Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
23-06-2017

Arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw1 2017

Actualisering
23-06-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak; nationale rekeningen

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw1 2017

Actualisering
23-06-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1995 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Correctie
23-06-2017

Investeringen naar bestemming; nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Investeringen naar sector en type activa; nationale rekeningen

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa en sectoren type van activa en institutionele sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1969 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Productie en inkomens naar bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Actualisering
23-06-2017

Aanbod en gebruik naar productgroepen; nationale rekeningen

Aanbod en gebruik van goederen en diensten naar productgroepen Productgroepen van activiteit (CPA)
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Bijdrage bestedingen aan volumegroei van het bbp; nationale rekeningen

Bijdrage van bestedingscomponenten aan de volumegroei van het bbp Jaren
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Consumptie naar goederen- en dienstencategorieën; nationale rekeningen

Finale consumptieve bestedingen Goederen- en dienstencategorieën
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Actualisering
23-06-2017

Consumptie naar verbruiksfunctie; nationale rekeningen

Consumptieve bestedingen naar verbruiksfunctie Verbruiksfuncties conform COICOP-indeling
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Actualisering
23-06-2017

Invoer van goederen en diensten naar bestemming; nationale rekeningen

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst; nationale rekeningen

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Bedrijfstakken van herkomst
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Actualisering
23-06-2017

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999-2016, 1999 KW01-2017 KW01

Revisie
23-06-2017

Lopende transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Opbouw nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product Jaargegevens
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Revisie
23-06-2017

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde

Vorderingen en schulden van de overheid per balanspost. Balansstanden, financiële transacties en overige mutaties.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Overheid; ontvangen belastingen

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 2008 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Overheid; ontvangen sociale premies

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Actualisering
23-06-2017

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Actualisering
23-06-2017

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Actualisering
21-06-2017

Bestedingen; consumptie huishoudens

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.
Frequentie: per maand, periode: 1995-2016; 1995 kw1 - 2017 kw1; 1995 januari - 2017 april

Actualisering
21-06-2017

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder
Frequentie: per maand, periode: 2005 januari - 2017 april

Actualisering
14-06-2017

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 april

Actualisering
14-06-2017

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen Indexcijfers op basis van 2010=100 en ontwikkelingen
Frequentie: per maand, periode: 1995 januari - 2017 april

Actualisering
31-05-2017

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo.
Frequentie: per maand, periode: 2010 juni - 2017 april

Actualisering
31-05-2017

Spaartegoeden

Deposito's met opzegtermijn - en vaste looptijd; standen, mutaties, aantallen en rentevergoedingen.
Frequentie: per maand, periode: 1991 januari - 2017 april

Actualisering