Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgas Totaal aanbod (mln m3) Aanbod van aardgas Winning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgas Productie uit andere bronnen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer van gasvormig aardgas, totaal (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Noorwegen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Duitsland (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via België (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Verenigd Koninkrijk (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Denemarken (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas, totaal (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer naar Noorwegen (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer naar Duitsland (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer naar België (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer naar Verenigd Koninkrijk (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer naar Denemarken (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgas Bunkering (mln m3) Aanbod van aardgas Voorraadmutatie (mln m3) Verbruik van aardgas Totaal verbruik (mln m3) Verbruik van aardgas Via het hoofdtransportnet Totaal via het hoofdtransportnet (mln m3) Verbruik van aardgas Via het hoofdtransportnet Elektriciteitscentrales (mln m3) Verbruik van aardgas Via het hoofdtransportnet Overige verbruikers (mln m3) Verbruik van aardgas Via regionale netten (mln m3) Verbruik van aardgas Verbruik bij winning en aardgastransport (mln m3) Eindvoorraad (mln m3) Eindvoorraad, gasvormig aardgas (mln m3) Eindvoorraad, vloeibaar aardgas(LNG) (mln m3) Fakkels (mln m3) Opslagcapaciteit, totaal (mln m3) Opslagcapaciteit, gasvormig (mln m3) Opslagcapaciteit, vloeibaar (mln m3)
2022 april* 2.651 1.816 27 3.261 953 468 1.219 544 77 1.376 2.923 2.361 562 0 29 6 -871 2.651 . 410 . . 51 4.045 3.875 170 7 14.489 14.073 416
2023 januari* 3.396 1.352 25 3.118 987 1.009 967 61 94 1.549 3.904 3.279 618 7 27 12 1.295 3.396 . 486 . . 58 9.814 9.622 193 4 14.603 14.068 535
2023 februari* 3.051 1.176 22 2.681 770 833 935 45 97 1.707 3.140 2.623 505 12 25 17 647 3.051 . 553 . . 47 9.168 8.836 331 2 14.603 14.068 535
2023 maart* 3.122 1.340 23 2.282 882 633 662 9 96 2.103 3.251 2.683 554 15 39 17 681 3.122 . 512 . . 65 8.487 8.299 188 7 14.603 14.068 535
2023 april* 2.440 973 22 3.219 919 437 1.279 493 91 2.252 3.445 2.703 743 0 63 6 -512 2.440 . . . . 55 8.999 8.779 220 7 14.859 14.324 535
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2020 definitief;
- 2021 nader voorlopig;
- 2022 en later zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2023:
Cijfers over april zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2015 t/m 2020 zijn gereviseerd.

Voor 2015-2020 is opslagcapaciteit toegevoegd.

Voor 2015 en 2016 is gepubliceerd vanuit een nieuwe database, hierdoor is nu ook de eindvoorraad en opslagcapaciteit van aardgas beschikbaar. Verder zijn hierdoor de volgende cijfers verbeterd en nu volledig consistent met de Energiebalans:
- Verbruik bij winning en transport
- Fakkels
- Voorraadmutatie
- Productie uit andere bronnen
- Elektriciteitscentrales
Verbruiksgegevens zijn in de nieuwe database enkel alleen nog beschikbaar voor de elektriciteitscentrales.


Wijzigingen per september 2022:
Cijfers over juli en augustus 2022 zijn toegevoegd.
Vanwege aanhoudende onrust op de Nederlandse en Europese gasmarkt, zijn er drie aanvullingen gedaan om een beter beeld te geven van de huidige situatie. Allereerst wordt voor gasvormige aardgas gerapporteerd waar het gas het land binnen komt en het land weer verlaat. Het blijft lastig vast te stellen wat de herkomst en bestemming van dit gas is maar de grensovergangen geven wel een beeld van de gasstromen in ons land. Daarnaast is de gasopslagcapaciteit toegevoegd voor zowel gasvormig als vloeibaar aardgas. Dit geeft een beeld van de vulgraden van de gasopslagen in Nederland. Als laatste is ook een uitsplitsing gedaan van de eindvoorraden naar gasvormig en vloeibaar gas.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: een halve maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardgas
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod is gelijk aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning uit de bodem
Het onttrekken van aardgas aan de bodem. Dit kan zowel onder het vaste land zijn als uit het Nederlandse deel van de Noordzee.

