© Hollandse Hoogte / Westend61 GmbH

Regeldruk

Het CBS vraagt bedrijven gegevens aan te leveren. Dit omdat het CBS (in opdracht van bijvoorbeeld ministeries of de Europese Unie) statistieken maakt over een breed scala van ontwikkelingen bij bedrijven en zodoende een gedetailleerd beeld over de economie kan geven.

Om het aanleveren van gegevens door de bedrijven zo makkelijk mogelijk te maken, wil het CBS de regeldruk verlagen. Onder regeldruk verstaat het CBS de belasting voor bedrijven bij het aanleveren van de gegevens. Het CBS heeft hierbij de ambitie om zowel de invultijd van vragenlijsten te verminderen als barrières en hindernissen die het gemakkelijk aanleveren van gegevens in de weg staan weg te nemen.

Met het oog op de benodigde statistische kwaliteit maakt het CBS een selectie van bedrijven dat nodig is, zodat de onderzoeksresultaten voldoende zeggen over de bedrijfstak waarover het CBS resultaten publiceert. Deze aanpak vloeit voort uit de EU verordening Europese Statistiek Wet 223/2009 en de bijbehorende praktijkcode. De praktijkcode vormt het fundament van onze werkwijze. Beginsel 9 van deze praktijkcode geeft dan ook aan dat het belangrijk is om te voorkomen dat respondenten buitensporige belast worden. Een uitgangspunt dat het CBS graag onderschrijft.

Het bedrijf staat centraal

Om de druk op organisaties te verlagen zet het CBS daarom het bedrijf centraal bij het verzamelen van data. Goede dienstverlening, een voorspelbare uitvraagdatum, makkelijk aanleveren en hergebruik van bedrijfsgegevens vormen hierbij de kern. Reeds bestaande oplossingen als het automatisch binnenhalen van bedrijfsadministraties zijn een goede stap om de regeldruk te beperken. Deze oplossing zal de komende jaren verder worden uitgebreid.

Om de beleefde regeldruk te beperken en de kwaliteit van de respons op peil te houden, bouwt het CBS een businessportal om de gevraagde data tijdig en op de juiste wijze aan te leveren. Ook onderzoekt het CBS de mogelijkheden om samen met partners nieuwe databronnen zoals verkeersdata (project Vesdi), en energie data door energieleveranciers innovatief in te zetten om zo het aantal vragenlijsten te beperken.

Het aanleveren van gegevens is niet vrijblijvend(CBS wet, art.33). Het handhaven van enquêteverplichtingen bij ondernemers die deze niet nakomen, leidt uiteindelijk tot beperking van de regeldruk. Maar door de aanlevering zo makkelijk mogelijk te maken is het een steeds minder belastende opgave.

Zie ook: