Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgas Totaal aanbod (mln m3) Aanbod van aardgas Winning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgas Productie uit andere bronnen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgas Bunkering (mln m3) Aanbod van aardgas Voorraadmutatie (mln m3) Verbruik van aardgas Totaal verbruik (mln m3) Verbruik van aardgas Via het hoofdtransportnet Totaal via het hoofdtransportnet (mln m3) Verbruik van aardgas Via het hoofdtransportnet Elektriciteitscentrales (mln m3) Verbruik van aardgas Via het hoofdtransportnet Overige verbruikers (mln m3) Verbruik van aardgas Via regionale netten (mln m3) Verbruik van aardgas Verbruik bij winning en aardgastransport (mln m3) Eindvoorraad (mln m3) Fakkels (mln m3)
2021 1e kwartaal** 14.624 6.258 61 12.775 2.001 13.565 408 47 7.549 14.624 . 2.524 . . 198 3.515 23
2021 april** 3.655 2.054 18 3.206 1.303 3.470 57 15 615 3.655 . 607 . . 62 2.900 8
2021 mei** 2.977 1.990 22 3.104 1.269 3.021 70 15 -302 2.977 . 546 . . 63 3.201 8
2021 juni** 2.303 1.395 23 3.502 665 1.805 61 16 -1.400 2.303 . 733 . . 59 4.602 7
2021 2e kwartaal** 8.935 5.440 63 9.812 3.238 8.296 189 46 -1.087 8.935 . 1.886 . . 184 4.602 23
2022 1e kwartaal* 10.917 5.322 82 9.176 3.822 9.150 196 23 1.884 10.917 . 1.675 . . 179 3.174 17
2022 april* 2.653 1.852 27 3.226 1.376 2.923 29 6 -868 2.653 . 410 . . 55 4.042 8
2022 mei* 2.107 1.386 28 4.103 1.485 2.929 32 8 -1.925 2.107 . 528 . . 55 5.968 8
2022 juni* 1.934 1.033 26 3.849 1.508 2.500 110 8 -1.864 1.934 . 587 . . 51 7.831 7
2022 2e kwartaal* 6.694 4.271 81 11.178 4.369 8.353 171 23 -4.657 6.694 . 1.524 . . 160 7.831 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2019 definitief;
- 2020 en 2021 nader voorlopig;
- 2022 voorlopig.

Wijzigingen per augustus 2022:
Cijfers over juni 2022 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardgas
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod is gelijk aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning uit de bodem
Het onttrekken van aardgas aan de bodem. Dit kan zowel onder het vaste land zijn als uit het Nederlandse deel van de Noordzee.

Cijfers over fakkels zijn hierin op mindering gebracht.
Productie uit andere bronnen
Aardgas verkregen door omzetting van andere energiedragers. Een voorbeeld is de productie van aardgas uit raffinaderijgas. Een ander voorbeeld is de productie van aardgas uit biogas. Dit wordt ook wel groen gas genoemd.
Invoer van gasvormig aardgas
Invoer van gasvormige aardgas via pijpleidingen vanuit het buitenland.
Invoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Invoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.
Uitvoer van gasvormig aardgas
Uitvoer van gasvormig aardgas door pijpleidingen naar het buitenland.
Uitvoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Uitvoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.
Bunkering
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkering wordt gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland.
Voorraadmutatie
Voorraadveranderingen van aardgas in aardgasbergingen en opslagtanks voor vloeibaar aardgas (Lng). Tevens zijn kleine veranderingen in de noodvoorraad aardgas en in de aardgasleidingen hierbij inbegrepen. Bij extreem koud weer wordt de noodvoorraad gebruikt om de aardgasvoorziening op peil te houden. Bij warm weer wordt deze noodvoorraad weer aangevuld. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardgas
De hoeveelheid aardgas die is afgeleverd aan verbruikers in Nederland.
Totaal verbruik
De hoeveelheid aardgas die is gebruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland.
Via het hoofdtransportnet
Aardgas wordt getransporteerd via een netwerk van verbindingen. Dit gasnet bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan aftakkingen naar regionale netten. Grootverbruikers van aardgas nemen aardgas rechtstreeks van het hoofdtransportnet af. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder huishoudens, zijn aangesloten op de regionale netten.
Totaal via het hoofdtransportnet
Totale afzet van aardgas via het hoofdtransportnet.
Elektriciteitscentrales
Levering voornamelijk direct uit het hoofdtransportnet van aardgas aan elektriciteitscentrales.
Overige verbruikers
Leveringen van aardgas direct uit het hoofdtransportnet aan eindverbruikers, behalve de elektriciteitscentrales.
Via regionale netten
Levering van aardgas door gasdistributiebedrijven direct aan de eindverbruikers. Dit zijn de kleinverbruikers waaronder de huishoudens.
Verbruik bij winning en aardgastransport
Het verbruik van aardgas door winningsbedrijven op de gaswinningslocaties en door distributiebedrijven bij het transport van aardgas.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardgas aan het einde van de verslagperiode.
Fakkels
Overtollig aardgas dat tijdens de winning wordt verbrand of afgeblazen. Gaswinningsbedrijven moeten om productietechnische redenen soms gedurende een korte periode aardgas afvoeren. Bij het affakkelen wordt het aardgas verbrand. Afblazen is het onverbrand vrijlaten.

Cijfers over de fakkels zijn in mindering gebracht op de winning van aardgas.