berekend door de balanswaarden te corrigeren voor prijsontwikkeling.