Cijfers over fakkels zijn hierin op mindering gebracht.
Productie uit andere bronnen
Aardgas verkregen door omzetting van andere energiedragers. Een voorbeeld is de productie van aardgas uit raffinaderijgas. Een ander voorbeeld is de productie van aardgas uit biogas. Dit wordt ook wel groen gas genoemd.
Invoer van gasvormig aardgas
Invoer van gasvormig aardgas, totaal
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit het buitenland.
Invoer via Noorwegen
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit Noorwegen. Noors gas komt via Duitsland de grens over bij Emden.
Invoer via Duitsland
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen dat vanuit Duitsland komt met uitzondering van de grensovergang met Emden. Dit is inclusief opslag in Duitse gasopslagen.
Invoer via België
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit het België.
Invoer via Verenigd Koninkrijk
Invoer van gasvormig aardgas uit Verenigd Koninkrijk via de BBL pijpleiding en winningsvelden op zee.
Invoer via Denemarken
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen vanuit Denemarken via winningsvelden op zee.
Invoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Invoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.
Uitvoer van gasvormig aardgas
Uitvoer van gasvormig aardgas, totaal
Uitvoer van gasvormig aardgas door pijpleidingen naar het buitenland.
Uitvoer naar Noorwegen
Er vindt geen uitvoer naar Norwegen plaats.
Uitvoer naar Duitsland
Uitvoer van gasvormig aardgas door pijpleidingen naar Duitsland met uitzonderding van de grensovergang bij Emden.
Uitvoer naar België
Uitvoer van gasvormig aardgas door pijpleidingen naar België.
Uitvoer naar Verenigd Koninkrijk
Uitvoer van gasvormig aardgas door BBL pijpleidingen naar het Verenigd Koninkrijk.
Uitvoer naar Denemarken
Er vindt geen uitvoer naar Denemarken plaats.
Uitvoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Uitvoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.
Bunkering
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkering wordt gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland.
Voorraadmutatie
Voorraadveranderingen van aardgas in aardgasbergingen en opslagtanks voor vloeibaar aardgas (Lng). Tevens zijn kleine veranderingen in de noodvoorraad aardgas en in de aardgasleidingen hierbij inbegrepen. Bij extreem koud weer wordt de noodvoorraad gebruikt om de aardgasvoorziening op peil te houden. Bij warm weer wordt deze noodvoorraad weer aangevuld. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardgas
De hoeveelheid aardgas die is afgeleverd aan verbruikers in Nederland.
Totaal verbruik
De hoeveelheid aardgas die is gebruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland.
Via het hoofdtransportnet
Aardgas wordt getransporteerd via een netwerk van verbindingen. Dit gasnet bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan aftakkingen naar regionale netten. Grootverbruikers van aardgas nemen aardgas rechtstreeks van het hoofdtransportnet af. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder huishoudens, zijn aangesloten op de regionale netten.
Totaal via het hoofdtransportnet
Totale afzet van aardgas via het hoofdtransportnet.
Elektriciteitscentrales
Levering voornamelijk direct uit het hoofdtransportnet van aardgas aan elektriciteitscentrales.
Overige verbruikers
Leveringen van aardgas direct uit het hoofdtransportnet aan eindverbruikers, behalve de elektriciteitscentrales.
Via regionale netten
Levering van aardgas door gasdistributiebedrijven direct aan de eindverbruikers. Dit zijn de kleinverbruikers waaronder de huishoudens.
Verbruik bij winning en aardgastransport
Het verbruik van aardgas door winningsbedrijven op de gaswinningslocaties en door distributiebedrijven bij het transport van aardgas.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardgas aan het einde van de verslagperiode.
Eindvoorraad, gasvormig aardgas
Maximale opslagcapaciteit voor gasopslagen van gasvormig aardgas gebaseerd op cijfers van de Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI)
Eindvoorraad, vloeibaar aardgas(LNG)
Maximale opslagcapaciteit voor gasopslagen van vloeibaar aardgas gebaseerd op cijfers van de Aggregated LNG Storage Inventory (ALSI)
Fakkels
Overtollig aardgas dat tijdens de winning wordt verbrand of afgeblazen. Gaswinningsbedrijven moeten om productietechnische redenen soms gedurende een korte periode aardgas afvoeren. Bij het affakkelen wordt het aardgas verbrand. Afblazen is het onverbrand vrijlaten.

Cijfers over de fakkels zijn in mindering gebracht op de winning van aardgas.
Opslagcapaciteit, totaal
De hoeveelheid aardgas dat kan worden opgeslagen, voor zowel gasvormig als vloeibaar aardgas.
Opslagcapaciteit, gasvormig
De hoeveelheid gasvormig aardgas dat kan worden opgeslagen.
Opslagcapaciteit, vloeibaar
De hoeveelheid vloeibare aardgas dat kan worden opgeslagen.