Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
18-07-2024

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 eerste kwartaal – 2024 eerste kwartaal

Nieuw
17-07-2024

Macro-economisch scorebord

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2006 - 2023; 2006 kw I - 2024 kw I

Correctie
15-07-2024

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2021=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 mei

Nieuw
15-07-2024

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2021=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen, indexcijfers op basis van 2021=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2024 mei

Nieuw
12-07-2024

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende detailgegevens
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023, KwI 1995 - KwI 2024

Correctie
12-07-2024

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende detailgegevens
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023, KwI 1995 - KwI 2024

Correctie
12-07-2024

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen, saldi en institutionele sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023, KwI 1999 - KwI 2024

Correctie
09-07-2024

Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100

Mutaties en indexcijfers van consumptie door huishoudens
Frequentie: per maand, periode: januari 2000 t/m mei 2024

Actualisering
26-06-2024

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Kapitaalgoederenvoorraad beginbalans; Veranderingen; eindbalans Bedrijfstakken en sectoren; Perioden; Type kapitaalgoederen
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2024 1e kwartaal

Nieuw
24-06-2024

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal type werkenden, geslacht, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2010 1e kwartaal - 2024 1e kwartaal

Nieuw
24-06-2024

Prijs van Arbeid; index 2021=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2023 december

Nieuw
24-06-2024

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2024 1e kwartaal

Nieuw
24-06-2024

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Opbouw bruto binnenlands product Productiecomponenten, bestedingscategorieën en inkomenscomponenten
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

Aanbod en gebruik van goederen en diensten naar productgroepen Productgroepen van activiteit (CPA 2018)
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
24-06-2024

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak, nationale rekeningen

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstakken
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
24-06-2024

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

Finale consumptieve bestedingen Goederen- en dienstencategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa Economische sectoren en type activa
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
24-06-2024

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

Productie, verbruik, toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
24-06-2024

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
24-06-2024

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023, KwI 1999 - KwI 2024

Nieuw
24-06-2024

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van institutionele sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2023, KwI 1999 - KwI 2024

Nieuw
24-06-2024

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerngegevens van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023, KwI 1999 - KwI 2024

Nieuw
24-06-2024

Niet-financiële vennootschappen; niet-fin. transacties, ondernemingstype

Middelen, bestedingen en saldi van sector niet-financiële vennootschappen Subsectoren van sector niet-financiële vennootschappen
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2022

Nieuw
24-06-2024

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product Jaargegevens
Frequentie: stopgezet, periode: 1995-2023

Nieuw
24-06-2024

Sectoren; seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw1 1999 - Kw1 2024

Nieuw
24-06-2024

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Nieuw
24-06-2024

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Financiële transacties en balans van de overheid. Financiële instrumenten, activa en passiva, standen en stromen, sectoren.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Herontwerp
24-06-2024

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Overheidsproductie en overheidsconsumptie (middelen, bestedingen, saldi) Productiemiddelen, productiekosten, en overheidssectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2023

Revisie
24-06-2024

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Overheidsschuld totaal en schuld in vreemde valuta. Schuldinstrumenten, geldgevers, faciale- en marktwaarde, sectoren.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
24-06-2024

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2023; 1999 kw I - 2024 kw I

Revisie
20-06-2024

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2024 april

Actualisering